Joh. Las. 3.1-3.4 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 3.1-3.4 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 3.1-3.4 Deck (57)
Loading flashcards...
1

Taloudellisuus?

Eli taloudellinen tehokkuus; resursseja käytetään säästeliäästi, tuhlailematta.
Taloudellisuus saavutetaan, kun tuotantokustannukset ovat mahdollisimman pienet. Eli kaavana:
suoritemäärä / kustannukset
TAI
kustannukset / suoritemäärä

2

Laskentatilanne?

Sen muodostavat mm. kustannustiedon käyttötarkoitus, käytössä oleva aika, tieto ja muut resurssit, yrityksen tuotantomuoto ja se, kuinka kauaskantoinen tehtävä on. Laskentatilanteen määrittelyllä saadaan selville, mitkä kustannukset tulee ottaa mukaan laskelmaan.

3

Aiheuttamisperiaate?

Kullekin suunnittelun tai tarkkailun kohteena olevalle asialle, kuten toimenpiteelle, hankkeelle tai toiminnalle on kohdistettava vain ne kustannukset ja tuotot, jotka se on aiheuttanut tai aiheuttaa. Jos myytävän tuotteen kustannuksiin sisällytetään esimerkiksi toisen tuotteen varastokustannuksia, kuva tuotekohtaisesta kannattavuudesta vääristyy.

4

Kustannus?

Tuotannontekijän rahassa mitattu käyttö tai kulutus. Kirjanpidossa käytetään käsitettä kulu.

5

Kokonaiskustannukset?

= tuotannontekijöiden määrä x yksikkökustannukset

Eli kerrotaan jokaisen tuotantoprosessissa tiettynä ajanjaksona käytettävän tuotannontekijän määrä sen yksikkökustannuksella ja laskemalla näin saadut tuotannontekijäkohtaiset kustannuksen yhteen.

6

Kokonaistuotot?

= suoritteiden määrä x yksikköhinta

7

Tulos?

= tuoto - kustannukset

Eli kokonaistuottojen ja kokonaiskustannusten erotus.

8

Tuotannontekijäryhmät ja niitä vastaavat kustannuslajit?

TUOTANNONTEKIJÄRYHMÄ - KUSTANNUSLAJI
1. Raaka-aineet, yms. - Ainekustannukset
2. Työsuoritukset - Työkustannukset
3. Muut lyhytvaikutteiset tuotannontekijät - Lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut
4. Pitkävaikutteiset tuotannontekijämaksut - Pääomakustannukset

Kustannuslajeja voi jaotella aina pienemmäksi ja tarkemmaksi, jolloin niitä voi olla vaikka satoja isossa yrityksessä.

9

Työkustannuksia ovat?

Palkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset.

10

Henkilösivukustannukset?

Sairausvakuutusmaksu, Työeläkevakuutusmaksu, Tapaturmavakuutusmaksu, Työttömyysvakuutusmaksu ja
Ryhmähenkivakuutusmaksu.

SuTTuRaT

11

Lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut?

1. tarvikekustannukset 2. tila- ja laitevuokrat
3. energiakustannukset 4. tietoliikennekulut
5. kuljetus- ym. palvelukustannukset

KETTujen Tarvikekustannukset

12

Pääomakustannukset?

Poistot, vakuutukset ja sidotun pääoman korot.

13

Tuotto?

Laskentatoimessa: tietylle ajanjaksolle jaksotettu tulo. Rahoituksessa: pääoman synnyttämä tulo tietyllä ajanjaksolla

14

Tulolähdejaon mukaiset tuottojen pääryhmät?

1. Varsinaisen liiketoiminnan tuotot eli liikevaihto
2. Liiketoiminnan muut tuotot
3. Rahoitustuotot
4. Satunnaiset tuotot

15

Liikevaihto?

Yrityksen tietyssä ajassa synnyttämä myyntitulo; yrityksen myyntituottojen yhteenlaskettu määrä kirjanpitolain mukaisesti laskettuna

16

Potentiaalitekijät?

Kuten tontti, rakennukset, koneet ja organisaatio, muodostavat tuotantoprosessin. Ne kuluvat vähitellen niiden hyödyntämisen ja käyttöajan suhteessa usein ilman että kulumisella on välitöntä yhteyttä tuotettuun suoritteeseen. Erityisesti kiinteitä kustannuksia pidetään potentiaalitekijöinä. Potentiaalitekijät määrittävät paljolti yrityksen kapasiteetin.

17

Käyttötekijät tuotanto- ja kustannusteoriassa?

Kuten raaka-aineet, energia, poltto- ja voiteluaineet sekä koneiden varaosat, kuluvat tuotantoprosessissa. Niiden yhteys valmistusmäärään on joko suora tai välitön.

18

Kapasiteetti?

Enimmäissuorituskyky aikayksikössä.
Aikayksikkö voi olla päivä, viikko tai vaikka vuosi esimerkiksi.

19

Toiminta-aste?

Todellisen tuotannon määrä aikayksikössä.

20

Toimintasuhde?

100 x toiminta-aste/kapasiteetti

Esimerkiksi; Tehtaan kapasiteetti on 1000 yksikköä tuotteita kuukaudessa. Kysynnästä johtuen toiminta-aste on vain 800 yksikköä. Toimintasuhteeksi tarkastelukaudella saadaan siis:
Toimintasuhde = 100 x 800 kpl/1000 kpl = 80%

21

Kokonaissopeutus?

Yrityksen kapasiteettiin vaikutetaan panostamalla potentiaalitekijöihin, jolloin vaikutukset näkyvät erityisesti kiinteissä kustannuksissa.

22

Osittaissopeutus?

Yrityksen kapasiteettiin vaikutetaan käyttötekijöiden muutoksilla ja vaikutukset näkyvät tällöin erityisesti muuttuvissa kustannuksissa.

23

Tuotantofunktio?

Funktio, joka kuvaa sitä riippuvuutta miten yrityksessä käytettävä tekniikka ja teknologia vaikuttavat suoritemäärän tuottamiseen tarvittavien tuotannontekijöiden määrään ja syntyvään laatuun.
Eli tuotannontekijöiden määrän ja suoritemäärän välinen yhteys. KUITENKIN tuotannontekijöiden määrän kasvaessa suoritemäärä ei välttämättä kasva samassa suhteessa.

24

Ajansopeutus?

Yritys muuttaa työaikaa esimerkiksi ylitöillä, siirtymällä yhdestä vuorosta useampaan tai muuttamalla viikottaisten työpäivien määrää.

25

Tehonsopeutus?

Yritys muuttaa tuotantoprosessin vauhtia.

26

Määränsopeutus?

Yritys muuttaa hyötykäytössä olevien koneiden potentiaalitekijöiden määrää esimerkiksi varakoneiden avulla.

27

Kustannusfunktio?

Tietyn suoritemäärän aikaansaamisesta aiheutuneet kustannukset. Saadaan, kun tuotantofunktion tuotannontekijöiden määrät kerrotaan vastaavilla yksikkökustannuksilla.

28

Kiinteä kustannus?

Kiinteinä pidetään kustannuksia, jotka eivät lyhyellä aikavälillä muutu tuotannon määrän mukaan.
Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat rakennukset, koneet ja hallinto. Kiinteät kustannukset eivät kuitenkaan yleensä ole täysin kiinteitä. Jos tuotanto kasvaa niin joudutaan usein ostamaan lisää koneita. Kiinteät kustannukset voidaan jakaa seisontakustannuksiin ja valmiuskustannuksiin.
Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia:
-lämmitys ja siivous
-sähkön perusmaksut
-tila- ym. vuokrat
-koneiden sitoman pääoman korot ja (kalenteriajan mukaan laskettavat) poistot
-yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkat henkilösivukuluineen
-hallinto-, edustus-, atk- ja toimistotarvikekustannukset

29

Muuttuvat kustannukset?

Muuttuvista kustannuksista on kyse siinä tapauksessa, mikäli kustannukset kasvavat tai vähenevät toiminta-asteen muuttuessa. Muuttuvia kustannuksia sanotaan joskus myös määräkustannuksiksi.
Tyypillisiä muuttuvia kustannuksia:
-raaka-aineet, ostettavat osat, puolivalmisteet
-tuotantotoimintaan ostetut alihankintapalvelut
-valmistuksen palkat henkilösivukuluineen
-tuotannon mukaan vaihtelevat apupalkat, kuten kuljetus, lajittelu jne.
-energiankulutus
-koneiden, laitteiden, työkalujen ja kaluston ylläpito.

30

Alisuhtaiset kustannukset?

Kustannukset, jotka nousevat hitaammin kuin tuotannon määrä. Esimerkiksi kun ostetaan suuri määrä jotain raaka-ainetta, niin saadaan määräalennusta.