Narkotika & samsjuklighet Flashcards

1
Q

Hur vanligt är samsjuklighet vid SUD? Och vilka dominerar?

A

40-60% har någon annan psykiatrisk diagnos, många gånger flera diagnoser:
● Ångestsyndrom (OBS! Social fobi)
● Affektiva tillstånd: depression, bipolära syndrom (OBS! Flera varianter)
● Schizofreni
● ADD/ADHD! (53% av sökande med SUD)
● (60-80% har en personlighetsstörning, ffa ASP (antisocial personlighetsstörning). Många av dessa är egentligen ADD/ADHD)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ADHD - symtom

A

Symtom
● Koncentrations-/uppmärksamhetssvårigheter
● Aktivitetsrubbning
● Impulsivitetsproblem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

På vilket sätt påverkar ADHD missbruket?

A
● Lägre debutålder av missbruk 
● Snabbare beroendeutveckling 
● Större risk för övergång från legala till illegala droger ● Längre sjukdomsduration 
● Mer terapiresistenta 
● Mer funktionell skada
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Varför vanligt med missbruk hos ADHD?

A

● Biologi → t.ex. lindring av ADHD-symtom
● Psykologi → t.ex. pga hög impulsivitet och dåligt omdöme
● Sociologi → t.ex. pga tidig marginalisering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Bör man behandla ADHD under pågående missbruk?

A

Allt fler studier och klinisk erfarenhet tyder på att ADHD går att behandla utan att missbruket ökar - allt talar för att det istället minskar - och inte sällan leder behandlingen til len “revolution” för patienten. Ingen studie indikerar att missbruket ökar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur har narkotikaanvändningen förändrats för gruppen unga de senaste decennierna?

A

Gruppen ungdomar med tunga narkotikaproblem växer. Fler i åldersgruppen 18-25 år har ett mer avancerat och mer destruktivt missbruk än tidigare. Andelen unga som vårdas på sjukhus för drogrelaterade diagnoser har ökat med närmare 100% mellan 2006 och 2015

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka fem huvudgrupper av narkotika har vi?

A

A. Cannabis (ex. marijuana, hasch, cannabis)

B. Centralstimulerande medel (ex. kokain, amfetamin, metamfetamin, metylfenidat, kat)

C. Opiater (ex. opium, morfin, heroin, kodein, metadon, fentanyler, buprenorfin, syntetiska opiater)

D. Hallucinogener (ex. svampar, LSD, PCP, MDMA “ecstasy”)

E. Läkemedel (ex. bensodiazepiner, barbiturater)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hur förtecknas narkotika?

A

I - V

Från “Saknar medicinsk användbarhet, hög missbrukspotential” till “Stor medicinsk användbarhet, förhållandevis liten missbrukspotential”

I = heroin, MDMA, cannabis
II = opium, metadon, amfetamin 
III = smärtstillande opiater
IV = benzo 
V = Zopiklon
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Varför blandmissbruk?

A

● Minska biverkningarna av huvudmissbruket
● Uppnå synergieffekter
● Ersätta huvuddrogen när tillgången är bristfällig
● Narkotika i kombination med receptbelagda tabletter står för en stor andel missbruksrelaterade dödsfall
● Valet av drog beror på miljön

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Män vs. kvinnor nikotin- resp. cannabisberoende

A

C-beroende = kvinnor snabbare, män kraftigare beroende

N-beroende = kvinnor ångestdämpande, män belönande

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka dör i narkotikadödlighet i Sverige?

A

Utredningarna av dödsfallen visade att personerna ofta inte hade kontakt med beroendevården när de överdoserade. Period av drogfrihet där allting har fungerat - överdos vanlig vid återfall.

Socialstyrelsen: kvinnor som begår självmord med receptbelagda läkemedel utgör en betydande del, men de flesta som dör är UNGA MÄN som oavsiktligt OD’d.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Varför dör man i narkotika i Sverige?

A

● Överdödlighet
○ Administration
■ Injektion → HIV, hepatit. Globalt har 50% som injicerar HCV.
○ Farmakologisk effekt
■ Andningsdepression, kramper, depression, suicid etc
○ Livsföring
■ Undernäring, olyckor, skador

● Våld/kriminalitet: våldsbrott, drogförsäljning, stölder
○ Narkotikahantering
○ Pengar till droger
○ Prostitution

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Nämn tre kopplingar mellan psykiatriska sjukdomar och missbruk

A

Självmedicinering (ex. amf + ADHD)

Orsakseffekt (SZ + cannabis)

Korrelation (överlapp av riskgener, riskfaktorer)

Psykiatriska diagnoser föregår ofta missbruket

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur utreder man psykiatriska sjukdomar i samband med missbruk?

A

● Utred inte under abstinensfasen
● Kartlägg tidslinje för missbruk och förekomst och utveckling av symtom
● Kartlägg om personen fungerade innan missbruket startade, och hur hen fungerar i missbruksfria perioder ● Samla in journalanteckningar, intervjua anhöriga, skolbetyg
● Behandla psykisk sjukdom parallellt
● Missbruksrelaterade skador kan läka ut - gör en uppföljande utredning efter 2 år

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad inngår i standardbatteri utox?

A
○ Opiater 
○ Buprenorfin 
○ Dextropropoxyfen 
○ Amfetaminer 
○ Kokain 
○ Tetrahydrocannabiol (THC) 
○ Bensodiazepiner 

○ EJ metylfenidat, GHB, LSD, ecstasy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Varför blir man fast? Exempel med DA-R i Nc. accumbens/ventrala striatum

A

Alkohol främjar DA-frisättning i n. accumbens. Amfetamininducerad DAfrisättning i ventrala striatum korrelerar med eufori. Individuella responser på droger; är det drogen som gör en fast eller är det om man har lågt uttryck av DA-R som man blir fast?

Om högt uttryck → obehagligt med metylfenidat
Om lågt uttryck → behagligt med metylfenidat

17
Q

Opiater - verkningsmekanism

A

● Limbiska systemet: opiaterna ökar känslan av välbehag och lugn
● Hjärnstammen: påverkar saker som kroppen gör automatiskt, som hostar och andas
● Ryggmärg: opiaterna reglerar smärtimpulser från kroppen

18
Q

Opiat - behandling: OD/akut abstinens/långtid

A

OD = naloxon

Akut abst. = klonidin

Långtid = metadon/buprenorfin + naloxon

19
Q

Hur fungerar MDMA?

A

Ecstasy binder hårt till seretonintransportörerna vilket gör att man får väldigt mycket serotonin ute i synapsen via två mekanismer:
1. Förhindrar transport av serotonin tillbaka till terminalen 2. Reverserar transportörerna så att de transporterar serotonin från terminalen till synapsklyftan

Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som har till uppgift att balansera våra känslor och styr till exempel hunger, glädje, irritation, ilska, välmående, livslust med mera. Rubbningar i serotoninbalansen kan därför leda till djupa depressioner, psykoser och utmattning.