Common Esperanto Words 1 Flashcards Preview

Esperanto > Common Esperanto Words 1 > Flashcards

Flashcards in Common Esperanto Words 1 Deck (497):
1

abelo

bee

2

aboni

to subscribe

3

acxeti

to buy

4

adreso

address

5

aero

air

6

afabla

agreeable

7

afero

affair

8

afisxo

sign

9

agi

to act

10

agrabla

pleasant

11

agxo

age

12

akcepti

to accept

13

akra

sharp

14

akvo

water

15

al

to

16

alia

other

17

almenaux

at least

18

alta

high, tall

19

ami

to love

20

amaso

a lot of

21

ambaux

both

22

amiko

friend

23

angulo

corner

24

ankaux

also

25

ankoraux

still, yet

26

anstataux

instead of

27

antaux

before, in front

28

aparato

apparatus

29

aparta

separate

30

apenaux

hardly, scarcely

31

aperi

to appear

32

aprilo

April

33

apud

next to

34

arangxi

to arrange

35

arbo

tree

36

armeo

army

37

arto

art

38

artikolo

article

39

asocio

association

40

atendi

to wait

41

atenta

attentive

42

aux

or

43

auxdi

to hear

44

auxgusto

August

45

auxto

car

46

auxtobuso

bus

47

auxtuno

autumn

48

avo

grandfather

49

baldaux

soon

50

barbo

beard

51

bati

to hit

52

batali

to fight

53

bazo

base

54

bedauxri

to regret

55

bela

beautiful

56

bendo

tape

57

besto

animal

58

bezoni

to need

59

biciklo

bicycle

60

bildo

picture

61

bileto

ticket

62

birdo

bird

63

blanka

white

64

blua

blue

65

bona

good

66

bordo

edge

67

brako

arm

68

brili

to shine

69

brui

to make a noise

70

bruli

to burn

71

busxo

mouth

72

celo

goal

73

cerbo

brain

74

certa

certain

75

cigaro

cigar

76

cxambro

room

77

cxapelo

hat

78

cxar

because

79

cxarma

charming

80

cxe

at

81

cxemizo

shirt

82

cxesi

to cease

83

cxevalo

horse

84

cxielo

sky

85

cxirkaux

around

86

da

of (instead of de in expressions of quantity)

87

danci

to dance

88

danki

to thank

89

de

by, from, of

90

deca

decent

91

decembro

December

92

decidi

to decide

93

dekstra

right

94

demandi

to ask a question

95

dento

tooth

96

devi

to have to / must

97

deziri

to desire

98

dio

God

99

diablo

devil

100

difini

to define

101

dika

thick, pudgy

102

dimancxo

Sunday

103

diri

to say

104

direkti

to direct

105

diskuti

to discuss

106

do

so, therefore

107

doktoro

Ph.D

108

dolcxa

sweet

109

doloro

pain

110

domo

house

111

doni

to give

112

dormi

to sleep

113

dubi

to doubt

114

dum

during, while

115

dusxi

to shower

116

ecx

even

117

eduki

to educate

118

edzo

husband

119

ekskursi

to go on an excursion

120

ekster

outside of

121

ekzemplo

example

122

ekzisti

exist

123

el

out of

124

elekti

to choose

125

en

in

126

erari

to make a mistake

127

esperi

to hope

128

esti

to be

129

etikedo

label

130

etendi

to extend something

131

facila

easy

132

fajro

fire

133

fali

to fall

134

familio

family

135

fari

to do, make

136

februaro

February

137

felicxa

happy

138

fenestro

window

139

fero

iron

140

fermi

to close

141

festi

to celebrate

142

filo

son

143

filmo

film

144

fini

to finish something

145

fingro

finger

146

fisxo

fish

147

flanko

side

148

flava

yellow

149

floro

flower

150

flosi

to float

151

flugi

to fly

152

fojo

time (occasion)

153

folio

leaf

154

fonto

source

155

for

away

156

forgesi

to forget

157

formo

form

158

forno

oven

159

forta

strong

160

foto

photograph

161

frapi

to knock, hit

162

frato

brother

163

frauxlo

bachelor

164

frazo

sentence

165

fremda

foriegn

166

frua

early

167

frukto

fruit

168

funkcio

function

169

fusxi

to mess up

170

gaja

merry

171

gajni

to win

172

gazeto

magazine

173

glaso

drinking glass

174

granda

big

175

gratuli

to congratulate

176

grava

important

177

grupo

group

178

gvidi

to guide

179

gxardeno

garden

180

gxenerala

general

181

gxis

until, bye

182

gxoji

to be joyful

183

gxusta

correct, right

184

halti

to halt, stop

185

haro

hair

186

havi

to have

187

hejmo

home

188

hela

bright/light colored

189

helpi

to help

190

hieraux

yesterday

191

historio

history

192

ho

oh!

193

hodiaux

today

194

homo

human being

195

horo

hour

196

hotelo

hotel

197

hundo

dog

198

hxaoso

chaos

199

hxoro

choir

200

ideo

idea

201

imagi

to imagine

202

infano

child

203

informi

to inform

204

insekto

insect

205

instrui

to teach

206

inter

between, among

207

interesi

to interest

208

interna

internal

209

inviti

to invite

210

iri

to go

211

ja

indeed

212

jam

already

213

januaro

January

214

jaro

year

215

jen

behold/here is

216

jes

yes

217

julio

July

218

juna

young

219

junio

June

220

justa

just, fair

221

juvelo

jewel

222

jxaudo

Thursday

223

jxeti

to throw

224

jxongli

to juggle

225

jxus

immediately past

226

kaj

and

227

kafo

coffee

228

kalkuli

to calculate

229

kampo

field

230

kanti

to sing

231

kapo

head

232

kapabla

capable

233

kapti

to catch

234

kara

dear

235

karoto

carrot

236

karto

card

237

kasxi

to hide

238

kato

cat

239

kauxzo

cause

240

kazo

case

241

ke

that (introducing a clause)

242

kelka

several

243

klara

clear

244

klaso

class

245

klopodi

to take steps to

246

klubo

club

247

knabo

boy

248

kolo

neck

249

kolekto

collection

250

koleri

to be angry

251

koloro

color

252

komenci

to begin

253

komerci

to do business

254

komitato

committee

255

kompreni

to understand

256

komputi

to compute

257

komuna

common

258

koni

to be familiar

259

kongreso

congress

260

konkreta

concrete

261

konsenti

to agree

262

konsili

to advise

263

konstrui

to build

264

kontakto

contact

265

kontenta

content

266

kontraux

against

267

kontroli

to check

268

koro

heart

269

korpo

body

270

korto

courtyard

271

kosmo

outer space

272

kosti

to cost

273

kovri

to cover

274

kredi

to believe

275

kreski

to grow

276

krii

to shout out

277

krom

besides

278

kruro

leg

279

kuiri

to cook

280

kuko

cake

281

kulturi

to culture

282

kun

with

283

kuri

to run

284

kuraci

to cure

285

kuragxa

brave

286

kurso

course

287

kusxi

to lie

288

kutimo

custom

289

kvankam

although

290

kvazaux

as if

291

la

the

292

labori

to work

293

laca

tired

294

lago

lake

295

lakto

milk

296

lando

country

297

lango

tongue

298

largxa

wide

299

lasi

to leave

300

lasta

recent, last

301

laux

according to

302

lavi

to wash

303

leciono

lesson

304

legi

to read

305

legomo

vegetable

306

lerni

to learn

307

letero

letter (correspondence)

308

levi

to raise

309

libera

free

310

libro

book

311

ligi

to link

312

ligno

wood

313

lingvo

language

314

linio

line

315

lito

bed

316

litero

letter (alphabet)

317

literaturo

literature

318

logxi

to reside

319

loko

location

320

longa

long

321

ludi

to play

322

lumi

to illuminate

323

lundo

Monday

324

majo

May

325

malgraux

in spite of

326

mano

hand

327

mangxi

to eat

328

maniero

manner

329

manki

to be lacking

330

maro

sea

331

mardo

Tuesday

332

marto

March

333

martelo

hammer

334

marsxi

to walk

335

masxino

machine

336

mateno

morning

337

materialo

material

338

mem

ones self

339

membro

member

340

memori

to remember

341

merkredo

Wednesday

342

mesagxo

message

343

meti

to put or place

344

metodo

method

345

mezo

middle

346

mezuri

to measure

347

miksi

to mix

348

militi

to make war

349

minuto

minute

350

miri

to marvel

351

momento

moment

352

mono

money

353

monato

month

354

mondo

world

355

monto

mountain

356

montri

to show

357

morgaux

tomorrow

358

morti

to die

359

movi

to move

360

multa

much or many

361

muro

wall

362

muziko

music

363

nacio

nation

364

najlo

nail

365

naski

to bear

366

naturo

nature

367

nazo

nose

368

ne

no

369

necesa

necessary

370

negxo

snow

371

nek

neither

372

nepra

unfailing

373

nigra

black

374

nivelo

level

375

nokto

night

376

nomo

name

377

nombro

number

378

nordo

north

379

normala

normal

380

nova

new

381

novembro

November

382

nu!

well!

383

nubo

cloud

384

numero

numeral

385

nun

now

386

nur

merely

387

ofico

office/position

388

ofta

frequent

389

okazi

to occur

390

okcidento

west

391

oktobro

October

392

okulo

eye

393

okupi

to occupy

394

ol

than

395

onklo

uncle

396

opinii

to opine

397

ordo

state of order

398

ordinara

ordinary

399

ordoni

to command

400

orelo

ear

401

oriento

east

402

organizi

to organize

403

ovo

egg

404

paco

peace

405

pafi

to shoot

406

pagi

to pay

407

pagxo

page

408

pano

bread

409

papero

paper

410

pardoni

to pardon

411

paroli

to speak

412

parto

part

413

pasi

to pass

414

pasxi

to step

415

patro

father

416

peco

piece

417

peni

to try

418

pendi

to hang

419

pensi

to think

420

per

by means of

421

perdi

to lose

422

perei

to perish

423

perfekta

perfect

424

permesi

to permit

425

persono

person

426

peti

to request

427

piedo

foot

428

placxi

to be pleasing

429

plano

plan

430

planko

floor

431

planto

plant

432

plej

most

433

plena

full

434

plendi

to complain

435

plezuro

pleasure

436

pli

more

437

plori

to cry

438

plu

further

439

plumo

feather, pen

440

pluraj

quite a few

441

pluvo

rain

442

poemo

poem

443

pomo

apple

444

popolo

a people

445

populara

popular

446

por

in order to

447

pordo

door

448

porti

to carry

449

post

behind, after

450

postuli

to require

451

posxto

postal service

452

povi

to be able to

453

prava

right

454

precipa

principally

455

preferi

to prefer

456

prelegi

to lecture

457

premi

to press

458

preni

to take

459

prepari

to prepare

460

presi

to print

461

preskaux

nearly

462

preta

ready

463

prezo

price

464

prezenti

to present

465

prezidi

to preside

466

pri

concerning

467

printempo

spring season

468

pro

on account of

469

problemo

problem

470

produkto

product

471

profunda

deep

472

programo

program

473

proksima

close

474

proponi

to propose

475

propra

ones own

476

provi

to try

477

publiko

public

478

punkto

point

479

pura

clean

480

rado

wheel

481

radio

radio

482

rajto

right to something

483

rakonti

to tell a story

484

rapida

quick

485

raporti

to report

486

regi

to rule

487

regiono

region

488

regulo

regulation

489

reklami

to advertise

490

rekomendi

to recommend

491

rekta

direct

492

renkonti

to meet someone

493

respondi

to respond

494

resti

to remain

495

reto

net, network

496

revuo

review

497

ricevi

to receive