Cwiczenia Ib - Zmienność analityczna Flashcards Preview

Diagnostyka > Cwiczenia Ib - Zmienność analityczna > Flashcards

Flashcards in Cwiczenia Ib - Zmienność analityczna Deck (34):
1

Czy każdy wynik laboratoryjny obciążony jest błędem?

Tak, każdy wynik laboratoryjny jest obciążony błędem. 

2

Czy można całkowicie wyeliminować błędy laboratoryjne?

Błędów nie można wyeliminować całkowicie, należy jedynie – znając ich rodzaje i źródła – starać się je zminimalizować. 

3

Co świadczy o jakości pracy laboratorium?

 •  Wiarygodność wyniku badania
 • Czas wykonania badania
 • Koszt wykonania badania 

4

Jakie wyróżniamy błędy analityczne?

 •  Omyłki czyli błędy trywialne
 • Błędy przypadkowe 
 • Błędy systematyczne 

5

Co to jest precyzja i za pomocą czego jest opisywana??

Precyzja jest to stopień zgodności pomiędzy niezależnymi wynikami badania otrzymanymi w ustalonych warunkach.

Precyzja pomiarów opisywana jest za pomocą odchylenia standardowego (standard deviation, SD). 

6

Co to jest nieprecyzyjność?

Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą metrologiczną, ilościowa informacja o precyzji, przedstawiona w postaci odchylenia standardowego, określana jest jako nieprecyzyjność (imprecision, I). 

7

Czym także można posłużyć się do wyznaczania nieprecyzyjności?

Możliwe jest również posłużenie się współczynnikiem zmienności (coefficient of variation, CV), który stanowi miarę względną nieprecyzyjności (I%). 

8

Na podstawie czego wyznaczany jest błąd przypadkowy - miara nieprecyzyjności?

Wyznaczany na podstawie analizy rozkładu wyników serii oznaczeń wykonanych w tym samym materiale 

A image thumb
9

Jaki jest optymalny CV (coefficient of variation, CV)?

Optymalnie: CV<5% 

10

Co to jest dokładność?

Zgodność wyniku badania z wartością rzeczywistą. Miarą dokładności jest różnica między wynikiem/wynikami pomiaru, a wartością odniesienia (nominalną) – obciążenie analityczne (bias), błąd systematyczny 

11

Wzór na bezwzględną miarę błędu statystycznego  (Δ, B-bias, Diff-difference): 

A image thumb
12

Wzór na względną miarę błędu systematycznego: 

A image thumb
13

Dokładność i precyzja (na obrazku)

A image thumb
14

Co to jest błąd całkowity (analityczny)?

Bł. Precyzji + Bł. Dokładności = błąd całkowity 

A image thumb
15

Co jest jedynym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu usług laboratoryjnych (odpowiedniej precyzji i dokładności pomiarów)?

wprowadzenie skutecznego systemu kontroli jakości

16

Niezbędne wyposażenie laboratorium:

 1. TE(całkowity błąd dopuszczalny)
 2. Materiał kontrolny
 3. 20 wyników
 4. Dwa obliczenia
 5. Karta kontrolna
 6. Reguła QC

A image thumb
17

Co to jest TEA?

całkowity błąd dopuszczalny - maksymalny błąd pomiaru nie wpływający istotnie na znaczenie uzyskanego wyniku. 

18

Co to jest cvI i cvG?

cvI  -współczynnik zmienności wewnątrzosobniczej

  
cvG  -współczynnik zmienności międzyosobniczej 

19

Zalecenia co do błędu dopuszczalnego

Zalecenia:

 • dop. błąd precyzji
 • dop. błąd dokładności

20

Wzór na dopuszczalny błąd całkowity:

TEA=1,65cvA+Δ%A

21

Co pozwala na oszacowanie jakości używanej metody?

 Obliczenie proporcji pomiędzy dopuszczalnym błędem całkowitym, a obserwowanym błędem precyzji i dokładności  

22

Jakie dwa obliczenia są wymagane?

A image thumb
23

Jak dzielimy reguły stosowane do oceny czy badana metoda znajduje się w dopuszczalnych granicach bądź nie?

Reguły:

 • proste
  • 12s
  • 13s
 • złożone
  • reguły Westergarda (np. 12s/13s/22s/R4s/41s/10X)

24

Czym różnią się od siebie reguły 12s i 13s?

szerokością przedziału, w którym powinny zawierać się wyniki pomiarów, ażeby metodę pomiarową można było uznać za wiarygodną

25

Reguła 12S 

A image thumb
26

Reguła 13S 

reguła 13s zakłada, że metoda pomiarowa znajduje się poza kontrolą, kiedy przynajmniej jeden wynik kontrolny uzyskany w serii pomiarowej wykracza poza granice trzech odchyleń standardowych.

A image thumb
27

Reguła 22S 

. Zgodnie z tą regułą metoda pomiarowa znajduje się poza kontrolą w sytuacji, gdy dwa kolejne wyniki przekraczają wartość dwóch odchyleń standardowych po tej samej stronie wartości średniej. Regułę ta stosuje się zarówno do wyników kontrolnych w jednej serii pomiarowej, jak również w przypadku wyników uzyskanych w tym samym materiale kontrolnym w dwóch kolejnych seriach.

A image thumb
28

Reguła 41S 

Cztery kolejne wyniki tej samej próbki kontrolnej (lub ostatnie cztery wyniki różnych próbek kontrolnych) leżą poza +1s lub poza -1s: błąd systematyczny. Należy sprawdzić serie pomiarową. 

A image thumb
29

Reguła 10x 

Ostatnie 10 wyników tej samej próbki kontrolnej (lub dwóch próbek Kontrolnych) leżą po jednej stronie wartości średniej: błąd systematyczny. 

A image thumb
30

Na co powinna pozwolić stosowana reguła intepretacyjna?

Stosowana reguła powinna pozwolić na wykrycie co najmniej 90% ważnych analitycznie błędów systematycznych oraz 80% błędów przypadkowych 

31

Reguł Westgarda (Shewharta)

reguła złożona 

13s /22s /R4s /41s /10x

A image thumb
32

Kryterium 7T

 •  Opisane reguły proste i złożone pozwalające wykryć błąd systematyczny, wskazują na równoczesne przesunięcie wszystkich wyników kontrolnych w tym samym kierunku.  
 • Reguła 7T zakłada, że metoda pomiarowa znajduje się poza kontrolą, jeśli 7 kolejnych uzyskanych wyników wykazuje stałą tendencję wzrostową lub malejącą. W takiej sytuacji mówi się o wystąpieniu trendu. 
 • Reguła 7T wskazuje na stopniowo nasilające się zmiany w układzie pomiarowym, które mogą wynikać na przykład ze stopniowego rozkładania się stosowanych odczynników lub zmiany w materiale stosowanym do kalibracji układu pomiarowego

 Reguła 7T stosowana jest pomiędzy seriami. 

33

Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości:

 • Porównania międzylaboratoryjne są najbardziej rozpowszechnioną formą kontroli zewnątrzlaboratoryjnej  
 • Eksperyment – grupa laboratoriów analizuje tę sama próbkę  
 • Porównania międzylaboratoryjne organizowane przez jednostki państwowe lub komercyjne  
 • W zależności od obszaru lub kraju, w jakim są one prowadzone, uczestnictwo laboratoriów może być obowiązkowe lub dobrowolne 
 • Zewnętrzna ocena kontroli dokładności (poprawności) prowadzona przez organizatora programu  
 • Porównanie międzylaboratoryjne  
 • Próbki z programu porównania mędzylaboratoryjnego powinny być analizowane w laboratorium rutynowym z seriami próbek badanych  
 • Uzyskane wyniki wprowadza się do dostarczonych przez organizatora formularzy 

34

Co to jest Quality Control Service - QCS?

 •  Program zapewnienia jakości opracowany przez firmę Roche
 • Prowadzony w ponad 18 krajach
 • Polega na analizie wyników kontrolnych uzyskanych w poszczególnych miesiącach 
 • Porównania dotyczą ponad 300 różnych metod badań
 • Czas opracowania danych (wprowadzenie wyników, obliczenia statystyczne, wydruki opracowanych raportów) wynosi 2-4 dni 
 • Opracowania są natychmiast wysyłane do laboratoriów