Joh. Las. 1.3-1.5 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 1.3-1.5 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 1.3-1.5 Deck (28)
Loading flashcards...
1

Miten pääomankiertokulkumallissa yrityksen toimintaa kuvataan?

Yritys määritellään taloudelliseksi yksiköksi, joka hankkii tuotannontekijöitä tuotannontekijämarkkinoilta, muuntaa ne tuotanto- tai palveluprosessissaan suoritteiksi ja myy nämä suoritteet suoritemarkkinoille.

2

Suorite?

Suorituksen tai prosessin tuloksena syntyvä tuote, tavara tai palvelu.

3

Yrityksen reaaliprosessi?

Tuotannontekijän hankinta, sen muuttaminen tuotannossa suoritteeksi ja suoritteen myynti suoritemarkkinoilla.

4

Mitä lukeutuu yrityksen ''voitonjakoon''?

Osingot, korot ja verot. Lisäksi vieraan pääoman lainalyhennykset.

5

Yrityksen talouden 3 suurinta tavoitetta?

A. kannattavuus B. maksukykyisyys C. tuottavuus

6

KasKaRa-ajattelu?

Ajattelua, jossa pohditaan, miten yritys hallitsee Kasvun, Kannattavuuden ja Rahoituksen välisen yhteyden toiminnassaan.

7

Rahatalous?

Eli finanssitalous, joka käsittelee rahaa ja erilaisia arvopapereita. Käsittelee rahoitusrakennetta ja likviditeettiä.

8

Reaalitalous?

Reaalitalous taas se, joka tuottaa ja kuluttaa hyödykkeitä sekä reaali-investointeja (rakennuksia, koneita, kiinteistöjä jne.). Käsittelee kannattavuutta ja tuottavuutta.

9

Mikä on tärkein yrityksen taloustavoitteista?

Kannattavuustavoite, koska muut tavoitteet ovat sille alisteisia, eräänlaisia keinoja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

10

Milloin yrityksen toiminta on kannattavaa?

Kun se kykenee toiminnan tuotoillaan kattamaan toimintamenonsa ja muut maksunsa sekä saavuttamaan asettamansa kannattavuustavoitteensa.

11

Absoluuttinen kannattavuus?

Määritellään kirjanpidon tietojärjestelmän rekisteröintijärjestelmän perusteella suoriteperusteisesti yrityksen vuosituloksen osalta seuraavasti:

YLEISEN LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ:
Tuotot - Kulut = Voitto

JOHDON LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ:
Tuoto - Kustannukset = Voitto

Absoluuttiset kannattavuustavoitteet voidaan määritellä lyhyen aikavälin tavoitteiksi.

12

Suhteellinen kannattavuus?

Yrityksen saavuttaman absoluuttisen kannattavuuden suhteuttaminen siihen pääomapanostukseen, joka yritykseen on tehty aikaansaadun voittotason saavuttamiseksi.
+Jos käytetty paljon pääomaa, on absoluuttisen voitonkin olla suurempi

Suhteellinen kannattavuuskäsite=
toiminnan tulos/sijoitettu pääoma

Suhteelliset kannattavuustavoitteet taas voidaan määritellä pitkän aikavälin tavoitteiksi.

13

Mikä hyöty suhteellisesta kannattavuustavoitteesta on?

Sen avulla yritys voi vertailla omaa kannattavuustasoaan muiden yrtitysten kannattavuustasoihin ja vaihtoehtoisiin sijoitusvaihtoehtoihin.

14

Käyttöpääoma?

Käyttöpääoma (working capital) mittaa yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja siten myös pääoman käytön tehokkuutta.

15

Miten talousjohto valvoo likviditeettiä?

Ohjaamalla kassamaksujen ja kassastamaksujen rahavirtoja, hallitsemalla käyttöpääoman määrää, tarkkailtava maksuaikoja ja likviditeettireservin pitämisellä tarpeeksi suurena.

16

Miksi yrityksen on hyvä olla vahvasti omarahoitteinen?

Sellainen yritys selviytyy maksuvelvoitteistaan velkaista paremmin myös vaikeissa oloissa, koska sen lainanlyhennykset ja korkomaksut ovat velkaista pienemmät.

17

Mitä tuottatuustavoitteet käsittelevät?

Yrityksen keskeisten tuotannontekijöiden käytön tehokkuuden tarkastelua, eli tuottavuus. Työn tuottavuus ja pääoman tuottavuus ovat talousohjauksen näkökulmasta keskeisimmät tuottavuustavoitteiden alueet.

18

Miten hyvä kannattavuus näkyy usein yrityksessä?

Vahvana likviditeettinä, kasvavana vakavaraisuutena ja korkeana tuottavuutena.

19

Mistä heikko likviditeetti usein johtuu?

Huonosta kannattavuudesta, korkeasta velkaantumisesta tai ylinopeasta kasvusta.

20

Vaihto-omaisuus?

Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuus jaetaan aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin tuotteisiin/tavaroihin, muuhun vaihto-omaisuuteen ja ennakkomaksuihin.

21

Mihin kolmeen vaiheeseen talousjohtaminen voidaan jakaa?

A. Suunnittelu (budjetointi)
B. Toteuttaminen (suunnitelmien toteutus pävittäin, kustannuslaskelmien laadinta, rahoituksen järjestäminen, tilinpäätöksen valmistelu)
C. Valvonta (suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta)

22

Talousjohto on jaettu usein kahteen päätoimintoon?

1. Rahoitushallinto (yritykse rahoituksen johtaminen)
2. Talousjohto (talousjohdon muut tehtävät; kannattavuuden hallinta ja tietojärjestelmien kehitys)

23

Operationalisointi talousjohtamisessa?

Tavoitteiden määrittämistä tarkkaan ja mitattavaan muotoon. Eli johdetaan tunnuslukujen avulla. Operationaalistamisen avulla kannattavuutta voidaan mitata yrityksen tuloslaskelman tilikauden voiton avulla. Tilikauden voitto on tällöin kannattavuuden operationaalistettu vastine eli kannatavuuden mittari.

24

Tunnusluku?

Se mittaa yrityksen taloustavoitteita numeerisesti ja operationaalistaa täten yrityksen taloustavoitteet. Voi olla absoluuttinen tai suhteellinen tunnusluku.

25

Absoluuttinen tunnusluku?

Esim yrityksen tilikauden voitto kannattavuuden mittarina.

26

Suhteellinen tunnusluku?

Esim yrityksen vakavaraisuutta mittaava omavaraisuus-tunnusluku, joka voidaan määritellä muotoon:
yrityksen oma pääoma per yrityksen taseen loppusumma.

27

Tunnuslukujohtaminen?

Yrityksen talouden johtamista tunnuslukujen avulla. Tunnusluvuille asetetaan tavoitearvot, joihin toteutuneita arvoja verrataan ja näiden perusteella tehdään korjaustoimenpiteitä.

28

Mitä tunnuslukujohtaminen edellyttää?

Että yrityksen taloustavoitteet ovat tiedossa, niille on löydetty hyvät mittarit eli tunnusluvut ja tunnusluvuille on osattu asettaa oikeat tavoitearvot.