Urinorganens sjukdomar Flashcards

1
Q

Har hund eller katt mer koncentrerad urin?

A

Katt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är speciellt med vätskebalans hos olika djur?

A

Det varierar då olika djur har olika förmåga att konc urin för att spara vatten i kroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka funktioner har njurarna?

A
  • Blodtryck
  • Vätskebalans
  • Elektrolytbalans
  • Syrabasbalans
  • Hormonproduktion
  • Avlägsna restprodukter
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur är njurarna uppbyggda?

A

Av nefron-enheter med 2 kapillärnystan (glomeruli) och bark/cortex ytterst samt märg innerst.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka olika typer av skada kan njurarna få?

A
  • Akut njursvikt (AKI)
  • Kronisk njursjukdom (CKD)
  • Kombo av båda
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad orsakar akut njursvikt?

A
  • Urinstopp
  • Förgiftning
  • Syrebrist
  • Infektion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad står AKI för?

A

Akut njursvikt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hur ställs diagnos för akut njursvikt?

A
  • Anamnes (CKD ev underliggande orsak)
  • Klinisk us
  • Urinprov
  • Blodprov
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur behandlas akut njursvikt?

A
  • Vätsketerapi (grundpelare, tillför fattas,
    ej över risk lungödem).
  • Underliggande orsak + komplikationer.
  • Nutrition (god, vad som helst, stim, sond).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad bör monitoreras vid vätskebehandling för akut njursvikt?

A
  • AF
  • Vikt
  • Ödem/svullnad
  • Skrapande lungljud
  • Urinmängd
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad står CKD för?

A

Kronisk njursjukdom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är kronisk njursjukdom?

A

Det definieras som en strukturell eller funktionell förändring som förelegat i minst 3 mån, blir i många fall successivt sämre och kan orsaka tidig död. Det kan inte botas, men man kan försöka bromsa progressionen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

I vilka typer av skador på njuren indelas kronisk njursjukdom?

A
  • Glomerulopatier

- Tubulointerstitiella

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är glomerulopatier?

A

En typ av njurskada vid CKD där det är fel på nefronets filter så proteinförlust ses i urin.
Det kan senare ge tubulointerstitiell skada.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är tubulointerstitiella njurskador?

A

En typ av njurskada vid CKD som är klassiskt hos äldre katt och svårt att se tidigt då filtrationshastighet går ner successivt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är proteinuri?

A

Det skiljer glomerulopatier från tubulointerstitiella njurskador då STIX detekterar protein-konc i urin jämfört med utspädningen i urin och ger en protein/kreatinin kvot (UPC).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad innebär hög koncentration av protein i utspädd urin?

A

Ett allvarligt tillstånd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vad är UPC?

A

Kvoten mellan protein och kreatinin i urin, alltså proteinkoncentrationen i urin jämfört med utspädningen av urin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Betyder hög koncentration i urin alltid att det är fel på njurarna?

A

Nej, protein kan ha läckt från andra ställen i kroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur behandlas kronisk njursjukdom?

A
  • Nutrition (ofta hem, viktigt men ej bråttom tillräckligt kalorier)
  • Upptäck och åtgärda komplikationer.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Måste urinprov odlas färskt?

A

Ja, inom 20 min.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

När är det bäst att ta urinprov för att underlätta bedömning?

A

Innan djuret skrivs in och får dropp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Ge exempel på hur urinprov kan tas.

A
  • Spontankastat (mittstråleprov/morgonurin)
  • Cystocentes (nål i blåsan, helst, rent)
  • Kateter (helst ej bara för prov)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad tittar man på i urinprov?

A
  • Färg (hemoglobinuri/ikterus)
  • Densitet (1,001-1,080)
  • STIX (protein, glukos, ketoner, pH)
  • Sediment (erytrocyter, leukocyter, kristaller, cylindrar, epitel, bakterier)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad innebär anuri?

A

Ingen urinproduktion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Vad innebär oliguri?

A

Onormalt liten urinproduktion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vad innebär polyuri?

A

Att njuren inte kan hålla kvar vätska i kroppen och för mycket urea bildas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Vad kollas i blodprov vid njurproblem?

A
  • Fullständig hematologi
  • Kreatinin, urea, fosfat, kalcium, natrium, kalium, albumin, totalprotein
  • Ev syrabas
29
Q

Vad är speciellt med kreatinin?

A

Det är ett klassiskt njurvärde som visar hur snabbt njuren filtrerar blodet.

30
Q

Vad innebär hyperfosfatemi?

A

Att fosfat blir högt i blodet när njuren inte klarar av att filtrera blodet.

31
Q

Vad innebär hyperkalemi?

A

Att kalium blir högt i blodet när njuren inte klarar av att filtrera blodet, eller när hjärtat slår för långsamt vilket även ger plattare EKG.

Kalium-konc kan sänkas via vätsketerapi med bikarbonat eller glukos +/- insulin.
Hjärtat kan skyddas med kalcium iv, som dock har kortlivad effekt.

32
Q

Vad kan ske om kalcium blir för högt i blodet?

A

Kalcifiering av organ.

33
Q

Vad kan ske om kalcium blir för lågt i blodet?

A

Kramper

34
Q

Vilket pH ska blod normalt ha?

A

7,35-7,45

35
Q

Vilken är syrabasrubbning är vanligast hos hund och katt, och vad kan det orsakas av?

A

Acidos som kan leda till acidemi, alltså lägre pH i blodet än 7,35.
Orsak kan vara respiratorisk (pga lungor) eller metabolisk (pga njurar).

36
Q

Vad innebär azotemi?

A

Att njurvärden som kreatinin och urea är höga.

37
Q

Betyder azotemi alltid att njurarna är dåliga?

A

Nej, det visar bara hur väl njurarna har kunnat arbeta.

38
Q

Vilka olika sorters azotemi finns det?

A
  • Pre-renal
  • Renal
  • Post-renal
39
Q

Vad innebär pre-renal azotemi?

A

Det är pga dehydrering eller blodförlust då mindre vätska kommer till njuren (chock).

40
Q

Vad innebär renal azotemi?

A

Det är pga njursjukdom (akut eller kronisk) med lägre urindensitet, och kan ses via palpationsfynd eller bilddiagnostik.

41
Q

Vad innebär post-renal azotemi?

A

Det är pga urinstopp, stor blåsa eller buktrauma och urindensitet är orelevant.

42
Q

Vad bör man tänka på vid blodtrycksmätning?

A

Det är komplext och kräver omsorg för att få ett representativt värde, så man bör låta det ta tid och ta hjälp av djurägare då stresseffekten kan vara stor samt lugn och ro är viktigt.
Ha rätt kuffstorlek, mät i höjd med hjärtat och räkna ut medelvärdet från 5 mätningar som inte varierar med mer än 20 % för att få ett värde på helst under 150-160 hos hund/katt.

43
Q

Är FLUTD och CLUTD diagnoser?

A

Nej, det bara konstaterar att djuret har besvär vid urinering.

44
Q

Vad är speciellt med sjukdomstillstånd i uretärer?

A

Det orsakas oftast av stenar och är svårt att diagnosticera vid första tillfället, då första stenen ofta bara obstruerar ena uretären medan den andra fungerar så att njurvärdena inte stiger i blodet och djuret kissar normalt men känner smärta.
Vid andra tillfället blir njurvärdena höga vilket är tecken på akut och/eller kronisk njursjukdom. En njure kan då ha skrumpnat (stopp sedan länge) medan en är större (stopp just nu). Tänk på denna diagnos vid ospecifika sjukdomssymtom, tex smärta!

45
Q

Ge exempel på symtom vid problem i de nedre urinvägarna.

A
  • Hematuri
  • Dysuri
  • Preuri
  • Urinstopp
46
Q

Vad är hematuri?

A

Blod i urin.

47
Q

Vad är dysuri?

A

Smärta vid urinering.

48
Q

Vad är preuri?

A

Att djuret kissar på fel ställe.

49
Q

Vad är speciellt för idiopatisk cystit hos katt?

A

Det är en systemisk sjukdom och alltså inte bara i blåsan.

50
Q

Ge exempel på olika diagnoser för problem i de nedre urinvägarna.

A
  • Idiopatisk cystit
  • Urinstopp/uretraplugg
  • Urinsten
  • UVI
51
Q

Vad står UVI för?

A

Urinvägsinfektion

52
Q

Vad orsakar idiopatisk cystit hos katt?

A

Orsaken är okänd, men stress påverkar.

53
Q

Vad är symtom för idiopatisk cystit hos katt?

A
  • Inflammerad urinblåsa
  • Hematuri
  • Dysuri
54
Q

Hur behandlas idiopatisk cystit hos katt?

A
  • Symtomatiskt

- Ökat vattenintag

55
Q

Vilka djur drabbas framförallt av urinstopp?

A

Hankatter

56
Q

Vad orsakar urinstopp?

A
  • Uretraplugg (oftast)
  • Urinsten
  • Striktur
  • Spasm
57
Q

Hur behandlas urinstopp?

A

Genom att stabilisera djuret före sövning, spola uretra och blåsa med kroppsvarm vätska samt ev ge kvarsittande kateter.
Vätskebehandling kräver koll på urinproduktion i katetern (hög = risk uttorkning/elektrolytrubbning/infk, låg = ev dålig kateter/njurfunktion) och status, ffa andningsfrekvens.

58
Q

Vad är skillnaden på urinsten och kristaller?

A
  • Urinsten kan ses och kännas.
  • Kristaller har bildats av salt, kan ej ses med blotta ögat, känns ev som grusigt i prov, finns ofta normalt och kan bildas efter provtagning.
59
Q

Ge exempel på olika typer av urinsten.

A
  • Struvit
  • Kalciumoxalat
  • Cystin
  • Urat
60
Q

Vilka/vilken urinsten är vanligast?

A
  • Struvit

- Kalciumoxalat

61
Q

Vad kan orsaka urinsten?

A

Tex UVI.

62
Q

Hur ställs diagnos för urinsten?

A
  • Bilddiagnostik
  • Urinprov
  • Urinodling
63
Q

Hur behandlas urinsten?

A
  • Medicinskt med foder, vätska och ev avslappnande medel då vissa stenar kan flyttas eller lösas upp.
  • Kirurgiskt då vissa stenar som kalciumoxalat måste opereras bort. Ev sätts stent (öppen spiral) eller SUB (implantat-slang) in.
64
Q

Är urinvägsinfektion vanligare hos hund eller katt?

A

Hund

65
Q

Är täta urineringar alltid ett tecken på urinvägsinfektion?

A

Nej, det kan orsakas av annat också.

66
Q

Ge exempel på symtom för urinvägsinfektion.

A
  • Hematuri
  • Illaluktande urin
  • Högt pH i urin
67
Q

Hur ställs diagnos för urinvägsinfektion?

A

Korrekt diagnos är viktigt för att minska ab.

Diffdiagnoser kan vara hematuri och trängning/upprepad urinering.

Det bör kontrolleras om anamnes stämmer, urinprovet är rätt taget/hanterat, infektionen är sporadisk eller återkommande samt odlas på kliniken och skickas vid växt.

68
Q

Vad innebär subklinisk bakterieuri?

A

Signifikant växt på ett korrekt hanterat urinprov utan kliniska symtom eller tecken på cystit. Det ska inte alltid behandlas, då normalflora kan förekomma i urinvägarna och långvariga antibiotikakurer innebär risker.