Depression, Bipolaritet & ECT Flashcards

1
Q

Vad är grundstämning?

A

Grundstämning är den genomgående stämningen man befinner sig i största delen av dagen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Fem punkter för depression av melankolisk karaktär?

A
 1. Sänkt grundstämning av distinkt karaktär
 2. Hämning – Över alla psykiska funktioner
  Kognitiv – T.ex. genom svarslatens
  Emotionell – Anestesia dolorosa (smärta över total likgiltighet), allt är grått och färglöst
  Konativ – Viljemässig hämning
  Motorisk - Periorbitalt, ansiktet saknar liv, mimiken präglas av smärta, förtvivlan, ängslighet, grimaserar, parkinsonism, depressiv stupor
  Tidsupplevande
 3. Vitalsymtom
  Allmänt: svaghet, utmattning, allmän sjukdomskänsla
  Lokaliserat: bröstet, magen, huvudet, tryckande och sprängande känsla
  Vanligt är anorexi, hyposalivation, nedsatt tårsekretion, nedsatt sexlust, oregelbunden mens, sömnstörning
 4. Oavledbarhet
  Går inte att påverka i positiv riktning, sällan med psykologisk hjälp heller
  Negativa känslor påverkar inte heller
 5. Sömnproblem- Vanligt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Två punkter för atypisk egentlig depression?

A
 1. Reaktivt stämningsläge
 2. Minst två av följande:
  Aptit- eller viktökning
  Hypersomni
  Blytygndskänsla
  Känslighet för avvisande (typiskt personlighetsdrag enligt DSM, är dock ifrågasatt)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Post-partum depression - definition/riskfaktorer/behandling

A

Definition: Depression med start inom 4-6 veckor efter förlossning. Post-partum depression drabbar > 10% av alla mammor

Riskfaktorer:
Tidigare depression och mycket PMS-depressivitet
Ev. sociala faktorer

Diagnostik: Följer samma diagnoskriterier som depression

Behandling:

 • Psykoterapi - Ffa vid post partum blues vilket är en beteckning för kortvarig episod med depressiva symptom som kan pågå under kortare tid efter förlossning.
 • Läkemedel och ECT indicerat vid svårare depression
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ge några exempel på biologisk sårbarhet för depression

A
Biologisk sårbarhet - Kan t.ex. påverkas av stress och sömnproblem
Förändring i monoaminsystem
Förändring i HPA-axel
Förändring i immunsystemet
Neurodegenerativa processer
Missbruk
Kvinnligt kön
Hög ålder
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Somatiska orsaker till depression?

A
Stroke
Kardiovaskulär sjukdom
Cancer
Endokrinologiska sjukdomar:
  Tyreoideasjukdom
  Hyperparatyreoidism/hypercalcemi
  Cushings syndrom
Parkinsons sjukdom
Infektioner
Bristtillstånd
  Anemi
  B12-brist
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Depression - symtom (sänkt grundstäming/melankoli)

A

Distinkt kvalitet
Självnedvärdering, inte endast låg självkänsla
Hypokondri
Cotards syndrom – Man tror att man saknar eller har fel på olika organ eller att man helt enkelt är död. Det kan gå så långt att vissa försöker ta livet av sig för att bevisa om de är levande eller döda.
Skuldkänslor, inte endast aktuell otillräcklighet, långt tillbaka i tiden, syntyma vanföreställningar.
Hopplöshet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Depression - symtom (hämningar)

A

Kognitiv hämning – Tanketröghet
Rumination – Ständigt ältande
Svarslatens
Emotionell hämning – Man kan inte engagera sig känslomässigt, inte ens i sina barn. Anestesia dolorosa. Allt är grått och färglöst.

Konativ hämning – Psykomotorisk hämning, man har svårt att komma igång, t ex man kan inte komma upp ur sängen på morgonen.

Motorisk hämning – Periorbitalt, ansiktet saknar liv, mimiken präglas av smärta, förtvivlan, ängslighet, grimaserar, Parkinsonism osv.
Depressiv stupor – Man ligger i sängen utan att prata eller reagera på tilltal. Tittar bara rakt fram, det enda man gör är att ändra liggande ställning i sängen. Detta är steget innan katatoni eller muskelrigiditet, dvs man byter inte ens ställning.

Tidsupplevande hämning – Dissociation mellan egotid och objektiv tid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Depression - symtom (vital)

A

Allmänt: svaghet, ruggighet, utmattning, allmän sjukdomskänsla, bakfylla, influensasymptom.

Lokaliserat: Bröstet (prekordial ångest), magen, huvudet, tryck, sprängande känsla.

Anorexi
Hyposalivation, även vid mani, inte endast som läkemedelsbiverkan. Torr i halsen, dålig smak i munnen, törst.

Nedsatt tårsekretion, patienten säger ofta att han/hon inte kan gråta längre.

Bortfall av sexuell lust
Oregelbundna menstruationer
Sömnstörning

Dygnsvariation – Patienten vaknar oftast väldigt tidigt på morgonen med stark ångest

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Depression - diagnoskriterier?

A

Symptom under minst 2 veckor (självmordstankar behöver bara förekommit en gång) som orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion. Får inte heller bero på somatisk sjukdom eller missbruk:

Huvudkriterium (minst ett)

 • Nedstämdhet
 • Minskat intresse

Bikriterium (minst 4)

 1. Aptitförändring - Kan få både ökad och minskad aptit
 2. Sömnstörning - Kan sova både mer och mindre
 3. Psykomotorisk hämning eller agitation
  • Hämning: utslätad mimik/maskansikte, kan vara parkinssonlikt om mkt sjuk
  • Agitation: kan vara utslätat i ansiktet, men röra sig oroligt/krampartat i kroppen
 4. Brist på Energi - Orkar inte göra något, även mkt lätta saker som att plocka upp en penna
 5. Skuldkänslor/låg självkänsla - Kan bli av psykotisk grad om det är orimiligt/overkligt
 6. Koncentration - Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga/kognitiva symtom
 7. Återkommande tankar om döden - Känner meningslöshet, hopplöshet, ev. suicidtankar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Depression - diagnostik

A

Ett bra sätt att fånga upp dessa patienter kan vara att fråga om patienten under de senaste veckorna ofta känt sig nedstämd, att allt är hopplöst eller att intressen inte engagerar som de gör i normalfallet.

 • MINI
 • MADRS (depressionsdjup)
Lab: 
Hb, LPK, SR, CRP, leverstatus
S-Ca - Hyperparatyreoidism/hypercalcemi
Tyroideaprover - Tyroideasjukdom
B12 och folsyra - Bristtillstånd
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Depression - behandling lindrig/subsyndromal

A

Lindrig eller subsyndromala persistenta symtom
Uppföljning, återbesök
Konkret problemlösning och livsstilsintervention (mat, sömn, motion, stress, arbete)
Korttidspsykoterapi
Eventuellt SSRI - Faktorer som talar för behandling med antidepresseiva:
Tidigare anamnes på svårare depression
Dystymi - Subsyndromala persistenta symtom med lidande >2 år
Utebliven förbättring och kvarvarande symtom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Depression - behandling måttlig/svår

A

Måttlig depression

 • KBT (eller ev. annan psykoterapi)
 • Antidepressiva läkemedel - Höj dos eller byt läkemedel vid utebliven effekt

Svår depression

 • Börja direkt med läkemedel (1:a hand) eller ECT (2:a hand). ECT har bäst effekt, särskilt om melankoliska eller psykotiska drag.
 • Anafranil dropp kan vara ett alternativ till ECT
 • Svår depression kräver ofta inneliggande vård
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Olika antidepressiva läkemedel och att tänka på vid respektive?

A

SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) - Verkar genom återupptagshämning av serotonin i synapsen
Förstahandsval
Start low go slow/trappa upp i 5-10 dagar
Informera om ev. initial försämring

Mirtazapin - Centralt verkande α2-antagonist som ger ökad noradrenerg och serotonerg neurotransmission. Vanligaste biverkningarna är ökat aptit/viktuppgång, trötthet, sedering, huvudvärk, muntorrhet.

 • Monoterapi:
  - Om dubbeldiagnos/alkoholproblem
  - Mkt sömnproblem (har sederande effekt vid låga doser)
  - Ej initial ångestförstärkning

SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) - Kan ges direkt vid svår depression

Buproprion - (Voxra) Bra mot ADHD-pat, Gör en PIGG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Depression - uppföljning?

A

Återbesök inom 2 veckor. Snabbare vid suicidrisk.
Byt preparat vid besvärliga biverkningar
Om Ingen respons (< 20% förbättring på MADRS-S) efter 2-3 veckor:
Fråga om följsamhet
Byt till annat preparat

Vid partiell respons inom 3-4 veckor
  Höj dosen och följ upp efter 3-4 veckor
  Vid fortsatt dålig effekt:
    Höj dos
    Byt preparat
    Lägg till preparat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Val av antidepressiva?

A

● SSRI eller SNRI är förstahandsval
● Inte mycket data som stödjer den ena eller andra gruppen för en viss patient
● Preparat skiljer sig dock avseende biverkningar
● Tidigare framgångsrik behandling (eller anhöriga)
● Amning
● Sömnsvårigheter: mirtazapin (till natten)
● Trötthet, amotivation: SNRI eller bupropion
● Smärta: duloxetin
● Kognitiva svårigheter: vortioxetin

17
Q

Manisk episod DSM?

A

Minst 7 dagar med maniska symptom som ger påtaglig funktionsnedsättning/ psykos och som inte kan förklaras av annan sjukdom eller substanspåverkan.

● Euforisk
● Expansiv: tar plats!!
● Irritabel: inte irriterad utan JÄVLIGT irriterad

● Grandiositet och ökad självkänsla
● Minskat sömnbehov mycket vanligt och mycket specifikt
● Pratsamhet
● Tankarna går jättefort (psykotiska eller icke-psykotiska)
● Lättdistraherbarhet
● Psykomotorisk agitation
● Ökad sexuell lust/aktivitet mycket specifikt men inte lika vanligt
● Impulsivitet → ökade riskfyllda aktiviteter
● Minskat omdöme: gör saker man vanligtvis inte gör; droger, sexuella snedsteg

18
Q

Bipolärt blandtillstånd? Problem?

A

Definition idag = blandade drag i DSM-V → depression med några maniska drag. Eller mani med några depressionssymptom.

● Predicerar 
  ○ Sämre prognos 
  ○ Längre återhämtning efter episoderna 
  ○ Vanligare med återfall 
  ○ Sämre respons till Litium 
● Vanligare vid missbruk 
● Högre självmordsrisk
19
Q

Följder av flera skov i BP?

A

○ Kognitiva försämringar → minne, koncentration, exekutiva funktioner
○ Självmord
○ Internmedicinska följdsjukdomar
○ Alkohol-/drogmissbruk

20
Q

BP profylax, exempel?

A

○ Litium - funkar ffa mot bipolär sjukdom typ I
○ Valproat
○ Lamotrigin - funkar ffa mot bipolär sjukdom typ II
○ Atypiska neuroleptika (olanzapin, quetiapin, aripiprazol)

21
Q

BP - litium: verkningsmekanism/biv/klinik/övr/effekt/rediktorer

A

Oklar verkningsmek: kanske stab. glutamat

Effekt: 40% fria från skov, 40% klart förbättrade, 20% måttlig/ingen

Biv: nefro/tyreotoxisk, GI, tremor,

Pos. prediktorer: Klassiskt skovvis - typiska maniska/dep - familjeanamnes
Neg. prediktorer: täta återfall - bland - droger

Klinik: Ganska effektivt mot mani (akut/profylaktiskt), liten effekt mot dep - mångårig/livslång

22
Q

Litiumintox - symtom/behandling/orsak

A

Orsak: Nästan alltid oavsiktligt

 • Hyponatremi
  • svett/inget intag/infektioner/feber
 • Lkm-interaktion
  • antiinfl./antihypertension
Symtom: 
● Lindrig (S-litium 1.0-1.5) 
  ○ GI 
  ○ Tremor 
● Måttlig (S-litium 1.6-1.9) 
  ○ Cerebellära (dysartri/ataxi) 
● Svår (S-litium >2.0) 
  ○ Cerebrala (somnolens &amp; konfusion) 

Terapi:

 • Konservativ = infusion natriumklorid
 • Aktiv = hemodialys
23
Q

Valproat profylax BP - verkning/biv/klinik

A

Verkningsmek:
↑ GABA ● ↑ syntes ● ↓ nedbrytning ● ↑ postsynaptiska effekter

Biv:
GI, vikt, TERATOGENT, lever

Klinik
Snabb ANTIMANISK EFFEKT vid snabb upptrappning (500 → 2000 mg/3 dygn)
● Alternativ/komplement till Litium
● Möjligen bättre än Litium vid vissa former av bipolär sjukdom (blandformer, rapid cycling)
● Leverstatus före och under första 6 månaderna
● Blodundersökningar innan behandlingen påbörjas

24
Q

Lamotrigin profylax - verkning/biv/klinik

A

↓ glutamatfrisättning Membranstabiliserande

Biv: Hud
○ Makulopapulära exantem
○ Steven-Johnsons syndrom (sällsynt; vid för snabb upptrappning!)

Klinik: ANTIDEPRESSIV EFFEKT vid bipolär depression. GES OBVI EJ VID AKUT MANI. Kortare och inte lika djupa skov.
● Profylaktisk effekt mot depressiva återfall vid bipolär sjukdom
● Långsam dosupptrappning (50 → 200 mg/dygn)
● Interaktion valproat (halvera!) och karbamazepin (dubbla!)

25
Q

Akutbehandling mot mani?

A

I. Antiepileptika → Valproat! Ej Lamotrigin (pga mot DEPRESSIVA SKOV)
II. Litium (måste trappar upp)
III. Klassiska antipsykotika
IV. Bensodiazepiner v.b. mot beteendestörningar
V. Atypiska antipsykotika
VI. ECT
A. Vid svår mani som inte svarar på behandling
B. Tar bort manin på 2-3 beh. Dock svårt att få med en manier på ECT.
VII. Prometazin (Lergigan®) vid agitation

26
Q

Bipolär depression - behandling?

A

EJ MONOTERAPI ANTIDEPRESSIVA (ffa TCA) VID BIPOLÄR SJUKDOM → risk för överslag i mani

I. Höj dosen
A. S-Litium 0,8-1,1
B. S-karbamazepin >30 C.
S-valproat >500
II. Lägg till Lamotrigin
III. Lägg till Valproat (om litiumpatient) eller tvärtom!
IV. Lägg till antidepressiva
A. Beakta risk för överslag
B. Risk för ökad cyklicitet?
C. Beakta behandlingstid!
1. Unipolär: behandla tills symptom försvinner, därefter 6-12 mån.
2. Bipolär: så kort som möjligt
D. Kombinera ev. två olika slags antidepressiva
E. Klassiska MAOI (Effektivt vid atypisk depression)
V. Lätt till Quetiapin (Seroquel) - atypiskt antipsykotikum VI. Lägg till annat atypiskt antipsykotikum
VII. ECT!
VIII. Lägg till thyroxin (speciellt om RC)

27
Q

ECT - Indikationer?

A

● EGENTLIG DEPRESSION hos patienter som inte svarat på behandling med två skilda grupper av antidepressiva läkemedel, eller som fått besvärande biverkningar av farmaka.
● Vid PSYKOTISK DEPRESSION och överhängande suicidrisk, liksom vid delirium acutum (akut letal katatoni) ● Vid MANISK PSYKOS. T.ex. vid graviditet
● ÄLDRE som är känsligare för antikolinerga biverkningar
● GRAVIDA/postpartumpsykos
● Malignt neuroleptikasyndrom

28
Q

ECT - absoluta kontraindikationer och läkemedelsbehandling under pågående serie?

A

Absoluta kontraindikationer
● Teofyllin / teofyllinderivat (Teovent®, Theo-Dur®, Thefyllamin®)
● Koffein
Dessa preparat sänker kramptröskeln och måste sättas ut senast 24h innan ECT. Pat kan annars få Status Epilepticus.

Läkemedelsbehandling under pågående behandlingsserie
● Huvudregeln är att pat ska vara fri från psykofarmaka
● Samtidig medicinering med antidepressiva eller litium ökar inte den terapeutiska effekten av ECT.
● Patienten ställs dock rutinmässigt på endera av dessa två (eller båda) i efterförloppet
● Det finns rapporter om att bensodiazepiner minskar effekten av ECT, trots till synes effektiva anfall. Denna negativa effekt skulle enligt uppgift sitta i upp till 6 månader efter utsättning.

29
Q

ECT - biverkningar?

A

● ECT kan ge kognitiva deficit som är märkbara 3 dagar efter sista behandlingen. Efter 15 dagar förbättras både självrapporterade problem och testresultat
● Kortvariga konfusionstillstånd, oftast hos äldre
● Postiktal huvudvärk utlöst av kramper i ansiktsmuskulaturen
● Mild träningsvärk
● Postiktalt kan under uppvaknandet agitation förekomma. Denna liknar en panikattack
○ 2,5-10 mg diazepam i.v. (Stesolid) ger snabb effekt och bör upprepas vid följande ECT

30
Q

ECT - terapeutisk effekt?

A

ECT är effektivt vid 80-85% av svår depression

○ ÅLDER ■ >65 år 90% ■ 46-64 år 93% ■ <46 år 75% ○ SUICIDRISK
■ Suicidrisk minskar kraftigare än total depressionsskattning
■ För 63% av högriskindividerna försvann suicidtankar helt
■ 4% hade kvar suicidtankar efter ECT