Block 3 - sensorik & Motorik Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 3 - sensorik & Motorik > Flashcards

Flashcards in Block 3 - sensorik & Motorik Deck (21):
1

Vilka 5 typer av lågtröskliga mekanoreceptorer finns?

Merkel
Meissner
Paccini
Ruffini
Hårforllikelrec

2

Vilka typer av sensoriska nervfiber finns? Vad innerverar de?

A-alfa: från SM
A-beta: alla lågtröskliga
A-delta: från hårfollikelrec och fria NÄS + noci
C: från fria näs och nociceptorer

3

4 kliniska tester för sensorik?

Lokognosi
Sensibilitet grovt testad
Tvåpunktsdiskriminering
Sträckkänslighet

4

Hur fortleds sensoriska signaler från receptorerna?

Via två olika banor:
Baksträng: komplex mek stim - överkorsas i hjärnstammen

Spinothalama: temp, smärta och c-fiber. Överkorsas i ryggmärg

Info till s1: uppdelad i broddmannareor med olika adekvat stimulus i olika kroppskartor

Sedan till s2: får info från andra sensoriska system = integration, kroppsuppfattning och 3D

5

Tre mek som gör att man blir mer smärtkänslig?

Perifer sensitisering: för rec närmre tröskelvärde

Central sensitisering: BDNF frisätts vid stark stimuli > ger uppreglering av AMPAR

Wind up: stark stimuli på cfiber > SP frisätts > ca frisätts > öppning av katjonkanaler > mer depol i neuronen = mer fyrning = mer smärta

6

Hur registreras info i vestibularis?

Hinnsäckar: hårcellers cilier fast i macula. Står i olika riktning = ger lokal depol och lokal hyperpol = kan tolkas av CNS.

Båggångar: ampulla har cupula, som stimuleras vid rotation.

7

Vart fortleds info från vestibularis? (5)

Kranialnerver för ögonrörelser = VOR
Vestibulospinal bana = postur och balans
Thalamus>vestibularisbark = uppfattning
Cerebrllum
Kräkcentrum

8

Hur fortleds en hörselsignal från en hårcell?

Hårcellens MP styr frisättning av transmittor till dess nervfiber > hörselnerv > cochleariskärnor i HS > thalamus > hörselcortex

Uppdelat i frekvenser (låga fram) och olika NS för samma frekvens, som reagerar på ljud från olika riktningar

9

Hur är synbarken uppbyggd?

I kuber, där alla celler i en kub har samma receptiva fält, men olika uppgifter.

Orienteringskolumner: 18 stk
Ögondominanskolumner
Color blobs insprängda

10

Vart går informationen från primära synbarken?

Vidare till V2-V5:
V4 ger färgkonstans
V5 specialiserad på rörelse: olika celler aktiveras vid olika riktningar, oberoende av form och färg på föremålet

Sedan vidare i två banor:
Dorsal bana till parietallob (where stream)
Ventral bana till temporallob (what stream)

11

Hur fortleds information från luktceller?

Luktcellsaxon genom cribriforma lagret > olfaktorisk bulb. Här finns glomeruli som mottar info från samma typ av rec.
Synaps här med mitralcellsdendrit > MCaxon går genom synnerven till primiformcortex där de aktiverar pyramidceller. Här sker koincidensdetektion.

12

Vad är adaptation och habituering i doftsammanhang?

Adaptation: perifert: ger konstant scanning efter förändringar
Central: en form av LTP mellan MC och PC. Detta är habituering

13

Hur genererar smakmolekyler en aktionspotential?

Surt&salt= jonkanalskopplade rec = depol = frisätter substans till sensorisk afferent = signal

Sött, beskt, umami: GPCR som frisätter ATP till presynaptisk cell > frisätter 5HT till sensorisk afferent > signal

14

Skillnad mellan reflex och motoriskt svar?

Reflex är förprogrammerad och stereotyp. Motoriskt svar kan läras in och läras av

15

Vad innebär synergi i motoriksammanhang?

Ett enstaka neuron i hjärnan aktiverar en kombo av olika alfa-mn, i olika muskler = ger meningsfull rörelse

16

Vad är den spinala gånggeneratorn? Hur styrs den?

Ett nätverk av NC som genererar ett rytmiskt lokomotoriskt program. Ett system per sida av ryggmärgen, och inbördes halvsystem för extensorer/flexorer. Den med starkast utåtgående inhibition börjar.
Styrs av MLR, men funkar självständigt.

17

Vilka är de 4 hjärnstamsbanorna?

Mediala:
- vestibulospinal
- retikulospinal: axial muskulatur
- tektospinal

Lateral: rubrospinal: inlärd motorik, viljemässig

18

Vilka två banor fortleder motorisk info nedåt?

Kortikospinala (pyramid): viljemässig ej inlärd motorik. Terminerna ibland på alfa-man, men ofta på IN

Rubrospinala?: ej väl inlärd motorik
Lateral hjärnstamsbana

19

Hur uppstår en motorisk handling? Hur når den M1?

PP (5&7) står för rumsuppfattning och kroppsorientering.
Skickar signal till PM: yttre incitament

SMA: inre incitament.
Signal går sedan från PM/SMA till M1 (via de basala ganglierna)

Ursprunglig signal kommer till premotoriska områden, från sensoriskt associationscortex, via bg och cerebellum

20

Vilka är cerebellums 3 delar? Uppgifter?

Vestibulo... kopplat till vestibulariskärnor. Roll i balans, postur etc sa,t ögonrörelser

Spinocerebellum: kopplat till descenderande banor. Roll i utförande av motorisk handling

Cerebrocerebellum: planering av motorisk handling. Signaler härifrån > n. Dentatus > thalamus > cortex

21

Vad gör de basala ganglierna?

Tonisk inhibition på thalamus. Väljer ut, koordinerar, justerar och censurerar. Motorisk planering, ffa vid inre incitament.

Kopplingar till
Motoriska områden, Limbiska områden, prefrontala områden, occulomotoriskt cortex