Tentafrågor Pu Flashcards Preview

T10 - Pu > Tentafrågor Pu > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Pu Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

barn (flicka) med ont i magen söker akuten. Mamman svarar på alla frågor och låter inte barnet svara

vad gör du? 2p

A

1.. Samtal i enrum, frågor om våldsutsatthet, social situation, relation till föräldrar. (1p)

  1. Undersökning med respekt för integritet och traumamedvetet bemötande, (Ex kvinnlig
   kollega, fråga om lov vid undersökning av kroppen, tittar efter blåmärken och skador). (1p)
2
Q

16 årig flicka med misstanke om barn som far illa. pos hcg.

vad gör du på akuten efter du fått prata i enrum med henne?

A
 • Orosanmälan och kontakt med sociala jouren
 • Kontakt med gyn för undersökning och dokumentation samt kuratorskontakt. Eventuellt lägga in om man vill vinna tid kring utredning av sociala situationen och våldsutsatthet
 • Dokumentation i mall som är dold i journal på nätet, exv. oro för barn som far illa, läkarundersökning dold eller liknande beroende på vad som finns i aktuell region – se till så det ej är läsbart för anhöriga.
3
Q

Hur skiljer sig alternativmedicinska terapier i princip från den etablerade sjukvårdens (”skolmedicinens”) behandlingsformer?

A
 • Olika världsbilder eller olika förklaringsmodeller = 1,5p eller full pott.
 • ”Skolmedicin bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet” ger bara 1⁄2p. Detta stämmer
  bara delvis, och dessutom kan det hävdas att även vissa alternativmedicinska terapier bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, även om evidensgraden som regel brukar vara sämre än för skolmedicinska terapier.
 • Övriga svarsförslag som är bristfälligt formulerade eller ligger någonstans i närheten av dessa ovanstående svar får poäng utifrån graden av överensstämmelse med ovanstående förslag.
4
Q

Ge ett exempel på en komplementär terapi, och motivera varför detta inte bör räknas som en alternativmedicinsk terapiform.

A

exempel på komplementära terapier: Naprapati, kiropraktik massage, kognitiv beteendeterapi, antioxidanter, västerländsk akupunktur, TENS smärtbehandling, naturläkemedel, basal kroppskännedom, klassisk massage. Även olika dieter passar in i denna grupp av terapier. Denna lista kan göras mkt lång, eftersom gränsen mellan alternativa och komplementära metoder är diffus. En och samma metod kan i vissa fall ev rentav passa in i kategorin alternativ medicin och komplementär medicin samtidigt beroende på syftet med den specifika behandlingen. Tex klassas aromaterapi med syfte att dämpa postoperativ oro (enl info att läsa på NIH:s hemsida) som komplementär medicin, medan aromaterapi i syfte att bota cancer istället bör klassas som alternativ medicin. Kiropraktik, naprapati, klassisk massage västerländsk akupunktur, ”komplementära smärtbehandlingsmetoder”: andning, massage, musik och riktad visualiseringelektriskt stimuli, ljudvågor, värme eller laser som västerländsk akupunktur kombineras med. TENS (förkortning avTranscutaneous Electrical NerveStimulation) som baseras på grindteorin.kosttillskott: antioxidanter, etcdiet-regimer: vegetarisk kost, diabetes-kost, etc. kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi(IPT) basal kroppskännedom.
* Motivering till ovanstående exempel: Komplementära terapier bygger på en världsbild, och har förklaringsmodeller, diagnos och behandlingsstrategier som är i stort sett förenliga med skolmedicin/etablerad sjukvård. Det kan därmed sägas vara ett komplement till skolmedicin, medan alternativa terapier snarare utgör alternativ till skolmedicin. Alternativa terapier bygger däremot i princip på en annorlunda världsbild och avsevärt annorlunda förklaringsmodeller än dem som används inom skolmedicin/etablerad sjukvård.

5
Q

Ge förslag på hur du kan bemöta en patient övervägande att prioritera alternativmedicinsk terapi framför för din (skolmedicinska) rekommenderade behandling vid hypotyreos. Utgå ifrån att du vill bevara alliansen med patienten mer långsiktigt, när du beskriver ditt förslag.

A
6
Q

vill vara hemma med 13 årig med diabetes som är sjuk.

Hur hjälper du familjen att få ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst - vilket intyg skriver du? Vem kan få denna ersättning?

A

Eftersom barnet är över 12 år behöver jag skriva intyg för tillfällig föräldrapenning för barn som fyllt 12 men inte 16 år (Läkarutlåtande 7447). Jag informerar även föräldrarna om att de inte kan få tillfällig föräldrapenning för samma tid om det inte bedöms att båda föräldrarna krävs som en del i behandlingen av barnet, jag kommer i så fall skriva det på läkarutlåtandet

7
Q

kan båda föräldrarna för föräldrarpening om de vårdar för ett barn på sjukhus?

A

Jag skriver ett läkarutlåtande där det framgår att barnet vårdas inneliggande på sjukhus och då kan möjligheten till tillfällig föräldrapenning finnas för båda föräldrarna samtidigt

8
Q

Hur länge kan båda föräldrarna få tillfällig föräldrapenning samtidigt?

deras barn ligger inne på sjukhus

A

Så länge som barnet vårdas inneliggande på sjukhus kan möjligheten till tillfällig föräldrapenning finnas för båda föräldrarna och därefter om det bedöms att båda föräldrarna krävs som del i barnets behandling

9
Q

barn, 15år med diabetes, behöver vara hemma pga. ev försämring i sjukdom inom snar tid.

Föräldrarna ber att få ett intyg så de kan stanna hemma med barnet för att förebygga att deras barn ska bli sämre? Vad svarar du?

A

Jag informerar om att möjlighet till tillfällig föräldrapenning inte finns i förebyggande syfte utifrån att barnet riskerar att bli försämrad i sin diabetes och därför kan jag inte skriva ett läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning

10
Q

svensk kvinna bor i danmark men jobbar i sverige. är gravid och mår illa. jobbar i kemfabrik.

vad gäller för sjukskrvning vid henens illamående? kemikalier?

A
 • Hon har rätt att bli sjukskriven i Sverige eftersom hon arbetar där. Sjukskrivningen kan vara deltid i detta fall eftersom illamåendet är värst på morgonen
 • Graviditetspenning för risker i arbetsmiljön kan gälla från den dagen förbudet att vistas i miljön gäller