Joh. Las. 1.1-1.2 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 1.1-1.2 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 1.1-1.2 Deck (52)
Loading flashcards...
1

Milloin toiminta on kannattavaa?

Kun tuotot > kustannukset.

2

DuPont-Kaavio?

DuPont-kaavio visualisoi hyvin, miten pääoman tuottoaste ROI (liikevoitto x pääoman kiertonopeus) lasketaan. Kaaviossa näkyy selkeästi, mistä osista pääoma koostuu (rahoitusomaisuus, vaihto-omaisuus ja kiinteä omaisuus) sekä mistä osista (kiinteät ja muuttuvat) kustannukset koostuvat. Myyntituloja verrataan muuttuviin kuluihin, jotta saadaan myyntikate, jota edelleen verrataan kiinteisiin kuluihin (ja poistoihin) jotta saadaan liikevoitto. Myyntituloja verrataan pääomaan ja näin saadaan pääoman kiertonopeus.

3

Differointi

Erilaistaminen eli yrityksen tai tuotteen erottaminen kilpailijoista

4

Kustannusjohtajuus

Kustannusten suunnittelu ja kustannuksiin vaikuttaminen. Perustuu kustannusten minimointiin.

5

Keskittyminen

Keskittyminen vain tietyille liiketoiminnan/yrityksen ydinosaamisen alueille

6

Yrtiyksen perusstrategiat

Differointi, kustannusjohtajuus ja keskittyminen.
DiKKi

7

Laskentatoimi?

Laskentatoimi on kaikkea suunnitelmallista toimintaa,
jonka tehtävänä on suunnitella, kerätä ja rekisteröidä
yrityksen toimintaa kuvastavia arvo- ja määrälukuja
(taloudelliset mittarit / financial measures, ei-taloudelliset
mittarit / non-financial measures).

Laskentatoimen tehtäviin kuuluu laatia suunniteltujen tai
rekisteröityjen arvo- ja määrälukujen perusteella
• Raportteja ja laskelmia
• Joiden tarkoituksena on tukea yrityksen sidosryhmiä
yrityksen toimintaa koskevissa päätöksissä.

8

Laskentatoimen pääalueet?

– Yleinen (eli ulkoinen eli rahoituksen) laskentatoimi
financial accounting
– Johdon (eli sisäinen eli operatiivinen) laskentatoimi
management accounting, kustannuslaskenta

9

Laskentainformaation avulla yrityksessä?

– Kommunikoidaan
– Ohjataan toimintaa
– Tehdään yhteismitalliset tavoitteet
– Raportoidaan toiminnan tuloksista sidosryhmille
ROTKo

10

Kirjanpito?

Kirjanpito on tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta ja tilasta yksittäisen liiketapahtuman tarkkuudella. Kirjanpidolla tarkoitetaan myös tapahtumien kirjaamista kirjanpitoon ja muita siihen liittyviä toimintoja. Tärkeä osa kirjanpitoa on reskontra eli rekisteri, jolla seurataan ostovelkoja ja myyntisaamisia sekä niiden suorituksia.

11

Reskontra?

Reskontra on osa kirjanpitoa. Se on luettelo yrityksen tai muun organisaation tapahtumista. Yleisimpiä ovat maksuvalvontaan käytetyt myyntireskontra ja ostoreskontra. Ostoreskontra on luettelo ostoveloista eli saapuneista laskuista ja niiden maksamisesta ja myyntireskontra on luettelo myyntisaamisista, lähetetyistä laskuista ja niihin saapuneista suorituksista.

12

Yleinen (eli ulkoinen eli rahoituksen) laskentatoimi
financial accounting?

Rahoittajan laskentatoimea kutsutaan myös ulkoiseksi laskentatoimeksi, ja se käsittää kirjanpidon sekä lakisääteisen raportoinnin yrityksen sidosryhmille. Sen päädokumentti on tilinpäätös.

13

Johdon (eli sisäinen eli operatiivinen) laskentatoimi
management accounting, kustannuslaskenta?

Johdon eli sisäisen laskentatoimen tehtävä taas on tuottaa yrityksen johdolle laskelmia päätöksenteon tueksi sekä parantaa yrityksen toiminnan johdettavuutta esimerkiksi toimintoperusteisella kustannuslaskennalla, suunnittelulaskennalla ja tasapainotetuilla mittaristoilla.

14

Yritys?

Yritys tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Se on perustettu tuottamaan hyvinvointia, ensisijaisesti omistajilleen.

15

Talousjohtamisen tärkein tehtävä?

Varmistaa, että yritys saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

16

Yrityksen yleisjohdon keskeisimmät tehtävät?

Yritystoiminnan suunnittelu, toiminnan toteuttaminen ja toiminnan tulosten valvonta.

17

Johtamista voidaan tarkastella myös hierarkkisesti näiden kolmen tason avulla?

Strateginen, taktinen ja operatiivinen johtaminen.

18

Starteginen johtaminen?

Merkitsee koko yritystä koskevien, yrityksen menestymisen kannalta olennaisen tärkeiden tehtävien johtamista. Sen avulla yritys pyrkii määrittämään ja vahvistamaan yrityksen kilpailuetua.

19

Taktinen johtaminen?

Usein budjettiin perustuvaa vuositason johtamista, jonka avulla pyritään askel askeleelta saavuttamaan strategisen johtamisen pitkän ja keskipitkän aikavälin päämäärät ja tavoitteet. Yleensä taktinen johtaminen sopeutuu strategisen johtamisen määrittämiin rajoihin.

20

Operatiivinen johtaminen

Yrityksen jokapäiväisten johtamistehtävien hoitamista. Sen avulla pyritään saavuttamaan vuositason taktiset tavoitteet.

21

Mihin strategisen tason talousjohtajuus keskittyy?

Esimerkiksi yrityksen taloudellisten päämäärien asettamiseen, liiketoimintojen tarkasteluun taloudellisina sijoituksina eli portfolioina, resurssien allokointiin eri liiketoiminnoille, kilpailija-analyyseihin sekä yrityksen omien strategisten etujen etsintään ja määrittelyyn.

22

Mitä taktinen talousohjaus tarkoittaa?

Yrityksen johtamista bujdettien ja budjetoinnin avulla. Siihen kuuluu esim taloustavoitteiden asettaminen.

23

Mitä operatiivinen talousohjaus merkitsee?

Laskelmien laatimista yrityksen taloudesta, maksatusta, perintää ja jokapäiväisen rahoituksen hoitamista.

24

Miten yritysten toimintaympäristöt ovat muuttuneet viimeisinä vuosina?

1. Kansainvälinen kilpailu on lisääntynyt.
2. Sääntely on purettu lähes kaikilta tuote- ja palvelumarkkinoilta.
3. Useille mantereille on syntynyt yhteismarkkinoita.
4. Pääomamamarkkinat ovat vapautuneet ja kansainvälistyneet
5. Yllämainitut yhdessä teknologian kanssa, ovat tehneet toimintaympäristöstä vaihtelevampia ja vaikeammin ennustettavia.
KYS PV

25

Allokointi?

Voimavaran kohdentaminen. Yritys kohdentaa, suuntaa ja jakaa rajalliset voimavarat vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin.

26

Taloushallinto?

Yrityksen johtamisen tukitoiminto, jonka tehtävän on tuottaa yrityksen johtamista avustavia ja taloutta kuvaavia raportteja, osallistua yrityksen talouden johtamiseen ja valvontaan sekä konsultoida johtoa taloushallinnon näkökulmasta.

27

Laskentatoimen tehtävät jakautuvat kahteen päätehtävään, jotka ovat?

Rekisteröintitehtävä ja hyväksikäyttötehtävä.

28

Laskentatoimen rekisteröintitehtävän tarkoitus?

Kerätä ja rekisteröidä yrityksen taloutta kuvaavia tietoja raportointia varten.

29

Laskentatoimen hyväksikäyttötehtävän tarkoitus?

Tuottaa rekisteröimistään tiedoista raportteja yritystaloudellisen päätöksenteon tueksi. Eli hyväksikäyttää rekisteröityjä tietoja.

30

Tilinpäätös?

Yrityksen tilikautta koskeva kirjanpidon osa, joka koostuu taseesta, tuloslaskelmasta ja liitetiedoista.
Tilinpäätös laaditaan tilikausittain ja se on yhteisön johdon allekirjoitettava.