Kumano Flashcards Preview

Japanese > Kumano > Flashcards

Flashcards in Kumano Deck (45):
1

Nebukuro

Sleeping bag

2

Aida

Between

3

Suigen

Water spring source

4

Teruteru

Paper doll - children pray to for good weather

5

Bouzu

Buddhist priest

6

Kaminari

Thunder

7

Sono mae

Before that

8

Sono ato

After

9

Omairi suru

Shrine worship

10

Mukou

Opposite side

11

Sekai isan

World heritage site

12

Kawari

Change

13

Kono basho wa Omoshiroi

This place is interesting

14

... amari takaku nai

.... is not so high

15

Kimochi ga ii desu

It feels goods

16

Hitsuyou

Necessary

17

Dono kurai kakarimashita

How long did it take?

18

Kurushii

Painful / difficult

19

Totemo Kurushii desu

It's very painful

20

Kurushiikatta desu

It was very painful

21

Junbi

Prep

22

Kemuri

Smoke

23

Kibun ga warui

Feels bad

24

Arukihajimeru

Start to walk

25

Tanabe kara Arukihajimarimashita

Start to walk from Tanabe

26

Fuben

Inconvenience

27

Sotte

Along / parallel

28

Minikui

Difficult to see

29

Mitsuke nikui

Difficult to find

30

Mitsuke yasui

Easy to find

31

Iki nikui

Difficult to go

32

Iki yasui

Easy to go

33

Tsukuru

To make

34

Ninki ga arimasu ka

Is it popular?

35

Kyou Kumano kodo no ryoko ni tsuite kangaemashita

Today I've been thinking about a trip to Kumano kodo

36

Yoyaku

Reservation

37

Shuu nen

Anniversary

38

Modoru

Return to ...

39

Ni shu kan go ...

In two weeks time

40

Osotta

Attacked

41

Kuma no houga watashi yori hayai

I'm faster than a bear

42

Itta toki

When I went ...

43

Asa giri

Morning fog

44

ii fuukei

Good scenery

45

Kyoro Kyoro suru

Look around