Kap 11 Budgetering Flashcards Preview

Ekonomistyrning FEG100 > Kap 11 Budgetering > Flashcards

Flashcards in Kap 11 Budgetering Deck (9)
Loading flashcards...
1

Vilka innebörder vill du tillskriva begreppen budget och budgetering?

En budget är planen av ett företags finansiella medels hantering. Budgeteringen är den styrningsmetod som innebär uppställandet och användandet av dessa budgetar.

2

Vad är en delbudget?

Delbudgeten är budgetar över olika områden (personal, material, investeringar osv).

3

Vad är en huvudbudget?

De olika delbudgetarna skapar huvudbudgetar, vilka det finns tre av: Resultarbudget, likviditetsbudget och budgeterad alansräkning.

4

Vad är en resultatbudget?

Resultatbudgeten är en plan för hur intäkter och kostnader för verksamheten leder till ett resultat. Den visar om företaget lyckas skapa vinst för verksamheten.

5

Vad är en likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten är en plan för hur pengar ska anskaffas och användas. Den visar vilka medel som finns tillgängliga, vilka medel som betalas in till företaget och vilka medel som betalas ut. Den ger en uppfattning om likviditeten räcker till.

6

Vad är en budgeterad balansräkning?

En budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder och vilket eget kapital ett företag planeras ha vid en viss tidpunkt.

7

Inom företagsekonomin talar man ofta om strategisk, taktisk och operativ planering. Vad betyder de tre slagen av planering? Vilket slag av planeringen är budgetering?

"* Strategisk planering: Långsiktig planering om verksamhetens inriktning, vilka marknader man ska konkurrera, vilka tänster och varor man ska tillhandahålla och till vilka kundgrupper detta ska ske. Tidshorisont över 3 år.

* Taktisk planering: Går mer in på den kvanitativa delen kring verksamheten och för hur den strategiska planeringen kan förvärkligas. Kan handla om vilka kvantiteter produktuion ska ha kapacitet för och om hur organsiationen ska bemannas. Alltså rutiner, regler och riktlinjer med 1-3 års tidshorisont.

* Operativ planering: Planering av aktiviteter, hur det löpande arbetet i företaget ska genomföras under den närmast kommande perioden. Beslut anpassas till de turiner och riktlinjer som tagits fram i den taktiska planeringen. Handlar om frågor som planering av enskilda order och transporter m.m.

Med tanke på dess natur och tidshorisont ligger budgetering närmast taktisk planering och handlar ofta om just kvantiteter i olika benämning och verksamhetsområden.
"

8

Vilken tidshorisont har budgeteringen vanligen?

Verksamhetsår.

9

I många företag läggs mycket möda ned på budgetering. Men vad är det egentligen man vill uppnå genom att budgetera, dvs vilka är budgeteringens syften?

"* Planering - Utgångspunkt i för det som ska göras för att implementera ett företags strategi. Används för att planera aktiviteter som försäljning, produktion, inköp, personalrekrytering, investering osv. Genom att planera för olika händelser och aktiviteter så kan företag också analysera intäkts-strömmarna i företaget och därmed dess likviditet.

* Samordning - När försäljningsavdelningen upprättar en budget vet tex produktionsavdelningen hur mycket de förväntas producera. Budgeteringen stärker därför integrationen mellan olika företagsenheter.

* Resursallokering - Budgeteringen säkerställer att fördelningen av resurser sker enligt vad olika företagsenheter behöver.

* Dimensionering - Budgeteringen hjälper till att bestämma omfattningen på verksamheten. Konkret sker detta genom atttillgänglig kapacitet jämförs med efterfrågan kapacitet och så bestäms kapacitet utefter detta.

* Ansvarsfördelning - Budgetar blir ofta medel för att fördela det konkreta ansvaret och för att följa upp och värdera utförda prestationer.

* Uppföljning - Genom budgetering kan plan jämföras med utfall vilket gör det lätt att jämföra och följa upp dessa.

* Kommunikation - Budgeteringen skapar bättre kommunikation i företaget där problem och lösning presenteras och där olika enheter kan få insikt om varandras verklighet.

* Medvetenhet - Budgeteringen skapar medvetenhet för vilka olika faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet och på vilket sätt detta sket.

* Målsättning - Med budgetering kan målsättning förmedlas till olika företagsenheter där de vet vad som förväntas av dem.

* Motivation - Budgeteringen kan motivera anställda att prestera i linje med de förväntningar företaget har på dem.

* Belöning - I många företag är bonusar kopplade till budgeten, där om de anställda når ett visst utfall kan få belöningar som då benäms som skillnaden mellan budgeterade värden och själva utfallet."