Kap 1 Ekonomistyrningens utgångspunkter Flashcards Preview

Ekonomistyrning FEG100 > Kap 1 Ekonomistyrningens utgångspunkter > Flashcards

Flashcards in Kap 1 Ekonomistyrningens utgångspunkter Deck (18)
Loading flashcards...
1

Vad står begreppen företag, ekonomi respektive företagsekonomi för?

"Företag - Den vardagliga innebörden av begreppet företag står för en sammanslutning av personer som i någon form bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål. Inom företagsekonomin behandlas dock främst affärsdrivande verksamheter.

Ekonomi - Brukar definieras som hushållning med begränsade eller knappa resurser.

Företagsekonomi - Är läran om företags hushållning med begränsade eller knappa resurser. Centrala delämnen är extern redovisning, marknadsföring, finansiering, management, kostnads- och intäktsanalys och ekonomistyrning. "

2

Vad står begreppet ekonomistyrning för?

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål, alltså att få företagets organisatoriska enheter och medarbetare att i sitt arbete sträva mot de mål som ställts upp.

3

Vad brukar ekonomistyrningens uppgifter vara?

"* Planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållande till planer och mål.
* Förse beslutsfattare med underlag och följa upp fattade beslut.
* Fördela och utkräva ansvar.
* Samla in, tolka, sammanställa, rapportera och kommunicera ekonomisk information.
* Analysera orsaker till avvikelser från planer och föreslå åtgärder.
* Genomföra specialutredningar.
* Analysera hur verksamhetens processer och aktiviteter kan förbättras.
* Verka som rådgivare och samtalspartner i ekonomiska frågor i företaget.
* Utveckla och uppdatera styr- och ekonomisystem.
* Utbilda medarbetarna i ekonomiska frågor.
* Bidra till en hållbar utveckling.
* Bidra till en positiv företagskultur.

För att kunna utföra dessa uppgifter behövs styrmedel. Dessa är av olika karaktär och delas in i 3 kategorier:

* Formella styrmedel, t.ex. produktkalkylering, budgetering och prestationsmätning.
* Organisationsstruktur, t.ex. ansvarsfördelning, belöningssystem och organisationsform.
* Mindre formaliserade styrmedel, t.ex. företagskultur, lärande och bemyndigande."

4

Vad menas med ett företags vision? Hur skulle ett företags vision kunna lyda?

"Hur företaget vill att kunder ska uppfatta det, den riktning i vilken företaget ska utvecklas, det framtida önskande tillståndet, vart företaget är på väg eller vad som ska uppnås.

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att skapa värde för kunder inom vutvalda segment, leda utvecklingen av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin, driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön och att arbeta med energi, passion och respekt för individen."

5

Vad menas med ett företags affärsidé? Vad kan framgå av ett företags affärsidé?

Hur företaget avser att utvecklas i förhållande till sin vision, ett klargörande av vad som skiljer företaget från andra företag och/eller vad företaget ska ägna sig åt. Utvecklade affärsidéer innehåller klargöranden av bl.a. de varor och/eller tjänster som erbjuds, vilka kunder man vänder sig till, vilka marknader man arbetar på och/eller avser att arbeta på och hur företaget tänker sig att verksamheten i olika avseenden ska utvecklas.

6

Vad menas med ett företags strategi? Vad kan framgå av ett företags strategi?

"En företags strategi kan sägas innehålla en beskrivning av eller en plan för hur företagets affärsidé ska uppnås.
Kan innehålla följande:

* Vilka konkurrensfördelar företaget avser att utveckla och utnyttja.
* Företagets styrkor och svagheter samt möjigheter och hot i omvärlden.
* Inom vilka varu-/tjänsteområden företaget ska arbeta.
* Vilka kundkategorier företaget vänder sig till och hur de ska bearbetas.
* Hur hot från konkurrenter ska mötas.
* Vilket slag av organisationsstruktur företaget sak arbeta med.
* Vilken kompetens som krävs och hur den ska säkerställas.
* Vilka resurser som krävs.
* Hur verksamheten ska finansieras."

7

Vilken är kopplingen mellan ett företags strategi och dess ekonomistyrning?

När man diskterar strategi håller man sig vanligen på divisions- eller affärsenhetsnivå. Det är först på de nivåerna som verksamheten kan klarföras mer precist i termer av ovanstående aspekter. Det är också i de allra flesta fallen just på divisions- och affärsenhetsnivåerna som ekonomistyrningen förekommer.

8

Varför är det problematiskt att inom företagsekonomin ge ett entydigt svar på frågan vilket eller vilka mål företag har?

Det mest distinkta svaret på frågan är att målen för organisationer världen över skiljer sig marknant åt. Vissa finns till för att skapa lönsamhet, vissa tillväxt och andra företag kan ha politiska, ideologiska och moraliska ståndpunkter och existensberättigande.

9

"Vilka är huvuddragen i följande modeller (teorier) om företag och mål?
* Vinstmaximeringsmodellen
* Företagsledarmodellen
* Satisfieringsmodellen
* Intressemodellen
* Kassaflödesbaserade modeller"

"* Vinstmaximeringsmodellen - Syftar till maximering av företagets vinst och effektiviteten relaterat till denna. Intäkt benämns i den neoklassiska företagsekonomiska teorin som erhållen försäljning och kostnad uttrycker vad företaget avstår från genom att använda resurser för ett visst handlingsalternativ. Har fått kritik för att vara alltför förenklad och att vinstmaximering ses som företags enda mål när det diskuteras vara större än så.

* Företagsledarmodellen - Dessa menar att företag istället hat andra mål. Ägande och drift betraktas som skilja åt och när dessa element skiljs åt minskar ägarnas möjligheter att kontrollera driften , och det skapas ett utrymme för företagsledningen att arbeta i enlighet med egna mål. William Baumol utgår i sin försäljningsmaximeringsmodell att maximera försäljningistället för vinst för att skapa tillväxt och därmedframgång.

* Satisfieringsmodellen - Nobelpristagaren Herbets Simon menar i satisfieringsmodellen att man ska sträva efter en satisfierande eler tillfredsställande vinst snarare än maximal vinst. Den avviker från den neoklassiska teorin då han menar att det är pga. den begränsade rationaliteten helt enkelt inte är möjligt att vinstmaximera.

* Intressemodellen - Ett mer öppet systemsynsätt där man till skillnad ifrån de tidigare presenterade modellerna även tar i omgivningen och intressenter såsom Ägare, Opinionsgrupper, Företagsledning, Medarbetare och deras organisationer, Stat och kommun, Långivare, Leverantörer och Kunder i beaktning. Tanken är att företags mål är att tillgodose intressenternas krav och behov. Strävan är att ersätta det kortsiktiga nollsummespelet med ett långsiktigt plussummespel.

* Bygger på kapitalmarknadssynsätt och har ett investerarperspektiv på företag. Förespråkarna menar att företags mål är att maximera nuvärdet av framtida nettokassaflöden (inbetalningar - utbetalningar). Här menas att beslutsfattare behöver kunna fatta belsut ur ett aktieägarpespektiv för att upprätthålla en balans mellan företagets intressenter och deras krav. Har fått samma sorts kritik som Vinstmaximeringsmodellen. "

10

Kan individer och grupper av individer ha andra mål än företaget? Hur kan det i så fall komma sig?

Det har visats av studier att det är närmast osannolikt att det inte finns privata mål hos individer i företag, främst för att det ligger i människans natur att sätta sina egna behov över andras.

11

Vad menas med att företag kan ha symboliska mål? Ge ett par exempel på sådana mål?

Det kan t.ex. syfta till att skapa en buld som man vill att omgivningen ska ha av företaget. Företag som genom sin verksamhet förorenar miljön kan kommunicera att de har högt satta miljömål. Man brukar prata om att företaget söker legitimitet genom att ange att de arbetar med, i detta fall, miljömål. Det kan också handla om målsättningar som ''Det är företagets målsättning att sälja produkter till lägsta priset''. Symboliska mål kan utnyttjas för att avleda uppmärksamhet från vissa frågor eller för att dölja verkliga planer.

12

Lönsamhet är det högst rankade företagsmålet i praktiken. Vad beror det på?

Företagets överlevnad beror på många sätt på lönsamheten i bolaget men är också den punkt där det generellt finns mest enighet mellan intressenter, speciellt i västvärlden som är uppbyggs på fri marknadsekonomi.

13

Vilka andra mål än lönsamhet kan finnas i praktiken?

Andra mål som kan ha en kortsiktigt negativ verkan på lönsamhet men som en investering ofta är positivt för lönsamhet på långsiktigt plan kan vara nöjda kunder, försäljningsökning elelr tillväxt i syfte att stärka sin marknadsposition och skapa förutsättningar för en långsiktig tillfredsställande lönsamhet.

14

Vilka skillnader kan finnas mellan stora och små företag när det gäller mål för verksamheten?

Till skillnad från större bolag så drivs många små företag av existentiella mål, alltså att vara såpass lönsam att kunna försörja sig själv. Ibland stravar man också efter att ha kvar kontrollen över företaget för att kunna vara ''sin egen'', dock är fortfarande grunden lönsamhet i de allra flesta företag oavsett storlek.

15

Vilket eller vilka slag av mål kan finnas i offentliga organisationer?

De är oftast mer inriktade på att fylla en samhällsfunktion då de drivs av stat eller landsting. Dock ska man inte överdriva skillnaderna mellan offentlig och vinstdrivande verksamhet då ingen av dem kan leva utöver deras tillgångar och fortfarande måste se till att vara effektiva i hur de använder sina resurser, i det här fallet medel från stat.

16

Vad menas med uttrycket ''värde för pengarna'' i samband med ett mål i offentliga organisationer diskuteras?

Frenckner (1989) menar att uttrycket kna användas för att markera att resurser ska utnyttjas så att de skapar så stor nytta som möjligt. Detta kan inkludera t.ex. utförda prestationer och medborgarnas subjektiva uppfattningar om erhållen service.

17

Hur kan strategisk ekonomistyrning definieras?

"Tre vanligt förekommande definitioner av strategisk ekonomistyrning är följande:

* Framtagande och analys av ekonomistyrningsdata om ett företag och dess konkurrenter som ska användas i syfte att utveckla och fokusera företagets strategi.
* Användning av kostnadsinformation i ett eller fler av de fyra stegen - strategiformulering, strategikommunikation, stretegiimplementering och strategisk styrning - i den strategiska ledningsprocessen.
* Framtagande och analys av finansiell information relaterad till de marknader företaget agerar på och konkurrenters kostnader och kostnadsstrukturer samt fokusering på företagets och konkurrenters strategier på dessa marknader över ett antal tidsperioder."

18

Vilka centrala inslag finns inom ramen för strategisk ekonomistyrning?

Centrala inslag i strategisk ekonomistyrning inkluderar strategisk kostnadsanalys, kostnadsdrivaranalys, kalkylering av produktattribut, värdekedjeanalys, livscykelkalkylering, balanserat styrkort och målkostnadskalkylering.