Ångest och katastrofmedicin Flashcards

1
Q

Vad är ångest och när blir det sjukligt?

A

Ångest är en reaktion på okänd fara, förberedelse inför en ovisshet som är nödvändig för vår överlevnad

Det blir sjukligt/patologiskt när ångesten blir orimlig (subjektivt) eller begränsande i vardagen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hur manifesterar sig ångest?

A

Psykiskt upplevande: olikt, värre, overkligt, kontrollförlust. Det här händer inte mig, ser sig själv agera utanför sin kropp, känner att man själv inte är i kontroll och håller på att bli galen.
● Beteende: hyper-, hypo-, aktivitet, sömnlöshet, labilitet.
● Motoriska symtom: muskulär spänning, darrningar, hyperventilation
● Autonoma-hormonella symtom: hjärtklappning, svettningar, muntorrhet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka två vägar i hjärnan tar ångesten?

A

“The shortcut”: Signal från sinnesorgan direkt till amygdala. Amygdala sätter sedan igång det autonoma nervsystemet (sympaticuspåslag). Allt detta händer innan hjärnan har blivit medveten om varför du är rädd. Man kan ha ångest innan man vet om att man har det.

“The high road”: Efter att föregående respons har kickat in kommer medvetande att förstå vad det är som har hänt. En del av de sensoriska signalerna som inte tar –> thalamus, hippcampus och sedan kortex –> bearbetning –> anledning för oss att reagera.–> bibehåller sitt “Fight or flight” läge och förblir alert. –> thalamus och hippocampus –> HPA-axeln (ACTH-utsöndring) –> kortisolfrisättning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Exempel på drogrelaterad ångest och organisk/psykisk ångest

A

Drog:
- amf/ecstasy/abstinens

Organisk:
- HI/astma/stroke/endokrina tillstånd/EP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Incidens av ångestsyndrom?

A

Fobierna debuterar tidigt. Få fall av nya fobier efter puberteten vilket talar för stor bakomliggande genetisk komponent. GAD kan dock debutera i alla åldrar. PTSD kan också debutera senare då det är situationsbetingat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kort beskrivning av de olika ångestssyndromen

A
 1. Social fobi: ständig rädsla för att göra bort sig eller bli förlöjligad i olika sociala sammanhang. Begränsar personen socialt, arbetsmässigt och medför ett påtagligt lidande.
 2. Panikångest: panikattacker inte knutna till bestämda situationer/platser, upplevs som livshotande och en utveckling mot ständig ångest för nya attacker.
 3. Specifika fobier: ångest för enskilda saker, djur, situationer. Betydande besvär och påverkar livsföringen.
 4. Generaliserat ångestsyndrom: ständigt närvarande oro för vardagens alla problem. Ekonomi, hälsa, olyckor. Påtagliga spänningssymtom, koncentrationssvårigheter, störd sömn etc.
 5. Tvångssyndrom: tvångstankar och/eller tvångshandlingar som upplevs som överdrivna och orimliga, men som inte kan motstås.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Screeningfrågor för social fobi?

A

● “Att göra bort dig eller verka dum, hör det till dina värsta rädslor?”
● “Undviker du aktiviteter eller andra sammanhang om du riskerar att hamna i centrum för uppmärksamheten?” ● “Är din rädsla att göra bort dig så stor att du undviker att delta i sociala aktiviteter?”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Paniksyndrom - kriterier

A

Återkommande oannonserade attacker som kulminerar inom (10) minuter. Attacken åtföljs av >1mån oro för nya attacker eller konsekvenser av dem och maladaptiva beteendeförändringar. Ex. slutar åka buss för att man fick förra panikattacken på en buss.

Symtom associerade med panikattacker: (minst 4 + ovan för diagnos) Autonoma symtom 1-4:

 1. Hjärtklappning
 2. Svettning
 3. Tremor/skakningar
 4. Svårt att andas
 5. Känslan av att kvävas
 6. Bröstsmärta eller obehag
 7. Illamående
 8. Yr, ostadig, svimfärdig
 9. Frysning eller flush
 10. Parestesier, domningar
 11. Derealization/depersonalization
 12. Rädsla att förlora kontrollen, bli galen
 13. Rädsla att dö
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Paniksyndrom - behandling

A

KBT (förstahandsval) - Kan ofta med fördel kombineras med SSRI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

GAD - kriterier

A
● Överdriven oro/ångest inför vardagliga aktiviteter eller händelser i flertalet dagar under minst 6 månader. 
● Svårt att kontrollera oron 
● Associerat med 3 eller fler av följande symtom: 
1. Rastlöshet, 
2. uttröttbarhet, 
3. koncentrationssvårigheter, 
4. irritabilitet, 
5. muskelspänningar, 
6. sömnsvårigheter
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad karakteriseras GAD av för övrigt?

A

Intolerans av ovisshet: Worry about an imagined feared event as long as long as there is even the slightest risk of it happening. What if? Uncertain events always negative.

Sympatikus-aktivering: Kronisk stress/ångest gör så att sympatikus-effekten (minskad pupillstorlek etc) minskar med tiden. Det sker en utmattning av “stressregulatorn” hippocampus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad söker de med GAD för?

A

Sökorsaker i primärvård: Endast 13% sökte för ångest som primärt besvär. Stora andelar av pat som söker för somatiska sjukdomar, smärta, sömnstörning, depression etc är även drabbade av GAD. GAD har en hög samsjuklighet med depression

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

GAD - behandling och prognos?

A

KBT
Läkemedel – Behandla om tillräckligt plågsamt och har konsekvenser. Bara 30-40 % svarar på första preparatet, kombinera då eller byt.

Prognos: Pat kan få en god symtomlindring av KBT och bl.a. Venlafaxin (SNRI) men blir aldrig botade. Enbart symtomlindring och ej bot!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är tvångstankar och tvångshandlingar?

A

● Tvångstankar: återkommande oönskade tankar/bilder som hos de flesta orsakar stark ångest. Individen försöker neutralisera dessa tankar genom att utföra handlingar eller ritualer

● Tvångshandlingar: repetitivt beteende (tvätta, kontrollera, organisera) eller repetitiv tankeverksamhet (bön, räkna). Tvingad att utföra dessa handlingar efter strikta regler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Tvångssyndrom - kriterier?

A

Minst ett av tvångstankar och/eller tvångshandlingar som:
Är TIDSKRÄVANDE (tar mer än 1 timme per dag) eller orsakar lidande eller försämrad funktion OCH
Symtomen beror inte på substansbruk eller annat medicinskt tillstånd OCH
Störningen förklaras inte bättre med annan psykisk ohälsa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Tvångssyndrom - behandling

A

● Information, självträningsprogram, patient och anhörig forum
● KBT (exponering och respons provokation, ger symtomreduktion på 40-75%) Mest effektiv!
● SSRI. Utvärdering om 4-6v, successiv upptrappning. Tar förhållandevis lång tid innan resultat, om man jämför med andra ångesttillstånd. ○ Klomipramin (anafranil) → TCA ○ Neuroleptika (t.ex. risperidon 0,5-2mg)

17
Q

Vilka är krisreaktionens faser?

A
 1. Chockfas 1h-1v
 2. Reaktionsfas 1h-2v
 3. Bearbetningsfas
 4. Nyorienteringsfas
18
Q

Ge exempel på reaktioner i chockfasen

A
Förändrat medvetande
Överreaktion - hyperaktivitet (impulsivitet, aggressivitet)
Underreaktion - hypoaktivitet 
Förvirring
Ångest 
Negativism
19
Q

Reaktionsfas - reaktioner?

A
● Psykiska symtom 
  ○ Sorg, gråt, skrik, förtvivlan 
  ○ Tomhet, orkeslöshet 
  ○ Oro, ångest, sömnsvårigheter
● Psykosomatiska symtom 
● “Searching” varför? 
● Skuldkänslor 
● Hallucinos 
● Aggressivitet 
● Önskan om återförening 
● Flyktmekanismer
20
Q

Exempel på försvarsmekanismer vid kris?

A

● Undertryckande - trycker undan händelser och är medveten om det
● Förnekande
● Bortträngning - tar bort händelsen från minnet helt och hållet
● Isolering - vet vad som har hänt men isolerar det från känslan
● Rationalisering - bortförklaring, orsak till varför det har hänt som har hänt (skyller det på någon annan)
● Regression - går tillbaka till tidigare beteende (50-åring => tonåring) - normal försvarsmekanism
● Projektion - skyller ifrån sig och hittar syndabockar för saker och ting. Skyller på ledning, person etc
● Sublimering - tillfredställer en impuls med en annan impuls (?)
● Överkompensation - överkomma fruktan
● Reaktionsbildning
● Rationalisering
● Intellectualising
● Humor

21
Q

Nämn några återkommande teman i kris?

A

● Skuld - skuldbelägger sig självt
● Anklagelser - att vi ej gjort tillräckligt med jobb
● Ilska, vrede
● Letande efter mening - kan vara ett sätt att gå vidare ● Idealisering - gör offret till någon mer helig

22
Q

Nämn några psykologiska åtgärder vid kris?

A

● Överblicka läget - lugna ner dig! Få en överblick över läget!
● Organisera
● Informationsmöten med drabbade, anhöriga och även personal
● Telefonjour, listor på skadade/omkomna
● Identifieringar - det är alltid bra att låta anhöriga se den döde. Om de ej sett den döde kan de ha det svårt att ta in att personen i fråga verkligen har dött. Lättare att gå vidare. Gäller även barn.
● Akut krishjälp, pressinformation/mediamöten, samarbete: Polis, POSOM, somatisk vård, minnesplats, motverka ryktesspridning

23
Q

PTSD - riskfaktorer och skyddande

A
Risk =
Genetik
Tidigare trauma
Annan psykiatri 
etc. 

Skyddande =
Trygg anknytning och uppväxt
Genetik
Personlighetsdrag

24
Q

PTSD - diagnoskriterier

A

ERAADD

EVENT - vittne/utsatt/närstående

REXPER - plågsamma minnen/flashbacks/mardrömmar/fysiologiska

AVOIDANCE - undviker fysiskt (personer, plats etc.) eller psykiskt (minnen etc.)

AROUSAL - oförmögen att minnas viktig aspekt + 2x irritabel/hänsynslös/destruktiv/vaksam/lättskrämd/koncentrationssvårigheter

 • (D)uration: ≥1 månad och debut ≥6 månader (i de flesta fall)
 • (D)isability: Ger ett påtagligt lidande och funktionsnedsättning i vardagen, socialt, arbetes etc.
25
Q

PTSD - behandling

A
Primärt: 
  - Info
  - Fysisk akt. 
  - KBT/EMDR 
Vid behov
  - SSRI/BENZO (undviks helst)
  - Behandla ev. depression och sömnproblem