Personlighetssyndrom Flashcards

1
Q

Varför kan man se personlighetssyndrom som en relationsstörning?

A

En deprimerad och en psykotisk person skulle uppleva sin depression respektive psykos även i sin ensamhet. En person med personlighetssyndrom skulle inte märka av sin sjukdom i sin ensamhet.

En person med personlighetssyndrom förstör de relationer han/hon behöver, eller förstör relationens innehåll så att den inte längre är det han/hon behöver

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Allmänna kriterier för personlighetssyndrom? (A-F)

A

A = Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteende som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst två av följande områden:
Kognition (tolka sig själv/andra/händelser) - Affekt (en känsla slår ut alla andra) - Mellanmänskligt samspel - Impulskontroll

B = Oflexibelt + många sammanhang

C = Signifikant lidande/försämrad funktion

D = Stabilt sedan adolesensce/tidig vuxen ålder

E = Ingen annan psykisk störning som förklaring

F = Inte resultat av missbruk/somatik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka olika personlighetsstörningar finns det och i vilka olika kluster?

A

Kluster A - “De udda, konstiga”
Personlighetssyndrom, paranoid
Personlighetssyndrom, schizoid
Personlighetssyndrom, schizotyp

Kluster B - “De utagerande, störande”
Personlighetssyndrom, antisocial
Personlighetssyndrom, borderline
Personlighetssyndrom, histrionisk → 92% kvinnor
Personlighetssyndrom, narcissistisk → majoriteten män

Kluster C - “De neurotiska, ängsliga”
Personlighetssyndrom, fobisk
Personlighetssyndrom, osjälvständig
Personlighetssyndrom, tvångsmässig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Sammanfatta kort respektive personlighetssyndrom i kluster A

A

PARANOID
Alert, misstänksam
Lever ofta som enstöringar p.g.a. att de har svårt att umgås
Tror att andra vill kränka, skada, förnedra, utestänga
Hållning: misstro, lättkränkt, ifrågasättande, fientlighet, svartmålande

SCHIZOID
Oberoende, hemlighetsfull, vaksam, ensam
Enstöringar, vill inte ha kontakt med andra, verkar vara känslokall
Har litet intresse av emotionell interaktion, blir lätt överstimulerad
Hållning: ointresserad men formellt kapabel till social kontakt

SCHIZOTYP
Mycket föraningar, känslig
Inga tydliga schizofrena symptom men bisarra idéer och formella tankestörningar liksom episoder med illusioner/hallucinationer kan förekomma
Udda religiösa idéer, tro på telepati osv
Tycker att närhet är hotfullt, gränsen mellan verklighet och upplevelser är vag
Hållning: avvaktande, distanserad, spänd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Sammanfatta kort personlighetsstörningarna i kluster C

A

OSJÄLVSTÄNDIG
Hängiven, lojal
Tycker att de inte klarar sig själva, måste till varje pris ha någon annan stark i sitt liv
Hållning: undergiven, klängig, tjurig, ”ixoid”

TVÅNGSMÄSSIG
Noggrann, flitig
Tycker att oordning är hotfullt, känslor är farliga, inget annat än perfekt duger, måste ha kontroll
Hållning: spänd, kontrollerande, kritisk, ”snål”, detaljfokuserad, okänslig

ÄNGSLIG/FOBISK
Självkritisk, försiktig
Social fobi som påverkar hela livet
Vill men vågar inte närma sig andra, rädd att de kommer att håna honom/henne
Hållning: ångestfylld, spänd, undviker kontakt, förväntar sig förlöjligande, självförakt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Antisocial - diagnoskriterier?

A
 1. Kränkningar/bristande respekt andras rättigheter (15 år) 3 av följande:
  a. Oanpassningsbar: normer lagligte beteende –> krim
  b. Bedrägligt –> lögner (nöje/personlig vinning)
  c. Impulsiv/inga planer
  d. Irritabel/aggressiv
  e. Nonchalerar säkerhet (sin/andras)
  f. Ansvarslös - jobb/ekonomi
  g. Likgiltighet/bortförklaringar inför saker de gjort
 2. Minst 18
 3. Debut före 15
 4. Inte uttryck för SZ/MANI
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Antisocial - utgångspunkt/interpersonell hållning och reaktion?

A

Utgång: Ingen ser till mina behov, antingen utnyttjar man eller blir utnyttjad. Stark - svag

Hållning: Attackerande, kontrollerande, utnyttjande, cynism

Reaktion:

 1. Rädsla, eftergiven
 2. Ilska, bestraffande, försök att överlista
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Borderline - diagnoskriterier?

A

Ett genomgående mönster av påfallande impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Problematiken visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst 5 av följande uttryck:

 1. undvika verkliga eller inbillade separationer
 2. instabila och intensiva mellanmänskliga relationer (ideal/nedvärdering)
 3. Identitetsstörning (instabilitet självbild/identitet)
 4. Impulsivitet med allvarliga konsekvenser
 5. Suicidalt beteende, suicidhotar, självskadar
 6. Affektivt instabil
 7. Kroniska tomhetskänslor
 8. Inadekvat, intensiv ilska - svårkontrollerad
 9. Övergående, stressrelaterade paranoida tankar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Borderline - utgångspunkt/hållning/reaktion

A

Utgångspunkt: jag måste ha någon, men om jag knyter an blir jag lämnad

Hållning: idealiserande/nedvärderande

Reaktion:

 1. gränslös omsorg, bädda in i bomull, offer
 2. uppgivenhet, frustruation, avslutande av relation, kritik
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Borderline - behandling

A

Många hittar sätt att hantera sina känslor

DBT/MBT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Narcissistisk personlighetsstörning - symtom och uttryck

A

Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantastin eller i beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati. Byter ofta partner för de tömmer partnern på bekräftelse

 • Strävar att framhålla sig själv i alla sammanhang, vilket gör personen odräglig i andras ögon.
 • Kritikkänslig

Grandiositeten och självöverskattningen leder lätt till ensamhet och rentav depression eftersom man inte kan få de höga tankarna om sig själv bekräftade av andra.

Personer med narcissistisk personlighetsstörning har påfallande ofta drag av antisocial eller borderlinekaraktär, som ytterligare komplicerar symtombilden och behandlingen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Narcissistisk - utgång/hållning/reaktion

A

Utgång: måste vara övermänsklig för att duga, allt annat patetiskt

Hållning: idealiserande av statussymboler, nedlåtande, utnyttjande, bekräftelse

Reaktion:

 1. Beundran, bekräftelse, ifrågasättande av egen förmåga
 2. Punktera ballongen, tävla om “störst, bäst, vackrast”
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vanlig differentialdiagnostik till personlighetsstörningar?

A

● Prodromalfas psykossjukdom (Kluster A)
● Organisk påverkan (Kluster A)
● Autismspektrumstörning (schizoid, schizotyp, undvikande) - kan sociala regler men vill ej följa
● Missbruk (Kluster A & B)
● PTSD (borderline)
● ADHD (borderline, antisocial)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Utredning - personlighetsstörning (generellt)

A

Använd olika, kompletterande informationskällor (intervjuer, referensuppgifter, psykologiska instrument med olika mekanik, observationer, dokumentation). Enligt Internetmedicin ska självskattningsformulär användas i kombination med annan tillgänglig information.

Glöm inte att det ska vara ett mönster som är beständigt över tid, rum och relation!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Behandling - personlighetsstörning (generellt)

A
 1. Psykologisk behandling primärt behandlingsalternativ. Starkt stöd för Borderline personlighetssyndrom. Visst stöd för att generalisera denna rekommendation till övriga kluster B-syndrom. Litet stöd för behandling av klustren A & C.
  a. Dialektisk Beteendeterapi (DBT)
  b. Mentaliseringsbaserad Terapi (MBT)
  c. Transference-Based Therapy (TPT)
 2. Farmakologisk behandling: SYMTOMATISK.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly