MS Flashcards Preview

Nevrologi > MS > Flashcards

Flashcards in MS Deck (31):
1

Når debuterer MS? Kjønnsforskjell?

Mellom 20-40 år, mer enn dobbelt så vanlig blant kvinner som menn.

2

Hvordan ser en akutt lesjon ut mikroskopisk?

Betydelig grad av demyelinisering og aksonal skade, perivaskulær inflammasjon dominert av T-lymfocytter, makrofager, mikroglia og hypertrofiske astrocytter.

3

Hva skyldes symptomer ved MS?

Nedsatt ledningsevne ved demyelinisering og tap av aksoner. I akutt situasjon spiller ødem en viktig rolle, noe som forklarer den gode effekten av glukokortikoider.

4

Hvorfor kan plutselige symptomer opptre hos MS-pasienter ved økning i kroppstemperatur som ved feber, sterk mat eller fysisk aktivitet?

Temperaturstigning reduserer aksonets evne til å lede impulser over demyeliniserte områder.

5

Hva er Lhermittes tegn?

Elektriske støtfornemmelser nedover rygg og ut i ekstremiteter utløst av fleksjon i nakken.

6

Symptomer ved optikusnevritt?

Nedsatt visus (tåkesyn) og smerte i og bak øyet ved bevegelse som utvikler seg over noen dager. Persisterer i 3-4 uker, bedre i løpet av 2-3 måneder. Visus normaliseres ofte, men kan bli sekvele i form av sentralt skotom eller lett redusert fargesyn.

7

Hva er Uhthoffs fenomen?

Forbigående tåkesyn ved fysisk aktivitet eller økt kroppstemperatur, typisk MS.

8

Risiko for MS etter optikusnevritt?

60 %.

9

Typiske reflekser ved MS?

Hyperrefleksi, opphevet abdominalrefleks og inverterte plantarreflekser.

10

Hvor mange av MS-pasienter har fatigue?

80 %.

11

Nevn noen av MS-symptomene?

Synsforstyrrelser, parestesier, temperaturforstyrrelser, redusert tempo og finmotorikk, spastisitet, diplopi, facialisparese, trigeminusnevralgi, dysarti, dysfagi, ataksi, nystagmus, intensjonstremor, pollakisuri, urge, retensjon, inkontinens, kognitiv svikt, angst , depresjon, fatigue,

12

Diagnosekriterier for attakkpreget MS?

Disseminert sykdom i tid (mer enn 2 atakker) og lokalisasjon (mer enn 2 lesjoner i nervesystemet).

13

Hvordan stilles diagnosen progressiv MS?

Vanskelig, men minst ett år med progressiv utvikling av utfall fra sentralnervesystemet, med tillegg av funn fra MR, VER eller ryggmarksvæske.

14

Typisk positiv MS-spinalprøve?

Oligoklonale IgG-bånd ved isoelektrisk fokusering distinkt forskjellig fra bånd i serum, og eventuelt forhøyet IgG-indeks. Oftest normal protein og celletall (kan være noen mononukleære, men under 50).

15

Hva er IgG-indeks?

(IgG ryggmarg/IgG serum)/(Albumin ryggmark/Albumin serum)

16

Differ til MS?

ADEM, NMO (necromyelitis optica). Nevroborreliose, SLE, Sjøgrens og IBS, samt B12-mangel..

17

Hva skiller ADEM og MS?

ADEM er bare en episode, men riktignok med multiple lesjoner.

18

Hva skiller NMO og MS?

NMO er også en kronisk inflammatorisk demyeliniserende sykdom i CNS, men affeksjon er hovedsakelig av synsnerver og ryggmarg.

19

Hvor er NMO vanlig?

Asia.

20

Hvilke undersøkelser ved mistanke om MS?

MR og spinalundersøkelse for å utelukke andre sykdommer.

21

Hva kalles første kliniske atakk av MS?

Clinically isolated syndrome.

22

Hvor mange av MS-pasienter er atakkpreget MS?

80-90 %.

23

Hvor mange med CIS vil få nye atakker - både klinisk og på MR?

45 % får nytt klinisk atakk og 90 % får nye MR-lesjoner i løpet av to år.

24

Etiologi til MS?

Ukjent. Komplekst samspill mellom arv og miljø.

25

Atakkbehandling av MS?

Intravenøs metylprednisolon som forkorter atakket. Diskusjon om hvorvidt det påvirker grad av remisjon, men noen tror det.

26

Sykdomsmodulerende behandling ved MS?

Starter med førstelinjebehandling (dimetylfuturat, interferon beta, teriflunomid), hvis det ikke funker, over til andrelinjebehandling (natalizumab), neste steg er siste, tredjelinjebehandling (stamceller, utprøvende).

27

Har sykdomsmodulerende medisiner effekt ved primær progressiv MS?

Nei

28

Hvorfor brukes natalizumab kun ved alvorlige tilfeller?

En viss sjanse for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) forårsaket av JC-virus.

29

Hva er vanlige debusymptomer og hva er tidsaspektet?

Vanlige startsymptomer er dobbeltsyn, ensidig synsnerveaffeksjon (retrobulbær nevritt), ekstremitetsparese, klossethet, sensibilitetsforstyrrelser og imperiøs vannlatingstrang. Subakutt symptomutvikling i løpet av en liten uke er hyppigst.

30

Når er benmargstransplantasjon aktuelt?

Beinmargstransplantasjon med autolog stamcellestøtte (HSCT) kan også være aktuelt ved aktiv attakkpreget sykdom, og ved manglende effekt av andre terapitiltak.

31

Hva er sekundær progressiv MS?

Ca. 4 av 5 av pasientene med attakker utvikler en sekundær progressiv sykdom vanligvis innenfor 20 år etter debut, da går det jevnt nedover....