Block 5 - PNS Farmakologi Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 5 - PNS Farmakologi > Flashcards

Flashcards in Block 5 - PNS Farmakologi Deck (35):
1

Vart finns sympatiska och parasympatiska soman?

Symp: thoracolumbart = T1-L3
PS: kraniosakralt = KN + S2-S4

2

Nämn 8 neuropeptider

Endorfin, enkefalin
ADH, OT
SP, NPY
Somatostatin, CRH

3

Hur syntetiseras katekolaminer?

Tyr-hydroxylas: Tyr>DOPA
DOPAdekarboxylas: DOPA > DA
DA-beta-hydroxylas: DA>NA
NA>A>isoprenalin

4

Hur syntetiseras 5-HT?

Trp-hydroxylas: Trp > 5-HTTP
Dekarboxylas: 5-HTTP > 5-HT

5

Vad händer med monoaminer i synapsklyftan?

Återupptag: DAT/NET/SERT
Nedbrytning: MAO (alla 3) COMT (NA & DA)

Viss andel diffunderar iväg.

6

Autoreceptor för NA, 5-HT, DA?

NA = alfa2
DA = D2
5-HT= 1a: på soma, 1b och 1d på presynaps

7

Vad är indirekt verkande sympatomimetika?

Trycker ut NA ur presynaps, eller hämmar nedbrytning av dem (COMT/MAO)

8

Hur karaktäriseras symtomen vid schizofreni?

Positiva= tillkommer
Negativa = bortfaller

9

Biverkningar av traditionella antipsykotika?

Motoriska: parkinsonism, akut dystoni, tardiv dyskinesi, akatisi.
Hyperprolaktinemi
Apati

10

Två klasser av atypiska antipsykotika? Hur verkar de? Bv?

Clozapin-lika: binder Drec och 5HTrec, men mildare och mer oselektivt. Agranulocytos

Partiella agonister (D2)

11

Hur definieras depression? 5 typiska symtom?

Sinnesläge som ej är förklarligt av yttre omständigheter.

Sänkt stämningsläge, anhedoni, ångest, psykomotorisk hämning, sömnstörningar

12

9 preparat mot depression (som använts eller används) biverkningar?

MAO-hämmare: minskad nedbrytning av MA (tyramin-biverkningar)

RIMA (svag effekt)

TCA: stark, men bv (antikolinerga, antihistaminerga och hjärttox)

SSRI
SNRI
NRI - främst vid ADHD
DNRI
Alfa2-antagonist
Agomelatin: mellarec-antagonist

13

Hur behandlas bipolär sjukdom?

Behandling mot mani: litium, anti-psyk, anti-EP, anxiolytika

Kombineras med antidepressiva
Samt stabiliserare: litium/anti-EP

14

Hur behandlas ångestsjukdomar?

Antidepressiva - SSRI

15

Vad tros ADHD bero på? Vilka substanser är inblandade?

Hypoaktivitet i följande system:
DA - främst
NA

16

Behandling vid ADHD? (2)

Centralstimulantia
- metylfenidat (lågdos)
- amfetamin

NRI - funkar då det ej finns DAT i prefrontaöt cortex, utan DA-återupptag sker med NET

17

Patofysiologi för Parkinson?

Felveckning av alfa-Sn bildar Lewy Bodies. Sprider sig upp i CNS och orsakar degeneration av nigrostriatala banan = minskad D-stimulering = ökad hämning av thalamus = minskad motorik.

Ej genetisk!

18

Behandling vid Parkinson?
Två huvudsakliga + 3 hjälp
Bv?

L-DOPA: ges med perifera dopa-dekarboxylas-hämmare

D-agonister

Båda dessa ger illamående, hypotension, psykos, hyperkinesi och on/off-problematik. L-DOPA ger hjärtklappning

Hjälpmedel: MAO-/COMT-hämmare, antikolinerga medel

Även DBS finns

19

Behandling vid Huntingtons?

Motoriska symtom: D-antagonister
Psykiska: SSRI

20

Vad krävs för diagnosen demens?

Minnesstörning + språkstörningar/omdömeslöshet

Ska ha föregått i >6mån, och vara "värre än tidigare"

21

Alz patofysiologi?

Felaktig nedbrytning av APP bildar amyloid-beta-proteiner > senila plack > orsakar neurodegeneration i cortex och HC

22

Alz behandling?

Kognition: AChE-hämmare, NMDAR-antagonister

Psykiska: Antipsykotika + SSRI

23

4 symtom vid stroke?

Unilateral hemipares
Sensoriskt bortfall
Synfältsbortfall
Afasi

24

Vad lägger man till vid adm av lokalanastetika?

Vasokonstriktor. Ger både mer lokal effekt, men kompenserar dessutom den tonus som hämmas då motorneuron blockeras

25

Vilka 5 prep ges vid narkos? Ordning?

1. Analgetika: opioid
2. Induktion: barbiturat/benzo/Glu-hämmare
3. Muskelavslappnande
4. Induktion: syre +NO + sevofluran + desfluran
5. AChE-hämmare (+mAChR-antagonist)

26

Vad beror beroende på, neurokemiskt?

Obalans i mesolimbokortikala DA-systemet
Personer med beroende har färre D2-receptorer i ventrala striatum

27

Beroende enligt DSM-IV?

3 av 7, under 12-månadersperiod
Tolerans, abstinens, kontrollförlust, sug, tid, aktiviteter, fortsättning trots vetskap om konsekvenser

28

4 behandlingssätt för alkoholmissbruk?

Disulfiram - blockerar aldehyd-dh
Akamprosat - NMDAR-antagonist
Naltrexon - dämpar sug
Nalmefen - vb vid stort sug

29

Behandling vid nikotinberoende? (1)

Vanereniclin (champix) - partiell agonist vid a4b2

30

Klassificering av epilepsianfall?

Generaliserade:
- toniskt-kloniskt (Grand mal)
- absens (petit mal)

Fokalt
- med/utan medvetanderubbning
- med/utan sekundär generalisering

31

Behandling av epilepsi?

Profylax: vNa-blockare / VSCC av T-typ
Akut: benzo/barbiturat

32

Skillnad mellan opiod och opiat?

Opioid: liknande effekt so. Morfin, men behöver inte ha strukturell likhet
Opiat: strukturell likhet till morfin

33

9 effekter av en opioid?

Eufori, minskad ångest/oro
Dämpar hostreflexen, dämpar andningsreflex
Mios, förstoppning
Kräkningar, His-frisättning
Beroende

34

5 indikationer för farmaka som påverkar OR?

Smärta, hosta
Drogavvänjning, förgiftning (intox)
Diarré (då perifert verkande)

35

4 starka opioider
2 svaga
1 OR-antagonist

Hur verkar dessa prep?

Starka:
- morfin: blir morfin-6-glukoronid (100x potens)
- fentanyl: ofta plåster
- metadon: ffa vid avvänjning
- buprenorfin: PARTIELL AGONIST

Svaga:
- kodein (blir morfin, men har låg omsättningshastighet)
- dextropropoxifen

Antagonist: Naloxon!