Lungcancer Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Lungcancer > Flashcards

Flashcards in Lungcancer Deck (15):
1

Vilka typer av tumörer finns?

Adenomcarcinom
Skvamösa
Småcelliga
Storcelliga

2

Vilken typ av markör uttrycker pneumocyter typ II?

TTF1, definierar körteldifferentiering.

3

Infektioner i lungan kan vara såväl virala som bakteriella, vad är vanligast?

viral pneumoni som sedan även kan leda till bakteriell. HUR? det uppstår en kronisk inflammation --> epitelial cell-nekros- alveoler epitelial neuros is a feature of severe viral pneumoni. en sekundär bakteriell inträffar ofta efter en epitelial skada pga lättare för bakterier att angripa.


VIRAL:
- influensa
- adenovirus

BAKTERIELL:
streptokock
stafylokock

4

Vad är orsaken till granulombildning?

tuberkulos
svamp i lungorna
atypiska mykobakterier

5

Hur benämns benigna tumörer i lungan och hur ser de ut? symtom?

Hamartom, popcornliknande, välavgränsade, väldifferentierad.

patienter är generellt asymtomatiska och tumören hittas under en rutinundersökning.

6

Om diagnos "benign" inte kan beräknas med transthorakal nålbiopsi, vad görs?

förändringen bör avlägsnas för att utesluta malignitet?

7

Hur sker indelningen av maligna tumörer?

morfologisk diagnostik i ljusmikroskop.

man brukar skilja mellan småcelliga och icke-småcelliga.
icke-småcelliga kan i sin tur delas in i subtyper.
- skivepitel
- adenomcarcinom
- storcellig

TNM-klassifikation brukar användas för stadieindelning av icke-småcelliga lungcancer.

8

patologi för småcellig cancer, samt prognos

små kärnor och uttrycker speciella markörer.
dålig prognos eftersom att det är en central markör som utgår från bronserna och sedan snabbt sprider sig till lymfkörtlar i mediastinum, men även spridning till andra organ.

85% av patienterna är RÖKARE
snabbt progriderande symtom.
4:1 (man :kvinna)

9

skivepitelcarcinom

20-25% av lungcancer-fallen.
tumören occurs centralt, centrlcavitation (necrosis)
kan liknas med hud pga keratiniseringen
oftare män, endast hos rökare eller föredetta rökare.

10

adenomcarcinom

vanligaste lungcancertyper, associerad med RÖKNING.

vanligare hos kvinnor
tumören sitter PERIFERT i ovanloberna, drar i pleura och kan väx in i pleura.

lågt diff är då cellerna inte längre bildar körtlar.

11

storcelliga

lågt diff. tumör. STARKT KOPPLING TILL RÖKNING
sitter både centralt och perifert.
histologiskt svårt att skilja från övriga typer, men den har ett intensivare förlopp som kliniskt placerar den närmare småcelliga med dess SNABBA PROGRIDERANDE SYMTOM.

12

Vilken diameter har bronker och bronkioli?

över 1 mm resp. under 1 mm.

13

vilken funktion har klara-celler?

kubiska ej cilierade celler.
funtkion: contribute till mucus-poolen.
roll I surfaktant-produktion.

14

Carcinoider

långtradig neuroendokrina tumör. huvudbronk

15

Vad är mesotheliom?

drabbar ofta män och innebär dålig prognos.