Dopuszczeniówka 2013 (I) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Dopuszczeniówka 2013 (I) > Flashcards

Flashcards in Dopuszczeniówka 2013 (I) Deck (182):
1

Klasyfijacke Ann Arbor, Astler Coller i Blooma to przykłady:

stopnia zaawansowania nowotworu

2

Co powoduje alkohol w PZT?

Alkohol powoduje zwiększoną koncentrację białek w wydzielinie trzustkowej, które z czasem wapnieją i tworzą kamienie uszkadzające nabłonek przewodów

3

Co to ciałka Councilmana i czy odwracalne?

To obkurczone, piknotyczne i silnie kwasochłonne hepatocyty zawierające fragmenty jądra powstałe, gdy śmierć komórki spowodowana jest czynnikami toksycznymi lub immunologicznymi. Na drodze apoptozy.

 

Zmiana nieodwracalna.

4

Co to stłuszczenie hepatocytów i czy odwracalne?

TO obecność pęcherzyków tłuszczu w hepatocytach.

 

Zmiana odwracalna.

5

Co to jest przyćmienie miąższowe?

zwyrodnienie dotyczące głównie narządów miąższowych (wątroba, nerki, serce).

 • zakłócenie utleniania komórkowego → upośledzenie procesów energetycznych → zaburzenie bariery wodnej → pęcznienie komórki
 • krótkotrwałe: odwracalne
 • długotrwałe: uszkodzenie mitochondriów → śmierć komórki

6

Co to karyloysis i czy odwracalne?

to rozpad jądra komórkowego

nieodwracalne

7

Diagnostyka raka pęcherzykowego tarczycy

badanie histologiczne

(badamy angioinwazję + naciekanie torebki)

8

Ranula - żabka to

torbiel zastoinowa ślinianki podjęzykowej

9

Pyorrhea to:

ropotok

zapalenie na powierzchni błon śluzowych (zapalenie rozlane)

10

Ropotok to:

pyorrhea

zapalenie na powierzchni błon śluzowych (zapalenie rozlane)

11

zapalenie na powierzchni błon śluzowych (zapalenie rozlane) to:

ropotok (pyorrhoea)

12

Abscessus to:

ropień

zapalenie ropne głębokie odgraniczone

13

Ropień to:

abscessus

zapalenie ropne głębokie odgraniczone

14

zapalenie ropne głębokie odgraniczone to:

ropień (abscessus)

15

Phlegmone to:

ropowica

zapalenie ropne głębokie rozlane

16

Ropowica to:

phlegmone

zapalenie ropne głębokie rozlane

17

zapalenie ropne głębokie rozlane to:

ropowica (phlegmone)

18

Panaritium to:

zastrzał

występuje na dłoniowej powierzchni palców i opuszkach po ukłuciu

19

Zastrzał to:

panaritium

zapalenie występujące na dłoniowej powierzchni palców i opuszkach po ukłuciu

20

zapalenie występujące na dłoniowej powierzchni palców i opuszkach po ukłuciu

zastrzał (panaritium)

21

Paronychia to

zanokcica

zakażenie wałów paznokciowych - zapalenie toczy się w łożysku paznokcia

22

Zanokcica to

paronychia

zakażenie wałów paznokciowych - zapalenie toczy się w łożysku paznokcia

23

zakażenie wałów paznokciowych - zapalenie toczy się w łożysku paznokcia - co to?

zanokcica (paronychia)

24

Furunculus to:

czyrak

ropne zapalenie mieszków włosowych, mnogie - karbunkuł

25

Czyrak to

furunculus

ropne zapalenie mieszków włosowych, mnogie - karbunkuł

26

ropne zapalenie mieszków włosowych, mnogie - karbunkuł to:

czyrak (furunculus)

27

Co jest zaliczane do ropowic:

 • zastrzał (panaritium)
 • zanokcicka (paronychia)
 • czyrak (furunculus)

28

Nowotwory miejscowo złośliwe to:

 • rak podstawnokomórkowy skóry (carcinoma basocellulare)
 • większość glejaków złośliwych mózgu (glioma malignum)
 • guz mieszany ślinianek (adenoma pleomorphum)
 • włókniaki powięziowe (fibroma desmoides)
 • potworniaki dojrzałe (teratoma maturum)
 • szkliwiak żuchwy

29

Co ma największe znaczenie kliniczne w rokowaniu raka żołądka?

podział wczesny/późny

30

Rak wczesny żołądka - jakie warstwy?

błonę śluzową i ewentualnie podśluzową

31

Najczęstsza lokalizacja raka żołądka:

trzon żołądka (krzywizna mała)

32

Co znaczy rak in situ?

Rak w miejscu, CIS (łac. carcinoma in situ, rak przedinwazyjny, rak 0 stopnia (określenie klinicznego zaawansowania)) – postać nowotworu, który ograniczony jest do jednej tkanki danego narządu i nie przekracza jej granicy (np. rak śródnabłonkowy). Z tego powodu rak w miejscu przeważnie jest zmianą płaską i nie ma postaci guza. Rak w miejscu odznacza się znikomą inwazją i nie nacieka tkanek otaczających.

33

Jakie są brodawczaki? (łagodne/złośliwe)

łagodne

34

Gdzie występuje cytosteatonecrosis (martwica enzymatyczna tkanki tłuszczowej)?

 w ostrym zapaleniu trzustki

bo enzymy trzustkowe przedwcześnie aktywowane niszczą miąższ trzustki i otaczającą tkankę tłuszczową (martwica enzymatyczna!)

35

Etiologia pierwotnej marskości żółciowej (PBC)?

postępująca nieropna destrukcja wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (przewodów) przez nacieki limfocytarne

36

Etiologia wtórne marskości żółciowej:

 • kamica żółciowa
 • nowotwory dróg żółciowych i głowy trzustki
 • pooperacyjne zwężenia dróg żółciowych
 • i inne powodujące zwężenie (m.in. mukowiscydoza)

 

37

U kogo najczęsciej występuje pierwotna marskość żółciowa?

10x częściej u kobiet, głównie w średnim wieku

38

Powikłania zapalenia płatowego płuc to:

 • abscessus pulmonum (ropień płuca)
 • carnificatio pulmonis (zmięsowacenie płuca)
 • empyema pleurae (ropniak opłucnej)
 • pneumonia migrans (wędrujące zapalenie płuc)

ACEP

39

Zespół Li Fraumeni

 • mutacja genu supresorowego p53
 • dziedziczony AD
 • zwiększona podatność na zachorowanie na:
  • guzy CSN
  • mięsaki
  • osteosarcoma
  • rak sutka
  • ostra białaczka
  • rak kory nadnerczy

40

Mutacja genu p53 prowdzi do:

zespołu Li Fraumeni

41

DO czego prowdzi mutacja genu supresorowego Rb?

 • siatkówczak (retinoblastoma)
 • osteosarcoma u dzieci + inne mięsaki tkanek miękkich
 • rak drobnokomórkowy płuca
 • rak sutka

 

42

Mutacja BRCA 1 powoduje:

 • rak sutka
 • rak jajnika
 • rak jelita grubego
 • rak gruczołu krokowego

 

43

Mutacja BRCA 2 powoduje:

 • rak sutka
 • rak jajnika
 • rak pęcherza moczowego
 • rak gruczołu krokowego
 • rak sutka u mężczyzn

 

44

Co zarówno powoduje mutacja BRCA 1 jak i BRCA 2?

 • rak sutka
 • rak jajnika
 • rak gruczołu krokowego

 

45

Mutacja genu HVL (Von Hoppel-Lindau) powoduje

chorobę von Hoppla-Lindaua

 • przyczyną jest mutacja w obydwu allelach genu VHL
 • występują tu (od najczęstszych)
  • naczyniaki krwionośne zarodkowe mózgu
  • naczyniaki siatkówki
  • rak jasnokomórkowy nerki
  • naczyniaki krwionośne zarodkowe rdzenia kręgowego
  • guz chromochłonny (pheochromocytoma)

 

 

46

Geny hamujące apoptozę:

 • bcl 2
 • bcl xl

 

47

Geny proapoptotyczne

 • bax
 • bad
 • bide
 • bcl xS

 

48

Zespół Lyncha:

 • niepolipowaty rak jelita grubego
 • AD dziedziczony
 • mutacja: hMSH2, hMLH2, hPMS2, hPMS1

Lynch I - tylko jelito grube

Lynch II - jelito grube + nowotwory złośliwe trzonu macicy, jajnika, żołądka, skóry, nerek

49

Mutacja jakich genów powoduje zespół Lyncha?

 • hMSH2
 • hMLH2
 • hPMS2
 • hPMS1

50

Lynch I:

tylko jelito grube

51

Lynch II:

 • jelito grube

+

 • nowotwory złośliwe:
  • trzonu macicy
  • jajnika
  • żołądka
  • skóry
  • nerek

 

52

Zespół di georga:

 • delecja 22q11.2
 • aplazja grasicy

W zespole delecji 22q11.2 dochodzi do zaburzeń rozwoju grasicy i jej aplazji, najczęściej w 6.-10. tygodniu życia płodowego. Grasica rozwija się z III i IV kieszonki skrzelowej, więc zaburzenia jej rozwoju przebiegają wspólnie z zaburzeniami gruczołów przytarczycznych.

53

Grading - stopnie i jak sie ocenia

 •  histopatologiczne cechy nowotworu pozwalające ocenić i sklasyfikować jego biologiczną złośliwość. Określenie stopnia złośliwości histologicznej (grading), obok stopnia zaawansowania klinicznego (staging w klasyfikacji TNM), jest standardowym elementem oceny nowotworu, o dużym znaczeniu w doborze optymalnego postępowania leczniczego i oceny rokowania chorego

 

 • GX – nie można ocenić stopnia zróżnicowaniania
 • G1 – rak wysokozróżnicowany (niski stopień złośliwości)
 • G2 – rak średniozróżnicowany (pośredni stopień złośliwości)
 • G3 – rak niskozróżnicowany (wysoki stopień złośliwości)
 • G4 – rak niezróżnicowany (wysoki stopień złośliwości)

54

Skala TNM:

 • T - tumor - guz (Tx, T0, Tis, T1, T2, T3, T4)
 • N - nodulus - węzły chłonne (Nx, N0, N1, N2, N3, N4)
 • M - metastasis - przerzuty odległe (Mx, M0, M1, M2)

 

x - nie można ocenić

0 - brak

 

 • Skala rangowa zaawansowania choroby nowotworowej jest czterostopniowa:
 • I – nowotwory w najwcześniejszej fazie rozwoju (przeżycie pięcioletnie od 75 do 100% leczonych chorych)
 • II – nowotwory w początkowej fazie rozwoju (przeżycie pięcioletnie od 50 do 75% leczonych chorych)
 • III – nowotwory zaawansowane (przeżycie pięcioletnie od 25 do 50% leczonych chorych)
 • IV – nowotwory bardzo zaawansowane, o złym rokowaniu (przeżycie pięcioletnie do 25% leczonych chorych)

55

Chodrosarcoma (chrzęstniakomięsak) - u kogo?

głównie u dorosłych

56

Czy chondrosaroma daje przerzuty?

tak, często (70%(

57

CO jest wskaźnikiem agresywności chrzęstniakomięsaków (chondrosarcoma)?

wskaźnikiem agresywności jest stopień zróżnicowania histologicznego

 • I i II stopień są o niskim stopniu agresji
 • III stopnia są wysoko atypowe, złośliwe

 

58

Gdzie może powstawać chrzęstiakomięsak (chondrosarcoma)?

w różnych obszarach kości:

 • centralny
  • w jamie szpikowej kości długich
  • powstaje głównie na podłożu chrzęstniaka śródkostnego
 • powierzchowny
  • wyrasta z powierzchni kości w obręb tkanek otaczających
  • najczęściej kości miendnicy i bliższy odcinek kości udowej
  • powstaje głównie na podłożu wyrośli chrzęstno-kostnej

 

59

Co to jest zapalenie Libmana-Sachsa?

Jest to zapalenie wsierdzia w SLE (toczeń rumieniowaty układowy)

 • niebakteryjne zapalenie brodawczakowate wsierdzia zastawkowego
 • teraz rzadko, bo leczenie sterydami

 

60

Zapalemie mięsnia sercowego w przebiegu gorączki reumatycznej to:

endocarditis verrucosa

61

CO jest przyczyną gorączki reumatycznej?

zakażenie gardła paciorkowcem beta-hemolizującym z grupy A

(a później reakcja krzyżowa, bo przeciwciała przeciw tym paciorkowcom reagują krzyżowo z ghlikorpteinami zawartymi w tkankach serca, stawów i innych narządów)

62

Do czego służą kryteria Jonesa, jakie są i jakie mają zostać spełnione?

do rozpoznania gorączki reumatycznej

wyróżniamy duże i małe

muszą być spełnione po infekcji gardła paciorkowcem A co najmniej 2 duże lub 1 duży i 2 małe objawy

63

Duże kryteria Jonesa:

 • wędrujące zapalenie dużych stawów (arthritis)
 • zmiany zapalne w sercu (carditis)
 • guzki podskórne 
 • rumień brzeżny
 • pląsawica Sydenhama

 

64

Małe kryteria Jonesa:

 • gorączka
 • bóle stawowe
 • podwyższone OB, ASO i białka ostrej fazy

 

65

Co to są guzki Aschoffa?

drobne ziarnikiaki z gorączce reumatycznej w sercu

66

Ascites to:

płyn obrzękowy (przesięk) w jamie otrzewnej

67

Hydrothorax to:

płyn w jamie opłucnej

68

Hydropericardium to:

płyn w worku osierdziowym

69

Anasarca to:

uogólniony obrzęk skóry i tkanki podskórnej

70

Hydrops universalis to:

uogólniony obrzęk całego ciała wraz z przesiękami w jamach ciała

71

płyn obrzękowy w jamie otrzewnej to:

ascites

72

płyn w jamie opłucnej to

hydrothorax

73

płyn w worku osierdziowym to

hydropericardium

74

uogólniony obrzek skóry i tkanki podskórnej to

anasarca

75

uogólniony obrzęk calego ciała wraz z przesiękami w jamach ciała

hydrops universalis

76

Wysięk (exsudatum):

 • bogaty w białko (powyżej 3g%)
 • bogaty w komórki krwi
 • typowy dla zapaleń

 

77

Przesięk (transsudatum)

 • zawiera mniej białek (poniżej 3g%)
 • zawiera nieliczne komórki w porównaniu z wysiękiem
 • to ultrafiltrat osocza zgromadzony w tkankach

 

78

Gdzie występuje abscessus fridigus?

ropień zimny w gruźlicy kości

79

Co to chłoniak Burkitta?

 Nowotwór złośliwy należący do chłoniaków nieziarniczych (NHL), wywodzący się z komórek B centrum folikularnego węzła chłonnego. Translokacje z udziałem genu C-MYC są stałą cechą tych komórek.

80

Co jest przypuszczalnie najbardziej agresywnym nowotworem człowieka?

chłoniak Burkitta

 

ale naturalna agresywność kontrastuje ze stosunkowo dobrymi wynikami leczenia

81

Mikroskopowo w chłoniaku Burkitta

dość liczne komórki nowotworu równocześnie obumierają, a ich resztki są fagocytowane prez duże makrofagi o jasnej cytoplazmie, rozsiane wśród komórek chłoniaka (obraz "gwiaździstego nieba"). Poza siecią naczyń, makrofagi te stanowią praktycznie jedyną domieszkę nienowotworową w masie guza, co również odróżnia BL od innych chłoniaków.

82

Obraz "gwiaździstego nieba" w czym?

chłoniak Burkitta

83

Co stanowi co najmniej połowę chłoniaków nieziarniczych u dzieci?

chłoniak Burkitta

84

Co to BL?

chłoniak Burkitta

85

Co to CLL/SLL?

przewlekła białaczka limfocytarna z komórek B/chłoniak z drobnych limfocytów B

86

Co występuje w SLL (pato)?

chłoniak ten jest złożony z niewielkich limfocytów B (prolimfocyty i paraimmunoblasty) o charakterystycznej ekspresji markera CD5 (marker limfocytó T) i ekspresji markera aktywacyjnego CD23.

87

Czym różni się CLL od SLL?

CLL - częstsze przypadki, o prezentacji białaczkowej

 

SLL - rzadkie przypadki, bez zajęcia, lub z minilanym zajęciem szpiku i krwi (SLL jednak szybko ewoluuje do CLL)

88

CLL/SLL w jakim wieku?

głównie w wieku podeszłym

89

Co stanowi najczęstszą znaną przyczynę autoimmunizacyjnej anemii hemolitycznej?

CLL/SLL

90

Co to jest zespół Richtera?

transformacja CLL/SLL do chłoniaka o wyższym stopniu złośliwości → pojawienie się litych guzów w śledzionie, wątrobie lub narządach pozawęzłowych albo gwałtowne powiększenie się jednej grupy węzłów, typowo z szybkim pogorszeniem się stanu zdrowia u stabilnego dotąd pacjenta

91

Czy CLL/SLL jest uleczalna?

nie, jednakże przebiega powoli

 

zgony w przebiegu CLL są zwykle spowodowane infekcjami

92

Co to FL?

chłoniaki grudkowe (Follicular Lymphoma)

 

chłoniaki składające się z komórek B ośrodkó rozmnażania, czyli centrocytów lub centroblastów, które skupiają się w mniej lub bardziej wyraźne grudki, tworząc jednak czesto także obszary rozlane

93

Co to MALToma?

pozawęzłowy chłoniak B-komórkowy ze strefy brzeżnej typu MALT

 

najczęsciej w żołądku

 

u starszych

94

U kogo MALToma?

u starszych

95

U kogo chłoniak limfoplazmatocytarny?

u starszych

96

Jak dzielimy chłoniaki?

na dwie grupy:

 • chłoniaki nie-ziarnicze (nie-hodghinowskie)
  • wywodzące się z linii B (80-90%)
  • z linii T (10-15%)
  • z NK
 • chłoniak (chorobę) Hodgkina
  • wywodzi się niemal zawsze z linii B

97

cHL to inaczej:

klasyczny chłoniak (choroba) Hodgkina, czyli klasyczna choroba złośliwa

98

Chłoniak Hodgkina - z czego się składa

 • to nowotwór B-komórkowy
 • jest to chłoniak, w którym w masie guza przeważają rozmaite leukocyty odczynowe zaś względnie nieliczne komórki nowotworowe, stanowiące ok 1% nacieku, wykazują cechy morfologiczne (komórki Reed-Sternberga i Hodgkina) oraz unikalny immunofenotyp

 

99

Komórki Reed-Sternberga i Hodgkina - gdzie?

chłoniak Hodgkina (cHL)

100

CO odgrywa niebagatelną rolę w etiologii cHL?

EBV (mononukleoza zakaźna)

 

w przebiegu HIV ryzyko cHL większe o około 3-10%

101

Objawy u pacjentó z cHL

 • niebolesne i niewytłumaczalne infekcją powiększenie się pojedynczej grupy węzłów chłonnych
 • czasem też w radiologicznym obrazie poszerzenie cienia śródpiersia w badaniu radiologicznym
 • najczęściej: węzły szyjne, nadobojczykowe i pachowe

 

102

Klasyfikacja Ann Arbor - do czego?

chłoniak Hodgkina 

 

(DLBCL to III lub IV stopień w Ann ARbour, bo cHL może do DLBCL się rozwinąć)

103

Jakie wyróżniamy typy cHL (chłoniakó Hodgkina)?

 • stwardnienie guzkowe (Nodular Sclerosis - NS)
  • najczęstszy typ chłoniaka Hodgkina (75%)
  • młodzi dorośli
 • typ o mieszanej komórkowatości (Mixed Cellularity - MC)
  • drugi co do częśtości (20%)
  • dzieci i osoby starsze - najsilnieszy związek z EBV
 • Typ bogaty w limfocyty (Lymphocyte Rich - LR)
  • rzadki (<5%)
 • typ ubogi w limfocyty (Lymphocyte Depletion - LD)
  • w przeciwieństwie do pozostałych dużo komórek nowotworowych

 

104

Chłoniak Hodgkina - prognoza w stosunku do chłoniaków nieziarniczych

ma gorszą prognozę chłoniak Hodgkina od chłoniaków  nieziarniczych

105

Co to DLBCL?

chłoniak rozlany z dużych limfocytów B (Diffuse large B-cell lymphoma)

 

106

Z czego wywodzi się DLBCL?

z obwodowych limfocytów B

107

Charakterystyka DLBCL

 • z obwodowych limfocytó B
 • rozlany (a nie grudkowy typ wzrostu)
 • 30-40% chłoniaków nieziarniczych
 • mogą zajmować węzły chłonne, jak i narządy pozawęzłowe (przewód pokarmowy, skóra)
 • komórki duże i zróżnicowane kształty
 • duża agresywność

108

Co jest przyczyną największej umieralnośći wśród kobiet?

rak płuca

109

Zmiany nienowotworowe to:

 • krwiak (haematoma)
 • gruźliczak (tuberculoma)
 • twarzdziel (rhinoscleroma)
 • ziarniniak (granuloma)
 • odpryskowiak (choristoma)
 • hamartoma

 

110

Co to twardziel (rhinoscleroma)?

 • twarde jak chrząstka nacieki zapalne
 • rozlane lub ograniczone
 • umiejscowienie dotyczy ujść otworó naturalnych jam górnych dróg oddechowych

 

111

Co to ziarniniak (Granuloma)?

 • zgrupowanie makrofagów i innych komórek zapalnych
 • najczęściej otoczone rpzez mankiet limfocytów

 

112

Co to odpryskowiak (choristoma)?

 • heterotopia
 • nienowotworowy guz będący zaburzeniem rozwojowym. Zaburzenie polega na obecności prawidłowo zbudowanej tkanki w nieprawidłowym (ektopowym) umiejscowieniu

 

113

Co to hamartoma?

 • nienowotworowy guz, będący zaburzeniem rozwojowym
 • jest zbudowany z dojrzałych tkanek normalnie występujących w danym narządzie, ale chaotycznie rozmieszczonych w guzie, nierzadko w zaburzonych proporcjach ilościowych

 

114

Co to lymphangioma?

naczyniaki limfatyczne

 • zmiany podobne do naczyniakó krwionośnych, ale zbudowane z naczyń limfatycznych i zawierających limfę
 • łagodne nowotwory

 

115

Angioma to:

naczyniaki

nowotwór łagodny wywodzący się z układu naczyń krwionośnych.

116

Czym są wszystkie chłoniaki?

nowotworami złośliwymi

117

Actinomyces to inaczej:

promienica

118

Co to jest promienica (charakterystyka)?

Actinomyces

 • przewlekłe, postępujące ropne zapalenie z towarzyszącym włóknieniem, wywołanym przez nitkowate, Gram-dodatnie bakterie Actinomyces
 • występuje w okolicy: szczęki i szyi, płuca, jama brzuszna
 • najczęstsza postać: szyjno-twarzowa
 • na początku mały ropień, który się powieksza i zostaje otoczony dodatkowymi ropniami połączonymi ze sobą przetokami
 • tkanki miękkie twardnieją

 

119

Najczęstsza postać promienicy:

szyjno-twarzowa

120

Twardnienie tkanek miękkich i liczne ropnie z przetokami - w czym?

promienica

121

Klasyfikacja Clarka - do czego?

czerniaki

122

Metoda Clarka-  jak się ocenia?

ocena głębokości naciekania warstw skóry

123

Torbiele skrzelopochodne

często zawierają tkankę limfatyczną

124

Jakie wirusy powodują zapalenie mięśnia sercowego?

 • CMV
 • HBV
 • HIV
 • Coxsackie, ECHO, influenza

 

125

Jakie bakterie powodują zapalenie mięsnia sercowego?

 • borellia burgoferdi (choroba Lyme'a)
 • Corynebacterium diphtheriae ( zapalenie błonicze)

126

Stłuszczenie serca:

 • tłuszcze tworzą małe kropelki tworzące 2 układy:
  • przedłużone umiarkowane niedotlenienie (głeboka anemia) powoduje powstawanie wewnątrzkomórkowych depozytów tłuszczów → pasma żółtawego myokardium (Bardziej odległeo od naczyń) przeplatające się z pasmami ciemniejszego (czerwono-brązowego myocardkum) = serce tygrysie
  • głębsza hipoksja lub niektóre formy myocardditis (błonica) powodują równomierne, rozlane zmiany

 

127

Co to cor bovinum?

to serce bawole

znaczne powiększenie serca

128

Rak płąskonabłonkowy jamy ustnej - gdzie się rozwija

 • warga dolna
 • język
 • dno jamy ustnej

 

129

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka płaskonabłonkowego jamy ustnej:

 • HPV
 • tytoń
 • marihuana
 • UV
 • zmiany prekursorowe i stany przedrakowe
 • przewlekłę drażnienie i stany zapalne
 • genetyka

 

130

Jak morfologicznie wygląda rak płaskonabłonkowy jamy ustnej?

uwypuklony twardy, białawy zgrubienie gładkie lub brodawkowate na powierzchni

 

 

131

Stopnie zróżnicowania raka płaskonabłonkowego jamy ustnej:

3 stopnie

 • GI
 • GII
 • GIII

 

132

Jaka jest szczególna forma raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i dlaczego?

carcinoma verrucosum

 • najczęściej na błonie łuzowej policzka
 • niewielka inwazja i rzadkie przerzuty

133

Co to keloid?

bliznowiec - przerośniećie egzofityczne blizny

134

Stłuszczenie drobnokropelkowe wątroby - kiedy:

 • alkoholowe zapalenie wątroby
 • ostre stłuszczenie wątroby w ciąży
 • zespół Rey'a

 

135

Stłuszczenie grubokropelkowe wątroby - kiedy:

 • stłuszczenie alkogolowe wątroby
 • otyłość
 • u chorych na cukrzycę

 

136

Co to zespół Reya?

rzadki zespól, najczęscie u dzieci poniżej 4-tego roku życia w przebiegu schodzeń grypopodobnych leczonych aspiryną 

morfologia:

 • stłuszczenie drobnokropelkowe
 • powiększone polimorficzne mitochondria z ciałkami wtrętowymi

 

137

Co oznacza GII?

pośrednio zróżnicowany

138

Co oznacza GI?

wysoko zróżnicowany

139

Co oznacza GIII?

nisko zróżnicowany

140

Co to angiofibroma juvenile (charakterystyka)?

Włókniak młodzieńczy nosogardła (naczyniokowłókniak młodzieńczy) – nowotwór łagodny o miejscowej złośliwości, występujący najczęściej u mężczyzn w 2. dekadzie życia.

Nowotwór rozwija się w jamie nosowo-gardłowej. Rośnie agresywnie miejscowo z tendencją do niszczenia kości. Może wnikać do zatok przynosowych, dołu skrzydłowo-podniebiennego, dołu podskroniowego, oczodołu, środkowego lub przedniego dołu czaszki. Ma postać czerwonawosinego polipa.

141

Scleroderma to

twardzina skóry

uzywana jest nazwa uogólnionej twardziny lub uogólnionego włóknienia

142

Czego dotyczy  scleroderma

skóry

ale także:

 • przewód pokarmowy
 • nerki
 • płuca
 • mięśnie
 • mięsień sercowy
 • płuca

 

143

Co możemy wyróżnić w twardzinie (typy):

 • twardzina lokalna (scleroderma localista) - tylko skóra
 • twardzina uogólniona (scleroderma generalista, dffusa)
 • powoli przebiegający zespół CREST

144

Co to CREST?

jest to wolno przebiegająca odmiana twardziny

zespól CREST:

 • Calcinosis
 • objaw Reynaud
 • Esophegal dysmotility - zaburzenia przełykowe
 • Sclerodactylia
 • Teleangiectasia

145

Etiologia i patogeneza sclerodermy:

 • autoantygen stymuluje limfocyty T pomocnicze → indukcja nacieków zapalnych i pobudzenie fibroblastó do produkcji kolagenu
 • pierwotnie prawdopodobnie uszkodzone są małę naczynia, które potem włóknieją
  • w tętnickach włókneinie intimy
  • podwyższony poziom czynnika von Willebranda i wzmożona agrgacja płytek
  • naczynia prawdopodobnie uszkadzają granzymy A z aktywowanych limfocytów CD8+
 • obecne przeciwciała:
  • przeciw topoizomerazie DNA I (Scl70)
  • przeciecentromerowe (u CREST)

146

Jakie przeciwciała w sclerodermie:

 • przeciw topoizomerazie DNA I (Scl70)
 • przeciecentromerowe (u CREST)

147

Twardziel (choroba) to:

 • rodzaj przewlekłego, swoistego zapalenia wytwórczego górnych dróg oddechowych, powodowanego przez pałeczkę twardzieli (Klebsiella rhinoscleromatis).
 • Najczęściej dotyczy ona jamy nosowej także jamy ustnej, gardła, krtani, rzadko tchawicy i oskrzeli.

148

Jakie bakterie mają udział w powstawaniu ropnia płuc

 • paciorkowce
 • gronkowce

 

149

Co mikroskopowo obecne w twardzieli:

 • ziarnina z komórkami Mikulicza (duże makrofagi o piankowatej cytoplazmie - w wakuolach sfagocytowane pałeczki twardzieli
 • plazmocyty (komórki Cornila i ciałka Russela)
 • limfocyty

150

W klasyfikacji raka jelita grubego stosujemy:

staging (TNM, Astler-Coller)

151

Jakie przeciwciała w chorobie Hashimoto:

 • przeciwko receptorom TSH (blokują działanie TSH)
 • anty-TPO
 • anty-Tg

152

Jakie przeciwciała w Graves-Basedow:

 • anty-TSH (aktywujące receptor TSH)

153

Jak zachodzi apoptoza w chorobie Hashimoto?

poprzez aktywacje ukłądu Fas-FasL (główny czynnik patogenetyczny w HAshimoto)

154

Gruźlica prosówkowa ograniczona do płuca wystąpi, gdy prątki przedostaną się do: 

naczynia limfatyczne + przewodu piersiowego

 

(bo limfa → RA → tt. płucne → rozsiwe tylko w płucach)

155

Która pylica w zrębie płuc?

beryloza (berylosis)

156

Pylica węglowa

anthracosis

 • czarne podbarwienie zrębu płucnego i obecność licznych makrofagów obładowanych czarnym pyłęm
 • ok 10% może być przyczyną zmian zapalnych i włóknienia (w postaci mieszanej (pylica węglowa i krzemowa)

 

157

Pylica krzemowa

cilicosis

 • zmiany morfologiczne podobne jak w pylicy węglowej, ale włoknienie jest znacznie większe
 • dwutlenek krzemu łatwo reaguje z błnami komórkowymi i powoduje ich uszkodzenie

 

158

Pylica azbestowa

asbestosis

 • azbest indukuje procesy zapalne płuc i opłucnej
 • jest częstym czynnikiem wywołującym raka oskrzela i międzybłoniaka opłucnej
 • ma charakter zmian włóknistych z obecnością typowych ciałek azbestowych (obraz różny niż w pylicy węglowej i krzemowej)
 • na opłucnej plamiste, białawe zgrubienia bez onecności ciałek azbestowych

 

159

Pylica berylowa

berylosis

 • ostre zapalenie zrębu płuca
 • u 2% beryloza powoduje przewlekła berylozę z tworzeniem ziarniniaków identycznych jak w sarkoidozie
 • ziarniniaki powstają w:
  • miąższu płucnym
  • w wężłach chłonnych wnęki płuca
  • czasami w innych narządach
 • zmiany te wtórnie ulegają włóknieniu
 • większe ryzyko raka oskrzela

 

160

Amyloidoza AM -w  czym

 • chłoniaki B-komórkowe
 • szpiczak mnogi

 

161

Amyloid AA - w czym

przewlekłe zapalenia

 • (m.in. RZS, kolagenozy, gruźlica, Leśniowski-Crohn, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
 • heroiniści

 

 

162

Amyloid Aβ2m u kogo

przewlekle hemodializowanych

163

Po czym powstaje rzekomobłoniaste zapalenie jelit

po przewlekłej antybiotykoterapii

164

Rak płaskonabłonkowy przełyku może powstawać na podłożu

zespołu Plummer-Vinsona

165

Typ I nadwrażliwości:

alergia

 • IgE

166

Typ II nadwrażliwości:

​cytotoksyczy

 • IgM
 • IgG
 • mechanizmy:
  • cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał - ADCC
   dopełniacz
  • limfocyty Tc, komórki NK i makrofagi

167

Typ III nadwrażliwości:

kompleksów immunologicznych

 • IgG
 • IgM
 • rzadziej IgE i IgA

 

168

Typ IV nadwrażliwości

komórkowy 

 • przewaga reakcji komórkowej z udziałem limfocytów T

 

 • nadwrażliwość kontaktowa
 • nadwrażliwość ziarniniakowa (trąd, gruźlica, sarkoidoza, Leśniowski-Crohn)
 • odczyn tuberkulinowy
 • przewlekłe odrzucanie przeszczepu allogenicznego
 • reakcja odrzucania gospodarza

 

169

Ziarniniak naczyniasty

 • występuje u kobiet w ciąży
 • może ulec spontanicznej regresji

170

Retinopatia u wcześniaków jest wynikiem

trzymania ich w inkubatorach z wysokim ciśnieniem tlenu

171

Nefropatia cukrzycowa - gdzie częściej?

występuje wcześniej i częściej u osób chorych na cukrzycę typu I niż II

 

I >> II

172

Martwica skrzepowa występująca w obrębie nowotworu świadczy o:

większej agresywności

173

Morfologia celiakii:

 • płaska błona śluzowa jelita cienkiego, z przewlekłym naciekiem zapalnym (limfotycy)
 • skrócenie kosmków (a nawet zanik) oraz pogłębienie krypt
 • degeneracja enterocytów:
  • są stłoczone na powierzchni skróconych kosmków
  • zwakuolizowane
  • ze zdegenrowanym rąbkiem szczoteczkowym
 • naciek zapalny w lamina propria

 

174

Jaka może być celiakia:

 • ograniczona do przewodu pokarmowego
 • powiązana z dematitis herpetiformis (opryszczkowe zapalenie skóry)

 

175

Czego NIE zaobserwujesz w reumatycznym zapaleniu mięsnia sercowego

martwicy

176

Co to neuroblastoma i gdzie występuje?

 • złośliwy nowotwór drobnookrągłokomórkowy występujący u dzieci (najczęsciej do 3 rż, też może być wrodzony)
 • lokalizuje się głównie w rdzeniu nadnerczy (40%) i przykręgosłupowych zwojach współczulnych (ok. 50%)
 • miękki, ktuchy guz, z ogniskami krwotoków, martwic, zwapnień, może być odgraniczony ale może też naciekać, masa nawet do 1 kg

177

Z czego zbudowany jest neuroblastoma?

 • małych, nieco większych od limfocytów komórek o owalnych, okrągłych i hiperchromatycznych jądrach i skąpej cytoplazmie
 • rozetki Homera-Wrighta
  • w rozetkach tych komóki nowotworowe ukłądają się wokół bladorózowego włókienkowego materiału utworzonego z cienkich wypustek cytoplazmatycznych komórek nowotworowych

178

Co to neurocarcinoma in situ:

guzek nadnercza zwykle makroskopowo niewidoczny o budowie mikroskopowej typowego nerwiaka zarodkowego u dzieci i bez jakichkolwiek ognisk nowotworu poza nadnerczenm (ale większość tych ognisk ulega spontanicznej regresji lub dojrzewaniu)

179

Zespół Hornera - co to i co może go powodować?

 • ptosis - opadanie powieki
 • enophthalamus - zapadanie gałki ocznej
 • myosis - zwężenie źrenicy
 • anhydrosis - brak wydzielanai potu na odpowiedniej połowie twarzy

 

może go powodować neuroblastoma

180

Gdzie przerzutuje neuroblastoma:

 • kości
 • szpik
 • płuca
 • wątroba
 • mózg
 • tkanki miękkie
 • odległe węzły chłonne

181

Stadium IVS neuroblastomy

mimo że jest to IV S to rokowanie nie jest złe - obecny guz nadnercza z przerzutami do wątroby, skóry i szpiku (bez zniszczenia struktury kostnej) u dzieci poniżej 1. roku życia 

 

rokuje lepiej niz III i IV stadium

182

Które gruczolaki mają większe ryzyko zezłośliwienia?

kosmkowe