Missbruk, alkohol och narkotikapsykoser Flashcards

1
Q

Ärftlighet

nkotinism - alkoholism

A

Alkoholism - 40-60%
- arv + miljö + exponering + tid
Nikotinism - 60-70%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Alkoholism - typer?

A
Typ 1 
 - Vanligast 80% 
 - Debut efter 25, män & kvinnor 
 - Rel. okej socialt 
Typ 2 
 - Tyngre hereditet 
 - Debut innan 25 
 - Främst män 
 - Våldsamhet/kriminalitet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad ärver man (alkoholism)?

A
Omsättning? 
 - alkoholdehydrogenas "inbyggd antabus"
Upplevelse av ruset?
 - Troligtvis, men oklart samband 
Annorlunda adaptationer till alkohol 
 - Mest troligt, men dåligt studerat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Substansbrukssyndrom enligt DSM-V?

A

Kräver 2 eller fler kriterier uppfyllda under 12 månader. Lindrigt: 2 - 3, medelsvårt: 4 - 5, svårt: 6≥ .

 1. Större mängd/längre tid än menat
 2. Varaktig önskan eller misslyckade försök minska/kontrollera intaget
 3. Mkt tid ägnas åt att införskaffa, konsumera eller hämta sig från drogen
 4. Sug efter drogen - ny kriterium! sinnessjukt jobbigt och tar upp all tankeverksamhet!
 5. Upprepat intag leder till att personen misslyckas att fullgöra sina åligganden på arbetet, i skolan eller i hemmet
 6. Fortsatt intag trots återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade av drogen
 7. Viktiga aktiviteter överges/minskas pga drogen
 8. Upprepat intag i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada
 9. Fortsatt droganvändning trots fysiska/psykiska besvär därav
 10. Tolerans
 11. Abstinens

Kriterierna 1 och 2 är de vanligaste, även cravingen är ofta uppfyllt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Negativ och positiv förstärkning i belöningssystemen? Och vilken del i hjärnan är involverad här?

A

Positiv förstärkning: Belönande effekt (mesolimbiska dopaminerga systemet) som främjar artens överlevnad.

Negativ förstärkning: Negativt emotionellt tillstånd som bara kan upphävas med drogintag för att slippa från obehag. Råttorna vaskade mat och dryck utan ville hela tiden trycka på pedalen för att få endokrin belöning.
- Lägre SET POINT, än neutralt stämningsläge.

Detta sker fr.a. i DA-systemet och striatum.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är riskbruk av alkohol?

A

Riskbruk
Män: ≥ 14 standardglas/vecka eller ≥ 5 standardglas/tillfälle
Kvinnor: ≥ 9 standardglas/ vecka eller ≥ 4 standardglas/tillfälle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Förklara mekanism vid tolerans och abstinens (alkohol)?

A

Nedbrytande enzymer regleras upp (metabol tolerans) eller genom att receptorer regleras ner (farmakologisk tolerans).

Ökad retbarhet i CNS pga. avbrutet alkoholintag och obalans mellan inhibition och excitation pga. långtidsnärvaro av alkohol. GABA blir sämre pga. överstimulans och när alkohol avstås klarar inte GABA att inhibera tillräckligt och man får en överexcitabilitet på NMDA, vilket blir toxiskt för cellerna och är mkt farligt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Symtom och gradering av abstinens?

A

Lindrig abstinens - Tremor, takykardi (puls <120 dock), svettningar, ångest, nedstämdhet, sömnproblem

Medelsvår abstinens – Som ovan + puls >120, BT-stegring, kramper, meningslöshet- och hopplöshetskänsla, s-tankar

Delirium tremens (svår livshotande abstinens ) – Som ovan + förvirring, illusioner-plockighet, hallucinationer (ofta livliga skrämmande synhallucinationer, ev. även andra sinnen), muskelrigiditet/tonusökning, hypertermi, dehydrering, cirkulationssvikt. Tänk på att samma patientgrupp även kan drabbas av portal encefalopati (Se → Leverencefalopati)

Tiaminbrist – Kan ge neurologiska skador och Wernicke-Korsakoff syndrom → Ge tiamin (t.ex. neurobion i.m)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Varför måste man fråga om binge drinking?

A

binge drinking är den för hjärnan farligaste typen av alkoholkonsumtion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Screening för riskbruk/beroende?

A

CAGE
Cut down: Har du försökt dra ner på ditt drickande?
Annoyed: Har du känt dig irriterad när andra har kritiserat dina alkoholvanor?
Guilt: Har du någon gång haft skuldkänslor för att du druckit?
Eye opener: Har det hänt att du tagit en öl (vin/grogg) tidigt på dagen för att komma igång?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Frågeformulär för drickande?

A
Audit - Frågeformulär som patienten själv fyller i
Kvinnor: ≥ 6 p,
Män: 8-15 p. Eller
Alkohol under graviditet Eller
Alkohol vid bilkörning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Alkoholism - behandling, generellt

A

Majoriteten av patienterna med alkoholproblem sköts av primärvården. Psykiatrin tar endast hand om patienterna som har ett skadlig bruk och samtidig psykiatrisk störning.

Begränsad rådgivning är effektivt vid riskbruk. Det innebär att kostsamma och tidskrävande terapiformer inte bör prioriteras vid riskbruk.

Mer omfattande missbruk eller beroende kräver längre och fördjupande behandlingsinsatser. Det innebär att korta och begränsade insatser troligtvis inte kommer att vara speciellt effektiva för att på sikt hjälpa personen att bli fri från sitt drogproblem.

Centrala aspekter är empatiskt bemötande, icke konfrontativt förhållningssätt, inventera patientens föreställningar om möjliga orsaker till hälsoproblem, introducera alkohol som en orsak, tillsammans diskutera igenom lämpliga mål.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Farmakologiska behandlingsalternativ för alkoholism?

A

Disulfiram (Antabus®)

 • Har mycket god effekt om strukturerat behandlingsupplägg och övervakat medicinintag.
 • Annars är effekten mycket låg.
 • Antabus hämmar aldehyddehydrogenas. Vid alkoholintag ansamlas därför acetylaldehyd i kroppen vilket medför symptom så som svettningar, illamående, hjärtklappning, andnöd. (snabb effekt) [2]
 • Kan ge leverpåverkan - Uppföljning ca 4 veckor efter behandlingsstart

Campral/akamprosat

 • Behandling bör pågå 1-2 år och ska kompletteras med psykosocialt stöd. Väl dokumenterad effekt på minskning av sug samt nykterhet.
 • Blockerar NMDA receptorn vilket påverkar hjärnans belöningssystem och minskar suget efter alkohol
 • Biverkningar: Vanligt med diarré

Naltrexon

 • Funkar för vissa genetiskt predisponerade. Framförallt män, om hereditet, tidig debut, tydlig eufori och/eller kontrollförlust vid alkoholintag.
 • Naltrexon är en opioidantagonist
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Behandling av lindrig alkoholabstinens?

A

Behandlingen kan ske i öppenvården
Lindra symtom och ge stöd
Bensodiazepiner behövs ej. Vid behov ges istället sederande i form av tex. antihistamin. Antihistamin sänker kramptröskeln för att inte riskera kramp kan ev. karbamazepin ges som tillägg.
Substituera tiaminbrist

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Behandling av medel alkoholabstinens?

A

Öppenvård om patienten kan hämta tabletter hos sköterska varje dag + ta antabus för att säkerställa nykterhet, slutenvård kan också vara aktuellt.
Avgiftning med bensodiazepiner (god symtomlindring samt förebygger delirium och kramper bra), nedtrappningsschema.
Substituera tiaminbrist

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Behandling av allvarlig alkoholabstinens?

A

Neurobion (vit B1+B6+B12) - Intramuskulär injektion som ges 3mlx1 i 3-5 dagar. Betabion (Tiamin vit B1) är ett annat alternativ. Tänk på att inte ge glukos/kolhydrater till patienten innan tiamin har administrerats. Anledningen är att tiamin krävs för glukosmetabolismen och om glukos tillförs vid låga tiaminnivåer sker en ökad laktatansamling vilket kan förvärra situationen ytterligare.

Oxazepam (t.ex. Sobril) - Initialt 25-50 mg/timme till symptomlindring (puls < 100). Därefter nedtrappning enligt PM.
Oralovite 1 x 3 (B-vitamin) + Theralendroppar (antihistamin) till natten

Vid psykotiska symptom (t.ex. synhallucinationer) bör man även lägga till antipsykotisk medicin, exempelvis Haldol (haloperidol). Tänk på att neuroleptika kan sänka kramptröskeln.

17
Q

Hur stor roll spelar tillslaget för beroendebiologin?

A

Den så kallade high-mekanismen försvinner när drogen går in långsamt.

Man tror att det beror på att de receptorer som förmedlar high-mekanismen, D2-receptorerna, adapterar sig genom att internaliseras in i cellmembranen. Det är endast när det går fort som receptorerna inte hinner adaptera sig och man får en signal.

18
Q

Hur stor roll spelar förväntan av en drog?

A

Dopaminfrisättningen korrelerar även till önskan om mer drog. Detta har med förväntan att göra, förväntan i sig ökar dopaminfrisättning.

19
Q

Hur stor roll spelar adaptation i beroendesammanhang?

A

Hjärnan adapterar sig, så kallad akut tolerans. I en studie lät man försökspersonerna röka kokainpasta. De fick en initialt stark känsla av eufori men när plasmakokainkoncentration gick ned lite grann fick man en snabb känsla av dysfori trots att det fortfarande egentligen fanns ganska höga koncentrationer kokain i blodet.

20
Q

Abstinenssymtom och behandling på benzo?

A
Oro, rastlöshet, darrighet, skakningar
Svettningar
Takykardi och blodtrycksstegring
Ångest, depression
Hallucinationer
Epileptiska kramper

Trappa ner långsamt under ca en månad. Kan ta lång tid.

21
Q

Abstinenssymtom för cannabis och behandling?

A

Irritation, sömnproblem, depression

Symtomlindring och psykosociala metoder.
Farmakologisk behandling saknas.

22
Q

Skillnad på opioider och opiater?

A

Opiater (t.ex. morfin, heroin och kodein) och opioider (t.ex. oxycontin och tramadol)

23
Q

Behandling opiatmissbruk?

A

Överdos
- Naloxon (opiat-receptorantagonist)

Akut abstinens
- Ev. klonidin mot vegetativa besvär, annars buprenorfin (partiell agonist på my-receptorn), kan även ge naltrexon. Stödsamtal, ev. vätska i.v.

Långtidsbehandling

 • Psykosocial behandling med fokus på beteendeändring.
 • Farmakologisk behandling kan vara metadon (ffa om tungt missbruk) eller buprenorfin (innehåller naloxon så det är verkningslöst om det tas i.v.). Metadon och buprenorfin är båda långverkande preparat och i tillräcklig dos blockerar de effekter av andra opiater. Vilket leder till minskat drogsug och minskad abstinens.
24
Q

Abstinenssymtom och behandling för centralstimulantia?

A

Abstinenssymptom

 • Ej vegetativa symtom
 • Dysfori + något av följande: utmattning, livliga/obehagliga drömmar, sömnstörning, ökad aptit, psykomotorisk hämning eller agitation
 • Neuroleptika med mycket sympatikuspåverkan kan ge chock

Behandling

 • Farmakologisk behandling saknas
 • Psykosocial behandling, stöd, struktur, uppföljning
 • Vid psykos eller överdos gäller stöd, övervakning och symtomatisk behandling (ev. benzo, lågdos haldol om ett måste)
25
Q

MDMA - behandling och komplikationer?

A

Komplikationer (ffa ecstasy)

 • Värmeslag
 • Vattenförgiftning (pga. kan dricka väldigt mkt)
 • Våghalsigt/aggresivt beteende
 • Sömnproblem, depression, ångest, tillfällig psykos
 • Serotonergt syndrom - Allvarligt med risk för död
 • På lång sikt ses ofta kronisk påverkan på kognitiva funktioner

Behandling (överdosering)

 • ABCDE - Övervaka andning, cirkulation, vakenhet, temperatur
 • Ringeracetat och kontrollera vätskebalans
 • Behandla eventuella komplikationer så som vattenförgiftning, värmeslag, psykiatriska tillstånd och serotonergt syndrom
26
Q

Alkoholhallucinos - symtom/behandling

A

Efter flera år av missbruk
Symtom:
● Oftast hörselhallucinos som i regel inte är av schizofren typ men kan vara det.
● Patienten har oftast insikt om att symtomen är verklighetsfrämmande.
● Uppträder under pågående missbruk och försvinner vid nykterhet även om den också kan kronicitera.
● Till skillnad från abstinenshallucinos föreligger ej samtidiga predeliriösa eller deliriösa symtom i övrigt.

Behandling:
● Avbrytande av alkohol tillförsel vilket i sig kan kräva inläggning.
● Inläggning om hallucinos är mkt påträngande och patienten har en bristande insikt.
● Om kvarstående besvärande hallucinos trots nykterhet rekommenderas p.o. neuroleptikabehandling med en låg dos av något av de modernare preparaten ex. Risperdal® (Risperidon) eller Zyprexa ® (Olanzapin).

27
Q

Amfetaminpsykos - symtom

A

Drogutlöst vanföreställningssyndrom där de icke-bisarra vanföreställningarna typiskt handlar om en känsla av att man är jagad av polisen eller av olika ligor, maffian etc (snutnoja, noja).
Helspänn, aktiv, rörlig och vigilant.
Observant även på den undersökande ordval etc.
Irritabla och impulsiva, hotfulla och nyckfulla

Motorik: koreatiska, pundning, bruxism

28
Q

Kokainpsykos - symtom

A

Större inslag av hallucinos, ffa syn- och känselhallucinos (taktil), som kan leda till att patienten får svår klåda och river sig på armar och ben i tron att det finns parasiter under huden (“kokaindjur”).

29
Q

Amfetaminpsykos - behandling

A

Om situationen tillåter räcker det med övervakning och stödjande åtgärder i en lugn, stimulusfattig miljö samt enklare sederande antihistaminerga preparat medan den akuta psykosen klingar av i takt med att amfetaminet lämnar kroppen

Annars:
1: HAND: Bensodiazepiner vb, t.ex. Stesolid 5-10 mg eller injektion 5-10 mg i.m. tills symtomen klingar av och förnyade doser med jämna mellanrum tills amfetaminet har gått ur kroppen
I de fall det inte räcker: neuroleptika med så liten påverkan på det sympatiska nervsystemet som möjlig ex. Haldol® men även de modernare preparaten Zyprexa® och Zeldox®

30
Q

Cannabispsykos - symtom

A
Symtom: 
● Vanföreställningar (oftast av paranoisk typ) 
● Hallucinationer (syn och hörsel) 
● Rastlöshet 
● Vanligen förhöjd grundstämning - någon gång motsatsen 
● Aggressivitet; destruktivitet 
● Ångest 
● Växlande vakenhet 
● Någon gång desorientering
31
Q

Cannabispsykos - behandling

A

Patienten inlägges på psykiatrisk klinik för avgiftning och differentialdiagnostik, ssk med avseende på schizofreni.
Nykterheten kontrolleras med u-tox

Ofta kan man inte avvika en spontan regress av symtomatologin utan man tvingas tillgripa medicinering. Då kan man pröva

a. Bensodiazepiner mot ångest/rastlöshet och för sömnen
b. Något modernt neuroleptikum för de psykotiska symtomen ex. Zyprexa ® 10mg 1x1
c. RemeronS ® /Mirtazapin 30 mg till natten, ger god effekt både på sömn och ev. abstinensdysfori och ångest.

–> utsättningsförsök