Phrases Flashcards Preview

Japanese > Phrases > Flashcards

Flashcards in Phrases Deck (49)
Loading flashcards...
1

どう する

Dou suru

What should we do?

2

Kore wa doko no desuka

Where is this from?

3

Kyou wa nani wo shimashou ka

What should we do today?

4

Nihongo ha mada wakarimasen

I don't understand japanese yet

5

Watashi wa igirisu no shusshin desu

I'm from the UK

6

Kareshi wa imasu ka

Boyfriend .. Have ?

7

Kyou Nani wo shimasu ka

Today what will you do?

8

Karada ni yokunai

Not good for the body

9

Yokunai

Not good

10

Kenkou ni yokunai

Not good for health

11

Mina de nagai jinsei gambaro

Do your best to live a long life (speech)

12

Shuumi wa nan desu ka

What are your hobbies?

13

O hitori desu ka

Are you single

14

Mada o hitori desu ka

Are you still single

15

Bango o kaite kudasai

Please write your number

16

Sushi o hashi de tabemasu ka

Do you eat sushi with chopsticks?

17

Konban Nani wo tabemasu ka

What will you eat tonight?

18

Restoran wa doko ga ii desuka

Where is a good restaurant?

19

Dore ni shimasu ka

Which will you have?

20

Hebi sake ga suki desuka

Do you like snake sake?

21

Biiru toka sake wa dore ga ichiban suki desuka

Which do you like the most, beer or sake?

22

出ます

でます

Demasu

Deru

Leave

23

.... Shitai desu

I would like ...

24

うた を うたう

Uta wo utau

To sing songs

25

Nani ga hoshii desu ka

What would you like?

26

Sore wa shinaide kudasai

Please don't do that

27

Aki no sora

Clear autumn sky

28

Nichiyobi doko ni ikimashitaka

Where did you go on Sunday?

29

Shuumatsu ni dokoka e ikimashitaka

Did you do anywhere on the weekend?

30

Shuumatsu no nanika kaimashitaka

Did you buy anything on the weekend?