Cellens stressrespons Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Cellens stressrespons > Flashcards

Flashcards in Cellens stressrespons Deck (45):
1

Vad är NOX och vad har enzymet för funktion?

NADPH-oxidas, även kallat NOX, finns troligen i alla celler som kan producera O2°- för intra- eller extracellulär signalering.

NOX finns t ex i våra immuncellers granule, enzymet kommer att lämna en extra elektron till syre som då reduceras.

NOX har många funktioner:
- Blodtrycksreglering
- Neuroinflammation
- Hjärtfunktion
- Glutamatfrisättning

2

Vad finns det för olika typer av antioxidanter?

Kroppsegna:
* Enzym
- SOD, katalas, glutation, peroxidas, tioredoxin etc
* Små molekyler
- GSH, Coenzym Q10 etc

Essentiella
* Vitamin E
* Vitamin C
* Beta-karoten

3

Vad har glutation för funktion?

Glutation- kroppens viktigaste redoxreglerare
* En tripeptid
• Bidrar till att proteiner hålls reducerade (t ex Tioredoxin)
• Hög koncentration i kroppen, vilket innebär att om det finns en GSH-radikal så är chasen att det finns fler stor. Radikalerna binder till varandra = brygga = GS-SG.
• I vanliga fall har vi en reducerad miljö, men vid oxidativ stress sker denna reaktion: 2GSH(reducerad form) --> GS-SG (Oxiderad form)
GSH:GSSG = 10:1

4

Vad innebär lipidsignalering?

Inositolfosfolipider, kolesterol, sfingolipider och ceramid.

- kan diffundera fritt genom membran
- förändra membranets kurvatur
- förändra aktivitet av membranprotein
- kan ansamlas och utgöra signaleringsplattform i membranet.

EXEMPEL:
kolesterol behövs vid bildande av en vesikel eftersom att det bidrar med dess böjbarhet.

5

Vad händer med antalet lipid rafts när huden utsätts för UVA-strålning i 1 min?

Bara efter en minut kan vi se skillnad mellan kontrollen och efter en minut. Membranet kommer att ha omformats (öka antalet lipid rafts) för att klara av de skador som UV-ljuset orsakar, vi kommer att få en ökad signalering inuti cellen.

6

Vad händer med Calmodulinets funktion när cellen utsätts för oxidativ stress?

Vid oxidativ stress:
Calmoduliner blir sämre på att binda Ca2+.

Vad händer då?
Ca2+ lagras i ATP-beroende lagrinsgställen, i mitokondrien och ER. Då cellen inte har tillgång till ATP--> fritt Ca2+ i cytosolen. Fritt Ca2+ aktiverar enzymer som bryter ner delar av cellen.

7

Vad har TNFR för funktion?

Dödsreceptorn har två olika funktioner, vilken den väljer beror på omständigheterna?

1. Celldöd:
- FADD
- aktivering av caspas-8
- caspas-kaskad
- apoptos!

2. Cellöverlevnad:
Dvs att signalvägen är till för att hjälpa cellen att överleva (genaktivering) istället för att initiera apoptos.
- TNF-alfa binder in till receptorn.
- Intracellulär inbindning till receptorn tillkommer.
- Fritt NF-kB kan nu utgöra sin funktion som transkriptionsfaktor för bl a immunförsvarsproteiner som ska få cellen att överleva.

8

Vad är BRAF och vad kan göras för att hämma dess funktion?

BRAF-mutation är vanligt vid malignt melanom. Mutationen gör att BRAF är ständigt aktivt, dvs den behöver ingen stimulering från EGFR för att bli aktiv.

*EGFR= epitelial tillväxtfaktor-receptor, hit binder GF-ligander (dimerisering sker).

Detta innebär med andra ord att vi inte har något stopp på tillväxten, den går ej att styra/reglera. Vi behöver en BRAF-hämmare!

9

Vad är oxidativ stress ?

Oxidativ stress kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar celler och organ, eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan (t.ex. ämnen i cigarettrök). Oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet, som ett oönskat resultat av cellandningen. Oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt.

Det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogener, nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret.

10

Vad är HIF1-alfa och vad är dess funktion?

HIF1-alfa är en transkriptionsfaktor.
I en cell som har god tillgång till O2 kommer HIF1-alfa att hydrolyseras för att sedan ubiqutiniseras. Detta katalyseras av ett enzym som använder O2 och alfa-ketoglutarat. Blir cellen hypoxisk, dvs att O2 konc. sjunker, kommer transkriptionsfaktorn inte längre att brytas ner utan istället bildar den ett komplex tillsammans med HIF1-beta. Komplexet binder till DNA-molekylen och ökar transkription av glykolytiska enzymer. Vi får nu en ökad glykolys och frisättning av tillväxtfaktorer.

11

Förklara vad cellens homeostas innebär

Cellens homeostas - feedbackreglering
- Cellen har flera olika feedback-mekanismer med olika hastighet för att undvika svängningar, dvs jämna ut utsöndringen eller hämningen av en viss substans.
Na+/K+-pumpen är mycket känslig för att ATP-konc. ska gå ner, pumpen kommer fungera sämre. För varje ADP har vi 10 st ATP. Koncentrationsgradienten ser till så att pumpen effektivt pumpar ut joner. På mitokondriens inre membran finns antiport-transportörer som för ATP (-4) ut i rummet mellan mitokondriens inre och yttre membran och in ADP (-3). Skillnaden i membranpotential är -180 mV.

12

Förklara begreppet "reversibel cellskada"

En cell som tidigare utsatts för påfrestning/stress kan gå tillbaka till sin normala struktur/funktion när påfrestningen upphör.

13

Vad är metaplasi? Ge exempel på när detta kan ske.

Celladaption som innebär att en mogen cell byter fenotyp, till en vars struktur/form är mer lämpad för påfrestningen som cellen utsätts för. Cellen kan på så sätt överleva utan cellskada, dock kan dess funktion försämras eller utebli.

”Genetisk reprogrammering”

EXEPMEL:
- I luftvägarna hos en rökare som andas in varm luft. Det kubiska cilierade epitelet (bronkslemhinnan) som producerar mucus kommer då att bytas ut mot ett skivepitel, mer motståndskraftigt men epitetet har tappat sin skyddande funktion. Reversibelt då man slutar röka.

- intestinal metaplasi, ektopiskt uttryck av transkriptionsfaktorer CDX2. Atrofisk gastrit

14

Vad är atrofi? Ge exempel på när detta kan ske.

NÄR?
Denna typ av celladaption initieras vid minskade funktionella behov (arbetsbelastning), minskad näringstillförsel, blodförsörjning, innervation, endokrin stimulering ,missbruk eller att cellen börjar bli gammal (senil atrofi).

HUR?
Cellen kommer att minska i storlek för att kunna överleva, en ny jämvikt uppstår mellan cellstorlek och näring- blodtillförsel. Mekanismen bakom atrofi är en en aktiv process, en kombination av minskad proteinsyntes och ökad proteinnedbrytning. Proteinsyntesen minskar som respons på den minskade metabola aktiviteten. Nedbrytningen sker via ubiquitin-proteasom-pathway genom uppreglering av ubiquitin-ligaser. I många situationer sker atrofi i samband med att autofagi sker (autofagi-lysosom), dvs då cellen börjar äta upp sina egna organeller för att kunna överleva.

*Det är viktigt att skilja på cell- och vävnadsatrofi. i och med att cellatrofi är reversibel medan en vävnadsatrofi kan vara irreversibel om dess storleksminskning inte bara beror på cellatrofi utan även apoptos.

Det finns både fysiologisk och patologisk atrofi.
FYSIOLOGISK beror på:
- inaktivitet
- hormonell
*uterus post partum, bröst efter laktation, endometrium efter menopaus.

PATOLOGISK beror på:
- hypoxi/ partiell ischemi
- kronisk inflammation
- senil atrofi
- hormonell
*prostata efter kastrering, binjurebarkatrofi vid binjurebarksadenom.

15

Vad sker vid Binjurebarksatrofi?

Det är en typ av hormonell atrofi där frisättningen av ACTH från hypofysen inte är tillräcklig.

16

Vad är hypertrofi ? Ge exempel på när detta kan ske.

NÄR?
vid ökade funktionella behov

HUR?
Omstrukturering av celler genom att:
- Ökad proteinsyntes
- Nedbrytning av onödiga proteiner.
- Ökat uttryck av tillväxtgener
Ökad överlevnad genom minskad apoptos.

Det är viktigt att skilja på cellhypertrofi och vävnadshypertrofi. Vävnadshypertrofi behöver inte bero på cellhypertrofi utan kan också bero på hyperplasi eller inlagring av ämnen.


FYSIOLOGISK
skelett- och hjärtmuskelträning
Uterus vid graviditet, bröst laktation.

PATOLOGISKA
hjärtmuskel pga hypertoni eller aortastenos.

17

Vad är hyperplasi? Ge exempel på när detta kan ske.

NÄR?
vid ökade funktionella behov.

HUR?
Inducering av vilande celler (G0) i cellcykeln (G1).

VAR?
Ökat cellantal som svar på hormoner och andra tillväxtfaktorer; förekommer i vävnader vars celler kan dividera eller innehålla rikliga vävnadsstamceller
- Fysiologisk = det finns två olika varianter, hormonell och kompensatorisk. Hormonell är t ex när brösten växer pga hormon-stimuli. Kompensatorisk är då vävnaden växer för att kompensera för en borttagen vävnad eller organ. Exempel på detta ä när levern återfår sin normala storlek efter att en bit tagits bort. När cellerna prolifierat klart så stängs proliferationen av av tillväxt-inhibitorer.
- Patologisk = Uppstår till följd av en bakomliggande patologisk process. De flesta sker till följd av abnormal påverkan från hormoner eller tillväxtfaktorer. Exempel:
· Endometriehyperplasi efter långvarig östrogenpåverkan.
· Benign prostatahyperplasi som induceras av androgenstimulering. (DHT). Hormonell hyperplasi, nodulär.

• lever efter resektion, celler prolifierar och kompenserar för bortfallet av celler - kompensatorisk hyperplasi.
• binjurebarkshyperplaso pga hypofysadenom, återgår till normal strl om hypofysen opereras bort.

• hud: virusvårta

SINGELNJURE är exempel på kompensatorisk hypertrofi och hyperplasi.


*Hyperplasierna kommer gå tillbaks om det hormonella stimulit försvinner. Patologisk hyperplasi är inte samma sak som cancer men hyperplastiska vävnader kan utgöra en grogrund.

18

Vad innebär excentrisk resp. koncentrisk hjärtypertrofi?

EXCENTRISK:
Detta sker då hjärtat dilaterad för att öka sin volym.

KONCENTRISK:
Detta sker då hjärtat pumpar mot ett allt högre tryck, hjärtkammarväggen kommer då tvingas bli tjockare för att kunna utföra större kraft. Kardiocyterna kommer att bli stora ed stora cellkärnor.

19

Vad innebär kompensatorisk hyperplasi?

Celler prolifierar och kompenserar bortfallet av celler, t ex då man tagit bort en bit av levern.

20

Vad är nodulär prostatahyperplasi?

Hormonell hyperplasi då
prostata är hyperplastisk och knölig, dvs nodulär.
Detta leder till att ureter blir kraftig förträngd --> vattenkastning.

Förträngningar leder i sin tur till hypertrofisk urinblåsa eftersom att den hela tiden måste jobba mot ett högre tryck, dvs att muskulaturen hypertrofieras.
Många testosteronrecpetorer kan vara orskaen till detta.

21

När och var sker dysplasi? Ge exempel! Hur ser dessa celler ut?

NÄR?
Dysplasi är en adaptionsmekanism som induceras då en cell utsätts för permitterande svår irritation.

VAR?
oftast i hyperplastisk eller metaplastisk epitel. Metaplasi kan leda till dysplasi.
*förstadium till cancer
* mutationer i prolifererande celler - cellatypi

EXEMPEL:
- Epidermis kan skdas pga långvarig UV-exponering --> skiktningen blir störd, stora kärnor huller om buller.
- vårtvirus --> dysplasi (mognadsstörning).
samtliga förändringar kan gå tillbaka, t ex genom att frysa en vårta.

UTSEENDE:
Metapasltiska epitelet bevarar ordinär skiktning, det dysplastiska har stora kärnor liten cytoplasma och ingen skiktning, ingen ordning.


22

Vad finns det för orsaker till att en vävnadsskada uppstår?

Vanligaste orsaken är ischemi , t ex lokal ischemi som leder till lokal skada, eller generell.

Andra vanligaste orsaken är hypoxi, vilket kan bero på:
- lågt pO2 i luften
- Respiratorisk innsufficiens
- Anemi
- Defekter i hemoglobin

ANDRA ORSAKER:
endogena:
- inflammation (kroppens immunsvar kan alltså skada cellen)
- genetiska sjukdomar, t ex inlagringssjukdomar
- Metabola rubbningar, t ex rubbning i fettmetabolism

exogena:
- fysikalisk påverkan
- kemiska ämnen
- infektiös agens (svamp, bakterier mm)

23

Vad är ischemi? lokal/generell cirkulationsvikt?

Ischemi är en medicinsk term för syrebrist i vävnad, oftast på grund av att en specifik vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov.

24

Vad är en reversibel cellskada?

karakteriseras av degenerativa förändringar.
Vävnaden/cellen förenklas eller försämras= degeneration!!

--> Hydropisk degeneration = vattensvullnad. Pga minskad ATP-prod. Na/K-pumpen fungerar ej -> vatten kommer in i cellen, cellsvullnad, cellskada.
- membranbubblor
- ER-svullnad, ribosomer lossnar vilket ger minskad proteinsyntes.
- INTAKT cellmembran och kärna vilket gör att cellen kan gå tillbaka till normalt

*Cellen kan bara gå tillbaka till normalt stadie om cellen utsatts för hypoxi eller KORT ischemi. Vid långvarig ischemi kommer cellskadan att bli irreversibel.
--> intracellulära ackumulationer = förfettning.
* Abnorm metabolism av fettsyror. Dvs ansamling av fett i cellens cytoplasma.


SAMMANFATTAT: reversibel cellskada innebär antingen hydroptisk degeneration eller intracellulär ackumulationer (författning, endogena substanser, exogena substanser). Kvarstår ischemi så sker istället en irreversibel cellskada.

25

Hur ser en hydropisk cell ut?

- svullen
- mycket förstorade bubbliga celler.
- intakt kärna och cellmembran vilket gör att de kan återgå till normal form och funktion och förhållandena blir bättre.

26

Förklara mekanismen vid leverförfettning (steatos). Hur ser en fettlever ut?

Inlagring av triglycerider i levern:

1. ökat inflöde av FFA (diet, alkohol, svält)
2. ökad syntes av FFA från acetat (nedbrytningsprodukt från alkohol)
3. minskad oxidation av FFA (pga alkoholnedbrytningen tar alla NAD+ eller pga hypoxi)
4. ökad bildning av triglycerider
5. minskad syntes av apoproteiner och minskad utsöndring av lipoproteiner (svält, proteinmalnutrition)

*slutsatsen är att ALKOHOL är en stor bov i flera av mekanismerna!
* om en patient går ner i vikt så kan dessa inlogerade triglycerider användas --> normal lever igen, men risken finns att statusen leder till kronisk inflammation = permanent skada.

HISTOLOGI
- kraftigt förstorade hepatocyter
- steatos börjar närmast centralvenen där det finns som minst syre.

27

Vad är gulsot?

Även kallat ikterus och är symptom på sjukdom och ej en sjukdom.
Det är en typ av intracellulär ackumulation av den endogena substansen bilirubin, vävnaden blir gul.

Bilirubin finns i konjugerad och okonjugerad form.

SKRIV MER! Från förl nr 2.

28

Vad kallas det då järn lagras in i cellen och hur och varför sker detta?

Hemosideros eller hemokromatos.

Järn är toxiskt och binder därför till ferritin. Vid överskott måste det tas om hand --> hemosiderin = olösligt järn.
Hemosiderin lagras in i cellen och kallas då för hemosideros.
inlagringen kan vara lokal = hematom eller pulmonell hemosideros. Eller systemisk (lever, hjärta, hud, pankreas, leder) och kallas då för hereditet eller sekundär hemokromatos.

29

Vad finns det för abnorma endogena substanser som kan ackumuleras intracellulärt?

- muterat alfa-1-antitrypsin => alfa-1-antitrypsin-brist

- ofullständigt degraderade lipider, mukopolysackarider, glykogen => lysosomal inlagringssjukdom.

- amyloid => amyloidos (huvudsakligen extracellulärt)

30

Vad är Amyloidos?

Det är en intracellulär ackumulation av en abnorma endogen substans, i detta fall AMYLOID som uppstår genom att fleveckade proteiner aggregerad och binder till proteoglykaner och GAGs, vi har får protein-fibriller!
Lösliga prekursor-protein --> olösliga fibriller.
Genemsamt är att de bildar beta-struktur, fibrillerna har ett trådlikt utseende. Olösliga men nedbrytbara. Kan bryas ner av makrofager. Makrofager finns alltid i anlutning till amyloid.


Det finns ca 37 specifika amyloidproteiner som tillsammans med andra komponenter:
- SAP
- Glykoaminoglukaner (GAGs)
- proteoglykaner
Inlagringens sker i huvudsak extracellulärt.
*Varje protein ger upphov till en sjukdom.

31

Ge exempel på lokal resp. systemisk amyloidos

LOKAL:
- folksjukdomar så som diabtes typ 2och AZ

SYSTEMISK:
- AL (lätta kedjor) - hjärta
- AA (vanliga akutfasproteiner) - ffa njurar
- ATTR (oftast muterade proteiner)

32

Hur fungerar Amyloidinfärgning?

Histokemisk färgning är kongorött är vanligast.
Fibrillerna består av parade filament som ligger i amyloidkedjor. dessa bildar beta-plattor. Kongorött binder direkt till amyloid-fibrillerna, på så vis kan vi påvisa Amyloidos.

vanligt ljus= rosa-röda
polariserat ljus= grönt

33

Förutom histokemisk färgning, vad ingår oftast vid diagnostisering av Amyloidos?

För diagnos tar man biopsier (vävnadsprov) från det organ som ger symptom.

34

Nämn några exogena substanser som kan ackumuleras i cellen.

- pigmenterad substanser så som kol och tatueringar
- kisel
- asbest
- silver (ger upphov till en sjukdom som kallas Argyria

35

När inträffar en irreversibel cellskada och vad blir nästa steg?

Irreversibel cellskada kan orsakas av långvarig påfrestning eller kraftig påfrestning. Orsak till påfrestning är bristfällig energiproduktion. Det sker när cellerna inte längre kan upprätthålla energiproduktion på grund av mitokondrieskada = och kan därmed inte behålla sin integritet på grund av membranskada.
Dessa två händelser: point of no return!!
- Det kommer bildas klumpar av kalcium i cytosolen, dvs kalkinlagring.
- Upplösning av det endoplasmatiska retiklet av Lysosomala enzymer.
- Lysosomala enzymer läcker ut - går att mäta i blodet!
- cellen sväller.
- ökad mängd fria radikaler

Pyknos
Karydohexis - fragmenterad kärnan
Karylys - Lys av kärnan

*Mätmetoder vid hjärtinfarkt
Exempelvis vid hjärtinfarkt kan man mäta CK, LD, ALP (alkaliskt fosfat), ASAT och ALAT i blodet. Beroende på hur mycket vi har av de här enzymerna som har läckt ut ur det nekrotiska området: så kan vi säga om infarkten är stor eller liten.

- koagulationsnekros
- förvätskningsnekros
- fettvävsnekros
- ostig nekros

36

Vad innebär Koagulationsnekros? Ge exempel på var det kan ske.

VAD?
Detta är den vanligaste typen av nekros, celldöd tillföljd av syrebrist.

HUR?
Övervägande beror koagulationsnekros på denaturering pga pH-stegring i det här stora nekrotiska området.
Men kan även bero på autolys på grund av frisättning av endogena lysosomer.

EXEMPEL:
njurinfarkt
hjärtinfarkt: proteinerna bildar klumpar, sk tigerband, vi kan inte längre se cardiomyocyternas striering. Vi ser även att det har tillkommit inflammatoriska celler på grund av inflammation i det nekrotiska området.

37

Vad är förvätskningsnekros? Ge exempel.

Ovanlig typ av nekros då vävnaden löses upp, det bildas ett hålrum som fylls med vätska (det bildas var), typiskt för infektioner.

HUR?
Det sker autolys och hetrolys.

*Lokalisering
Förvätskningsnekros är typiskt för ischemisk hjärnskada.
Det är även den typen av nekros som vi ser vid hjärninfarkt. En artär är ockluderad = bara denna del av hjärnan som påverkats och det kan inte sprida sig.

38

Vad är fettvävsnekros? Ge exempel.

Innebär att lipaser bryter ner triglycerider i fettvävnad, FFA kan sedan binda in kalcium --> kalciumtvålar.

EXEMPEL:
-> Pankreatit= (akut) inflammation i pankreas. Pankreasenzymer frisätts i cirkulationen och bryter ner TG --> FFA i fettceller.
->Trauma mot fettväv = cellerna krossas pga yttre våld.
Trauma → fibros. Triglycerider och lipaser släpps från de skadade fettvävscellerna och en inflammatorisk reaktion sker med neutrofiler och makrofager med en smärre fibros bildning, vanligen flera centimeter
*Platsen för den traumatiserade fettnekrosen (bröstvävnad) kommer att få tydliga sjok av bindväv, dessa är ofta en differentialdiagnos till bröstcancer.

ORSAK
*Alkohol och gallstenar är till 80% anledningen till Pankreatit, men även buktrauma och infektioner kan vara den utlösande faktorn. Patogensen är att pankreas enzymer aktiveras exempelvis vid gallstensattack och alkohol. Läckande pankreas enzymer har toxisk effekt på acini.

*Fettvävsnekrosen utlöser en aktivering av fosfolipaser och proteaser skadar fettvävscellerna och fria fettsyror bildas. Fettsyrorna binder kalcumiumjoner och förtvålning sker i pankreas, i svåra fall även i bukhålan generellt, dystrofisk förkalkning. Kalciumnivån blir symptomgivande låg. Cystor i pankreas eventuellt med abscesser.

Lokalisering
Fettvävnaden
Mycket specifik typ av nekros: kan inte se den någon annanstans

Organ
De två helt dominerade lokalerna för fettvävsnekros är bröstvävnad samt bukhålan med pankreas, och gemensamt för dessa lokaler är triglycerider i fettväven.


39

Vad är ostig nekros? Ge exempel.

Sker vid infektioner: mykobakterier och tuberkulos.
Namnet pga att det liknar mjukost.

40

Vad är patologisk förkalkning? Ge exempel.

--> dystrofisk förkalkning
* beror på långvarig vävnadsskada.
* sker vid nekrotisk vävnad + normal S-Ca2+.
* intracellulär (Ca2+ i mitkokondrier)
*extracellulärt (membranfaciliterad förkalkning, aostastenos, atheroskleros mm)

--> metastatisk förkalkning
* normal vävnad + hypercalcemi
* Ca2+ lagras in i lungor, njurar och blodkärl (som kalciumfosfat).

41

Hur bildas de fibrillära proteinerna som Amyloid består av?

1. Ett normalt eller muterat protein veckas fel.
2. Aggregation av felveckade proteiner som binder till proteoglykaner och GAGs extracellulärt.
2. Fibrillerna kan vara kontinuerliga eller icke-kontinuerliga, båda går Beta-platta-sheat-struktur dit färgämnet kongorött binder.

42

Vad är lokal resp. systemisk amyloidinlagring?

Lokal Amyloidos:
AZ
diabetes typ 2

Systemisk Amyloidos:
AL
AA
ATTR

43

Vad är Transtyretin och vad kan ansamling av detta protein leda till för sjukdom?

Trantyretin är ett transportprotein som bland annat transporterar vitamin A och sköldkörtelhormon. Proteinet syntetiseras i levern.

Aggregation av muterat TTR --> Familjär Transtyretinamyloidos "Skellefteåsjukan", den vanligaste formen av ärftlig amyloidos. Symptomen kommer i vuxen ålder, inleds med domningar och känselbortfall i fötter och underben. Efterhand försvagas också arm- och benmuskler. Även förekommande är: viktnedgång, mag- och tarmbesvär, arytmier, proteinuri, hjärtsvikt och även njursvikt kan förekomma i senare skede. Sjukdomen har ett fortskridande förlopp, kan dock i vissa fall gå långsammare.

Vad är orsaken till sjukdomen?
Mutation i TTR-genen på kromosom 18 som kodar för tillverkning av serumproteinet Transtyretin TTR. Mutationen gör att proteinet ändrar form och lätt klumpar ihop sig till långa proteintrådar (Amyloid) som lagras in i bl a perifera nerver, hjärtmuskler, ögats glaskropp och njuren, inlagring kan i princip ske i alla organ men sällan i CNS. Den vanligaste mutationen som sker är att aminosyran Valin byts ut mot Metionin i Transtyrinmolekylen.

Ärftlighet?
Mutationen ärvs autosomalt dominant. Det innebär att om en förälder har sjukdomen så löper varje barn
50 % risk att ärva sjukdomsanlaget, oberoende av kön. De barn som inte ärver anlaget kan heller inte föra det vidare till sina barn, d.v.s. anlaget hoppar aldrig över en generation för att ärvas till nästa. Vid familjär Amyloidos är genomslagskraften (penetransen) låg och högst ca 20 procent av alla som bär på mutationen har utvecklat sjukdomen vid 60 års ålder. Sjukdomens svårighetsgrad påverkas inte av om man får mutationen i enkel eller dubbel uppsättning.

44

Vad är skillnaden på nekros och apoptos?


Frisläppning av intracellulära proteiner skiljer sig mellan apoptos och nekros. Både apoptos och nekros kan leda till frisläppning av intracellulära proteiner, men det finns en principiell skillnad i hur effektiv frisättningen blir beroende på “dödsmekanismen” beroende om det sker genom apoptos eller nekros.

Vid nekros läcker det cellulära proteininnehållet ut i sin helhet och kaosartat. Vid apoptos kommer apoptotiska kroppar att bildas där fosfatidylserin exponeras på cellmembranen. Detta leder till de apoptotiska kropparna fagocyteras av makrofager. Apoptos leder alltså till mindre frisläpp av intracellulärt protein (vilket sannolikt är en viktig anledning till att organismen utvecklat apoptos och helst använder det före nekros).

45

Vad har kalcium för inverkan på celldöd?

1. Tidig del i celldöden:
Hydroptisk degeneration = början av den irreversibla cellskadan. Det vill säga när ischemi fortsätter sker brist på syre och näring = och natrium och kalium-pumpen fungerar inte = vi får ödem, svullen cell. Samtidigt påverkas även kalciumpumpen och vi får stegring av kalcium intracellulärt.

2. Kalciumstegring aktiverar enzymer: proteaser och fosforlipaser som bryter ner cellmembranet: nedbrytningsprodukter skadar också cellmembranet = detta leder till membranskada.

3. Samtidigt kommer kalcium in = detta leder till skada på mitokondrier (särskilt om det forsar in stora mängder kalcium genom skadat membran)
Då öppnar den här mitokondrie-permabilitets-transission-por på grund av ischemisk skada = ännu mer kalcium kommer in.

SLUTSATS: Kalcium är en viktig mediator av cellskada.