Psykobiologi Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Psykobiologi > Flashcards

Flashcards in Psykobiologi Deck (20):
1

Vilka är de sex viktigaste riskfaktorerna förhjärtinfarkt enligt INTERHEART?

- höga blodfetter
- rökning
- psykosocial stress
- diabetes
- högt BT
- bukfetma

2

Vilka stressfaktorer är farliga?

- depressiva besvär
- social isolering (frånvaro av social support)
- låg copingförmåga
- fientlighet i sin attityd till saker
- akuta negativa händelser
- låg socioekonimisk status

3

Vad finns det för relevant kritik mot en studie?

- har man justerat tillräckligt för sk co-founders?

- finns ett omvänt kausalsamband?

- spelar det någon roll när man gör sina psykometriska mätningar?

4

Vad innebär psykologiska resurser?

"skyddande" faktorer.

- coping
- självkänsla
- KASAM

5

Vad är interheart?

enkla frågor om stress, ekonomiska problem och negativa händelser + copingförmåga och depressiva besvär.

man justerar även för rökning, vikt mm

6

Varför samband mellan stress och hjärtinfarkt?

sämre levnadsvanor
BT
högre inflammatorisk aktivitet --> trombocytaktivering

7

Vad kan man se i blodet efter en stressig period?

efter en stressperiod:
- Mer leukocyter, neutrofiler och monocyter
- Mer proliferation av hematopoetiska benmärgsceller
- Ökade nivåer av NE i benmärgen.

8

Vilka immunsförsvarsförändringar sker vid depression?

- kortare telomerlängd
- regulatoriska T-celler minskar
- NK-celler och NK-cellsaktivitet minskar

9

I vilken ordning utsöndras cytokiner vid inflammation?

TNF-a
IL-1
IL-6

10

Vilka antiinflammatoriska effekter har kortisol?

Kortisol binder till glukokortikoidrecepotrn och påverkar genuttryck av inflammatoriska cytokiner. Det finns även direkta effekter på neutrofiler som fås redan efter 10 min.

11

Det är viktigt att skilja på fysiologiska och farmakologiska doser av glukokortikoider, varför?

Kortisol stimulerar bildning av IL-10,
Kortisol är immunmodulerande!!!!!!!!!
- Skilj på farmakologiska och fysiologiska doser, det är gällande farmakologiska effekter som kortisol ses ge negativa effekter, sker vid extremt höga doser.

12

HUR OCH NÄR mäter man kortisol/HPA-axeln som bäst?

1. Mäta i plasma eller serum för en ögonblicksbild.
Fördel med saliv är att man kan ta varje timme, man kan få en fin bild på dygnskurvan.

2. dygnskurva (lutning)

3. dygnsurin

4. kortisol lagras in i håret

5. Man kan även göra stresstester: hur svarar man med kortisol vid akut stress, salivtest används vid mätning.

13

Hur ser normalt
kortisolmönster ut över ett dygn?

- CAR?
- Man vaknar, då sker cortisolawakening-response.
Efter 30 min är man mkt piggare för kortisolet har satt in.

friskt svar=
hög lutning på morgonen
rejäl nedåtlutning när man går och lägger sig.

14

Hur ser en störd dygnskurva ut?

En störd dygnskurva (patologiska kurvor):
- High-high
- Low-low
- eller Ingen lutning

*** patologiska kurvor ökar risken för kardiovaskulär död-

15

Vad kan kortisolkurvans lutning bero på, tex en flack lutning?

kalk i koronarkärl.

flack lutning i kortisol rapporterad vid:
- stress, depression
- autoimmun sjukdom
- koronarsjukdom

16

Vad innebär att vara en kortisol non-responder?

brist på kortisolsvar som gör att inflammationen inte bromsas adekvat.

dessa patienter, som inte svarar med kortisol, har kortare telomerlängder.

17

Vad betyder allostas? och vad händer om man förlorar förmåga till allostas?

att adaptera till förändringar för att upprätthålla homeostas.

Att förlora sin förmåga till allostas
Dessa personer har utsatts för så många stressmoment under längre tid eller har en dålig coping-förmåga, vi får en inflammatorisk reaktivitet som inte återställs --> förklaring till förkorta telomerer. Man återställer aldrig sin hoemostas.

18

Vilka skillnader ses mellan normal och dysfunktionell reaktivitet på inflammation?

NORMAL:
stor dygnsvariation
hög ability till att svara på stress.
- reducerad systemisk inflammation.

DYSFUNKTIONELL:
låg dygnsvariation
låg ability till att svara på stress
- ökad systemisk inflammation
- svårt att få ner en inflammation.

19

absoluta kortisolnivåer spelar mindre roll, det är viktigaste hur vävnaden reagerar på kortisol. dvs aktivitet hos glukokortikoidreceptorer. vad kan hända med receptorerna?

kortisolresistens.

stressade personer har mindre känsliga celler.

20

Hur kan neutrofiler prediktera risk för koronar händelse?


- Ju högre antal desto högre risk att insjukna i hjärtinfarkt inom de kommande åren.
Kan bilda komplex med trombocyter