Demens Flashcards Preview

Nevrologi > Demens > Flashcards

Flashcards in Demens Deck (21):
1

Hva er subjektiv kognitiv svikt?

En opplevelse av svikt i kognitive funksjoner uten at det kan dokumenteres objektivt.

2

Hva er episodisk, semantisk og implisitt hukommelse?

Episodisk er hukommelse for hendelser, semantisk er hukommelse for fakta og implisitt er hukommelse for ferdigheter.

3

Hva er eksekutivfunksjoner?

Omfatter problemløsning, planlegging, vurdering av konsekvenser og selvkontroll - avhengig av prefrontal cortex.

4

Når blir eksekutivfunksjonene rammet senere i forløpet?

Ved Alzheimers.

5

Hva er mild kognitiv svikt?

Det er en tilstand med både subjektiv og objektivt dokumenterbar kognitiv svekkelse som har vedvart en viss tid, uten at kriteriene for demens er oppfylt. Avgrensingen skjer ved at pasienten ikke har svikt i ADL.

6

Bør subjektiv kognitiv svikt og mild kognitiv svikt utredes?

Ja..

7

Hva skiller delir fra demens? Fra transient global amnesi?

Tidsforløpet, det er kortvarig. Fra transient global amnesi ved ledsagende kognitive endringer.

8

Diagnosekriterier for demens?

- Hukommelsesforstyrrelser
- En av fire følgende: svekket abstrakt tenkning, svekket vurderingsevne, forstyrrelse i høyere kortikale funksjoner eller personlighetsendring
- Svekket kapasitet til arbeid eller sosial fungering
- Symptomene forekommer ikke bare i forbindelse med konfusjon
- En eller flere organiske faktorer eller fravær av ikke-organiske mentale forstyrrelser

9

Hvilke spørsmål må avklares i utredning av demens?

Grad av kognitiv svikt?
Årsak?
Kan det gis forebyggende, kurativ eller symptomlindrende behandling.

10

Anamnese ved demens?

Problemer knyttet til hukommelse, arbeid, økonomisk styring, oppfattelse av tid, evne til å orientere seg, evnen til å lære nye ferdigheter og adferdsmessige forhold. Viktig med medisiner, spesielt sedativa, anxiolytika. Alkohol. Psykisk sykdom.

11

Hva er pseudodemens?

Depresjon eller andre psykiatriske lidelser er årsaken til symptomer på demens.

12

Prøver ved demens?

Ernæring, diabetes, stoffskifte, elektrolytter, infeksjonsparametre, hematologisk. MR og EEG kan tas.

13

Mulige årsaker til demens?

Alzheimers sykdom (60%), vaskulær demens (20%), Lwey-legeme demens (10%). Frontotemporal demens.

14

Etiologi bak alzheimers?

Amyloidkaskade som gir betaamyloid med synapsedysfunksjon og celledød.

15

Risikofaktorer for demens pga alzheimers?

Høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol.

16

Symptomer ved alzheimer?

Språkproblemer (finne ord, forveksling), hukommelse for nyere begivenheter, stedsans, problemer med daglige gjøremål (apraksi).

17

Karakteristiske symptomer ved Lewy legeme demens?

Fluktuerende bevissthet og livlige visuelle hallusinasjoner. I tillegg parkinsonistiske funn som akinesi og rigiditet.

18

Typisk frontotemporal demens?

Endringer i personlighet, adferd eller språk tidlig i forløpet.

19

Hva ser vi på MR ved frontotemporaldemens?

Uttalt atrofi i frontal og temporallapp.

20

To typer frontotemporaldemens?

PSP og CBD. Progredierende supranuklerær parese og kortiko-basal degenerasjon.

21

Funn ved normaltrykkshydrocephalus?

Demens, urininkontinens og gangapraksi.