Kè 14 Flashcards Preview

Chinese > Kè 14 > Flashcards

Flashcards in Kè 14 Deck (29):
0

Pastel, light

Qiǎn

1

Color

Yánsè

2

Measure word, shirts

Jiàn

3

White

Bái

4

Sweater

Maóyī

5

Very

Tǐng.....de

6

Good-looking

Haòkàn

7

Easy, easily

Róngyì

8

Dirty

Zāng

9

Blue

Lán

10

A bit

Yǒudiǎnr

11

Dark, deep

Shēn

12

Yellow

Huáng

13

Pretty, beautiful

Piàoliang

14

It

15

New

Xīn

16

Measure word, vehicles

Liàng

17

Old

Jiù

18

Cheap

Piányi

19

Lost, throw away

Diū

20

Another

Biéde

21

Black

Hēi

22

Gray

Huī

23

Green

Liüù

24

Measure word, pants

Tiáo

25

Add after color when talking about the color itself

26

Fur

Máo

27

Difficult

Nán

28

Wrong

Cuò