Infektionssjukdomar (hund och katt) Flashcards

1
Q

Vad är inflammation?

A

En reaktion på att något har triggat immunförsvaret.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Är allting som är inflammerat även infekterat?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ge exempel på saker som kan trigga immunförsvaret och ge upphov till inflammation.

A
 • Smittämne
 • Trauma
 • Främmande kropp
 • Överbelastning
 • Allergen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är infektion?

A

Tillståndet då ett smittämne koloniserar en värdorganism.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ge exempel på smittämnen.

A
 • Virus
 • Bakterier
 • Svampar
 • Parasiter
 • Prioner
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ger all infektion sjukdom?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad kan påverka om en infektion ger sjukdom eller inte?

A
 • Smittämnets anpassning till djurslaget.
 • Smittämnets sjukdomsframkallande förmåga.
 • Individens immunförsvar, ålder, genetiska faktorer och vaccinationsstatus.
 • Djurhållning.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är virulens?

A

Förmågan hos virus att framkalla sjukdom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad kallas förmågan hos virus att framkalla sjukdom?

A

Virulens

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Visar subkliniska smittbärare symtom?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad innebär kroppens yttre försvar mot infektioner?

A

Det hindrar smittämnen från att tränga in i kroppen och är tex huden, slemhinnor, tårvätska, flimmerhår samt magsäckens saltsyra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad innebär kroppens inre försvar mot infektioner?

A

Det är immunförsvaret som tar vid om smittämnen tränger in i kroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vem ställer diagnos för infektionssjukdom?

A

Veterinären

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur kan infektionssjukdomar diagnosticeras på klinik?

A
 • Helhetsbedömning
 • Signalement
 • Anamnes
 • Kliniska symtom
 • Blodprov och riktade prov
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hur ställer man diagnos för infektionssjukdom på labbet?

A
 • Bakteriologisk eller mykologisk odling av tops-, träck- eller skrapprov.
 • Serologi för att mäta antikroppar (djuret kan vara infekterat just nu, har varit infekterad för länge sedan eller blivit vaccinerad, så andra orsaker till symtom måste uteslutas).
 • Analys av biopsier/obduktion för att påvisa smittämne eller vävnadsförändring.
 • Påvisa virus via tex PCR och antigentest.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är titer?

A

Mängden antikroppar i ett prov.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad innebär hög titer?

A

Mycket antikroppar i ett prov.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vad innebär parprov?

A

Att antikroppar mot ett visst agens mäts vid 2 olika tillfällen.
Stegrad titer vid provtagning nr 2 stärker misstanken om att det är detta agens som orsakar sjukdom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vad innebär det om ett djur är seropositivt?

A

Att djuret har antikroppar mot ett visst agens.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vad innebär det om ett djur är seronegativt?

A

Att djuret saknar antikroppar mot ett visst agens.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vem ordinerar provtagning samt behandling vid infektionssjukdomar?

A

Veterinären

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Ge exempel på vad DSS gör vid behandling och omvårdnad av infektionssjukdomar.

A
 • Tar prover.
 • Administrerar ordinerade LM.
 • Kopplar upp patienten på ordinerad vätsketerapi/syrgasbehandling.
 • Övervakar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Ge exempel på vitala parametrar som är viktiga att monitorera vid infektionssjukdom.

A
 • Hjärtfrekvens
 • Andningsfrekvens
 • Temperatur
 • Smärta
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Ge exempel på omvårdnadsåtgärder vid infektionssjukdom.

A
 • Håll patienten ren (diarré/kräkningar/sekret).
 • Smörj patientens hud.
 • Bädda mjukt.
 • Utfodra utifrån patientens behov.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad står FPV för?

A

Felint panleukopenivirus, kattens parvovirus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Vad står FIV för?

A

Felint immunobristvirus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Är FIV anmälningspliktig?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Är FPV anmälningspliktig?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Hur smittar FIV?

A

Det finns i blod och saliv hos infekterade djur och sprids;

 • Ofta via bett eller sår.
 • Sällan intrauterint.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Är FIV vanligare hos hankatter eller honkatter?

A

Hankatter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Vad är symtom för FIV?

A
 • Infk vita blodkroppar.
 • Initialt kort och ofta missad sjukdomsperiod med tex mild feber samt nedsatt AT.
 • Därefter 3-5 år symtomfrihet tills försvagat immunförsvar ger munhåle-inflm, kronisk övre luftvägs-infk, feber, avmagring, CNS-symtom och ev intermittenta symtom.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Hur ställs diagnos för FIV?

A

Serologi (OBS, ak ses 8 v efter infk och saknas ev vid långt gången sjukdom).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Hur behandlas FIV?

A
 • Sekundärinfektioner kan behandlas understödjande eller riktat (tex med ab).
 • Omega-interferon hämmar infekterade cellers replikation.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Ingår vaccin mot FIV i rekommendationerna om basvaccin till katt?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Ingår vaccin mot FPV i rekommendationerna om basvaccin till katt?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Hur smittar FPV?

A
 • Per oralt via utsöndring av ffa träck, men i akut stadie även saliv och urin.
 • Kläder och insekter (virus kan överleva i miljön i 1 år).
 • Symtomfria bärare.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Vad är symtom för FPV?

A
 • Asymtomatiska (ofta vuxna katter).
 • Kattpest.
 • Abort eller kattungar med skadad lillhjärna.
 • Sänkt nivå av leukocyter.
 • Subakuta fall har nedsatt AT, feber, mild leukopeni och ev diarré.
 • Akuta fall har hög feber, nedsatt AT, anorexi, kräkningar, diarré och ofta grav leukopeni.
 • Perakuta fall (ofta ung ovaccinerad katt) har nedsatt AT, hypotermi och dör ofta inom 1 dygn eller timmar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Hur ställs diagnos för FPV?

A
 • PCR av träck för att påvisa virus.
  (OBS utsöndras mest tidigt)
 • Serologi på ovaccinerade katter.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Hur behandlas FPV?

A
 • Understödjande med vätsketerapi, återställ ev elektrolytrubbning och utfodra ofta i små portioner.
 • Håll patienten ren och torr från träck samt kräkningar.
 • Immunitet är troligen livslång efter sjukdom.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Finns det botemedel mot FPV?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Vad står FcoV för?

A

Kattens coronavirus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Vad står FIP för?

A

Felin infektiös peritonit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Är FcoV och FIP samma sak?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Hur ställs diagnos för FcoV/FIP?

A
 • Signalement.
 • Anamnes.
 • Symtombild.
 • Uteslutande av diffdiagnoser.
 • Serologi (påvisar ak nu/förr, skiljer ej mellan enterisk och FIP form).
 • PCR (vätska från buk/thorax, biopsianalys).
 • Obduktion (definitiv).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Hur behandlas FcoV/FIP?

A
 • Understödjande (vätsketerapi, återsäll ev elektrolytrubbning, dränera ev fri vätska i kroppshålor, stimulera aptit, ev kortison eller andra immundämpande LM).
 • Vaccin finns, men är bara godkänt för katter över 16 v.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Ingår vaccin mot FcoV/FIP i rekommendationerna om basvaccin till katt?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Hos vilka katter är FcoV/FIP vanligare?

A
 • Katter under 2 års ålder.
 • Raskatter.
 • Katter i flerkattshushåll.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Vilka former av FcoV/FIP finns det?

A
 • Enterisk form

- FIP-framkallande form

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Vad innebär enterisk form av FcoV/FIP?

A
 • Vanlig i Sverige (harmlös i tarmen).
 • Smittar ffa fekal oralt (med/utan symtom, ev lindrig diarré hos ffa unga).
 • Överlever 6 v i dåligt rengjord miljö (kattlåda).
 • De flesta katter gör sig själva av med virus inom några mån, men det finns stor risk för återsmitta i hushåll med många katter.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Vad innebär FIP-framkallande form av FcoV/FIP?

A
 • Muteras från enterisk form i vissa individer.
 • Smittar ej mellan katt, men utsöndrar enterisk.
 • Svår sjukdom med bukhinneinflammation.
 • Virus muterar i monocyter och ger vaskulit. Vätska och monocyter med muterade virus går ut i vävnad där monocyter mognar till makrofager med muterade virus.
 • Ospecifika symtom är feber och avmagring.
 • Specifika symtom beror på angripna organ.
 • Ev symtomfria bärare.
 • Torr form har granulom med makrofager och neutrofiler i lymfknutor, tarmar, CNS, njurar samt lever och djuret dör inom månader.
 • Våt form är har halmfärgad tråddragande vätskeansamling i kroppshålor (ascites) och djuret dör inom dagar till veckor.
 • Blandad form har granulom och vätskeansamling.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Vad innebär vaskulit?

A

Inflammation i blodkärl.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Vad är ikterus?

A

Gulsot

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Vad är ett annat ord för gulsot?

A

Ikterus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Är FcoV/FIP anmälningspliktig?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Vad står FeLV för?

A

Felint leukemivirus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Är FeLV anmälningspliktig?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Ingår vaccin mot FeLV i rekommendationen om basvaccin till katt?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Hur smittar FeLV?

A
 • I saliv via slickande och bett.

- Via di och intrauterint.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Hur ställs diagnos för FeLV?

A

Genom att påvisa virus i blodprov med parprov (för att skilja katter som blir av med virus själva från de med persistent infektion).

60
Q

Hur behandlas FeLV?

A
 • Sekundärinfektioner behandlas understödjande eller riktat (tex med ab).
 • Ev kemoterapi vid tumörsjukdom.
 • Vaccin finns, men används ej i onödan.
 • Ev omega-interferon.
61
Q

Vad är symtom för FeLV?

A
 • Virus förökas i benmärg och frisätter infk leukocyter.
 • Vissa katter (ffa vuxna) blir själva av med virus inom v-mån och får troligen livslång immunitet.
 • Svårt att skilja symtom från andra sjukdomar klinisk tex aptit- och viktförlust, blek slmh pga anemi, feber, infk i hud/tarm/luftvägar, tumörsjukdom samt nedsatt immunförsvar.
 • Symtom vid lymfom varierar med lokalisation tex dyspné vid tumör i thorax samt palperbara resistenser eller förtjockad tarm vid tumör i buk.
 • Symtomfria smittbärare finns.
62
Q

Vilka olika agens har kattsnuva?

A
 • FCV
 • FHV-1
 • Bordetella bronchiseptica
 • Chlamydia felis
63
Q

Hur smittar kattsnuva?

A

Via sekret från övre luftvägar och ögon.

64
Q

Är kattsnuva anmälningspliktigt?

A

Nej

65
Q

Ingår vaccin mot kattsnuva i rekommendationen för basvaccin till katt?

A

Ja, för FCV och FHV-1.

66
Q

Vad innebär FCV som agens för kattsnuva?

A
 • RNA-virus som muterar lätt med skillnad i förmåga att framkalla sjukdom.
 • Mycket smittsamt direkt och via miljö (överlever d-v, tål viss des).
 • Efter tillfrisknande kan virus utsöndras i mån, år eller liv.
 • Symtom är i övre luftvägar, feber, blåsor och sår på mun-slmh och tunga, ev hälta pga led-inflm eller pneumoni (ffa hos unga) samt ev död.
67
Q

Vad står FCV för?

A

Felint calicivirus

68
Q

Vad står FHV-1 för?

A

Felint herpesvirus

69
Q

Vad innebär FHV-1 som agens för kattsnuva?

A
 • Infk katt blir i regel livslång bärare av virus som kan reaktiveras vid stress, och är då smittrisk även om de ej har symtom.
 • Symtom är i övre luftvägar (ev kroniskt) och ögon, feber samt nedsatt AT.
70
Q

Vad innebär Bordetella bronchiseptica som agens för kattsnuva?

A
 • Zoonos.
 • Bakterien kan finnas naturligt i friska individer och ge lindriga symtom i luftvägar, lindrig feber, ökat ögonflöde samt allvarlig pneumoni.
 • Kan smitta i mån efter tillfrisknande.
71
Q

Vad innebär Chlamydia felis som agens för kattsnuva?

A
 • Smittar ffa via ögonsekret och kan ge konjuktivit.
 • Symtomfria bärare finns.
 • Bakterien ger kortvarig immunitet med risk för återsmitta i hushåll med många katter.
72
Q

Är Salmonella en zoonos?

A

Ja

73
Q

Är Salmonella anmälningspliktigt?

A

Ja

74
Q

Vad innebär det om en bakterie utsöndras intermittent?

A

Att den utsöndras ibland, och ibland inte.

75
Q

Hur smittar Salmonella?

A
 • Ffa hos utekatter som fångar infekterade fåglar, ofta på vårvintern.
 • Bakterien utsöndras vanligen kontinuerligt med avföringen under första veckan, och därefter intermittent under 3-6 v eller längre.
76
Q

Vad är symtom för Salmonella?

A

Det varierar från asymtomatisk infektion, mild feber, inappetens och milda GI symtom till hög feber, vattnig eller blodig diarré och sepsis.
Ev pneumoni, meningit och abort.

77
Q

Hur ställs diagnos för Salmonella?

A

Via bakt-odling på färsk träck.

obs utsöndras intermittent

78
Q

Hur behandlas Salmonella?

A
 • Noggrann hygien vid kontakt med träck eller spya från smittad katt.
 • Håll katten ren, varm och torr.
 • Hög feber eller stor förlust pga diarré eller spya kräver vätsketerapi/återställ ev elektrolytrubbning.
 • Uttalad inappetens kräver LM för aptitstimulans och ev sondmatning, annars risk leversjukdom.
 • Generellt används ej ab (förlänger tid bakterien utsöndras i träck) om ej livshotande symtom eller risk för utvecklande av sepsis.
79
Q

Är brucellos anmälningspliktig?

A

Ja

80
Q

Hur smittar brucellos?

A
 • Orsakas av brucella canis.
 • Via sperma, vaginal flytning samt urin vid parning, AI eller oral kontakt med kroppsutsöndring.
 • Ovanlig i Sverige, men risk ökar pga import och parning utomlands.
 • Bakt kan utsöndras i flera mån.
81
Q

Vad är symtom för brucellos?

A

Hos hanhundar:

 • Inflammation bi/testiklar
 • Pungdermatit
 • Spermaförändringar med ev infertilitet

Hos tikar:

 • Sen abort med kraftiga flytningar efteråt
 • Dödfödda valpar

Övrigt:

 • Trötthet
 • Avmagring
 • Pälsförändring
 • Förstorade lymfknutor
 • Undulerande feber
 • Hunden kan aldrig bli av med bakterien och utsöndrar den i ev 5 år.
82
Q

Vad betyder det om feber är undulerande?

A

Att den kommer och går.

83
Q

Hur ställs diagnos för brucellos?

A
 • Serologi (OBS, det kan ta 12 v att bilda ak).
 • Snabbtest (abortfoster/flytning/sperma/urin).
 • Positivt svar bekräftas med odling.
84
Q

Hur behandlas brucellos?

A

Avlivning

85
Q

Vad står CPV-2 för?

A

Canine parvovirus typ 2, hundens parvovirus.

86
Q

Är CPV-2 anmälningspliktig?

A

Nej

87
Q

Hur smittar CPV-2?

A
 • Det är spritt över hela världen, men ovanligt i Sverige idag pga att många är vaccinerade.
 • Fekal oralt.
 • Virus utsöndras ofta i träck innan symtom ses, i 2 v från infektion.
 • Sprids stabilt och är kvar länge i tassar, päls och kläder samt överlever i miljön i mån till år.
 • Det tål flera desinfektionsmedel och svårt att sanera bort.
88
Q

Vad är symtom för CPV-2?

A
 • Nyfödda valpar till en ovaccinerad tik har
  100 % dödlighet.
 • Valpar < 2 mån utan maternellt skydd får ev akut dödlig hjärtsvikt.
 • Alla hundar kan få akut feber och gastroenterit, ofta inappetes och akut kräkning (misstas ev för corp al), därefter grav ev blodig diarré (ev livshotande) samt panleukopeni hos 85 %.
89
Q

Hur ställs diagnos för CPV-2?

A
 • PCR (träck, påvisa virus, utsöndras mest tidigt)
 • Snabbtest
 • Serologi (ak kvar i många år, positiv när infk)
90
Q

Hur behandlas CPV-2?

A
 • Understödjande
 • Omega-interferon
 • Ev intensivvård
91
Q

Är vaccin för CPV-2 rekommenderat i basvaccin för hund?

A

Ja

92
Q

Är vaccin för brucellos rekommenderat i basvaccin för hund?

A

Nej

93
Q

Ge exempel på viroser och bakteriella sjukdomar hos katt.

A
 • FIV
 • FPV
 • FIP
 • FeLV
 • Kattsnuva
 • Salmonella
94
Q

Ge exempel på viroser och bakteriella sjukdomar hos hund.

A
 • Brucellos
 • CPV-2
 • Kennelhosta
 • HCC
 • CDV
 • Leptospiros
95
Q

Ge exempel på viroser och bakteriella sjukdomar hos hund och katt.

A
 • Borrelios
 • Granulocytär anaplasmos
 • Rabies
96
Q

Ge exempel på endoparasiter hos katt och/eller hund.

A
 • Spolmask
 • Bandmask
 • Rävens dvärgbandmask
 • Hundens lungmask
 • Fransk hjärtmask hos hund
 • Giardia
 • Toxoplasma
97
Q

Vad innebär toxoplasma?

A

Toxoplasma Gondii är en protozo med katt som huvudvärd, men även en ZOONOS som kan infektera andra arter. Katter smittas ofta via intag av infekterad mellanvärd eller råkött med cystor. Det är ofta subkliniskt förlopp hos katt med normalt immunförsvar, ev lindrig diarré (infekterade möss blir mindre rädda). Människa kan smittas via intag av otillräckligt värmt kött eller oocystor i miljö (kattlåda) och får vanligen subklinisk infektion eller övergående influensaliknande symtom. Parasiten ligger sedan vanligen latent under resten av livet, men kan reaktiveras vid sänkt immunförsvar. Om en gravid kvinna smittas kan parasiten överföras till fostret och ge missfall, hjärnskador samt blindhet.

98
Q

Vad innebär giardia?

A
 • Giardia Intestinalis är en vanlig opportunist och kan smitta människa, men genotyper hos hund och katt är ofta artspecifika.
 • Smitta är direkt fekal oral med cystor som tål flera des, överlever mån i fukt och 1v i hemmiljö men är känsliga för värme/frys/tork.
 • Symtom är intermittent diarré/spya/GI störning vid tex stress/foderbyte.
99
Q

Vad innebär fransk hjärtmask hos hund?

A

Det orsakas av Angiostrongylus vasorum och finns hos hunddjur i stora delar av världen. Larver avgår med träck och äts av sniglar (ev grodor/paddor) som äts/slickas av hund där parasiten lever i lungartärer samt HK vilket ger sek hjärtpåverkan och koagulationsrubbning. Symtom är nedsatt AT, avmagring, hosta, dyspné, motionsintolerans, hjärtsvikt och blödning/koagel i organ. Akut förlopp med anafylaktisk chock finns, samt grav koagulationsrubbning som skadar organ inkl CNS. Diagnos ställs via blodprov.
Behandling är ev understödjande och intensivvård, men risk finns för akut försämring vid riktad behandling pga stor maskavdöd. Prognos är god vid ej irreversibla skador. Tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis) finns i varmare klimat, sprids av myggor och har ofta död.

100
Q

Vad innebär lungmask hos hund?

A
 • C. aerophila lever i lungor med direkt livscykel och fekal oral smitta.
 • Oslerus osleri lever i trachea/bronker, smittar via kontakt med träck/saliv från infekterad hund och påvisas sällan i Sverige, men ökad import har gjort det vanligare.
 • Crenosoma vulpis lever i lungor med snäckor/sniglar som mellanvärd och hund smittas via intag.
 • Symtom för alla är hosta, och även nosflöde hos C. aerophilia.
101
Q

Vad innebär rävens dvärgbandmask?

A

Echinococcus multilocularis är en anmälningspliktig zoonos med räv och hund som huvudvärd (sällan katt). Smitta är via intag av infekterad mellanvärd (smågnagare, människa maskägg) och parasiten utvecklas som en svulst i levern samt kan spridas i kroppen till andra organ, men ger inga kliniska symtom hos huvudvärden.

102
Q

Vad innebär bandmask?

A

Hydatigera (Taenia) taeniformis är vanligt hos vuxen utekatt, smittar via infekterad mellanvärd, ger inte direktsmitta mellan katter, finns som flera olika arter hos hund och har ofta symtomfritt förlopp (ev GI störning).

103
Q

Vad innebär spolmask?

A

Toxocara canis/cati smittar ffa valpar i kennelmiljö och är ovanlig hos vuxen hund men finns hos vuxen utekatt. Hund smittas intrauterint, galaktogent eller via intag av ägg/mellanvärd (gnagare), men katt har ej intrauterint. Symtom är dålig tillväxt, diarré, ruggig päls och vid kraftig infk hosta, nosflöde, ascites samt tarmperforation.

104
Q

Är rabies anmälningspliktig?

A

Ja

105
Q

Är rabies en zoonos?

A

Ja

106
Q

Hur smittar rabies?

A
 • Orsakas av lyssavirus.
 • Saliv på slmh (även intakt) eller skadad hud.
 • Virus kan utsöndras i saliv 2v innan symtom.
 • Smitta kan bäras i flera mån innan symtom.
107
Q

Vad är symtom för rabies?

A
 • Beteenderubbning pga hjärnhinneinflammation.
 • Vilda djur blir mindre skygga.
 • Tama djur blir mer skygga och aggressiva.
 • Förlamning.
 • Rörelsestörning.
 • Kramper.
 • Död.
108
Q

Hur ställs diagnos för rabies?

A

Via obduktion

109
Q

Hur smittar granulocytär anaplasmos?

A
 • Orsakas av anaplasma phagocytophilum.
 • Överförs via fästingbett inom 1-2 dagar.
 • Infekterar granulocytära neutrofiler.
110
Q

Vad är symtom för granulocytär anaplasmos?

A
 • Oftast asymtomatisk infektion.
 • Ibland feber, nedsatt AT, ömhet i leder och muskler, ev blödning i slmh, blodig träck, gastroenterit, näsblod samt förstorade lymfknutor.
111
Q

Hur ställs diagnos för granulocytär anaplasmos?

A
 • PCR (påvisa bakterie i blodprov i akut skede, OBS även asymtomatisk hund kan vara positiv).
 • Kontroll av neutrofiler i blodutstryk.
112
Q

Hur behandlas granulocytär anaplasmos?

A
 • Ab vid betydande kliniska symtom och stark misstanke, men klinisk förbättring förväntas inom 1-2 d (även om hund blir bättre kan det vara något annat).
 • Ev NSAID, korta koppelpromenader och mjuk bädd.
 • Fästingprofylax är viktigt att rekommendera.
113
Q

Hur smittar borrelios?

A

Via bakterien borrelia burgdorferi, som överförs i fästingbett efter 1-2 dagar.

114
Q

Är borrelios en zoonos?

A

Ja

115
Q

Vad är symtom för borrelios?

A
 • 95 % infk hund asymtomatisk.
 • Katt kan vara infk utan påvisad sjukdom.
 • 5 % av infk hund får akut feber, dämpat AT och vandrande hälta pga artrit.
116
Q

Hur ställs diagnos för borrelios?

A
 • Serologi (OBS ak kvar i flera år, positiv är eller var infk, så annat som kan orsaka hälta måste uteslutas mha parprov).
 • PCR (OBS svårt att hitta bra provmaterial).
117
Q

Hur behandlas borrelios?

A
 • Ab vid stark misstanke, men förbättring förväntas inom 1-2d.
 • Ev NSAID, korta koppelpromenader och mjuk bädd.
 • Fästingprofylax förebygger.
118
Q

Vilka agens har kennelhosta?

A
 • Hundens parainfluensa typ 2/CpiV-2
 • Hundens respiratoriska coronavirus/CRCov
 • Bordetella bronchiseptica
119
Q

Hur behandlas kennelhosta?

A
 • De flesta hundar tillfrisknar själva.

- Ibland rekommenderas hostdämpande LM.

120
Q

Hur ställs diagnos för kennelhosta?

A
 • Luftvägspaket med tidigt svabbprov från näshåla/svalg.

- Bordetella kan odlas bakteriologiskt.

121
Q

Hur smittar kennelhosta?

A
 • Ffa via direktkontakt nos-nos, nysning/hosta eller gemensam matskål/tuggben för CpiV-2 och CRCov.
 • Direkt och via miljö för bordetella.
 • Rek är att vara hemma och ej träffa andra hund de 2 första host-v, längre för bordetella.
 • Immunitet är kortvarig och hund kan smittas fler ggr.
122
Q

Vad innebär CPiV-2?

A

Det ger lindrig övre luftvägsinfektion och utsöndras bara under första hostveckan, men sprids lätt samt kan ge utbrott.

123
Q

Vad står CPiV-2 för?

A

Hundens parainfluensa typ 2

124
Q

Vad innebär CRCov?

A

Det ger lindrig övre luftvägsinflammation och utsöndras upp till 16 dagar.

125
Q

Vad står CRCov för?

A

Hundens respiratoriska coronavirus

126
Q

Vad innebär bordetella bronchiseptica?

A

Bakterien ger kattsnuva, kan finnas i luftvägar hos frisk hund, orsakar besvär ffa hos unga, utsöndras upp till 4 mån efter tillfrisknande och överlever 10 d i miljö.

127
Q

Vad är kennelhosta?

A

Ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund, i regel ofarligt men ev så intensivt att ägare tror något sitter fast i hundens hals.

128
Q

Vad står HCC för?

A

Hepatitis contagiosa canis, infektiös hepatit

129
Q

Vad står CDV för?

A

Canine distemper virus, valpsjuka

130
Q

Är HCC anmälningspliktig?

A

Ja

131
Q

Är CDV anmälningspliktig?

A

Ja

132
Q

Är leptospiros anmälningspliktig?

A

Ja

133
Q

Är leptospiros en zoonos?

A

Ja

134
Q

Hur smittar leptospiros?

A
 • Ffa via urin på slmh och hudlesioner.
 • Direktsmitta via bett.
 • Gnagare är viktig reservoar.
 • Hund smittas typiskt via varmt stillastående vatten där gnagare eller infk hund urinerat.
135
Q

Vad är symtom för leptospiros?

A
 • Vanligen subklinisk infk hos vuxen hund, som ändå kan smitta.
 • Unga hundar kan få akut sjukdom med feber och njur-/leverskada vilket ger polyuri/polydipsi, näsblod, blodig urin/träck, ikteriska/blödande slmh, spya samt respiratoriska symtom.
 • LPHS är ovanligt, men ett allvarligt symtom med lungblödning och ofta död.
136
Q

Hur ställs diagnos för leptospiros?

A

Via serologi med parprov som kan kompletteras med PCR av urin/blod.

137
Q

Hur behandlas leptospiros?

A
 • Antibiotika.
 • Symtomatiskt (ofta vätsketerapi/återställning av elektrolytrubbningar).
 • Rastning i områden från andra hundar.
 • Skyddsutrustning/handskar
 • Torr rengöring med desinfektionsmedel först (OBS bakterien trivs i fukt).
138
Q

Hur smittar CDV?

A
 • Kroppsutsöndring från infk hund via direktkontakt, droppsmitta och aerosol.
 • Subkliniska smittbärare finns.
 • Kan drabba iller.
139
Q

Vad är symtom för CDV?

A
 • Vuxen hund får subkliniska eller milda symtom i övre luftvägar, feber och nedsatt aptit.
 • Valp till vaccinerad tik skyddas av ak.
 • 3-6 mån valp kan få allvarlig generaliserad form då symtom beror på skada från virus på CNS och luftvägar, men även på att immunförsvar trycks ner så sek infk uppstår.
 • Ex är konjuktivit och rhinit, krustor runt ögon/nos, torr hosta som övergår till produktiv (slem), pneumoni/hög feber och GI symtom.
 • Sena symtom kan uppstå 1-3v efter tillfrisknande tex neurologiska (kramp, ataxi, pares, paralys, muskelryckning), ögonskada, hyperkeratos på nos/trampdynor (förtjockad hud) och ev emaljskada.
140
Q

Hur ställs diagnos för CDV?

A
 • PCR (påvisa virus, prov öga/svalg/blod/urin).
 • Serologi med parprov.
 • Jämförande av serumtiter och CSF-titer vid enbart neurologiska symtom.
 • Obduktion.
141
Q

Hur behandlas CDV?

A
 • Behandling finns ej mot neurologiska symtom.
 • Annars understödjande (vätsketerapi/syre), kramplösande LM, riktat mot sek infk, renhållning runt ögon/nos, smörja hud och strikt isolering (pga luftburen).
 • Prognos är ofta god om bara neurologiska symtom, men bör utvärderas kontinuerligt och akut död förekommer.
 • Vaccin rek i basvaccin för hund.
142
Q

Är vaccin för CDV rekommenderat i basvaccin för hund?

A

Ja

143
Q

Hur smittar HCC?

A
 • Det orsakas av adenovirus.
 • Direktkontakt och via miljö.
 • Symtomlösa smittspridare finns (tex vilda hunddjur).
 • Virus utsöndras i alla kroppsvätskor under de första 2 v, och sedan i urin i månader.
 • Det är tåligt mot flera desinfektionsmedel och kan överleva i veckor i både hög och låg temp.
144
Q

Vad är symtom för HCC?

A
 • Varierar från subklinisk infk och milda respiratoriska symtom till grav systemsjukdom med skada på kärl/lever/njure, blodig diarré och ev spya.
 • Leversvikt kan ge neurologiska symtom, ikteriska slmh, koagulationsrubbning med blödning i slmh och ödem.
 • Karaktäristiskt är ”blue eye”, alltså inflm i iris pga ödem i cornea.
 • Perakut form är ffa hos valpar som dör inom h, och misstas ofta som förgiftning.
145
Q

Hur ställs diagnos för HCC?

A
 • Svårt, med en kombo av metoder som;
 • PCR (påvisa virus)
 • Virusisolering i urin (obs utsöndras intermittent)
 • Svabbprov från svalg/ögats bindhinna
 • Serologi (svårtolkat, nu/då/vaccin, parprov)
 • Biopsianalys
146
Q

Hur behandlas HCC?

A

Understödjande

147
Q

Är vaccin för HCC rekommenderat i basvaccin till hund?

A

Ja