Block 9 - Njure Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 9 - Njure > Flashcards

Flashcards in Block 9 - Njure Deck (18):
1

Vad tas upp i proximala tubuli? Hur sker upptaget?

2/3 av vatten och salt, 50% urea, 80-95% k. Fosfat beroende på PTH. I övrigt tas allt upp

Na-symport. Upptaget genererar i sin tur en osmolär gradient

2

Hur funkar Vasa recta?

Bara på juxtaglomerulära nefron. Upphängt i kollagen = negativt Pcap. Dessutom kontraherar njurpapillen.
Dammsuger upp vätska!

3

Vad är de olika delarna av Henles slynga permeabla för?

Descendens: vatten, via AQP2
Ascendens: salter, ej vatten
TAL: NKCC funkar tack vare ATPase

4

Två feedbackmekanismer vid för hög GFR?

Glomerulu-tubulär: för hög GFR = massa plasmaproteiner kvar i kärl = ökat osmotiskt sug = ökat återupptag av vätska

Tubulu-glomerulär: ökad GFR = mer Cl till MDC > konstriktion av afferent art

5

Hur regleras EPO-bildning

Teori: TAL-celler Agerar syrgassensorer > signalerar närliggande celler med PGI2

6

I vilken ordning sätter kompensationssystem in vid volymsförlust?

1. Sympaticus
2. Autotransfusion
3. RAAS: både av Symp, och av MDC
4. Törst och saltaptit

7

Normal osmolalitet i plasma?

290 mOsm

= 2xNa + glc + urea

8

Hur funkar osmoreceptorer? Efferens?

Hög pOsm = volym går ut > deras volym blir mindre = depol

Typ 1: ökar ADH-produktion ( SON&PVN)
Typ2: ökar törst

9

Hur aktiveras JGC? (3 sätt)

Känner av tryck själva
Signal från MDC baserat på Cl-koncentration
Sympaticus via b1-rec

10

5 affekter av Ang2?

Generell vasokonstriktion
Ökad aldosteronsyntes
Konstriktion av efferent arteriol
Sympaticus-potentiering
PGI2-syntes; för att kompensera renin-effekterna

11

Vilka två huvudsakliga typer av syror finns i kroppen? När bildas de?

Flyktiga: metabolism av fetter och kolhydrater. Vädras ut via lungorna. 15000 mmol/D

Icke flyktiga: bildas vid metabolism av proteiner (svavelhaltoga AA)
Kan ej vädras ut = måste buffras. 70 mmol/D

12

Vilka buffertsystem har vi i kroppen?

Viktigast: bikarbonat
Även: blodets proteiner - Hb viktigast. DeoxyHb svagare syra = måste binda H för att kompensera = blir ju bra när CO2 tas upp och skickas ut som HCO3

13

Hur resorberas HCO3? Hur nybildas det?

HCO3 binder H i lumen > in i tubulicell som CO2 och H2O > återomvandlas till HCO3, som skickas till blod, och H som går ut via Na-antiport.

Nybildning:
Vatten i tubuliceller> OH + H
OH + CO2 = HCO3 > går till blod
H skickas ut och binds av annan buffert
- 60%= ammoniak
-40%= fosfat

Från Gln > 2xNH4 + 2HCO3

14

Vad mäter anjongap? Normalt?

AG = Na - HCO3 - Cl
Normalt 8-16
Mäter om omätbara syror tillsatts!

15

I vilka steg bär arteriell Blodgas analyseras vid diagnostik?

1: pH?
2: CO2?
3: kompensation?

16

Vad kan metanol alkalos bero på?

Kräkning; produktion av både H och HCO3, men bara H går ut

17

Vilka symtom uppträder vid njursvikt?

<20%: trötthet, anemi, koncentrationssvårigheter
<10%: anemi, illamående, benskörhet, ökad renin

18

Vad innebär nefrotiskt syndrom? Två hypoteser ?

Problem i filtrationsbarriären = plasmaproteiner börjar läcka ut.
Underfilling/overfilling