Kap 10 Kalkyler för särskilda beslut Flashcards Preview

Ekonomistyrning FEG100 > Kap 10 Kalkyler för särskilda beslut > Flashcards

Flashcards in Kap 10 Kalkyler för särskilda beslut Deck (9)
Loading flashcards...
1

Vad menas med rutinmässiga och icke-rutinmässiga kalkylsituationer?

"* Rutinmässiga kalkylsituationer: När de är ofta återkommande. Kalkylobjekt, kalkylsituation och ekonomiska konsekvenser är likartade från kalkyltillfälle till kalkyltillfälle. Hör används ofta på förhand fastställda kalkylmallar.

* Icke-rutinmässiga kalkylsituationer: När företaget behöver upprätta speciella kalkyler i varje kalkylsituation. Det kan handla om följande:
- Beslut vid ledig kapacitet
- Beslut vid full kapacitet
- Beslut om att köpa in eller producera själv
- Beslut om nedläggning av segment"

2

Vid beslutsfattande finns det ut kalkylsynpunkt två viktiga principer. Vilka är dessa principer och vilken är innebörden av dem? Exemplifiera gärna.

"Endast framtida intäkter och kostnader är beslutsrelevanta - Denna princip menar att man inte kan ta beslut som påverkar det förgångna, vilket leder tillatt endast framtida intäkter och kostnader är beslutsrelevanta. I en situation där det är omöjligt att göra en kostnad ogjord så spelar det ingen roll vad man betalat för resursen. Alternativet är att itne sälja överhuvudtaget, vilket skadar företaget mer än att sälja till förlust.

Endast framtida intäkter och kostnader som skiljer sig åt mellan alternativen är beslutsrelevanta - Om intäkter och kostnader är lika för alternativen, är det inte meningsfullt att beakta dem, eftersom de inte tillför något av värde ur beslutssynpunkt."

3

Vilka innebörder har begreppen sär- och samkostnad i ett beslutssammanhang?

"Särkostnad = Beslutsrelevant kostnad.

Samkostnad = En kostnad som inte tillkommer eller bortfaller för ett visst handlingsalternativ."

4

Vad menas med begreppet alternativkostnad?

Ibland väljer man bort ett visst handlingsalternativ vid ett beslut. Denna uppoffrings värde är alternativkostnaden, vilket ses som överskottet man förlorar vid den bästa alternativa användningen av en resurs. Finns ingen alternativ användning av den knappa resursen är alternativkostnaden noll(0).

5

Vad menas med icke-återvinningsbara kostnader (ibland även benämnda ''sunk costs'' och förlorade kostnader)?

Ej återvinningsbara kostnader är förlorade kostnader, alltså kostnader för redan anskaffade resurser som inte kan påverkas (falla bort) och som inte går att få tillbaka. Med tanke på att de inte har någon bäring på framtiden så är de alltså ALDRIG beslutsrelevanta.

6

Vad menas med operationell vinst? Med operationell förlust?

" + Särintäkt
- Särkostnad
- Alternativkostnad
---------------------------
= Operationell vinst eller operationell förlust"

7

Vilka handlingsalternativ står i fokus vid beslut vid ledig kapacitet? Varför har företag ledig kapacitet på kort sikt? Vilket är beslutskriteriet vid beslut vid ledig kapacitet? Vilken annan information än kalkylinformation behöver beaktas innan beslut vid ledig kapacitet fattas?

"Det kan vara fördelaktigt att på kort sikt ta uppdrag eller order trots att de inte täcker självkostnaden. Så länge särintäkterna överstiger särkostnaderna, är det fördelaktigt att acceptera order eller uppdrag. Detta för att täckningsbidragen då hjälper till att täcka en del av de kostnader som företaget har oavsett om order och ppdrag accepteras eller inte. Denna regel ska endast appliceras på kort sikt, på lång sikt måste företaget få full täckning för samtliga av sina kostander för att gå med vinst. Om företagets lediga kapacitet bedöms inte bedöms vara tillfällig så behövs beslut tas för att få ner kapacitet eller nedläggning.

Andra aspekter att beakta vid ledig kapacitet:
* Svårt att återigen höja priser efter man sänkt dem.
* Erbjuds en kund lågt pris kan detta krävas av andra.
* Om man reserverar sin kapacitet genom att sänka priserna löper man risken att inte kunna acceptera mer lönsamma order/uppdrag.
* Råder en konkurrens mellan företagets egna produkter kan en sänkning på en vara skada försäljning på en annan.
* Konkurrenter kan sänka priser lika mycket eller mer och skapa ett priskrig som inte är lönsamt för någon av parterna.

Istället för att belägga sin lediga kapacitet enligt särintäkts- och särkostnadsregeln kan företag i sådana tider ägna sig åt andra aktiviteter såsom reparationer, underhåll, kompetensutveckling och andra verksamhetsförbättringar. Ett alternativ kan också vara att fylla sin lediga (ouppfyllda) kapacitet för skapandet av lager. "

8

Vilka handlingsalternativ står i fokus vid beslut vid full kapacitet? Varflr har företag full kapacitet på kort sikt? Vilka är beslutskriterierna vid beslut vid full kapacitet (Vilka t.ex. varor och tänster ska företag satsa på)? Under vila omständigheter är det relevant att beakta en alternativkostnad vid beslut vid full kapacitet? Vilken annan information än kalkylinformation behöver beaktas innan beslut vid full kapacitet fattas?

"Alternativ 1: Det mest fördelaktiga handlingsalternativet är det där täckningsbidraget per ianspråktagen enhet av den trånga sektorn är stört.
Alternativ 2: Det mest fördelaktiga handlingsalternativet är det som uppvisar det största totala täckningsbidraget.

På kort sikt har ett företag full kapacitet pga tex att företagets maskinkapacitet begränsar tillverkningen, kapaciteter på försäljningsavdelningen begränsar försäljningen, tillgången på material begränsar tillverkningen elelr att tillgången på varor begränsar försäljningen. Kalkyltekniskt bör man välja det/de alternativ som ger störst överskott. När man väljer bort ett alternativ för ett annat skapas en alternativkostnad som bör tas med i beräkningen. Kunder och konkurrenter bör tas med i beräkningen vid full kapacitet då de kan påverka stort om företaget inte lyckas mätta eftefrågan med sitt utbud, då kunder kan gå över till konkurrenter och dessa kan ta över marknadsandelar som kan vara svåra att ta tilbaka."

9

Av vilka skäl kan ett företag vilja köpa in t.ex. varor och tjänster istället för att producera självt? Vilket är beslutskriteriet vid beslut om att köpa in eller producera själv? Under vilka omständigheter är det relevant att beakta en alternativkostnad vid beslut om att köpa in eller producera själv? Vilken annan information än kalkylinformation behöver beaktas innan beslut om att köpa in eller producera själv fattas?

"Skälen för att outsourca kan vara brist på kapacitet kvalitet elelr kompetens alternativt att egen tillverkning associeras med investeringar som företaget inte klarar av att ta själva. Beslutskriteriet är huruvida vilket alternativ som har lägst relevanta kostnader, där företag bör välja det alternativ vars relevanta kostnader är minst. Finns en alternativ användning för kapaciteten så ska alternativkostnaden ses som en relevant särkostnad och injluderas i kalkyleringen.
Aspekter att ta i beaktning:
- Leverantörens pålitlighet.
- Om man som företag vill dela med sig av tillverkningskunskap som kan vara en konkurrensfördel.
- Om outsourcingen påverkar rådande personalstruktur negativt. "