Kap 2 Ekonomistyrningens grundbegrepp Flashcards Preview

Ekonomistyrning FEG100 > Kap 2 Ekonomistyrningens grundbegrepp > Flashcards

Flashcards in Kap 2 Ekonomistyrningens grundbegrepp Deck (7)
Loading flashcards...
1

Vad står begreppet effektivitet för? Vilka svårigheter finns när de gäller fastställande och tolkning av effektiviteten i ett företag?

"Begreppet effektivitet kan definieras som grad av måluppfyllelse. Effektivitet bestäms alltså som förhållandet mellan värdet av vad som åstadkommits (utflödet) och värdet av de resurser som satts in och de prestationer som gjorts för att åstadkomma resultatet (inflödet) i förhållande till ett mål.

Effektivitet = Värdet av utflöde / Värdet av inflöde

Effektivitet som lönsamhet = Resultat / Kapital

* Det kan vara problematiskt att fastställa och tolka effektivitet då det inte är ett obektivt uttryck för hur väl ett företag bedriver sin verksamhet. Det bestäms i förhållande till målsättningen.
* Det kan också vara så att exempelvis en stigande effektivitet beror på annat än företagets egna insatser.
* Det är viktigt att ta hänsyn till att det kan finnas flera målsättningar i en organisation vilket gör att effektiviteten måste mätas på flera olika nivåer.
* Tidshorisonten är också extremt viktig vid mätning av effektivitet då man på kort sikt kan pressa fram en hög effektivitet genom att utnyttja befintliga resurser maximalt. Det blir ett då oundvikligt ett hot mot framtida effektivitet.

I och med denna svårighet att definiera begreppet så har ''förmågan att överleva'' förslagits som det slutliga kriteriet. "

2

Vad står begreppet produktivitet för? Vilka svårigheter finns när det gäller fastställande och tolkning av produktivitet i ett företag?

"Begreppet produktivitet avser samma förhållande som effektivitetsbegreppet men syftar istället till kvantitet istället för värdet.

Produktivitet = Kvatitet utflöde / Kvantitet inflöde

Ett mått på produktiviteten i ett konsultföretag kan vara antalet debiterade konsulttimmar i förhållande till antalet arbetade timmar eller i ett tillverkande bolag antalet maskinarbetade produkter skapade i förhållande till förbrukade maskinarbetningstimmar.

Problemet med mätning och tolkning av produktivitet är liknande de för effektiviteten där man inte kan vara helt säker på vad som orsakar produktivitetsändring, tidsaspekten behöver naturligtvis beaktas då kortsiktig produktivitet kan stå i strid med långsiktig osv. "

3

I många sammanhang talas det om inre och yttre effektivitet. Vad står begreppen för?

"* Inre effektivitet handlar om ''att göra saker rätt'' och förknippas ofta med produktivitet, kostnadseffektivitet, ordning och reda och väl utvecklade rutiner och system.

* Yttre effektivitet handlar om ''att göra rätt saker'' och syftar till att företagets relationer till omvärlden, såsom affärsmässighet, tillväxt, kvalitet och service eller vad som kan kokas ner till begreppet ''kundvärde'', alltså hur kunderna värderar företagets varor och tjänster. Ökad produktivitet kan också komma till bekostnad av kvalitet. "

4

"Vilka innebörder har följande begreppspar?
* Inbetaning och utbetalning
* Inkomst och utgift
* Intäkt och kostnad på bokmässiga grunder
* Intäkt och kostnad på kalkylmässiga grunder"

"* Inbetaning och utbetalning - Begreppen är knutna till de tillfällen då överföringar av likvida medel sker.
* Inkomst och utgift - Begreppen är knutna till företagets affärstransaktioner med externa parter. Enligt redovisningspraxis suppstår inkomst det datum fakturor (eller kassakvitton) för sålda varor och tjänster är daterade. Enligt strikt företagsekonomisk mening uppstårutgifter när anskaffade varor levereras och tjänster utförs. Enligt redovisnignspraxis uppstår utgifter dock när fakturor anländer eller det datum de är daterade.
* Intäkt och kostnad på bokmässiga grunder - Intäkter utgörs av värdet av de prestationer (den försäljning) som utförts under en tidsperiod varför de sägs utgöra periodiserade inkomster. Kostnader utgör värdet av den resursförbrukning eller de uppoffringar som gjorts för att åstadkomma de prestationer (den försäljning) som utförts under en tidsperiod. Kostnaderna sägs därför utgöra periodiserade utgifter.
* Intäkt och kostnad på kalkylmässiga grunder - Intäkt när det kommer till kalkylmässiga grunder avser inte en period utan bestäms dem oberoende av om någon försäljning sker eller inte och kostnader avser resursernas återanskaffningsvärde eller alternativvärde(alternativkostnad).

Ex Kalkylmässiga intäkter ochkostnader:
Ett företag har fått en order på förpackningar i kartong. Intäkterna samt kostnaderna uppkommer när då företaget producerar dessa förpackningar och inte kopplat till en period eller om det faktiskt sker en försäljning elelr inte. "

5

Vilka skillnader finns mellan bokföringsmässigt och kalkylmässigt resultat?

"Exempel:

Ett företag producerar 100 st bord. Under perioden har 75 bord sålts för 10 000 kr/st, vilket sammantaget blir 750 000 kr. Kostnadern för de producerade borden uppgår till 6 000 kr/st, vilket sammantaget blir 600 000 kr.

1. Bokföringsmässigt resultat - Endast de under perioden sålda borden beaktas vid beräkningen. Det bokföringsmässiga resultatet uppgår därmed till 300 000 kr. De 25 bord som inte sålts utgör istället en tillgång till ett värde av 150 000 kr.

2. Kalkylmässigt resultat - Kan beräknas på flera olika sätt.
a) Periodens intäkt (försäljning) ställs mot periodens kostnad för tillverkningen (750 000 - 600 000 = 150 000).
b) Förväntad intäkt (försäljning) ställs mot periodens kostnad för tillverkningen (1 000 000 - 600 000 = 400 000)."

6

Vad står begreppet lönsamhet för? Ge två exempel på mått på ett företags lönsamhet.

"Lönsamheten beräknas som ett kvotmåll, ett relationstal. Företagets resultat sätts då i förhållande till en viss storhet.

Lönsamhet = Resultat/Kapital

Olika slag av lönsamhetsmått kan vara räntabilitet som kan mätas genom att förhålla sig till eget kapital alternativ totalt kapital.

R(t) = (Resutlat efter finansiella poster+räntekostnader) / Totalt kapital

R(e) = Resultat efter finansiella poster / Eget kapital"

7

Varför sägs det ofta att lönsamhet är ett bättre uttryck än resultat för hur ''bra'' eller ''dåligt'' ett företag går?

Resultatbegreppet är viktigt och används i stor utsträckning, men har begränsningar vid mätning av hur bra ett företags verksamhet går. Anledningen till varför lönsamhet är ett bättre mått för att mäta detta är att företagets resultat sätts i relation till t.ex. eget eller totalt kapital. Det sätts alltså i förhållande till hur mycket som är investerat för att lyckats prestera resultatet i fråga.