Joh. Las. 6.1-6.6 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 6.1-6.6 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 6.1-6.6 Deck (61)
Loading flashcards...
1

Tuotantoa on?

Kaikki toiminta, jolla saadaan aikaan tarpeita tyydyttäviä hyödykkeitä.

2

Taloudellisuuden periaate?

Kulloisillakin voimavaroilla eli resursseilla on pyrittävä saamaan mahdollisimman suuri tuotos mitattuna joko hyödykemäärän tai tarpeentyydytyksen mukaan. Tuotteet on tuotettava kilpailukykyiseen hintaan, kustannustehokkaasti ja halutun laatuisiksi.

3

Tuotekalkyyli?

Kuvaa yrityksen kustannuksia tuotetasolla ja mallintaa tuotannontekijöiden käytön ja tuotteen välisiä yhteyksiä rahamitoin.

4

Miten tuotannollinen yritys ja palveluyritys eroaa?

§Toinen tuottaa fyysisiä tuotteita - Toinen palveluita
§Tavarat aineellisia - Palvelukset aineettomia
§Omistusoikeus siirtyy ostossa - Omistusoikeus ei siirry
§Tuotanto ja kulutus eriaikaisia yleensä - Tuotanto ja käyttö kuuluu yhteen
§Myyjä tuottaa - Suora yhteys ostajan ja myyjän välillä yleensä välttämätön
§Tavaraa voidaan kuljettaa - Palvelua ei voida kuljettaa (palvelun välittäjää, esim siivooja, voidaan kyllä)
§Tavara voidaan esitellä ennen ostoa - Palvelua ei aina voida tehokkaasti
§Palautteen saaminen voi kestää - Palaute yleensä heti
§Ostaja/myyjä voi varastoida tavarat - Palvelua ei voi varastoida
§Myynti ja tuotanto toiminnallisesti ja ajallisesti yleensä toisistaan erillään - Myynti ja palvelun tuottaminen kuuluvat usein yhteen
§Tuotantosysteemin ohjailu sietää pitempiä taukoja ja suunnitteluja - Tuotantosysteemin ohjailu edellyttää nopeutta ja joustavuutta
§Tehtävän status on usein selvä - On tärkeää luoda status suorittajalle

5

Miten tuotantomuotoja eritellään?

A. Varastotuotanto tai asiakastuotanto
B. Vakiotuotanto tai tilaustuotanto
C. Yksittäistuotanto, sarjatuotanto tai yhtenäistuotanto.

VAi se on susta VT? no kYSY!

6

Tuotannonohjaus?

Yrityksen päätoimintojen sopeuttamista toisiinsa tuotantotavoitteiden aikaansaamiseksi.

7

Kustannuslaskennan tehtäviä ja käyttötilanteita?

1. Tuotehinnoittelu ja tarjouksen laadinta
2. tuotekohtaisen kannattavuuden arviointi
3. tuotevalintapäätökset
4. tuotteen elinkaarikustannus- ja -tuottolaskenta
5. valinnat tuotesuunnittelun alueella
6. tuotannon menetelmävalinnat
7. investointipäätökset
8. siirtosuoritteiden hinnoittelu
9. ostaa vai tehdä itse -päätökset
10. asiakaskohtaisen kannattavuuden arviointi
11. kustannuspaikka- ja toimintakohtainen taloudellisuusvalvonta
12. yleisen kustannustietoisuuden lisääminen
13. benchmarking
14. budjetoinnin ja rahoitussuunnittelun avustaminen
BIBS hae viisi T-paitaa VOYAgerista

8

Bencmarking?

Benchmarking (esikuva-analyysi/vertailuanalyysi) tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen.

9

Millainen kustannuslaskentajärjestelmän tulisi olla?

A. yksinkertainen B. luotettava C. riittävän nopea
D. taloudellisesti ylläpidettävissä E. mikä tärkeintä: sisällöltään sellainen, että organisaation toiminta ohajutuu tavoiteltuun lopputulokseen eli hyvään kannattavuuteen.

10

yk-lisä?

Yleiskustannuslisä.

11

Miten kustannuspaikkalaskennan tarvetta voidaan perustella?

Esimerkiksi että monituoteyrityksissä eri tuotteiden valmistukseen ei aina tarvita kaikkia yrityksen tuotantovälineitä ja toimintoja. Tuotteiden kustannusrakenteet ovat siis erilaisia.

12

Kustannuslaskennan tehtäviä ja käyttötilanteita esim?

1. tuotehinnoittelu ja tarjouksen laadinta
2. tuotekohtaisen kannattavuuden arviointi
3. tuotteen elinkaarikustannus- ja tuottolaskenta
4. investointipäätökset
5. siirtosuoritteiden hinnoittelu
6. asiakaskohtaisen kannattavuuden arvointi
7. benchmarking

13

Millainen tuotekohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän tulee olla, jotta se tyydyttää yrityksen tarpeet?

1. niin yksinkertainen, että se on ymmärrettävää
2. niin luotettava, että siihen uskotaan
3. niin nopea, että se ehtii vaikuttaa
4. taloudellisesti ylläpidettävä
5. tärkeintä usein: sisällöltään sellainen, että organisaation toiminta ohjautuu kannattavuuteen

14

Kustannusten kohdistamisen kaksi periaatteellista lähestymistapaa?

Katetuottolaskenta ja täyskatteellinen laskenta. Niiden ero on siinä, kuinka toiminta-asteen vaihtelusta riippumattomat kiinteät kustannukset otetaan huomioon yksikkökustannuksia määritettäessä.

15

Suoritekalkyylien kolme päätyyppiä?

1. minimi- eli katetuottokalkyyli
2. keskimääräiskalkyyli
3. normaalikalkyyli

Kalkyylityypit perustuvat siihen, että kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat ovat tyypillisesti välittömiä ja kiinteät välillisiä.

16

Minimi- eli katetuottokalkyyli?

-Minimikalkyylissä suoritteelle kohdistetaan vain ne kustannukset, jotka välittömästi ja lyhyen ajan kuluessa aiheutuvat sen valmistamisesta, markkinoinnista jne. Eli nimenomaan muuttuvat kustannukset.
-Kiinteitä kustannuksia ei lasketa mukaan, koska niiden ajatellaan syntyvän siitä huolimatta, valmsitetaanko tuotetta vai ei.
-Se noudattaaa katetuottoajattelun periaatetta. Kun tuote hinnoitellaan sen periaatteiden mukaan, muuttuvien kustannusten päälle on lisättävä sellainen kate, joka kattaa kiinteät kustannukset ja tavoitevoiton.

17

Minimikalkyylin kaava?

laskentakauden muuttuvat kustannukset jaettuna suoritemäärällä

18

Yhtä tuotetta valmistavan yrityksen tamminkuun kustannusraportti:
muuttuvat kustannukset: 5000 e
kiinteät kustannukset: 3000 e
tuotantomäärä: 50 kpl
toimintasuhden: 83,3%

laske tuotteen minimikalkyyli?

minimikalkyyli: 5000e/50kpl = 100 e/kpl

19

Keskimääräiskalkyyli?

Siinä suoritteelle kohdistetaan kaikki laskentakauden kustannukset. Menettely lähtee siitä, että niin muuttuvat kuin kiinteätkin kustannukset aiheutuvat tuotettavista suoritteista. Voi antaa realistisen kuvan tilanteesta varsinkin pitkän ajan vaihtoehtoislaskelmissa.

20

Keskimääräiskalkyylin kaava?

laskentakauden kokonaiskustannukset jaettuna suoritemäärällä

21

Yhtä tuotetta valmistavan yrityksen tamminkuun kustannusraportti:
muuttuvat kustannukset: 5000 e
kiinteät kustannukset: 3000 e
tuotantomäärä: 50 kpl
toimintasuhden: 83,3%

laske tuotteen keskimääräiskalkyyli?

keskimääräiskalkyyli: 8000e/50kpl = 160 euroa/kpl

22

Miksi keskimääräiskalkyyliä voidaan pitää huonona joskus?

Jos laskevan kapasiteetin käyttöaste laskee, yritys saattaa hinnoitella itsensä ulos markkinoilta. Kun käyttöaste laskee, keskimääräskalkyylin arvo nousee, mikä pakottaa nostamaan hintaa. Sen seurauksena myynti laskee ja käyttöaste taas laskee ja joudutaan nostamaan hintaa uudelleen.

23

Keskimääräiskalkyylin etu?

Se säilyttää realistisesti myös hyödyntämättömästä kapasiteetista johtuvan kustannuksen tuotteen kalkyylin, vaikka joku voikin sanoa, etteivät näitä kustannuksia aiheutua valmistetut tuotteet vaan valmistamatta jäävät tuotteet.

24

Normaalikalkyyli?

Siinä suoritteelle kohdistetaan kiinteitä kustannuksia vain normaalitoiminta-astetta vastaava määrä. Kalkyylin perustana on, että kiinteät kustannukset ovat välttämättömiä suoritteiden aikaansaamiseksi, mutta toimintasuhde ei saa vaikuttaa suoritteelle kohdistettavien kiinteiden kustannusten määrään.

25

Mitä varten normaalikalkyyli on kehtitetty?

Suoritekohtaisiin laskelmiin, toimintasuhteen vaihteluiden vaikutuksen eliminoimiseksi.

26

Normaalikalkyylin kaava?

(laskentakauden muuttuvat kust. / todellinen suoritusmäärä) + (laskentakauden kiinteät kust. / normaali suoritemäärä)

m/t + k/n MielienTerveysongelmia, Kato Nyt!

Normaali suoritemäärä voi olla sama kuin kapasiteetti.

27

Yhtä tuotetta valmistavan yrityksen tamminkuun kustannusraportti:
muuttuvat kustannukset: 5000 e
kiinteät kustannukset: 3000 e
tuotantomäärä: 50 kpl
toimintasuhden: 83,3%

laske tuotteen normaalikalkyyli?

(5000e/50kpl) + (3000e/60kpl) = 150 e/kpl

28

Milloin suoritekohtaisessa laskennassa puhutaan täyskatteisesta laskennasta eli omakustannuslaskennasta?

Kun käytetään normaali- tai keskimääräiskalkyyliä.

29

Tuotteen valmistusarvo?

Eli VA saadaan, jos vain valmistuskustannukset huomoidaan kustannuslaskennassa.

30

Minimivalmistusarvo?

Eli MVA, siitä voidaan puhua kun valmistusarvoon sisällytetään vain muuttuvia kuluja.