Joh. Las. 7.1-7.6 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 7.1-7.6 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 7.1-7.6 Deck (56)
Loading flashcards...
1

Toimintoperusteinen kustannusaskenta? (Activity-Based Costing: ABC)

Ideana on, että kullekin toiminnolle kohdennetaan palkkakustannukset käytetyn työajan perusteella. Kaikki muut kustannukset jaetaan toiminnoille valittujen kriteerien mukaan, esim. tilakulut toiminnossa tarvittavien neliömetrien mukaan. Kussakin toiminnossa, esim. asiakaspalvelussa aikaansaaduille suoritteille voidaan näin laskea yksikköhinta (esim. euroa/laina).
-ABC-ohjelmisto: Oros

2

Toimintoperusteisen kustannuslaskennan haittapuoli?

Sen haittapuolena on, että työajan kohdentamisessa taukojen ja muun työajan erottaminen varsinaisesta toiminnosta on vaikeaa.

3

Toimintojohtaminen? (Activity-Based Management: ABM)

Tällöin kustannuslaskennasta on edetty erityisesti prosessin analysoinnin ja kehittämisen suunnassa eteenpäin tukeutuen juuri toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan. Eli ABC:n rinnalla.

4

Mistä perinteisiä laskentatapoja on kritisoitu eniten?

Siitä, että yleiskustannuksia on kohdistettu tuotteille liian yksioikoisesti välittömien kustannusten ja tällöin välittömän työn, maksettujen palkkojen tai työtuntien suhteessa. Vaikka osalla yleiskustannuksista ei ole välttämättä lainkaan syy-seuraus yhteyttä. Tällöin kuva tuotekohtaisista kustannuksista ja kannattavuudesta hämärtyy.

5

Mihin toimintaperusteisessa kustannuslaskennassa varsinaisesti pyritään?

-Löytämään looginen yhteys tuotteiden ja kustannusten välille. Mitä tuote todella maksaa ja miten kustannukset tuotteelle täytyisi kohdistaa?
-Kehittämään tulosraporttien informaatioa ja osoittamaan epätaloudellisia/tarpeettomia toimintoja tai kustannuksia.
-Eli auttaa parantamaan yrityksen kannattavuutta.

6

Perinteisen kustannuslaskennan ja toimintoperusteisen huomion kohde?

Perinteisessä tuote, toimintoperusteisessa taas toiminnot.

7

Tuottojen ja kustannusten kytkeytyminen toisiinsa.

Tuotteiden valmistaminen vaatii toimintoja. - > Ja niissä aikaansaatuja suoritteita. - > Toiminnot edellyttää resursseja. - > Resurssit aiheuttaa kustannuksia.

8

Toimintoperusteisten kustannusten kohdistaminen?

1. Kustannukset kohdistetaan aluksi resursseille
2. Niiltä edelleen toiminnoille
3. Toimintojen kustannukset kohdistetaan tuotteille tai muille laskentakohteille. Suhteessa saatuihin suoritteisiin.

9

Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa yrityksen toimintaa voidaan jaotella esim näillä eri laajuustasoilla?

A. Toimintokokonaisuus: tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tehtävien toimintojen joukko
B. Toimintoryhmä: tietty yhdenmukainen toimintojen kokonaisuus, kuten myynti.
C. Toiminto: yksittäinen asiakokonaisuus, joka muuttaa panokset tuotoksiksi, esim tarjouksen tekeminen asiakkaalle
D. Tehtävä: Toimintoon kuuluvien suoritusten yhdistelmä, kuten varsinaisen tarjouksen aikaansaaminen.
E. Toimenpide: pienin tehtävään kuuluva osakokonaisuus, esim tarjouksen kirjoittaminen paperille.

10

20/80 -sääntö?

Toimintaperusteisessa kustannuslaskennassa käytetty sääntö, jota käytetään toimintojen lukumäärän hallinnassa. Siinä pienet, kustannuslaskennan kannalta mitättömät toiminnot sivuutetaan esim yhdistelemällä siitä suurempiin kokonaisuuksiin.

11

Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa laskennan kohde?

Se voi olla tuote, tuoteryhmä, asiakas, maantieteellinen alue, jne. Kannattavuutta mitataan esim laskentakohteen aiheuttamien tuottojen ja kustannusten erotuksena.

12

Toiminto?

Se, mitä organisaatiossa tehdään. Sitä kuvataan substantiivilla, adjektiivilla tai verbillä.
+palvellaan asiakasta, lasketaan palkkoja, sorvataan akselia jne.

13

Toimintoanalyysivaihe?

Aloittaessa laskentajärjestelmän rakentamista, kukin olemassa oleva toiminto on osattava erotella muista.

14

Prosessit?

Muodostuvat peräkkäisistä toiminnoista, joiden yhdistelmällä voidaan valmistaa tuote.

15

Mitä organisaation toimintojen kartoittamisella hyödytään?

Saadaan kuva yrityksen koko toimintoprosessin tuotanto- ja palveluketjuista.

16

Missä kahdessa tarkoituksessa toimintoja yleensä käytetään?

1. Tuotelaskennassa: Toimintopertusteisessa kustannuslaskennassa selvittämään laskentakohteen kustannukset ja kannattavuus luotettavasti
2. Prosessilaskennassa: Tehostamaan ja virtaviivaistamaan toimintoja toimintoanalyysissä

17

Toimintojen luokittelu toimintolaskennassa?

-Perustoiminnot ja tukitoiminnot.
-Valmistuessaa tuotteet käyvät läpi ensisijaisesti perustoiminnot. Tukitoiminnot tukevat perustoimintoja ja siksi ne kohdistetaan laskennassa perustoiminnoille, jos mahdollista.
-Toiminnot jaotellaan hierarkkisesti.

18

Esimerkki toimintolaskennan toimintohierarkiasta?

Yksikkötason toiminnot alimpana - > Erätason toiminnot
- > Tuotetaso toiminnot - > Asiakastason toiminnot - > Yritystason toiminnot

19

Yksikkötason toiminnot?

Niitä kuluttavat kaikki valmistettavat yksiköt, esim tuote tai palvelu. Esim tuotteen kokoonpano tai yhden asiakkaan palvelu ovat yksikkötason toimintoja.

20

Erätason toiminnot?

Niitä kuluttuvat valmistuserät. Erätason toimintoja ovat esim asetukset jotka koneille tehdään. Ajatus on että asetuskustannukset ei riipu koneella tehtyjen valmistuerien suuruudesta vaan vaihtelevat erien lukumäärän mukaan.

21

Tuotetason toiminnot?

Niillä tuetaan kunkin tuotteen aikaansaamista monituoteyrityksessä. Tietyn tuotteen tuotekehityspanokset ja uuden tuotteen tuominen markkinoille ovat tästä ryhmästä esimerkkejä.

22

Asiakastason toiminnot?

Niiden erittelyllä mahdollistuu asiakkaisiin liittyvien kustannusten kohdistaminen oikein. Esim Suomessa ja Virossa asiakkaita - tuotteelle kohdistetaan toimintoja sen mukaan kumpaan maahan se myydään.

23

Yritystason toiminnot?

Ne ylläpitää koko yrityskokonaisuutta. Näitä toimintoja ovat esim vartiointi ja liikekirjanpito.

24

Toimintoperusteisessa johtamisessa yrityksen toiminnot jaetaan näihin kolmeen?

1. Arvoa lisäävät toiminnot 2. Arvoa lisäämättömät toiminnot 3. Arvoa tuhoavat

25

Toimintoperusteisessa johtamisessa yrityksen kustannukset jaetaan näihin kolmeen?

1. Arvoa lisäävät kustannukset (tuotteen kokoonpanokustannus -> asiakas arvostaa koottua tuotetta) 2. Arvoa lisäämättömät kustannukset (varastointi) 3. Arvoa tuhoavat kustannukset (varastoinnissa tuote pilaantuu)

26

Kustannusten kohdistamisen vaiheet toimintoperusteisessa laskennassa?

1. Aluksi kohdistetaan kustannukset resursseille 2. Niiltä toiminnoille.

27

Kohdistin eli? (driver)

Eli ajuri. Esim resurssiajuri.

28

Milloin kustannusten sanotaan olevan kohdistettavissa?

Kun tuotannotekijän ja tietyn toiminnon välillä on määriteltävissä riippuvuussuhde.

29

Toimintoperusteisen laskennan eteneminen?

1. Esijärjestelmät: liike- ja kustannuspohjainen kustannuskirjanpito, budjetit, ajankäytön jakaumat toiminnoittain jne.
2. Sitten on Prosessilaskennan taso: tukitoiminnot ja perustoiminnot
3. Viimeisenä on Laskentakohdetaso: tuotetaso, asiakastaso, maantieteellinen alue jne.

30

Toimintokohdistimet?

Eli toimintoajurit: niiden avulla toimintojen kustannukset kohdistetaan tuotteille ja muille laskentakohteille.