Kap 5 Resultatplanering Flashcards Preview

Ekonomistyrning FEG100 > Kap 5 Resultatplanering > Flashcards

Flashcards in Kap 5 Resultatplanering Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vad menas med resultatplanering och vilka användningsområden finns?

"I resultatplanering studerar man sambandet mellan intäkter, rörliga kostnader, fasta kostnader och volym och används i budgeterings-, prissättnings-, marknadsförings- och tillverkningssituationer. Kan ge svar på frågor som:

* Vilket resultat erhålls vid ett försäljningspris på 100kr/produkt?
* Vilken vinst erhålls vid en försäljningsökning med 1000 enheter?
* Vid vilken volym är intäkterna lika stora som kostnaderna?
* Hur mycket mer måste säljas för att vinst ska uppstå?
* Ger reklamsatsning, införande av försäljningsprovision eller en sänkning av priset bäst resultat?
"

2

Vad är den matematiska ansatsen för resultatplanering enligt totalanalys?

Pris per styck X Volym - Rörliga kostnader X Volym - Fasta kostnader = Resultat

3

"I totalanalys med hjälp av den matematiska ansatsen, vilket är uttrycket för:
* Totala intäkter?
* Totala rörliga kostnader?
* Totala kostnader?"

"Pris per styck X Volym = Totala intäkter

Rörlig kostnad X Volym = Totala rörliga kostnader

Rörlig kostnad per styck X Volym + Fasta kostnader = Totala kostnader"

4

"I totalanalys med hjälp av ansatsen med diagram, hur framkommer följande:
* Totala intäkter?
* Totala rörliga kostnader?
* Totala fasta kostnader?
* Totala kostnader?
* Resultat?"

I ett resultatdiagram enligt totalanalys ska de fasta kostnaderna, de rörliga kostnaderna och intäkterna kombineras i ett diagram med Y-axeln KR och X-axeln Volym. Genom att studera diagramet kan vi se hur vi går ifrån en förlust då de totala kostnaderna är högre än intäkten, till vinst där intäkterna är högre än de totala kostnaderna. Skillnaden mellan intäkterna och de totala kostnaderna i diagramet är alltså resultaten.

5

Vad menas med kritisk punkt och vilka två komponenter består den av i totalanalys?

Den kritiska punkten är nollpunkten eller break-even där resultaten är noll. Den kritiska punkten består av två komponenter: De kritiska Volymen och den kritiska Intäkten.

6

Vilket samband gäller mellan intäkter, kostnader och resultat och den kritiska punkten i totalanalys med hjälp av den matematiska ansatsen?

"Följande samband gäller för den kritiska punkten:

Pris per styck X Volym - Rörliga kostnader X Volym - Fasta kostnader = 0"

7

Vad menas med säkerhetsmarginal och på vilka två sätt kan den uttryckas i totalanalys?

Säkerhetsmarginalen är skillnaden mellan faktiska tal och kritiska tal och kan uttryckas i antingen volym eller totala intäkter och däremellan i absoluttal och procenttal. Säkerhetsmarginalen anger alltså med hur mycket den totala intäkten eller volymen kan minska innan en förlust uppstår.

8

Hur kan säkerhetsmarginalen uttryckt i volym och intäkt beräknas i totalanalys med hjälp av den matematiska ansatsen (ange hur de kan beräknas både som absolut- och procenttal)?

"Säkerhetsmarginalen kan beräknas som absoluttal vilket är följande:

Faktisk volym/totalintäkt - kritisk volym/totalintäkt = säkerhetsmarginalen (antalet enheter eller totala intäkter i kronor som kan minska innan förlust uppstår)

Eller i procent:

(Faktisk volym/totalintäkt - kritisk volym/totalintäkt) / Faktisk volym/totalintäkt = säkerhetsmarginalen i procent (antalet enheter eller totala intäkter i kronor uttryckt i procent, som kan minska innan förlust uppstår)"

9

Hur kan resultatplanering med hjälp av totalanalys tillämpas på flervaru- och flertjänsteföretag (förklara huvuddragen)?

"Metoden för att tillämpa totalanalys på flervaru- och flertjänsteföretag görs av att uttnyttja vägda medelvärden. Den matematiska är fortfarande den samma men vi använder alltså de vägda medelvärdena för volym samt intäkter. För att få fram de vägda medelvärdena görs följande:

Har vi olika produkter med olika pris per styck (300, 500, 400), rörlig kostnad (100, 200, 300) samt volym (900, 400, 300) kan en uträkning se ut som följande:

Volymvägning: 900/1600=56,25%, 400/1600=25%, 300/1600=18,75%

Pris per styck: 300 x 56,25% + 500 x 25% + 400 x 18,75% = 368,75
Rörlig kostnad per styck : 100 x 56,25% + 200 x 25% + 300 x 18,75% = 162,50

Det fulständiga sambandet mellan intäkter, kostnader och resultat får därmed följande utseende:
368,75 x 1600 - 162,50 x 1600 - 300 000 = 30 000
Företaget når en vinst på 30 000kr.
"

10

Vilka viktiga antaganden bygger resultatplanering på?

"* Förändringar i kostnader beror på en faktor
Förändringar i kostnader antas bero på endast en faktor, vilket är volymen. Detta är såklart inte alltid fallet utan kan bero på andra kostnadsdrivare. Inte heller faktorer som t.ex. produktivitetsändringar, faktorprisförändringar och förändrade arbetsmetoder antas påverka kostnaderna under den tidsperiod som resultatplaneringen avser utan att man gör en mer ingående analys av läget.

* Intäkt och rörlig kostnad per styck är konstanta
Mest troligt är inte intäkts och rörlig kostnad per styck faktiskt linjära vilket resultatplaneringen visar. Dock kan det skapas en bra generaliserad bild av läget utan dessa parametrar vilket av naturliga orsaker komplicerar läget.

* Fasta kostnader är konstanta
De fasta konstnaderna antas vara konstanta medans dem likväl kan vara halvfasta eller rent av ändra pris resultatplaneringens relevanta område.

* Kostnader kan indelas i rörliga och fasta
Resultatplaneringen förutsätter att rörliga och fasta kostnader kan separeras från varandra vilken ibland måste göras med hjälp av matematiska modeller. En enkel metod är Hög/låg modellen.

* Försäljningsvolymen är lika med framställd volym
I resultatplanering antar man att föräljningsvolym och producerad volym sammanfaller. Det förekommer sällan och man tar därför inte med i beräkningarna hur lagerstatus ser ut, utan slår ut över en period istället."

11

Vad menas med resultatplanering enligt bidragsanalys?

I en bidragsanalys är man primärt intresserad av de rörliga kostnaderna. Denna analys inkluderar inga linjer för intäkter eller rörliga kostnader utan använder istället en bidragslinje dvs en linje som anger skillnaden mellan intäkter och rörliga kostnader vid olika volymer. (Pris/st x Volym) - (Rörlig kostnad/st x Volym) = Totalt täckningsbidrag

12

Vad menas med kritisk punkt? Vilka två komponenter består den av i bidragsanalys?

Den kritiska punkten när det kommer till Birdagsanalys har komponenterna kritiskt täckningsbidrag och kritisk volym. Den matematiska ansatsen för den kritiska punkten är den samma som för totalanalys och följer Pris per styck X Volym - Rörliga kostnader X Volym - Fasta kostnader = 0.

13

Vilket samband gäller mellan intäkter, kostnader, täckningsbidrag och den kritiska punkten i bidragsanalys med hjälp av den matematiska ansatsen?

Enkelt uttryckt är bidragsanalysen bara en förenklad version av totalanalysen då den inte tar upp varken intäkter eller rörliga kostnader utan simplicifierar uträkningen med att bara avslöja täckningsbidraget (vilket är skillnaden mellan intäkter och rörliga kostnader) och den fasta kostanden. Med denna information kan vi på ett diagram se ett resultat om vi drar bort den fasta kostnaden från täckningsbidraget.

14

Vad menas med täckningsgrad och hur beräknas den i bidragsanalys?

"Täckningsgraden erhålls genom att täckningsbidraget per produkt divideras med priset per produkt (alternativt genom att det totala täckningsbidraget divideras med den totala intäkten) för att få ut ett procentuellt tal %. För att få ut den kritiska totala intäkten (den intäkten som behövs för att täcka sina skulder/gå +-0) dividerar vi fasta kostnader med täckningsgraden i %.

Kan se ut följande:
Försäljningspris 3 000kr
Rörlig kostnad 2 000kr
Fasta kostnader 200 000kr

Ovan ger en täckningsbidrag på 1 000kr och en täckningsgrad på 33.33%, 1 000/3 000 = 33.33.
För att få reda på den kritiska totala intäkten som vi inte ser visuellt från diagramet tar vi fasta kostnader/täckningsgrad alltså 200 000/0,33= 600 000kr. Då har vi tagit reda på hur stor intäkten behöver vara för att gå break-even."