Joh. Las. 4.1-4.3 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 4.1-4.3 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 4.1-4.3 Deck (27)
Loading flashcards...
1

Miten katetuotto lasketaan?

Myyntituotot - Muuttuvat kustannukset = Katetuotto

Katetuotto - Kiinteät kustannukset = Tulos

Kiinteinä kustannuksina pidetään tässä myös poistoja, korkoja ja veroja.

2

Katetuottoajattelun perusteita?

Jokainen tuote antaa myyntituoton mutta vaatii omat hankinta- ja valmistuskustannukset. Kun tuotosta vähennetään muuttuvat kustannukset, jäljelle jää katetuotto, jolla katetaan kiinteät kustannukset (palkat, vuokrat, poistot, korot ym.) ja voiton osuus.

3

Kannattavuuskuvio?

Kuvio, joka voidaan piirtää katetuottolaskennan pohjalta. Kokonaiskustannusten kuvioon lisätään vielä origosta lähtevä myyntituottosuora.

4

Kannattavuuskuvion katetuottoprosentti?

Ilmaisee sen, montako prosenttia katetuotto on myyntihinnasta ja tai myyntituotoista.

5

Kannattavuuskuvion kriittinen piste? (break even point)

Suoritemäärä tai myyntimäärä, jolla tuoto juuri riittävät kaikkien kustannusten kattamiseen eli tulos on nolla. Kriittisen pisteen oikealla puolella syntyy voittoa. Vasemmalla puolella tappiota. Jos tuotto- ja kustannuskäyrät eivät ole suoraviivaisia, kriittisiä pisteitä voi syntyä useita.

6

Kannattavuuskuvion varmuusmarginaali?

Nykyisen tai suunnitellun myynti- tai valmistusmäärän ja kriittisen pisteen erotus. Kertoo kuinka paljon nykyinen toiminta saa muuttua (% tai €), jotta ollaan kriittisessä pisteessä.

7

Katetuottokuvio?

Voidaan piirtää kannattavuuskuvion asemesta. Siinä pystyakselilla on tuottojen ja kustannusten sijaan niiden erotus eli tulos, voittoa tai tappiota. Katetuottosuoran lähtöpiste pystyakselilla, siis toiminta-asteella 0, on kiinteiden kustannusten verran tappiolla. Katetuottosuora leikkaa vaaka-akselin kriittisessä pisteessä, jolloin tulos on nolla.

8

Monituoteyrityksen katetuottokuvio?

Katetuottokuvio kuvaa yhden tuotteen valmistusta. Monivuoteyrityksessä yksittäiset tuotekohtaiset katesuorat ovat koko yrityksen katesuoran komponentteja. Siihen on katkoviivoilla piirretty kunkin tuotelajin katesuorat.

9

Katetuoton kaava?

myyntituotot - muuttuvat kustannukset

10

Katetuottoprosentin kaava?

100 x kate/myynti

11

Kriittisen pisteen laskeminen rahamääräisenä myyntinä?

100 x kiinteät kustannukset/katetuottoprosentti

12

Kriittisen pisteen laskeminen yksikköä kohti?

kiinteät kustannukset/katetuotto yksiköltä

13

Varmuusmarginaalin laskeminen myyntituottoja käyttäen?

nykyinen myynti - kriittisen pisteen myynti

14

Varmuusmarginaalin laskeminen suhdelukuna?

100 x (nykyinen toiminta-aste - kriittisen pisteen toiminta-aste) / nykyinen toiminta-aste

15

Herkkyysanalyysi?

Muunnellaan laskennan eri lähtöolettamuksia ja selvitetään niiden vaikutuksia lopputulokseen.

16

Tuloksen muodostumiseen vaikuttavat 4 tekijää?

1. myyntihinta: jos myyntihinta nousee, kannattavuus paranee
2. myyntimäärä: jos myyntimäärä kasvaa, kannattavuus paranee
3. muuttuvat yksikkökustannukset: jos ne alenee, kannattavuus paranee
4. kiinteät kustannukset: jos ne alenee, kannattavuus paranee

17

ceteris paribus - olettamus?

Muutettaessa yhtä tekijää muiden oletetaan pysyvän muuttumattomana. Esim edellä mainittujen neljän tekijän muuttuminen.

18

Jos tuotteen hintaa (100e/kpl) nostetaan 10%, paljonko myyntimäärä (50 kpl) saa laskea ilman että kannattavuus (kate euroissa) heikkenee?

1,1 x 100 x Y - 60 x Y = 2000 Mikä on uusi myyntimäärä Y?

Y = 40 kpl. Jos hintaa nostetaan 10%, myyntimäärä saa laskea 20% ilman, että kannattavuus euromääräisenä katteena mitattuna heikkenee. Jos tuotteen myynti todellisuudessa alenee tätä vähemmän, on hinnan nostaminen kannattavaa, muuten ei.

19

Miksi tuotteiden kannattavuutta kannattaa tutkia joskus myös mittaluvulla ''Katetuotto per PULLONKAULANTEKIJÄN YKSIKKÖ''?

Jos jokin tekijä on noussut toimintaa rajoittavaksi pullonkaulaksi, joka estää toiminnan laajentumisen. Myyntiponnistelut kannattaa suunnata silloin niin, että kokonaiskate maksimoidaan mainitun tunnusluvun pohjalta.

20

Katetuottolakennan puutteita? 1-4 kpl

1. Kustannusten jako muuttuviin ja kiinteisiin on usein liian pelkistettyä ajattelua
2. Katetuottolaskenta tuo mieleen ideaalisen kannattavuuskuvion. Käytännössä tuotto- ja kustannussuorat ovat täysin lineaarisia korkeintaan kapeilla vaihteluväleillä
3. Voitto ei ole sama kuin kate
4. Ei olekaan selvää, mikä katetaso on riittävä tai mikä katetaso edellyttää toiminnasta luopumista

21

Katetuottolaskennan puutteita? 5-8 kpl

5. Katetuottolaskenta voikin toimia vain lyhyellä aikavälillä ja suppeassa tarkastelutilanteessa
6. Katteen maksimointiajatteluun tulee liittää myös yrityksen koko kustannusrakenteen muutosten tarkasteluun.
7. Liikevaihtoluvusta lähtevä katelaskelma unohtaa myynnin oikaisuerät, esimerkiksi luottotappiot, alennukset ja rahdit.
8. Erilaisissa yrityksissä katteiden vertaaminen voi olla ongelmallista, erilaisten käsitetulkintojen vuoksi.

22

Kalkyylityyppi?

Tapa laskea.

23

Markkinointiyritys?

Tukkuliike tai vähittäiskauppa, joka myy toisten yritysten valmistamia tuotteita edelleen omille asiakkailleen. Tavoitteena on saada tavara kiertämään nopeasti.

24

Miten myyntituotoista lasketaan tulos?

Myyntituotot - Myytyjen tuotteiden hankintakustannukset
= Bruttotuotto

Bruttotuotto - Muut muuttuvat kustannukset
=Myyntikate

Myyntikate - Kiinteät erilliskustannukset vastuualueittain
=Erilliskate vastuualueittain

Erilliskate vastuualueittain - Kiinteät yhteiskustannukset
=Tulos

25

Tavaran kiertonopeus? kpl

vuotuinen myyntimäärä / keskimääräinen varasto

26

Tavaran kiertonopeus? €

myyntituotot - bruttotuotto (12 kk) / varaston arvo keskimäärin

27

Tavaroiden keskimääräinen varastointiaika eli varastossaoloaika (pv)?

365 / kiertonopeus