Urinblåsecancer Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Urinblåsecancer > Flashcards

Flashcards in Urinblåsecancer Deck (8):
1

Vad gör en M-Tor-hämmare?

reglerar tex VEGF och PDGF, vilket minskar angiogenes = minskad tumörtillväxt.

2

Vilka tre typer av urinblåsecancer finns?

urotelial - 90%
skivepitel - 5-15%
adenocarcinom - 3-5%

3

urinblåsecancer är den vanligast cancerformen i urinvägarna, men var i urinblåsan?

50% av tumörer växer i urinvägsslemhinna medan 25% är allvarligare och växer in i urinblåsans muskulatur, dvs muskelinvasiv.

4

Etiologi

3 ggr vanligare hos män än kvinnor, men kvinnor drabbas av mer avancerade typer. tar längre tid att upptäcka eftersom att man i första hand tänker att kvinnan drabbats av urinvägsinfektion eller mens. kvinnor har lättare att få urinvägsinfektion i högre åldrar, detta medför hematuri.

medelålder för insjuknande är 70 år, ovanligt under 40 år .

5

vad är en urotel?

övergångsepitel som är tänjbart för att kunna lagra in urin i blåssan, detta tackvare paraplyceller. utöver det finns basalceller och intermediära celler.

6

Var utgår urinblåsecancer ifrån?

ALLTID från urotelet och förekommer vanligtvis i urinblåsan, detta beror på att urinet stannar i blåsan under längst tid och har då längre kontakttid med cancerfarliga ämnen.

7

vad är risken att drabbas av en urotelial urinblåsecancer om du tidigare haft/har cancer i övre urinvägarna?

30%!!!!!

8

vad är risken att drabbas av en tumör i övre urinvägarna om du tidigare haft/har cancer i urotelial urinblåsecancer?

1%!!!