Kamakura Flashcards Preview

Japanese > Kamakura > Flashcards

Flashcards in Kamakura Deck (17)
Loading flashcards...
1

Naka ni haitte

Enter into ...

2

Kamakura e itta koto ga arimasuka

Have you ever been to kamakura

3

Hairimashoo ka

Shall we go in?

4

Mite!

Look!

5

Koma inu

Lion dogs

6

ひがんばな

Higanbana

Red spider lily flower

7

Mada ikimasen

I've not yet been to ....

8

Nara no daibutsu wa mada ikimasen

I've not yet been to nara's Buddha

9

Itsuka Nara e ikitai

Someday I want to go to Nara

10

Nara no daibutsu wo mita koto ga arimasen

I've not see nara's daibutsu

11

Moshi okane wo arattara okane mochi ni narimasu

If you wash your money you will possess more

12

Honmono

The real thing

13

Nisemono

Imitation / not real

14

Hashirimashita

Ran

15

Kamakura no daibutsu yori Nara no Daibutsu no houga ooki desu

Nara's Buddha is bigger that kamakura's Buddha

16

Nara no daibutsu no houga takai desu

Nara's Buddha is taller

17

Kyou kamakura no ryoko ni tsuite kangaemashita

Today I've been thinking about a trip to kamakura