Kap 12 Budgeteringens grunder Flashcards Preview

Ekonomistyrning FEG100 > Kap 12 Budgeteringens grunder > Flashcards

Flashcards in Kap 12 Budgeteringens grunder Deck (6)
Loading flashcards...
1

Man skiljer mellan tre slag av budgetar, nämligen resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. Vad menas med dessa tre slag av huvudbudgetar?

"Resultatbudget - Beskriver det sammanlagda resultatet (intäkter minus kostnader) för företaget, ofta uppdelat på olika typer av intäkter, produktgrupper, ansvarsområden osv.

Likviditetsbudget - Beskriver hur likvida medel anskaffas och används i verksamheten.

Budgeterad balansräkning - Visar balansräkningen vid periodens utgång. På sätt och vis är denna en summering av de tidigare två budgettyperna."

2

Vad menas med delbudgetar? Ge exempel på sådana.

"En delbudget är en budgetuppdelning som tillsammans skapar en huvudbudget. Exempel på dessa kan vara:

Funktionsbudget - Delar in budgetområden till företagets enheter, avdelningar elelr divisioner.

Projektbudget - Budgetar med indelning i företagets olika projekt där man vill samla intäkter och kostnader under just projektkategorier.

Investeringsbudget - Speciell typ av projektbudget där syftet är att anskaffa sig någonting som kommer ingå i företagets balansräkning.

Produktbudgetar - Beskriver vad man tänker sig för utfall för olika produkter eller produktgrupper för en kommande period.

Kundbudgetar eller försäljningsbudgetar - Planer/budgetering av vissa kunder elelr kundgrupper där man kan följa upp resultat, nedlagda kostnader, försäljningsutveckling osv.

Resursbudgetar - Är snarlik funktionsbudgetar och avser tex materialbudget, arbetskraftbudget, buget för inhyrda konsulter, maskinkostnadsbudget, personalbudget osv. "

3

Vilka typiska delbudgetar finns i tillverkningsindustrin? I tjänsteföretag? I handelsföretag?

"Tjänsteföretags centrala budgettyp - Personalbudget

Tillverkningsföretags centrala budgettyp - Materialbudget

Handelsföretags centrala budgettyp - Inköpsbudget"

4

Man talar ofta om delbudgetar per kostnadsslag och organisatoriska delbudgetar. Vad menas med dessa två slag av delbudgetar?

Det menas att intäkter och kostnader ofta bedöms för sig för att sedan läggas ihop i resultatbudgeten. Alltså så kan interna och externa intäkter komma från försäljnings- eller marknadsbudgeten och kostnader komma från andra typer av delbudgetar, tex personalbudget eller liknande.

5

Nyttiga infon:

"Ammorteringar påverkar inte resultatbudggeten(?) men påverkar likviditetsbudgeten...???

Arbetgivaravgifter och personalskatt betalas i efterskott, medan bolagsskatt betalas i förkott i form av prelemenära inbetalningar.

Mervärdesskatt/moms påverkar inte företagets resultatbudget, men den påverkar likviditeten

Varuinköp och varukostnad är inte samma sak. Om mer köps in än vad som förbrukas, dvs om utgiften för varuinköpen är högre än varukostnaden, ökar lagret och om förhållandet är det omvända minskar lagret. Detta har med inköpsbudget respektive varukostnadsbudget att göra vilka sedan ligger till grund för likviditetsbudgeten respektive resultatbudgeten. Lagerbudgeten ger sedan underlag för den budgeterade balansräkningen som ska innehålla uppgifter om lagrets storlek vid periodens slut.

Personalbudgeten sammanställer vad olika kategorier av anställda förväntas kosta. Detta ger underlag till både likviditetsbudget och resultatbudget.

Omkostnadsbudget sammanställer omkostnader per kategori av anställda och ger underlag till likviditets- och resultatbudget.

"

6

"Hur beräknas:
- Genonsnittliga kundfordringar?
- Genomsnittliga leverantörsskulder?"

"Genomsnitliga kundfordringar : ((Nettoomsättning x Andel kreditförsäljning) / 360 dagar) x lämnad kredittid i dagar = Genomsnittliga kundfordringar

Genomsnittliga leverantörsskulder : (Inköp / 360 dagar) x Erhållen genomsnittlig kredittid i dagar = Genomsnittliga leverantörsskulder"