Block 11 - Arbetsfysiologi Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 11 - Arbetsfysiologi > Flashcards

Flashcards in Block 11 - Arbetsfysiologi Deck (12):
1

Vad är normal VO2 i:
Basalt, vila, promenad
VO2max för otränad, resp. Tränad?

Basalt: 250 ml/min
Vila: 750 ml/min
Promenad: 1000 ml/min
VO2-Max-tränad: 6000 ml/min. Otränad: 3000ml/min

2

Vad händer då man når sitt VO2-Max?

Man övergår i anaerob metabolism!

3

På vilka sätt aktiveras sympaticus vid ökat fysiskt arbete?

Snabbt: central command; både genom anticipation, samt pga info från skelettmuskulatur
Långsamt: mekano- och kemoreceptorer

4

Hur ökar respiration i förhållande till syrgasbehov, vid fysiskt arbete?

Ökar först snabbt (central command), sedan proportionerligt fram till ca 60% av VO2-Max. Därefter börjar laktat produceras, vilket leder till ytterligare ökad andningsfrekvens.

5

Vilka tre mekanismer för energiutvinning används i en arbetande skelettmuskel? Ordning?

1. ATP-CP: under de första 10-15s. Anaerob, producerar ej laktat.
2. Anaerob glykolys: första minuterna. Laktat!
3. Aerob glykolys: dominerar efter ca 5 min.

6

Vad är RQ? Normala värden?

Respiratorisk kvot: producerat CO2/förbrukat O2
1= enbart förbränning av kolhydrater
0,7: förbränning av fett

Över 1= Anaerob metabolism, samt då kolhydrater omvandlas till fett
Under 0,7: svält = fett Omvandlas till kolhydrater (mer syrerikt = kräver O2)

7

Vilka är träningscykelns faser?

1. Belastning
2. Återhämtning 24h - träning här leder till överträning
3. Superkompensation (5-7d): träna här för optimalt resultat.

8

Hur kan en skelettmuskels aktivitet påverka dess fenotyp?

Kroppen är anpassningsbar.
Förändrat fyrningsmönster i alfa-MN har stor påverkan på muskelns egenskaper. Öoklart hur ensidig träning/aktivitet som krävs för detta...

9

Hur leder muskelarbete till hypertrofi?

Excentrisk kontraktion > mikroskada på Z-disk > invandring av Mfag> frisätter GF och ROS > stimulerar inkorporering av satellitceller > fler kärnor > större produktion av kontraktila proteiner!

10

Hur fort sker perifer fatigue i skelettmuskel?

Typ 2-fiber: inom 10sek
Typ 1-fiber: 1-1,5h

11

Hur uppkommer träningsvärk?

De GF som frisätts av Mfag vid mikroskada kommer att sensitisera nociceptorer = värk

12

Hur uppkommer muskelkramper efter fysiskt arbete?
Varför funkar det att sträcka på muskeln då?

Intrafusala muskelfibrer i spolar är väldigt känsliga för jonförändringar > blir hyperexcitabla efter fysiskt arbete > stimulerar muskelns alfa-MN

Sträckning av muskeln stimulerar GSO > 1b-afferent kommer inhibera muskelns alfa-mn