Joh. Las. 2.1-2.3 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 2.1-2.3 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 2.1-2.3 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Yleisen laskentatoimen tietojärjestelmän tehtävä?

Yrityksen taloustiedon keräys- ja rekisteröintijärjestelmä, jonka tuottamaa tietoa yrityksen omistajat käyttävät tehdessään yrityksen vuosituloksen voitonjakopäätöstä ja vahvistaessaan yrityksen tilinpäätöstä.

2

Johdon laskentatoimen tietojärjestelmän tehtävä?

Avustaa yrityksen johtoa.

3

Laskentatoimen systematiikka?

Eli johdon päätöstarpeiden ja laskentatoimen laskelmien samanaikainen tarkastelu.

4

Yleisen laskentatoimen tietojärjestelmä on?

Yrityksen laskentatoimen perustietopankki ja yrityksen rahaprosessin kuvaus, koska rahaprosessia kuvaava ja mittaava kirjanpidon tietojärjestelmä on sen ydinosa.

5

Johdon laskentatoimen tietojärjestelmä on?

Yleistä enemmän yrityksen talousprosessin rahamittainen kuvaus. Se käsittelee myös ei-rahapohjaista tietoa.

6

Mihin kolmeen osaan laskentatoimi jaetaan laskentatoimen systematiikassa?

1. Suunnittelulaskelmat (vaihtoehtolaskelmat+tavoitelaskelmat)
2. Tarkkailulaskelmat
3. Informointilaskelmat

7

Suunnittelua avustavat vaihtoehtolaskelmat?

Tähän kuuluu lyhyen ja pitkän aikajakson kannattavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden suunnittelua avustavat laskelmat. Tavoitteena on avustaa yritysjohtoa vertailemaan vaihtoehtoja.

8

Esimerkki pitkän ajanjakson vaihtoehtolaskelmasta?

Investointivaihtoehtoja vertailevat investointilaskelmat.

9

Esimerkki lyhyen ajanjakson vaihtoehtolaskelmasta?

Tuotantosuunnitteluun liittyvä vaihtoehtoisten tuotantotapojen kustannuslaskenta.

10

Tavoitelaskelmat?

Niiden päätyyppi on yrityksen budjetit. Tavoitelaskelmat avustavat yritysjohtoa toimintojen suunnittelussa ha tavoiteasetannassa.

11

Tarkkailulaskelmat?

Ovat usein tavoite- tai vaihtoehtolaskelmien sisältämien tuotto- ja kustannuserien toetutumatarkkailua jälkikäteen. Tavoitteena on analysoida tapahtunutta kehitystä verrattuna tavoitteisiin, oppia siitä ja korjata tarvittaessa. Budjettitarkkailua avustavat laskelmat ovat esimerkkejä tarkkailulaskelmista.

12

Johdon laskentatoimen tyypillisimmät pääluokat?

1. Kustannuslaskenta 2. Hinnoittelulaskenta 3. Budjetit
4. Tulosyksikkölaskenta 5. Investointilaskelmat 6. Uudet alueet
HUTI BK (Burger King veti kunnon hudin juustosämpylöillä)

13

1. Kustannuslaskenta? (cost accounting)

Pyrkii tuottamaan tietoa yrityksen tuotteiden tai palveluiden tuotannon suunnittelun avuksi. Vastaa laskentatoimen keinoin kysymykseen; mitä tuotteen valmistus maksaa? Tätä varten lasketaan mm. näitä:
A. kustannuslaji- ja kustannuspaikkakohtainen laskenta (esim. palkat)
B. toimintokohtainen kustannuslaskenta (esim. siivouksen kustannukset)
C. tuote- ja palvelukohtainen kustannuslaskenta (esim. metallitonnin kustannus)

14

Asiakaskohtaiset kannattavuusanalyysit? (customer account profitability)

Kustannuslaskennan osa. Niissä pyritään selvittämään kunkin asiakkaan yritykselle aiheuttamat erilliskustannukset.

15

2. Hinnoittelulaskenta?

Yrityksen tuotteen/palvelun hinnanasetanta (price setting). Kustannuslaskenta muodostaa perustan hinnanasetannalle, sillä tavoitehinnan on ylitettävä kustannukset.

16

Asiakaskannattavuuden kaava?

= erillistuotot - erilliskustannukset tai yhteiskustannukset

17

Yrityksen taloudellinen hintakilpailukyky?

= markkinahinta - tuotantokustannukset

18

3. Budjetit?

Tulosbudjetti ja rahoitusbudjetti ovat pääbudjetteja, jotka kokoavat osabudjetit yhteen. Osabudjetteja on myynti-, osto-, valmistus-, kustannus- ja investointibudjetit.

katsoin että TOR-lauta budjetit auki, ajattelin että KIVa MO

19

Budjetointi?

Budjettien käyttäminen yritystoiminnan taloudellisessa ohjauksessa. Sisältää suunnittelun, toteutuksen ja tarkkailun.

20

4. Tulosyksikkölaskenta? (profit center analysis)

Pyritään tuottamaan tietoja tulosyksikköjohdolle ja koko muulle johdolle, ennen kaikkea tulosyksikköjen kannattavuustavoitteista ja niiden toteutumisesta.

21

Tulosyksikköorganisaatio?

Eli hajautettu organisaatio, jossa vastuuta on delegoitu alemmalle tasolle. Tulosyksikköjä voivat olla esim. konsernien toimialat, tytäryhtiöt tai sisäiset tulosyksiköt.

22

Miksi yritys siirtyisi tulosyksikköorganisaatioksi?

Se lisää joustavuutta, nopeuttaa päätöksentekoa ja antaa ylimmälle johdolle mahdollisuuden keskittyä enemmän strategiseen johtamiseen, taktisen ja operatiivisen johtamisen sijasta.

23

5. Investointilaskelmat? (investment planning)

Kohdistuvat yleensä pitkän aikajakson investointiprojektien edullisuuden tarkasteluun. Voidaan arvioida investointien riskejä, investointien kannattavuutta ja investointien rahoitusvaikutuksia.

24

Strateginen laskentatoimi? (strategic accounting)

Strateginen johdon laskentatoimi pyrkii yhdistämään
johdon laskentatoimen, strategian sekä yrityksen strategisen aseman. Eli yhdistellään tietoja yrityksen kilpailijoista ja markkinoista myös. Sen tarkoitus on tuottaa tietoa yrityksen strategisista kilpailueduista ja menestystekijöistä.

25

Yrityksen ympäristölaskentatoimi? (environmental accounting)

Käsittelee yrityksen ympäristövaikutuksia ja antaa informaatiota niistä yritysjohdolle ja sidosryhmille. Se luokittelee yrityksen ympäristövaikutukset, mittaa niitä (jos mahdollista), ja tuottaa niistä kustannustietoa.

26

Laskentatoimen ongelmat eli probleemit pääluokittain?

1. Laajuusongelma 2. Arvostusongelma 3. Jakamisongelma 4. Mittaamisongelma
JAMaL

27

1. Laajuusongelma laskentatoimessa?

Sen ydinkysymys liittyy laskelmiin sisältyvien tuottojen ja ksutannusten laajuuteen. Mitä tuottoja ja kustannuksia laskelmiin sisällytetään? Laskelmien tunnusluvut saavat eri arvot riippuen laskentatoimen laajuusongelmien ratkaisusta. Yleisen laskentatoimen puolella laajuusongelman ratkaisut ovat normitetumpia kuin johdon laskentatoimessa, johtuen esim kirjanpitolainsäädännöstä.

28

2. Arvostusongelma laskentatoimessa?

Liittyy siihen, mitä arvoja laskentatoimessa käytetään. Yleisesti johdon laskentatoimessa käytetään hankintahintaista arvostusta (historical cost) ulkoisen laskentatoimen tapaan. Voidaan käyttää toki päivänhintaista (current cost) tai jälleenhankintahintaista (replacement cost) arvostusta.

29

3. Jakamisongelma laskentatoimessa?

Sisältää kaksi osaongelmaa: Jaksotusongelma ja Kohdistusongelma.

30

Jaksotusongelma laskentatoimessa?

Jakamisongelman osa-alue. Liittyy erityisesti pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (maa-alueet, rakennukset, koneet, atk-laitteet ja ohjelmat, tuotekehitys, aineettomat oikeudet jne.) jaksotukseen poistoina eri vuosille. Johdon laskentatoimen alueella jaksotusongelman ratkaisu edellyttää hyödykkeen (tietokone) tai hyodykeryhmän (atk-laitteet) teknis-taloudellisen käyttöajan tiedostamista, sillä se muodostaa yleensä perustan poistoajalle. Poistoaika voi poiketa, riippuen laskentatilanteesta. Jos teknologia vanhenee nopeasti, on tarpeen käyttää nopeampia poistoaikoja.