Sömn- & ätstörningar Flashcards

1
Q

Vilka hjärnvågor syns vid olika typer av sömn (grovt)?

A
 • vågor: 13-39Hz “snabba med låg amplitud”. Ses vid REM-sömn.
 • vågor: <4Hz “långsamma med hög amplitud”. Ses vid icke-REM sömn.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad styr vår sömn (grovt)?

A

Ljuset påverkar via retinohypotalamiska banan vår “master clock”, SCN (= SupraChiasmatic Nuclei) i hypothalamus.

SCN/“Master clock” styr alla klockor i kroppen och ställer in den cirkadianska rytmen efter ljuset. Tar man bort ljuset kan man inte behålla 24hs dygnsrytmen.

Cirkadianska rytmen: ger en negativ feedback-loop av sig själv med ett 24hs mönster

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilken roll har histamin/GABA i sömn?

A
Vakenhet = H 
Sömn = GABA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

När produceras melatonin/kortisol?

A

SCN skickar signaler till tallkottkörteln som tillverkar melatonin. Så länge det är ljust hämmas produktionen av melatonin, men när det blir mörkt på kvällen/natten stiger halten och vi blir trötta. Tvärtom när det gäller kortisol. Kortisol ökar när det är ljus och minskar när det blir mörkt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Nämn fyra grupper av sömnstörningar och några exempel

A
 1. Insomni “sömnlöshet”
 2. Dygnsrytmstörningar
  a. Skiftarbete, tidszoner (jet-lag)
  b. Försenad sömnfas “depayed sleep phase syndrom”
 3. Hypersomni “översömnighet”
  a. Sömnapnésyndrom
  b. Narkolepsi
 4. Parasomni “fenomen som inträffar under sömnen”
  a. Mardrömmar
  b. Sömngång
  c. Nattskräck
  d. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease
  e. Enure
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Insomni - diagnos (ICD10 + tidsgränser)?

A

Diagnos enligt ICD 10:
● Klagomål på att inte falla i sömn eller att bibehålla sömn eller sömn som inte ger välbehövlig vila.
● Sömnstörningen förekommer minst 3 GGR/V I 1M
● Resulterar i tydligt personligt bekymmer eller interfererar med det personliga fungerandet i det dagliga livet.

Tidsgränser för insomni:

 1. Förlängt insomnande (>30 min)
 2. Avbruten sömn (vakenhet under natten överstigande 45 minuter eller fler än 3 uppvaknanden)
 3. För tidigt uppvaknande (total sömntid <6h eller <80% av tidigare sömntid)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Första och andrahandsval vid farmakologisk behandling av insomni? För-/nackdelar

A

IMOVANE #1
● (-) Hög beroenderisk. Ge EJ vid anamnes om tidigare missbruk!!!
● (+) God snabb effekt inom 30 minuter, ges vid sänggång
● (+) Bra ffa för att somna på!!!! (inte att föredra om man enbart vill bibehålla sömn men bra för att somna)
GABA

STILNOCT #2
● (-) Sämre till äldre pga risk för konfusion
GABA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

När ger man propavan? För/nackdelar

A

● Ges 1-2h innan sänggång
● (+) Låg beroenderisk
● (-) Kan ge myrkrypningar
● (+) Bra ffa för att få en bibehållen sömn över natten!!!
● (-) Sämre till äldre pga anti-kolinerga biverkningar och konfusion
● T ½ 10 h = risk “hang-over”
Spec. H1ANTAGONIST

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ge exempel på andra lkm (utöver imovane/stilnoct/propavan) vid insomni?

A

ATARAX = låg beroende, sömnighet + sedering

THERALEN = orostillstånd + alko, kan med fördel ges till missbrukare –> trötthet

LERGIGAN = ångest

MIRTAZAPIN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

När ger man melatonin?

A

● >55 år primär insomni ● Ges 1-2h före önskad sovtid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Viktiga punkter angående sömnstörningar?

A

● Identifiera sömnstörningar, veta hur och med vad ni kan hjälpa er patienter med deras sömn och eventuella sömnstörningar och få en ökad förståelse för sömn, sömnstörningar och sömnmedel.

● Behöver patienten på avd verkligen sömnmedel? Om så behöver patienten verkligen ha med sig sömnmedel hem ifrån sjukhuset?

● Finns annan underliggande orsak/diagnos till sömnstörningen? - behandla i så fall den först!

● Vid behandlingen av sömnstörningar ge alltid sömnråd. Om du skriver ut läkemedel undvik långtidsbehandling ffa av beroendeframkallande läkemedel. Förnya inte recept slentrianmässigt!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Försenad sömnfas - åtgärder?

A

○ Sömndagbok: vid påtaglig förändring i sömntidens längd i samband med ledighet ökar misstanken om dygnsrytmstörning

○ Stimuluskontroll:
■ Sängen bara för att sova i
■ Stiger upp samma tid oberoende hur mkt man har sovit
■ ingen sömn på dagen

○ Sömndeprivation: Ökar sömnbehovet (genom att förlänga vakenperioden)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur börjar typiskt anorexia?

A

● Bantning - blir nöjd med sig själv och kan inte stoppa
● Ihärdighet och tvångsmässighet - duktig på att hålla tid bantningen
● Förhöjd ångestnivå
● Intensifierad träning
● Isolerar sig från kamrater - speciellt om kamrater påpekar man är för smal, anorexi gör så att man blir tillbakadragen
● Aptiten är kvar
● Fixering vid mat
● “plötslig” vegetarianism/veganism
● Menstruationer uteblir - sekundärt till snabb viktnedgång => för lite fettdepåer (östrogen kan inte bildas), om normalviktig kan det också bero på för mycket stress

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Nämn några biologiska och psykologiska faktorer som pekar på etiologi för anorexia?

A

Biologi = 50% om enäggstvilling

Psykologiska = perfektionism, tvångsmässighet, stressorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Autistiska drag i barndomen vid anorexia?

A

● Dåligt samspel med jämnåriga
● Regler, rutiner, ritualer
● Perfektionistisk och överambitiös
● Omedveten om andras perspektiv - svårt att ta andras perspektiv/empatistörning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Anorexia och psykiatrisk samsjuklighet?

A
Nedstämdhet typ alltid
Egentlig depression 40-60%
Självmordshandlingar 20%
Ångestsyndrom 60% (under hela tiden)
 - svår ångest med måltider
Tvångsmässighet
17
Q

Anorexia - somatiska symtom (hud, GI, blod, metabola, hjärt/kärl, CNS, långtidskomplikation)

A

Hud/hår - sprött, lanugohår (dunigt), kall blåarmade händer/fötter

GI - karies, svullna spottkörtlar, utspänd mage/tarm, förstoppning

Blod - anemi, leukopeni, hypo-K/Na/PH4

Metabola/endokrina - hypotermi, ödem, muskelsvaghet, amenorre,

Hjärt/kärl - RYTMrubbningar, lågt BT/ortostatism, bradykardi, minskad hjärtstorlek

CNS - minskad hjärnvolym, inte kunna se helhet, normalbegåvad, nedsatt uppmärksamhet/minne

Långtidskomplikation - osteoporos, hirsuitism, infertilitet, organsvikt

18
Q

Anorexia - behandling

A

● Behandlingen fokuserar initialt på att normalisera vikten - Det finns inga genvägar, MAT ÄR BÄSTA MEDICINEN!
○ 3 lagade måltider + 3 mellanmål (smörgås med ost + fet yoghurt + glass) för att gå upp i vikt

● Vetenskaplig evidens finns för familjebaserad terapi till tonåringar

● Ingen vetenskaplig evidens finns för behandling av vuxna men individualterapi rekommenderas - stärka föräldrarna i att de gör rätt, uppmuntra att de bestämmer och är eniga

● Ingen farmakologisk behandling har visat effekt

● Vid specialenheter har all personal stor erfarenhet för att bemöta denna patientgrupp

19
Q

Anorexia - akutinläggning?

A

● Puls < 40 slag/minut ger ökad risk för hjärtstillestånd
● BMI < 14 kg/m2 (≥18 år)
● Viktnedgång > 1 kg/v

LPT

20
Q

Anorexia - vad att göra i primärvård?

A

● Tidig upptäckt - var observant på snabb viktnedgång även när man varit överviktig från början

● Fråga om rädsla för att gå upp i vikt, rädsla för att bli tjock, störd kroppsupplevelse?

● Vända viktnedgång innan anorexia nervosa hunnit utvecklas

● Täta viktkontroller och motiverande samtal

● Motivera patienten att bör äta - mat är den enda medicinen! (förklara att de helst ska äta 6 mål om dagen)

● Om diagnosen anorexia nervosa redan är uppfylld: motivera för att söka BUP (Barn och Ungdomspsykiatri/allmänpsykiatri)

21
Q

Anorexia - diagnoskriterer?

A
 1. Avsiktlig VIKTNEDGÅNG som resulterar i en, för individen, signifikant låg kroppsvikt
 2. Viktfobi
 3. STÖRD KROPPSUPPFATTNING med avseende på vikt eller form. Förnekar och inser inte allvaret i den egna undervikten. Måendet påverkas kraftigt av den egna uppfattningen om form och vikt
22
Q

Bulimia - diagnoskriterier

A

● Återkommande episoder av HETSÄTNING (inom 2hs period äter pat mer än vad en normal person äter på en dag)

● Återkommande “olämpligt KOMPENSATORISKT BETEENDE” för att inte gå upp i vikt - kräkningar, laxeringsmedel, diuretika, missköter sin diabetes

● SJÄLVKÄNSLAN är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt

● Både hetsätning och de olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer minst 1GGR/V UNDER 3 MÅN

● ⅓ av alla individer med BN har tidigare haft AN tidigare (dock inte lika vanligt tvärtom)

● BN-personligheten beskrivs vara impulsiv, temperamentsfull, oorganiserad

23
Q

Bulimia - riskfaktorer

A

Sexuella övergrepp (30%)
Stress
Biologiska faktorer
Övervikt i barndomen

24
Q

Bulimia - samsjuklighet?

A
Eg. dep 
Ångestsyndrom
Alkohol &amp; substansmissbruk 
ADHD
Borderline
25
Q

Bulimia - komplikationer

A

Om länge:

 • Hjärtrytmrubbningar
 • Blödningar/sår i öMTK
 • Frätskador
26
Q

Bulimia - behandling

A

● KBT (kognitiv beteendeterapi) - individuellt, grupp, självhjälpsböcker, internet)

● Antidepressiv medicinering (SSRI; Fluoxetin, högdos) (upptrappning)

● SSRI + KBT

● Interpersonell terapi (IPT)

27
Q

Hetsätningsstörning - hur ofta? Kompensatoriskt beteende?

A

● Hetsätning är inte förknippad med “olämpliga kompensatoriska beteenden”

● Hetsätningen förekommer minst 1ggr/v under 3 månader

Kan äta mer än en dagsrekommenderad dos under en sittning

28
Q

Hetsätning - samsjuklighet

A

● 75% någon psykiatrisk samsjuklighet

● Någon form av affektiv störning hos ca 40%

● Någon form av ångestsyndrom hos ca 60%

29
Q

Hetsätning - behandling

A

● KBT
● Interpersonell terapi (IPT)
● SSRI
● Centralstimulantia (lisdexamfetamin) även 60mg Fluoxetin ?

30
Q

Hetsätning - långtidsutfall?

A

65% obesitas