Hakone Flashcards Preview

Japanese > Hakone > Flashcards

Flashcards in Hakone Deck (33)
Loading flashcards...
1

Basho

Place

2

Ipaku

1 night

3

Torimashita

Took

4

Kusakute

Smells

5

Sono toki

That time

6

Basho

Place

7

Hen

Area

8

Konde imasu

Crowded

9

Kono hen

This area

10

Tomarimashita

Stayed

11

Michi

Path

12

Hajime

Start

13

Hajime no michi

Start of the path

14

Anzen

Safe

15

Tenki ga ii toki

When the weather is good

16

Miemasu

Can see

17

Kimochi

Feeling

18

Warui

Bad

19

Kumori

Cloudy

20

Saigo no michi

End of the path

21

Ikkai

Once

22

Iou

Sulphur

23

iou no kemuri

Sulphur smoke

24

Kimochi ga warui

Feeling is bad (looking at)

25

Kibun ga warui

Feel bad

26

Kibun ga warukatta

I felt bad (body)

27

Arukihajimeru

Start to walk

28

Yudetamago

Boiled egg

29

Ima ashino ko e iku koto wa daijyobu desu

It's ok to go to lake ashino now

30

Tenki ga ii

Good weather