Kè 5 Flashcards Preview

Chinese > Kè 5 > Flashcards

Flashcards in Kè 5 Deck (38):
0

Xībian

The west

1

Zhuānyè

Major / specialized subject

2

Guójì

International

3

Guānxi

Relationship

4

Zhōngwén

Chinese language

5

Xi

Department

6

Yánjiūshēng

Graduate student

7

Xiàndài

Modern

8

Wénxué

Literature

9

Yǒu

Have

10

Kòngr

Free time

11

Shíhòu

Time

12

Huānyíng

Welcome

13

Go

14

Wánr

Play / Hang out

15

Wèishēngjiān

Bathroom

16

Jiàoshi

Classroom

17

Pángbiān

The side

18

Dōngbian

The east

19

Duì

Correct

20

Xiàn

Now

21

Daì

Generation

22

Wén

Language

23

Lái

Come

24

Wèishēng

Clean

25

Jiān

Room

26

Yánjiū

Research

27

Xìng

Interest

28

Gao

Tall

29

Bú duì

Wrong

30

Dōngxi

Things

31

Wǒ méi kòng

I don't have time

32

ZuǒBian de lóu

The left building

33

Lóu de zuǒbian

Left of the building

34

Zhe ge

It is (close)

35

Na ge

It is (far)

36

Zhe li

Here

37

Na li

There