Urologi Flashcards Preview

T8 > Urologi > Flashcards

Flashcards in Urologi Deck (92):
1

Vad är viktigt att skilja på vid blåsruptur?

om den är intra- eller extraperitoneal

2

Hur behandlas som regel njurblödning?

Konservativt med cirkulationsövervakning.

3

En vanlig orsak till trauma mot uretär, blåsa, och uretra.

iatrogent vid undersökningar på sjukhus eller vid katetersättning.

4

Vilket är kardinalsymptomet vid skada på uretra?

Spontanblödning från uretra samt oförmåga att kasta vatten.

5

Vad är absolut kontraindicerat vid uretraskada? och vad skall göras istället

Absolut förbjudet att sätta en KAD. istället skall en suprapubiskkateter sättas.

6

Nämn fyra vanliga orsaker till hematuri?

Malignitet, sten, infektion, prostatahyperplasi.

7

Vilken är den vanligaste urologiska cancern i samband med hematuri?

Urinblåsecancer

8

Vad är den vanligaste orsaken till hematuri?

UVI. ca 1/3 har hematuri.

9

Vad är din första tanke vid mikroskopisk hematuri?

att det sällan är ett uttryck för allvarlig sjukdom. I synnerhet om patienten inte har några symptom från urinvägarna. Detta skall inte utredas vidare.

10

Hur ser standardutredningen ut i samband med makroskopisk hematuri?

1, övre urinvägar utreds med CT-urografi alt urografi + ultraljud alt MR
2, Nedre urinvägar utreds med cystoskopi, här tas Px alt blåssköljvätska om man misstänker blåscancer

11

Vad säger du till patienten som har blod i sperman(hematospermi?

att det är ofarligt, men att han skall återkomma om oförändrat i 6 veckor. Isf skall prostatit misstänkas och ev cystoskopi utföras.

12

Ungefär hur stor är livstidsrisken att drabbas av en njursten för en man/kvinna?

man 10-20% kvinna 4 %

13

vilka sorters njurstenar finns och hur vanliga är de?

kalciumsten 70-80%, infektionsstenar 10-15%, uratstenar 5% cysteinstenar 1%. För de tre mindre vanliga finns det således alltid en bakomliggande orsak till stenen. bakterie eller metabolt problem.

14

Vilka bakterier anses vara stenbildande?

proteus, klebsiella, pseudomonas,

15

vad är typiskt för bakterierna som orsakat en sten sekundärt till infektionen?

att de producerar ureas.

16

Vilken storlek på sten anses kunna passera spontant

<5mm

17

Hur diagnostiseras stenar bäst?

CT-utan kontrast, görs endast akut om patienten inte lyckas smärtlindras på sedvanlig behandling med diklofenak eller om patienten har feber.

18

Vad är viktigt att utesluta om patienten visar sig ha en Kalciumsten

att patienten inte har hyperparathyreoidism.

19

Vilken verkningsmekanism har NSAID-preparat vid njurstenssmärta?

De hämmar prostaglandinsyntesen vilket leder till sänkt njurgenomblödning och därför minskat tryck i njurbäckenet. endast vid kontraindikation mot NSAID skall morfin ges

20

Nämn 3 sätt att behandla icke spontant avgående njursten

1, extrakorporeal stötvågslitotripsi ESVL
2, perkutan stenextraktion PCNL - titthålsOP, där stenen sedan krossas med ultraljud, elektrohydraliskt, mekaniskt eller med laser.
3, uretäroskopi - kräver dock generell anestesi

21

Beskriv profylaktisk behandling av njurstenssjukdom

drick mycket innan du fått stenen, men inte när du väl fått stenen eftersom detta bara kommer att öka smärtan.

22

Vad skiljer cystit och uretrit från pyelonefrit

de är nedre urinvägsinfektioner medan pyelonefrit är övre.

23

Vilken är den vanligaste urinvägspatogenen hos fertila kvinnor?

Staphylococcus saprophyticus

24

Hur ställs diagnosen cystit och hur behandlas de okomplicerade fallen?

Symptom som sveda vid miktion och trängningar tillsammans med +sticka eller odling. antbiotika 3-7 dagar selexid eller furadantin.

25

Vad är interstitiell cystit?

inflammation i blåsväggen. smärta och ständiga trängningar. på blåsväggen ses ulcerationer och vägen kan börja blöda då den spänns ut.

26

Hur behandlas en patient med akut prostatit?

är i regel rejält påverkade och skall läggas in på sjukhus för 4 veckor antibiotikabehandling.

27

Vilken är den vanligaste orsaken till epididymit hos ung man och åldre herre?

Ung man - chlamydia
Äldre herre - E.coli

28

Hur verifieras diagnosen epididymit och hur behandlas den?

Ultraljud - kinolon alternativt tetracyklinbehandling i 3-4veckor

29

Vad måste alltid uteslutas i samband med epididymit?

Att det föreligger någon testismalignitet

30

Varifrån i hjärnstammen styrs miktionsreflexen?

Pons, som i syn tur står under kontroll från storhjärnan(det viljestyrda)

31

Beskriv miktionsreflexen/akten

Via afferenta banor från stäckreceptorer i blåsväggen skickas signaler både till pons och storhjärnan. Storhjärnan accepterar och efferenta signaler från miktionssignaler skickas via pelvikusnerverna som utgår från S2-S4 till detrusormuskeln som kontraherar. Samtidigt skickas inhibitoriska signaler vid pudendusnerverna (S2-S4) som reflaxerar den tvärstrimmiga muskulaturen i uretrasfinktern.

32

Vad är LUTS

Lower urinary tract symtoms, kallas det då man har symptom men inte vet genesen

33

Vid vilken ålder lär sig barn kontrollera miktionsreflexen?

2-3 års ålder

34

Vad heter den kliniska termen för sängvätning?

Enures

35

hur behandlas ansträngningsutlöst inkontinens hos kvinnor?

värdera besvären. 1, bäckenbottenträning i 3månader

36

Hur behandlas trängningsinkontinens?

Antikolingera läkemedel. ex tolterodin, solifenacin, darifenacin oxybutynin. Detta kombineras med blåsträning, och om tillståndet är fullkomligt terapiresistent finns kirurgi att tillgå.

37

Vad är viktigt att ta reda på innan behandling inleds av en blandinkontinens?

vilket av symptomen som är värst. inkontinensen eller trängningarna

38

Hur ter sig en neurogen blåsrubbning med skada på övre motorneuronet om skadan sitter i storhjärnan?

Samordningen mellan detrusor och sfinktrar är normal, men kontroll över då miktion skall ske finns inte

39

Hur ter sig en neurogen blåsrubbning med skada på övre motorneuronet om skadan sitter spinalt?

detrusorn och sfinktrarna klara inte av att samverka vilket leder till att detrusorn arbetar mot en stängd sfinkter. Risk finns för höga intravesicala tryck och urin som fortplantas bakåt mot njurarna.

40

Hur ter sig en neurogen blåsrubbning med skada på nedre motoneuronet? ge exempel på sådan skada

Både slapp blåsa och sfinkter. Ses vid diskbråck, sacraltumör

41

Hur behandlas neurogen blåsa?

RIK + baklofen -används för att få yttre sfinktern att slappna av hos de med spinalskada och dålig samordning mellan detrusor och sfinkter

42

Två riskfaktorer för att utveckla BPH

ålder + testosteron

43

Vad ingår i en BPH-utredning?

1 anamnes: snabbt påkomna besvär skulle kunna vara infektion/cancer
2, Flödesmätning >12s på första decilitern tyder på obstruktion
3, Urinsticka
4,Kreatinin
5, s-PSA utesluta cancer
6, residualurinmätning mäts vid misstanke om kronisk retention eller höga kreavärden
7, TRUL, transrektalt ultraljud för att bestämma storleken och morfologin på prostatan, detta avgör sedan behandlingen.

44

Vilka biverkningar har alfaadrenoreceptorblockerare?

hypotension, yrsel, asteni(orkeslöshet), retrograd ejakulation, nästäppa. därför skall medlet sättas ut om ingen effekt efter 6v

45

Hur verkar alfaadrenorecpetorblockerare?

de relaxerar den glatta muskulaturen i prostata. Egentligen är det mest subjektiv lindring av besvär de ger.

46

Hur verkar 5-alfareduktashämmare?

De minskar de androgena effekterna på prostata vilket leder till att körtelgångarna krymper ihop.

47

När kan man utvärderar effekten av 5-alfareduktashämmare?

efter ca 3 månader. maxeffekt av läkemedlet kommer efter två år.

48

Vilka biverkningar har 5-alfareduktashämmare?

minskad libido, erektionsstörningar.

49

hur verkar antikolinergika på blåsan och vad ska man akta sig för?

Antikolinergika förhindrar AcH kontraktila effekt på detrusorn. Vid för stora doser finns risk för urinretention.

50

När är det aktuellt med TURP för en patient med BPH?

Om personen drabbas av upprepade urinretentioner, infektioner, om obstruktionen påverkar njurarna.

51

Beskriv en fruktad komplikation till TURP

TUR-syndrom, därresorption av spolvätska som är natriumfri kan leda till hyponatremi, hjärnödem och lungödem.

52

Nämn några fördelar med TUIP gentemot TURP

kan göras dagkirurgiskt i lokalkirurgi, rekommenderas de med mindre prostataförstoring

53

en patient inkommer med förstorad pung. Diffdiagnoser

hydrocele, varikocele, spermatocele, cancer!

54

Behandling av hydrocele

behöver som regel inte behandlas om det är smått. Punktion löser det tillfälligt men troligtvis fyller det på sig igen. annars operation av hydrocelesäcken alt insprutande av skleroserande ämne.

55

Hur skiljer man ett spermatocele från ett hydrocele?

med ultraljud. ett spermatocele utvecklas strikt utifrån epididymis och ses då som cystbildningar. Hydrocelen är mer generell runt testikeln .

56

Vad är patogenesen bakom varikocele

åderbråck på venerna i plexus pampiniformis och vena testicularis ned mot pungen. överrepresenterat på vänster sida då venen tömmer sig i vena renalis.

57

Vad utgör indikation för behandling av varicocele?

kliniskt påvisad varicocele tillsammans med infertilitetsproblematik, minskad testisvolym och kasst spermiogram.

58

Varför är fimos kliniskt viktigt?

man har sett ett samband mellan fimos och ökad risk för peniscancer.

59

Vad är parafimos?

När förhuden fastnar bakom ollonet. kan leda till nekros.

60

Akuta handlingsplanen vid priapism?

1, kyl och säg till säg till patienten att röra på sig
2, ge efedrin i svällkroppen
3, koksalts spolning av svällkroppen
4, kirurgi

61

vad är retentio testis? vad göra och vilken risk?

då testiklarna inte vandrar ner i skrotum. trots tidig operation återstår en ökad risk för testikelcancer

62

Vilka kända riskfaktorer finns det för njurcancer

ålder, rökning, asbestexponering, manligt kön, arbete med mycket kemikalier.

63

hur många nyupptäckta njurcancrar har redan metasaserat?

ca 1/3 vanligast till lungor, skelett, lever, hud, hjärna.

64

Din patient har en nyupptäckt njurcancer. vilka ytterliggare undersökningar måste göras

Leta metastas. Lungrtg + skelettscint(om symptom härifrån)

65

vilka indikationer finns det för NSK nefronsparande kirurgi?

om patienten endast har en njure, alternativt om det finns någonting som indikerar att den andra njuren är sjuk.

66

vad ingår i begreppet urotelial cancer? vilken är den vanligaste?

njurbäcken, urinledare, urinblåsa, urinrör. Domineras helt av blåscancer ca 90% av alla nydiagnosticerade!

67

Vad gör du om du finner uroteliala cancerceller vid cytologin men inte ser något vid cystoskopin?

Du går vidare med "mappning". tar flertalet biopsier från olika områden i blåsa och urinrör. Ibland kan carcinoma in situ påvisas.

68

Vad är TUR-B

transuretral hyvling av blåsan

69

Hur fortsätter du utredningen om det visar sig att en blåscancer växer utanför detrusormuskeln?

gör en CT + lägger eventuellt till ett ultraljud för att studerar eventuell tumörväxt i lilla bäckenet.

70

när gör man en retrograd pyelografi?

det görs vid misstanke om tumör i de övre urinvägarna.

71

Ge en anatomisk förklaring till att prostatacancer ofta upptäcks sent.

de flesta prostatacancrarna växer vanligen i den perifera delen av prostatakörteln till skillnad från BPH som växer centralt och trycker på urinröret.

72

Nämn ett problem med PSA

ca 30% av alla män med BPH har också förhöjda värden av PSA i blodet

73

Är den fritt PSA högt eller lågt vid cancer?

Lågt <20%

74

Nämn de två huvudsakliga spåren i behandlingen av prostatacancer

Kirurgi(prostatektomi) alternativt strålbehandling(brakyterapi)

75

Fyra blodprover man kan ta för att monitorera testiscancer

hCG(humant koriogonadotropin), AFP (alfafetoprotein), PLAP(placentärt alkaliskt fosfatas) och LD (laktatdehydrogenas).

76

Vilken undersökning krävs för att stadieindela testiscancer

CT-buk-bäcken-thorax

77

vad bör man göra i samband med orkiektomi av en testikel?

ta en biopsi av den andra testikeln för att se om även den är drabbad.

78

vanlig riskfaktor som står för 75% peniscancer

fimos

79

Vart sitter skadan vid hypergonadotrop hypogonadism?

i testiklarna. signaleringen från hypofysen är fortfarande intakt och pga utebliven testosteron feedback kommer FSH och LH vara höga

80

Vilken är den vanligaste orsaken till hypogonadism? vad beror den på

Klinefelterssyndrom. mannen har en extra x-kromosom.

81

Vilken patientgrupp skall man vara uppmärksam på vid Klinefelters?

Om barn ses utebliven pubertet. Om vuxen hittas barnlösa, trötta, anemiska med gynecomasti kan ha Klinefelter.

82

När defineras ett par som infertilt?

Då de aktivt försökt i ett år.

83

vad kännetecknar psykiskt orsakade erektil dysfunktion som kan skilja sig från den somatiska?

att dessa männen kan vakna med morgonstånd!

84

vilket ämne förutsätts för erektion och vilket hämmar

cGMP förutsätts och fosfosdiesteras typ 5 bryter ner cGMP

85

nämn en absolut kontraindikation vid behandling med fosfosdiesterashämmare typ 5

samtidigt bruk av nitroglycerin

86

Vad orsakar epididymit hos ynre/äldre? Hur handläggs en epididymit?

unga chlamydia, äldre avflödeshinder, Behandlas med antibiotika och NSAID. Skall komma på återbesök för ompalp, ev ultraljud efter en vecka.

87

Akut farmakologisk behandling av njurstensanfall

inj voltaren IM 50-75mg max 150 mg/dygn
räcker inte detta kan en skvätt ketogan ges. Mot illamående finns supp primperan

88

Vilka labbprover skall tas i samband med njurstensanfall?

S-Ca, krea, urat. eventuellt urinsticka om man misstänker infektionssten

89

Vilka recept skall en njurstenspatient ha med sig hem från akuten om det är en sten som troligtvis kan passera själv? och får du inte glömma att göra?

diklofenak 50 mg
Spasmofen 5st för att toppa upp vid behov
Alfuzosin - underlättar stenavgång
Boka in patienten på en ny CT-urografi efter 3veckor för att bekräfta stenfrihet.

90

Hur många ml urin producerar man normalt i timmen?

Lika många ml som kroppsvikten

91

Trolig förklaring till bilateral hydronefros?

reflux, kronisk urinretention

92

Nämn några orsaker till unilateral hydronefros.

njur eller uretärsten, PUJ-stenos, uretär/blåstumör