Neuropsykiatri/-psykologi & intellektuell funktionsnedsättning Flashcards

1
Q

Vad går en neuropsykologisk undersökning ut på?

A

Neuropsykologi handlar om att optimera prestationen hos en patient så att man får ett mått på patientens maximala förmåga och absoluta resurser. Detta genom att skapa en bekväm och behaglig situation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad innebär golv-tak-effekter inom neuropsykologi? Ge exempel på tester med högt/lågt golv/tak

A

Handlar om spannet mellan det neuropsykologiska testets lägsta och högsta nivå. Hur stor del av normalfördelningskurvan täcker testet in? 


Klocktest – relativt lågt golv och tak, dvs lätt
att klara men säger inte så mycket om den
 kognitiva förmågan.

MMT – lägre golv och högre tak och därmed en grundligare kognitiv screening än klocktestet. Testet innehåller ett antal frågor eller uppgifter som ger olika antal poäng

WAIS-IV – lågt golv och högt tak, fångar in i stort sett hela befolkningen. Används då man vill 
vara väldigt noggrann, t ex inom rättspsykiatrin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka domäner testar man inom neuropsykologi?

A

Snabbhet/uppmärksamhet

Olika typer av minne: arbets - prospektivt (komma ihåg att göra) - långtidsminne (episodiskt, semantiskt) - proceduralt minne (färdighet/känslo/lokalsinne/motorisk kalibrering)

Språk (förståelse, abstraktion, produktion)

Visospatiala

Exekutiva (skifte av uppmärksamhet, strategi, beslut/belöning)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Orsak till neuropsykiatri? Två viktiga riskfaktorer och två möjliga

A

Orsaker (biologisk sårbarhet + psykosociala faktorer) Viktiga riskfaktorer
● För tidig födsel, prematuritet
● Ärftlighet, ingen specifik genlokalisation har dock framkommit än

Möjliga riskfaktorer
● Skador under graviditet, ex. alkohol
● Förlossningskomplikationer med syrebrist

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Tre typer av autism?

A

● Infantil autism (Kanners syndrom)
○ Ofta associerat med begåvningshandikapp
○ Prevalens ca. 1/1000

● Aspergers syndrom
○ Högfungerande autism, d.v.s. begåvningen är normal/hög
○ Prevalens 1%

● Atypisk autism
○ Om kriterier ej fullt ut är uppfyllda för de nämnda tillstånden, men en autistisk kärna i problematiken ändå är uppenbar
○ Prevalens ca. 3-10/1000

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är autism?

A

Autism Spectrum Disorder (ASD) är ett samlingsnamn för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är Wings triad?

A

● Svårigheter med socialt samspel

● Svårigheter med kommunikation
○ Begränsad konkret språkförståelse
○ Avviker i icke-verbal kommunikation

● Begränsad föreställningsvärld
○ Ritualbeteenden
○ Monomana intressen m.m.

Aspergers syndrom = kliniska bilden präglas av ett ofta överformellt, pedantiskt språk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ge exempel på följande symtom vid autism: motoriska - beteende - stereotypier - perception - uppmärksamhet

A

Motoriska =
Grovmotoriskt förekommer ofta klumpighet
Muskelhypotoni, ökad ledrörlighet

Beteende =
Affekter finns men utan normal glädje
Blyghet, rädsla, ångest och humörlabilitet
Svårt med förändringar

Stereotypier =
Hummande, oavbrutet frågande
Handklappning, springande i cirklar, knäppa med fingrar, riva papper

Perception =
Ljud kan leda till kraftiga reaktioner
Svarar inte på tilltal
Störd känsel

Uppmärksamhet =
Detaljseende – Världen består av enstaka detaljer och inte en sammanhängande inre karta över världen.
Bearbetar information en bit i taget. Har svårt med information som består av flera led.
Kan inte dela uppmärksamhet och erfarenheter med andra
Letar inte automatiskt efter meningen med det som sker

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad utreder man (kortfattat) vid autism?

A

Diagnosen baseras på intervjuer med både patienten och anhöriga och detta ska skötas av specialister på området.

Begränsningar i social kommunikation och socialt samspel.

Repetitiva beteenden och begränsade intressen.

Neurologiskt och somatiskt status - Vanligt med t.ex. samtidig epilepsi
Synundersökning
Hörselundersökning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Till hur stor del beror ADHD på gener?

A

80%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka tre undergrupper kan ADHD delas in i? Utifrån symtomatologi

A

ADHD med i huvudsak bristande uppmärksamhet (ADD)

ADHD med i huvudsak överaktivitet och impulsivitet - Ses framförallt hos barn och övergår så småningom i den vanligare varianten ADHD av kombinerad typ

ADHD av kombinerad typ (vanligast) - Koncentrations-/uppmärksamhetsproblem + överaktivitet och/eller impulsivitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är DAMP/DCD?

A

Developmental Coordination disorder (DCD) / DAMP - Begrepp som inkluderar en motorisk klumpighet som ibland förekommer i samband med ADHD.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Diagnoskriterier för ADHD?

A

Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet. Symptomen inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling. Symptomen har en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.

Uppfylls kriterierna för (1) Bristande uppmärksamhet och/eller (2) Hyperaktivitet och impulsivitet samt att tilläggskriterierna är uppfyllda så kan diagnosen ADHD ställas.

Tilläggskriterier =

  • Före 12 års ålder
  • inom minst 2 olika områden (t.ex. i hemmet, i skolan eller på arbetet; i samvaron med vänner eller närstående;
  • försämrar kvaliteten i funktionsförmågan socialt, i studier eller i arbete
  • Symtomen förekommer inte enbart i samband psykossjukdom och förklaras inte bättre med annan form av psykisk ohälsa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ADHD - behandling

A

Centralstimulerande läkemedel - Ger symptomlindring för de flesta typerna av ADHD-symptom. Dosering och behandlingssvar är väldigt individuellt → Titrera upp och utvärdera kontinuerligt!

Vanligen ges metylfenidat (Ritalin®, Concerta®).
(Lis)

Dexamfetamin preparat (Elvanse®, Attentin®) är ett alternativ vid biverkningar eller otillräckligt behandlingssvar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilken är den vanligaste ticsspektrumstörningen? Och vilka andra är vanliga?

A

Tourettes vanligast

Motoriska tics: varierar från enkla blinktics till komplexa kroppsrörelser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad gör du för att utesluta somatik vid neuropsykiatri?

A

○ Prover
■ Thyroideastatus (överaktivitetssymtom)
■ B12-folsyra
■ El-/leverstatus

○ Imaging
■ CT/MR-hjärna
■ Sömn-EEG

17
Q

Vilka är de vanligaste intellektuella funktionsnedsättningarna?

A

Autism 0,5%
Down syndrom 1:800
Cerebral pares (CP) 2-3:1000

18
Q

Varför är dessa patienter speciella (intellektuell funktionsnedsättning)?

A

● Svårt att kommunicera med personen
● Nedsatt autonomi (vem företräder)
○ Vård av människor med nedsatt autonomi som ex. pat vid medvetslöshet, demens, utvecklingshandikapp eller talsvårigheter tillhör prioriteringsgrupp 1

● Annorlunda/avvikande beteende
● Svårt att komma till sjukvården, svårt att vänta i väntrummet/vill inte stanna
● Svårt att undersökas och ta prover

19
Q

Vad är svårt för sjukvården (intellektuell funktionsnedsättning)?

A

Överföring barn-vuxen (primärvården ansavar för överföringen som ibland kan krångla)

● Kontinuitet (helst samma läkare och ssk vid varje besök)
● Besöket - anpassning (promenader ex, va flexibel efter situationen)
● Komplexa problem
● Krångliga intyg
● Kräver sammarbete

20
Q

Mental retardation DSM V?

A

A. Intellektuell funktionsnivå klart under genomsnittet IQ<70

B. Brister eller nedsättning av adaptiv funktionsförmåga (ADL, boende, socialt, ekonomi, studier, fritid, kommunikation, säkerhet)

C. Debut före 18 åå

21
Q

Fyra viktiga punkter om utvecklingsstörning? Debut, begränsningar, kognitiv ålder etc.

A

● Begränsad förmåga att förstå nu och sammansatt information eller lära sig nya saker (speciellt om man måste tänka i flera led)

● Begränsad förmåga att klara sig på egen hand

● Debuterar tidigt och är varaktigt

● Maximalt 11 år kognitivt, men man kan ha lång livserfarenhet (man kan lära sig saker som att handla, åka buss då man gjort det upprepade gånger, de är däremot sämre på att vara flexibel och anpassa sig till nya situationer)

22
Q

Etiologi - utvecklingsstörning

A

● Genetiska orsaker (ofta som en nymutation) - Fragil X, Downs, Retts syndrom

● Prenatala skador - Infektioner, hjärtmissbildningar, stroke

● Perinatala skador - Infektioner, asfyxi, prematurlitet

● Postnatala skador - infektioner, stroke, trauma
○ Omgivningsfaktorer - bly, bristande matintag, jodbrist
○ Metabola störningar - sköldkörtel
○ Vanvård - våld (shaken baby)
○ Infektioner - TORCH (toxoplasmos, rubella, CMV, Herpes)
○ Övrigt - olyckor, syrebrist, intoxikationer
○ Sjukdomar - EP, hydrocefalus, tumörer, endokrina sjukdomar, CNS-blödningar, aneurysm, hjärtfel

● Okänd orsak

23
Q

Hur ställs diagnosen utvecklingsstörning? Vilka nivåer?

A

av en psykolog + IQ-test!

IQ 50-70 = lindrig = 7-11 år
IQ 35-50 = medel = 4-7 år
IQ 20-40 = svår = 2-4 år
IQ <20 = grav = 0-2 år

24
Q

Förändrat beteende vid utvecklingsstörning - hur ska man tänka? somatiskt/socialt/psykiatriskt

A

Somatik =
Förstoppning - Reflux - Smärt - EP - Vaxpropp - Biverkan - Mediciner

Socialt =
Boende - Fritid - Arbete - Relationer - Rutiner - Personal - Mobbning - Utsatthet

Psykiatriskt =
Depression - Sömn - Tvång - Ångest - Nivå - om man ställer överkrav på personen i fråga - Demens - Filmer/TV (pat kan härma någon karaktär/figur)

25
Q

Depression och ångest med IF?

A

Depression och ångest är vanligare vid IF än i normalbefolkningen. Tänk också på att personer med IF kan utsättas för våld - psykiskt, fysiskt, sexuellt vilket i sig skapar mkt ångest. De utsätts ofta för alltför svåra prövningar och drabbas också ofta av misslyckanden.

26
Q

Att tänka på vid behandling av diverse åkommor hos patienter med IF?

A

● God omvårdnad, gott bemötande, trygghet
● Försök hitta vad som är problemet

● Farmakologisk behandling: personer med IF har organiska skador i CNS och är medicinkänsliga, börja alltid låga doser och med långsam upptrappning, alltid originalpreparat och ej generika!! Utvärdera därefter.

Sedvanlig medicinering vid förstoppning, reflux, spasticitet, smärta (undvik dock diklofenak då det orsakar magsmärta hos många), sömn, depression, humörsvängningar, psykos.

27
Q

Vad innebär perceptionsstörningar/bristande mentalisering/nedsatt central koherens vid autism?

A

● Perceptionsstörningar - nedsatt förmåga att filtrera sinnesintryck som ljus, ljud, lukt, smak, beröring

● Bristande mentalisering - nedsatt förmåga att förstå att andra har tankar, känslor, andras perspektiv

● Nedsatt central koherens - svårt att se helheten, fastnar i detaljer -> TYDLIGA INSTRUKTIONER OCH FÖRUTSÄGBARHET!

28
Q

Vanliga co-problem vid Downs?

A

○ Thyroidea (hypo)
○ Ögon (visus, katarakt, keratokonus - hornhinnan blir toppig och måste opereras)
○ Öron (ledningshinder, presbyacusis, vax) - hörselgången trång och liten
○ Rörelseförmåga (luxationer, plattfothet, atlanto-axial-luxation)
○ Kardiella tillstånd (VSD)
○ Celiaki, tandlossning, depression, demens, ångest, tvång, autism, ADHD