Okinawa Flashcards Preview

Japanese > Okinawa > Flashcards

Flashcards in Okinawa Deck (7):
1

Tokyo ni kimashita

Came to Tokyo

2

Yuuhi

Sunset

3

Aji

Taste

4

Kakatta

To take (time)

5

Iwa

Rock

6

Umi

Sea

7

Okinawa へ goya biiru kai-ni ikimashita

I went to okinawa to buy Goya beer