Frakturer Flashcards Preview

T8 > Frakturer > Flashcards

Flashcards in Frakturer Deck (74):
1

Nämn en fördel med märgspik

patienten kan belasta omgående.

2

några nackdelar med gips

muskelatrofi
patienten måste mobiliseras igen efter gips
inte så stabilt
dåligt på feta

3

När är externfixation bra?

snabb fixering av multipla brott på rörben
mindre trombosrisk än vid gips eftersom lite rörlighet kan behållas. kan belastas

4

nackdel med att sätta in plattor vid fraktur?

att det först måste friläggas en hel del. ger ökad infektionsrisk

5

Hur skall en fraktur behandlas akut? generella regler

smärtstilla patienten
reponera
stabilisera med ett gips
kontrollera distalstatus
röntga!
därefter får ställningstagande till operation tas

6

hur behandlas en lednära fraktur oftast?

med platta! ger stabilitet och möjlighet till tidig mobilisering

7

Vart sitter oftast skadan vid proximal humerus fraktur? vad heter den andra frakturen där hela caput lossnar?

collum chirurgicum och collum anatomicum

8

äldre kvinna har trillat. RTG visar tredelad fraktur genom collum chirurgicum såväl som de båda tuberculumen. Vilken handläggning är trolig?

får en hemiprotes

9

hur behandlas de allra flesta proximala humerusfrakturerna?

konservativt, dvs ett axelbandage och tidig mobilisering. rörelseträning redan första veckan. läkt efter en månad

10

Vilken nerv kan skadas vid en diafysär humerusfraktur? vilket tillstånd kan uppstå?

n.radialis med dropphand som följd.

11

hur lång tid kan det dröja innan en dropphand har återställts?

3-4månader innan regeneration i extensormuskulatur

12

Beskriv vilket fynd en caput radii-fraktur hade haft.

patienten har ont speciellt i pronation och supination och smärta vid palpation över caput.

13

Vilken är den vanligaste och näst vanligaste luxationen?

1,axel
2, armbåge

14

Vilken är den vanligaste komplikationen till armbågsluxation?

inklämning av nervus ulnaris

15

När uppstår pigluxation och hur skall du behandla den?

drag i pronerad arm och ruptur a lig annulares. supinera och flektera armen.

16

När uppstår en isolerad ulnafraktur?

vid parerskador för att skydda sig

17

vad är anledningen till att barn drabbas av s.k. greenstick-frakturer?

deras periost är mycket tjockt och går sällan av vid frakturer. Detta innebär att det många gånger inte ens behöver reponeras utan räcker att gipsa om ingen vinkelfelställning föreligger.

18

Vilken är den vanligaste handledsfrakturen och hur är handleden felställd då?

colles fraktur. handleden är dorsalflekterad

19

vad skall man tänka på då man reponerar en handledsfraktur?

att greppa om pek- och långfinger. annars finns risk för att trycka ihop handen och reponera den i onormal ställning.

20

Vilket gips ger du till en colles fraktur? hur länge skall det sitta på?

en dorsal gipsskena, kontrollera sedan med röntgen att allt ser fint ut. skall sitta på 4-6veckor

21

Pelle Pellefjantsson kommer på kontrollröntgen av collesfraktur. Den visar sig ha glidit under den veckan han varit gipsad. Vad gör man då?

Pelle är en kandidat för externfixation.

22

nämn tre kliniska tecken vid scaphoideumfraktur

smärta i fossa tabatierre
smärta vid radialdeviation
smärta vid axialkompression av tumme mot scaphoideum

23

Vad gör du med en patient som har diffust ont radialt i handleden men som inte har något på röntgen

sätter en dorsalskena och röntgar om efter 2veckor. kan vara en scaphoideumfraktur

24

hur länge skall en scaphoideumfraktur gipsas?

3månader

25

vad händer vid obehandlad scapoideumfraktur?

stor risk för pseudartros och artros. yngre kan bentransplanteras.

26

Vart sitter Bennetfrakturen?

intraartikulärt i basen av metacarpale 1. oftast ses ett dislocerat litet fragment på grund av att m.abduktor pollicis fäster här.

27

Varför måste man behandla en bennetfraktur operativt?

på grund av luxation av benfragment där abduktor pollicis longus fäster. detta gör att frakturen lätt dislocerar med risk för artrosbildning i CMC-1. frakturen stiftas.

28

Vad är en tenneb-fraktur?

intraartikulär i basen av metacarpale 5

29

en patient kommer till akuten efter att ha trillat. Pekfingret är luxerat i PIP-leden. Hur gör du på akuten?

-Lägger fingerbasblockad
-reponerar och gipsar
-skickar på röntgen för att utesluta inkongruens.
-gips i en vecka, därefter tejpas fingret ihop med grannen för att komma igång med rörligheten i två veckor.

30

Du försöker reponera ett pekfinger men lyckas inte få till leden så att den blir rak. trolig förklaring?

den volara senplattan har klämts i leden. extra vanligt vid pekfingerluxation. kräver öppen reponering.

31

hur behandlas bäst stukade fingrar(ligamentskador)? vilka undantag finns?

Tejpa ihop med grannen i 3veckor.
undantag: ulnara kollateralligamentet på tummen, och pekfingrets radiala kollateral

32

Två sätt att förhindra en bäckenblödning

angiografiskt och bäckengördel. Går även att packa ett bäcken!?

33

Vilken höftfraktur har den sämsta prognosen, cervikal eller trokantär?

cervikal eftersom den är intrakapsulär och med dålig blodförsörjning,

34

Enligt vilken skala bedöms öppna frakturer?

gustilo anderson

35

hur många av höftpatienterna har dött inom ett år?

ca 20%

36

Hur behandlas normalt en cervical fraktur?

med LIH-spik

37

En patient har genomfått en LIH-spikning på grund av en cervical höftfraktur. när får vederbörande belasta?

omedelbart, fast med gånghjälpmedel.

38

hur många drabbas av komplikationer efter en höftfraktur? nämn några av dessa

ca 30%,
caputnekros
pseudartros

39

vilka höffrakturer får en protes?

äldre patienter med rejält felställd fraktur som inte kommer att gå att reponera på ett snyggt sätt. på osteoporotiker är det bättre att göra en totalplastik eftersom deras acetabulum inte kommer att hålla.

40

En fördel och en nackdel med protes?

kan belasta fullt omedelbart
stort ingrepp på gamla patienter.

41

Hur behandlas trokantär höftfraktur?

med medoff-platta

42

hur behandlas en subtrokantär höftfraktur? när kan man förvänta sig läkning?

antingen med märgspik och medoff. läkning tar lång tid i kortikalt ben. Räkna med 34 månader. kan kräva bentransplant.

43

vad är risken om en luxerad höft inte behandlas akut?

det finns risk för caputnekros. man skall vara beredd att genomföra öppenreposition om nödvändigt.

44

nämn två komplikationer till bakre höftluxation

caput nekros
ischiaspåverkan.

45

Behandling av femurdiagfysfraktur

märgspik

46

Vad är speciellt för läkningen av en tibiafraktur?

dessa närhet till huden, där det oftast är hudskadan som primärt måste fixas innan själva frakturen.

47

Du ser på röntgen en hög fibulafraktur. hur stor är sannolikheten att syndesmosen är förstörd?

hög, hade det varit en låg är det mer sannolikt att denna är intakt.

48

vad heter ledbandet som fäster till mediala malleolen

lig deltoideum

49

vad heter ledbanden som fäster till laterala malleolen och vilket är det som vanligtvis skadas vid fotledsvrickning?

lig fibulotalare anterior (vanligast vid stukning)
lig fibulocalcaneare

50

vad består fotledssyndesmosen av för ligament?

lig tibiofibulare anterior och posterior

51

vad kan kliniskt tala för att det rör sig om en fotledsfraktur och inte bara en stukning?

smärta på baksidan av fibula några centimeter ovan malleolen.
ligametskador ger mer smärtor precis ventralt om malleolen

52

vad får man inte glömma att göra vid statustagning av en stukad fot?

undersöka hela vägen upp till knät. krafterna kan fortplanta sig upp till proximala fibula.

53

Vad skall man ge för information till en patient som stukat foten?

- det kan göra ont i månader
- belasta till smärtgränsen
- lägg upp foten högt när du sitter
- finns risk för nya stukningar närmsta tiden, risken minskas med balansövningar.

54

Nämn några skillnader mellan hypertrof pseudartros och avaskulär.

hypertrof pesudatros är då frakturläkning inte nås pga instabilitet. Tillförs stabilitet i form av platta kommer den att läka.
avaskulär pseudartros är då man försöker läka ihop två icke-viabla ändar mot varandra. no go!

55

Gammal herre inkommer med öppen tibiafraktur. Nämn dina första viktiga aktioner på akutrummet som möjliggör att denne herre snabbt kan bege sig till operationsrummet

1, distalstatus reponer distalstatus
2, AB-profylax
3, grov rengöring
4, bedöm skadans stolek + RTG
5, prata med ortopedbakkjour, denne skall anmälas illa kvickt.

56

Du har precis opererat en patients tibia. Vad blir dina ordinationer till avdelningen?

Upprepade distalstatus
högläge på benet
båda dessa för att undvika comparment

57

vad är T-score ett mått på? hur ser ett patologiskt värde ut?

t-score är ett mått på hur många standarddeviationer en patient avviker från en normal friskgrupp i bentäthet.
normal = 1
osteopeni = 1-2,5SD
Osteoporos = -2,5 och lägre.

58

När opereras kotkompressioner? hur behandlas de annars? hur lång tid tar det att läka ihop?

endast om de ger symptom. smärtlindra och gånghjälpmedel. läkning tar 6-8 veckor

59

När man ser till frakturrisken hos en osteoporotiker, vad räknar man in för mjuka värden=

Risk för fall
Kraft i fallet
Styrkan i skelettet

60

Vad finns det för sätt att uppskatta frakturrisken hos en osteoporotiker?

genom FRAX fracture risk assessment tool

61

Primärprevention av osteoporos

Sluta röka
Kost
träning - vikt + balans
D-vitamin

62

Vad är det farmakologiska syftet vid osteoporos?

inhibera osteoclaster och stimulera osteoblaster

63

Vad finns det för farmakologiska behandlingar vid osteoporos?

bisfosfonat
Calcium + D-vitamin
Denosumab - hämmar rank-ligand ett biologiskt lkm
Parathyroideahormon

64

hur många osteoporosfrakturer sker om året?

ca 70000

65

En patient inkommer 3 veckor efter en protesoperation med rejält svullet rött knä. Hur är riktlinjerna?

1 månad skall protesen ut.

66

hur ser en stressfraktur ut på röntgen? om den inte syns på vanlig röntgen hur kan du verifiera den

ser ett område med skleros. antingen genom skelettscint eller MR

67

vilken radiologisk modalitet använder du dig av om du vill göra en generell skelettmetastasscreening?

Skelettscint är första metod för att screena. därefter måste CT eller MR göras för att få bättre bilder.

68

En patient kommer har för 3veckor sedan fått en knäprotes. inkommer nu med stort svullet knä. Nämn två orsaker, hur går du till väga?

Ytlig sårinfektion, alt djup protesinfektion.
Måste punktera leden.

69

en patient inkommer med gips på armen och klagar över att fingrarna är svullna. Ge två råd

håll handen högt
rör på fingrarna

70

Vad hete bentäthetsmätning med ett annat ord?

DEXA-mätning

71

hur skiljer du en höftfraktur från en bäckenfraktur

höftfrakturen är oftast väldigt öm vid inåtrotation. det är inte bäckenfrakturen

72

Vilken sida skall du ha kryckan på om du skadat vänster ben?

höger

73

Hur gör du om du har stark misstanke om en odislocerad cervikal fraktur men fått tillbaka en blank RTG

CT/MR

74

Vilka är de två vanligaste komplikationerna till LIH-spikning?

pseudartros
caput nekros