Cancerdiagnostik Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Cancerdiagnostik > Flashcards

Flashcards in Cancerdiagnostik Deck (5):
1

Hur graderar man en tumör?

används vid histologis diagnostik. gradering efter differentieringsgrad, skala 1-3.
stadieindelning: TNM
t= tumör (lokal utbredning, strl)
n= node (lymfkörtelmetastas)
m= metastas (fjärrmetastas)

2

Vad är prediktiv information?

Sannolikheten att patienten svarar på en viss behandling.

*En prognostisk faktor förutsäger sjukdomens naturalförlopp medan en behandlingsprediktiv faktor förutsäger behandlingskänslighet.

3

Varför använder man immunohistokemi vid tumörutredning?

VAD?
fluorescerande antikroppar binder till specifika antigen.
Läs mer i vit bok om direkt och indirekt markering.

VARFÖR?
- billig metod till att ta fram tumörtyp eller om tumören är primär/metastas.
- detektion av ett protein som har prognostiskt eller prediktivt värde värde.
- kategorisering av lågt diff. maligna tumörer.
- vägled sannolika ursprunget för metastas.

HUR?
man vill se vilka proteiner som finns i tumörcellens kärna, cytoplasma eller membran, och jämför med hur det ser ut hos en normal cell. olika tumörer har olika specifika proteiner.
tex finns CD10 mkt i njuren.

4

Vad innebär grading och staging?

Används för att se risk för metastaserna bl.a.

DIFFERENTIERINGSGRAD: skala 1-3

STADIEINDELNING= TNM
T = tumör (lokal utbredning - strl)
N = node (lymfkörtelmetasatas)
M = metastas (fjärrmetastaser)

5

Vad är western blot?

Western blot används för att mäta relativa mängder av specifika proteiner från en mix av alla proteiner i en cellinje: så kallade cell lysate. Man kan mäta storlek på proteiner.
Reversibel cellskada
Tecken på reversibel cellskada är bland annat minskad oxidativ fosforylering vilket resulterar i en minskad produktion av ATP Förändringar kan alltså ses på mitokondrien, men även på andra intracellulära komponenter såsom cytoskelettet och det endoplasmatiska nätverket (ER).