Fö: Våldsutsatthet Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Våldsutsatthet > Flashcards

Flashcards in Fö: Våldsutsatthet Deck (33)
Loading flashcards...
1
Q

vad är våld?

A

”Med våld menas varje handling riktad mot en annan
person, som genom att denna handling skadar, smärtar,
skrämmer eller kränker, får denna person att göra något
mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”

2
Q

vilka olika sorteres våld finns?

A
 • psykiskt är även hot om våld och latent våld
 • även djur är viktigt
 • digitalt med sms mm
 • funktionshinderrelaterat där man t.ex. inte når de lm man behöver
 • forsummelse är t.ex. när barn inte får sina kläder mm

andra sidan är vilka grupper som kan få våld emot sig

3
Q

vad menas med våld i nära relationer

A

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som
kan förekomma mellan närstående i både
heterosexuella och samkönade relationer samt inom
syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Det som kännetecknar detta våld är att den utsatta och den
som använder våld har en nära relation med känslomässiga
band till varandra. Detta gör det svårt för den våldsutsatta att
göra motstånd och bryta relationen

4
Q

hur vanligt är det med våld i parrelationer?

vad mer ska man tänka på?

A

20% av alla kvinnor någon gång i livet.

att barnen oftast är med

5
Q

är våld vanligt i samkönade relationer?

A

Vanligast och ofta allvarligast: Mannen utövare och kvinnan utsatt.

MEN

Våld är ungefär lika vanligt i samkönade relationer

Kvinnor kan också vara utövare och män utsatta. dessa män blir ofta inte tagna på alvar av vården.

6
Q

vem utsätter kvinnor för dödligt våld?

motiv?

A

Vanligaste gärningspersonen är en
nuvarande eller tidigare partner men
även andra familjemedlemmar är
vanliga gärningspersoner.
* Motiven är oftast svartsjuka eller
separation.
* Psykisk ohälsa hos gärningspersonen är
vanligt.
* Brottsplatsen är i 80 procent av fallen
någon av de inblandades hem eller
det gemensamma hemmet.

motiv: hämnd, äganderätt, svartsjuka, otrhet, vårdnadsvister

7
Q

I jämförelse med män som begå annat dödlig våld är gärningsmannen till dödligt våld i nära relationer vadå?

A

äldre och högre utbildning, ej påverkade och har ej ekonomiskt motiv.

tar även ofta sitt eget liv.

8
Q

vilka patienter är extra sårbara för våld?

A
 • Personer i missbruk
 • Äldre
 • HBTQ- personer
 • Personer med psykisk ohälsa
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
 • Kvinnor med utländsk bakgrund
9
Q

vad menas med särskilt sårbara då?

A
 • Gruppens utsatthet
 • Brottets konsekvenser
 • Gruppens resurser och
  förmåga att utnyttja dessa
  resurser (ekonomiska,
  sociala eller politiska)
10
Q

förekommer olika sorters våld alltid ensamt, eller är de flera typer?

A

oftast både fysisk och psykiskt mm

men även i flera olika typer av relationer

11
Q

vad är en stor riskfaktor att vara utsatt för våld i vuxet liv?

vad skyddar oss emot detta?

A
12
Q

vilka konsekvenser kan våld ha?

4 grupper

A
13
Q

är det vanligt att patienter får frågor om våld?

A

nej, vården är dålig på det

14
Q

Sjukvårdens ansvar vid misstänkt våld

A
15
Q

när ska man stälal frågor om våld?

A
 • Blåmärken (särskilt om olika ålder och på ”konstiga” ställen)
 • Sår, frakturer, brännskador
 • Sömnstörningar
 • Kroniker där behandlingen plötsligt sviktar
 • Kronisk smärta, psykosomatiska symtom
 • Ångest, depression, misstanke om PTSD, suicidalitet, missbruk
 • Sexuell dysfunktion
 • Diffusa symptom
 • Omsorgsbrister
 • Mångbesökare
 • Väntat länge med att söka, t.ex. söker för sår/skada flera dagar efteråt
 • Överbeskyddande partner
16
Q

vilka personer ska man vara extra nogran med att fråga om våld?

A

Beroendeförhållande till andra personer (låg ADL, demens)
* Stort omsorgsansvar hos anhörig
* Oklarheter vad gäller ekonomi
* Konflikter inom familjen
* Drar sig undan från familjemedlemmar eller vänner

17
Q

vad ska man göra när man hör att någon är utsatt för våld?

för att inte bli rädd och tappa kontrollen

A

1) Främja trygghet
2) Främja lugn
3) Främja tilltro till den
egna förmågan
4) Främja tillhörighet –
sociala band
5) Förmedla hopp

18
Q

att tänka på när man frågar om våld?

A

träffa pat ensam och hänvisa till rutiner

19
Q

Hur kan man fråga om övergrepp?

A
 1. förklara varför man frågor om våld “det är vanligt”
 2. ge exempel på vad våld är
 3. “är det något du känner igen dig i?”
20
Q

hjälp när man frågar om våld?

A

FREDA frågeformulär
samt reagera-s till äldre

21
Q

hur ska man tänka när man ska undersöka en pat som blivit utsatt för våld?

A
22
Q

vad menas med tramatiska bandet?

A

att man binds fast av rädsla och kärlek, men även skuld och beroende, även barn mm

23
Q

hur lyssnar man på en berättelse om våld?

A
 • Lyssna och visa engagemang
 • Försök härbärgera, det får kännas jobbigt.
 • Förmedla förståelse över att situationen är svår
 • Pressa inte på detaljer
 • Döm inte och ge inte oombedda råd
 • Tala inte negativt eller nedsättande om utövaren
 • Ofta inte bråttom
24
Q

vad är det första man ska tänka när man hör någon som är utsatt för våld?

A

fråga sig själv om det är farligt just nu /akut?

25
Q

skyddande faktorer för dödligt våld?

A
 • Gripande för brott mot besöksförbud
 • Att offer och förövare inte bor ihop
 • Tillgång till kvinnojour
 • Hjälp med att få avstånd till förövaren.
26
Q

Vad gör man vid pågenede/akut våld?

A

överväg om man ska ta kontakt med socialtjensent eller poisen så de kan överväga skydd/riskbedömning. de tar beslut om skyddat boende.

även viktigt att fråga efter barn och ev göra en orosanmälan!

27
Q

när får man bryta sekress vid våld?

A
28
Q

vad menas med grov kvinnofridskräkning?

A

Underkategori till brottet grov fridskränkning.
* Upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller
sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära
relation.
* Exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt
eller annat ofredande, sexuellt utnyttjande,
skadegörelsebrott, överträdelse av kontaktförbud.
* Från den 1 januari 2022 ingår också brottet förtal i grov
kvinnofridskränkning

29
Q

vad är barnafridsbrott?

A

Ny lag sedan den 1 juli 2021.
* Straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga
gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott i nära relation.
* Barnet blir målsägande
* Syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för barnen som löper
en ökad risk att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
* Barnet ska vara närstående eller tidigare närstående till både
gärningspersonen och målsäganden
* Barnet ska ha sett eller hört de väsentliga delarna av brottet, inget
krav på att förstå att det är ett brott eller kunna ge uttryck för sin
upplevelse.

30
Q

är man skyddligtill vid oro för barn?

A

oroanmäla! oro är inte visshet! en vitkig preventiv åtgärd

31
Q

hur hantera man ej akut våld sitvation?

A
 • vilken vådnivå behövs?
 • ptsd
 • stödkontakt?
 • anmälan för barn mm
 • behövs det mer behov för hjälp!
32
Q

Vart kan jag hänvisa patienten?

som blir utsatta för våld?

A
33
Q

hur dokumenterar man våldutsatthet i jorunalen?

A

Kan komma att utgöra viktig stödbevisning
Använd sökord eller mall som är dold på nätet
* Fysiska skador:
o Storlek, placering, färg och form
o Använd gärna kroppsmall
o Fotografera (obs även helkroppsbild)
* Patientens berättelse
* Orosanmälan