Demens Flashcards

1
Q

Vilka två varianter av åldrande finns det?

A

Normalt

 • Absoluta majoriteten
 • Kortikal atrofi
 • Främst frontotemporala förändringar

Liten minoritet åldras utan påverkan på hjärnan, varken strukturellt eller funktionell.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka hjärnstrukturer atrofierar snabbare än andra?

A

Hippocampus fr.a.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka stadium delas demens upp i? Vad kännetecknar stadium 7, 1, & 3?

A

1-7
1-3 = MCI

1 = uppför sig normalt, kan täcka in för förluster 
3 = svårt på jobbet, ångest, familjen märker 
7 = talsvårigheter, motorisk förlust, inkontinens, total desorientering, behöver ADL-stöd
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är MCI? Och hur många utvecklar demens? Kriterier?

A

Man har en försämring i sin kognitiva förmåga, men inte tillräcklig försämring för att det ska klassas som demens.
20-40% utvecklar demens (många hinner dö)

Kriterier:
1. Man fungerar sämre än vad man gjort tidigare i livet 2. Bibehållen ADL-förmåga

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Alzheimers (50% av demens) - diagnoskriterier?

A
 1. Nedsatt minne
 2. Minst en av följande:
  - Apraxi
  - Afasi
  - Agnosi
  - Störning av exekutiva funktioner
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Alzheimers - histologiska fynd? Var börjar förändringarna?

A
Intracellulärt = tangles 
Extracellulärt = plack 

Förändringarna börjar i mediala temporalloben och sprider sig mer tempo-parietalt –> problem med minne/inlärning/visospatiala/språk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Strukturella markörer för AD (förstadium)?

A

EEG
PET - minskad aktivitet
MR/DT - atrofi (t.ex. hippocampus)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Biomarkörer AD?

A

● Aß1-42
○ Sänkta värden vid LBD och vaskulär demens

● P-tau
○ Förhöjda värden finns vara beskrivet vid Alzheimers sjukdom
○ Tangles

● Total-tau
○ Förhöjda värden ses vid akuta hjärnskador
○ Neuronalt sönderfall

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Behandling - mild/svår AD? Och varför?

A

ACTH-esteras-hämmare (EKG innan) t.ex. Rivastagmin

Svår =
Ovanstående + NMDAr-antagonist (t.ex. Memantin)
= blockerar effekten av patologiskt förhöjda nivåer av glutamat som kan leda till neurologisk dysfunktion via Kalciumbelastning i neuronen. Den anses bibehålla den fysiologiska aktivering via receptorn som krävs för inlärning och minne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Nämn några biverkningar på AD-medicinering?

A

MTK: illamående, diarré, dyspepsi, leverpåverkan

Övriga: yrsel, huvudvärk, tremor, trötthet, insomnia

Kolinerga kardiovaskulära: sällsynt Psykiska biverkningar: hallucinationer, agitation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Behandlingsmål vid AD?

A
 • Ökad vitalitet, alertare, mer koncentrerad
  · Bättre emotionell kontakt
  · Upprätthålla global funktionsförmåga
  · Utebliven försämring bedöms som effekt
  · 2/3 har mätbar positiv effekt
  · Regelbunden uppföljning en gång per år
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Utvärdering och uppföljning vid behandling av AD?

A

Utvärderingen bör baseras på anamnes från patient och anhörig:

 • En global bedömning
 • Minnesförmåga
 • Orienteringsförmåga
 • Visuospatial förmåga
 • Exekutiv förmåga
 • Språklig förmåga
 • Praktisk förmåga Mini

Mental-Status-Examination (MMSE) bör ingå Tolerabilitet, EKG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Symtom - AD?

A
Minnesstörning
Benämningssvårigheter
Passivitet
Desorientering (tid)
Nedsatt förmåga att tänka abstrakt
Visuospatial störning
Apraxi
Afasi
Depression, Ångest
Aggressivitet
Sömnstörning
Konfusion
Försämrade exekutiva funktioner
Försämrad social förmåga
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kriterier för kognitiv sjukdom?

A
 1. Signifikant nedsättning inom en/flera domäner (= minne, inlärning, exekutiva, språklig, social, motorisk)
 2. Begränsar i vardagliga aktiviteter
 3. Förklaras inte av något annat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Utredning - kognitiv sjukdom?

A
Anamnes - debut/progress/problem 
MMT (max 30)
 - 19-24 lindrig demens, 11-19 måttlig 
Klocktest (exekutiva försämringar)
Kubavritning 

Uteslut annan sjukdom:
CT, lab, LP, EEG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vaskulär demens (VD) - etiologi?

A

Stroke

Subkortikal vaskulär demens (SVD) - demens av småkärlsjuka och lakuner. Vitsubstansförändringar parallellt med lakunutveckling.

Vaskulit

Många små infarkter till följd av småkärlssjuka (SVD) är den vanligaste orsaken till vaskulär demens

17
Q

Symtom och förlopp (VD)?

A

BEROR PÅ LOKAL

Förlopp:
Subkortikala: mjukt progredierande
Stroke-orsakade: stegvist förlopp, fokala symptom

Försämrade exekutiva funktioner - Uppträder tidigt
Passivitet
Personlighetsförändringar
Depression - Vanligt
Mental retardation
Minnesstörningar
Efter hand utvecklas parkinsonistiska symptom

18
Q

Vad talar för VD - anamnestiskt/LP/MR/

A

Anamnes =

 • Flera vaskulära sjukdomar med komplikationer
 • Plötslig debut, stegvis förlopp (stroke-orsakad)
 • Exekutiv störning och personlighetsförändring tidigt
 • Fokala neurologiska tecken

LP =

 • Förhöjd albuminkvot
 • Normal total-tau och fosfo-tau (total-tau är dock högt några månader efter en stroke)
 • Förhöjd halt neurofilament
 • Minskad halt Aβ42
 • Sulfatid förhöjd

MR =

 • Vitsubstansskada/lakuner
 • Kortikala infarkter
 • Blodflödesnedsättning anteriort
 • Vitsubstansuppluckring runt ventriklarna (subkortikal demens)
19
Q

Behandling - VD?

A

Saknas evidensbaserade behandlingsmetoder
Livsstilsåtgärder rekommenderas
Behandla riskfaktorer som blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, hyperkolesterolemi

20
Q

När remitterar man till minnesmottagning?

A

Ung/svår bild

21
Q

Symtom - frontallobsdemens?

A

Smygande debut, progressivt, kroniskt
Nedsatta exekutiva funktioner - Ofta debut symptom
Personlighetsförändring med t.ex. påverkat temperament, empatisk förmåga och socialt beteende

Ingen sjukdomsinsikt
Nedsatt abstrakt tänkande

22
Q

Frontallobsdemens - diagnostik?

A

Neurologisk undersökning
Neuropsykologisk undersökning – Lätt att testa språk, svårt att testa omdöme.

Likvoranalys – Man testar för total-tau, fosfo-tau, mikrofilament, β-amyloid. Inte vägledande.

MR, SPECT, PET – Vägledande. Man måste dock vara medveten om att atrofi uppstår många år efter symptomdebut. När man ser atrofin är sjukdomen redan långt gången

23
Q

Frontallobsdemens - behandling

A

Symptomlindrande
Neuroleptika – Bra mot aggressivitet
SSRI – Bra mot aggressivitet
Bilkörning ej lämpligt

24
Q

Frontallobsdemens - patofys

A

Inklusionskroppar av proteiner lagras in i neuronen och stör cellfunktionen tills cellen så småningom dör. Man ser i huvudsak tre olika proteiner vid frontotemporal demens

Tau – Mikrotubuliassocierat protein, har med cytoskelettet att göra. Framförallt relaterat till beteendevarianten samt progressiv icke-flytande afasi.

TPD-43 – Transkriptionsrepressor, dvs den reglerar transkriptionen. Kan leda till alla typer av frontotemporal demens.

Fused in sarcoma (FUS) – RNA-bindande protein som är involverad i transkriptionsaktivering. Finns endast vid beteendevarianten.