Joh. Las. 5.1-5.4 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 5.1-5.4 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 5.1-5.4 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Tuotannontekijöiden ryhmät?

Työsuoritukset, ainekset, lyhyt- ja pitkävaikutteiset tuotantovälineet.

2

Mistä kahdesta osatekijästä tuotteen tai palvelun edellyttämä työkustannus muodostuu?

1. tehdyn työn määrästä 2. työn yksikkökustannuksesta.

3

Palkka?

Työsopimuslain mukaan työsuhteeseen perustuva korvaus tehdystä työstä.

4

Nettopalkka?

Nettopalkka eli käteen jäävä palkka tarkoittaa palkansaajalle palkkapäivänä maksettavaa rahasummaa. Nettopalkka saadaan vähentämällä bruttopalkasta pidätettävät verot ja muut maksut. Vähennettäviä summia ovat ennakonpidätys ja eräät palkasta pidätettävät maksut, kuten työeläkemaksu.

5

Bruttopalkka?

Bruttopalkka tarkoittaa palkan määrää ennen palkasta pidätettäviä veroja ja muita maksuja. Bruttopalkkaan voi kuulua rahapalkan lisäksi luontoisetuja.

6

Mitkä työvoimakustannuksista jää työntekijän maksettaviksi?

1. työntekijän eläkemaksu 2. palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

7

Välilliset työvoimakustannukset?

Välilliset työvoimakustannuksiin eli palkan sivukustannuksiin lasketaan työnantajien määritelmän mukaan kaikki ”tehdyn työajan rahapalkan” lisäksi
maksettavat lisät.

8

Onko luontaisedut työntekijöille, liiketapahtumia?

EI OLE. Luontaisetujen raha-arvo ei sisälly tuloslaskelman henkilökuluihin sisällytettävään palkkasummaan. Niiden määrä on kuitenkin ilmoitettava tuloslaskelman henkilöstökulujem erittelyssä. Liiketapahtumia ovat niiden järjestämisestä aiheutuvat menot, kuten vuokramenot, autojen käyttömenot, työpaikkaruokailun menot.

9

Työsaavutus?

Työn määrällinen tai laadullinen arvo tai molemmat.

10

Palkkaporrastuksen peruste?

Työn vaativuus, työntekijän pätevyys ja työsaavutus.

11

Työmäärä?

Työhön kuluva aika, apuaika mukaan lukien, työskenneltäessä tietyllä menetelmällä.

12

Palkan eri määrittelyperusteet?

1. aikapalkka 2. suorituspalkka (urakka- ja palkkiopalkka) 3. muut esim. tulospalkka

13

Aineet ja niiden kustannukset?

Raaka-aineet, osat ja puolivalmisteet, apu- ja lisäaineet sekä käyttöaineet kuten polttoaineet, voiteluaineet ja tarvikkeet.

14

jit-ajattelu?

Just-In-Time (JIT) on varastonhallinta- ja tuotannonohjausstrategia, jonka tarkoituksena on parantaa tehokkuutta tuotanto- tai myyntiprosessin kokonaisuudessa. Menetelmän nimi tulee englannin kielen "juuri ajoissa" tarkoittavasta termistä. Suomessa käytetään JIT-lyhenteen sijasta enemmän termiä JOT, joka tulee sanoista "Juuri Oikeaan Tarpeeseen". JIT-mallin perusideana on toimittaa vain ja ainoastaan tarvittavia raaka-aineita tai tuotteita niitä tarvitsevalle asiakkaalle vasta silloin kun niitä tarvitaan, ja vain sen verran kuin niitä tarvitaan. Näin vältetään varastointikustannukset.

15

Inventointimenettely?

Menetelmä, jota käytetään kirjanpidossa ainekustannusten laskentaan. Siinä selvitetään mittaamalla, punnitsemalla tai laskemalla, kuinka paljon kirjatun menon avulla hankituista hyödykkeistä on seurantaperiodin, esim tilikauden, päättyessä jäljellä. Käytetään raaka-aine ja osto-osavarastojen lisäksi muun vaihto-omaisuuden kuten KET sekä varastoitujen puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden määrän selvitykseen.

16

Miten yleensä ainekustannukset lasketaan?

Fyysisellä inventoinnilla tai varastokirjanpidolla. Kaavalla:
Alkuvarastot + Ostot = Käyttö + Loppuvarasto + Hävikki

17

KET

Keskeneräinen tuote.

18

Jälkilaskennassa on kirjanpidon avulla voitava selvittää ainesten ja tarvikkeiden?

1. saapuneet määrät ja hankintahinnat nimikkeittäin
2. käytety määrät nimikkeittäin ja kohteittain
3. kustannukset kohteittain
4. varastoidut määrät nimikkeittäin

19

Toimitukseen liittyvät kustannukset?

Rahti, tulli, huolinta, kuljetusvakuutukset yms.

20

Huolinta?

Huolinta on toisen omistamien tavaroiden kuljettamisen järjestämistä, tullauksesta huolehtimista sekä tuonti- ja vientiselvitysten tekemistä. Usein siihen liittyy myös tavaroiden varastointi. Huolitsija, eli speditööri on itsenäinen yrittäjä.

21

Ainekäytön arvostus voi perustua?

1. alkuperäiseen hankintahintaan
2. jälleenhankintahintaan
3. vakio- eli standardihintaan

22

Alkuperäistä hankintahintaa voidaan soveltaa käytön arvostamiseen näillä menetelmillä?

1. FIFO-menetelmä 2. LIFO-menetelmä 3. Punnitun keskihinnan menetelmä 4. Juoksevan keskihinnan menetelmä

23

Alkuperäisen hankintahinnan asemesta voidaan käyttää myös jälleenhankintahintaa. Tällöin kysymykseen tulee nämä kaksi menetelmää lähinnä?

5. Päivänhintamenetelmä 6. Vakio- eli standardihinta

24

FIFO-menetelmä?

First in first out, jossa ainekset käytetään varastoontulojärjestyksessä. Tätä noudatetaan pääsääntöisesti liikekirjanpidossa ja yritysverotuksen puolella.

25

LIFO-menetelmä?

Last in first out, jossa katsotaan, että viimeksi saapuneet käytetään ensimmäisinä. Voidaan käyttää ajanjaksottain, jolloin käytön arvostus suoritetaan vasta ajanjakson päätyttyä tai jatkuvana.

26

Punnitun keskihinnan menetelmä?

Voidaan soveltaa vain ajanjaksoittain. Punnittu keskihinta saadaan jakamalla alkuvaraston ja kauden aikana saapuneiden ainesten hankintahjintojen yhteissumma alkuvaraston ja kauden aikana saapuneiden ainesten yhteismäärällä.

27

Juoksevan keskihinnan menetelmä?

Jokaisen saapuvan erän yhteydessä lasketaan punnittu keskihinta. Käyttö arvostetaan tähän hintaan uuden erän saapumiseen asti.

28

Päivänhintamenetelmä?

Aineiden käyttö hinnoitellaan varastoon viimeksi saapuneen erän yksikköhinnan mukaan.

29

Vakio- eli standardihinta?

Ainekäytön arvostus tapahtuu pitkähkön ajan kiinteinä pidettävien vakiohintojen mukaisesti. Yleensä vakiohinnat pyritään määrittämään siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin päivän hintoja.

30

Lyhytvaikutteisiin tuotannontekijöihin liittyviä kustannuksia?

Ainekustannukset, työkustannukset, energia, edustusmenot, tietoliikenne, kuljetus, kuljetusvakuutus, huolto, asiantuntija ja konsultointimenot, tilavuokrat, koneiden leasinvuokrat.