Kè 1 Flashcards Preview

Chinese > Kè 1 > Flashcards

Flashcards in Kè 1 Deck (19):
0

You

1

hǎo

good

2

shì

To be, is, are
(Yes)

3

Lǎoshī

teacher

4

ma

add at end of sentence for question

5

No

6

i

7

xuésheng

Student

8

He/She

9

xièxie

Thank you

10

Bú kèqi

you are welcome

11

Nín

You (respectful)

12

liúxuéshēng

Foreign student

13

Jiào

Call

14

Shén me

What?

15

Míng zì

Name

16

Nǐ hǎo

Hello

17

Bú shì

No, (I'm) not

18

Wǒ de míngzì shì

My name is